ثبت سفارش جدید ورود

نمونه ترجمه های سایت ای ترجمه

مقاله رد فرضیه پدیدآمدن ویروس کرونای نوظهور (2019-nCoV) در نتیجه‌ یک رخداد نوترکیبی اخیر با ارزیابی تکاملی ژنوم کامل

نمونه متن انگلیسی: «رشته پزشکی»

   Abstract

Background: A novel coronavirus (2019-nCoV) associated with human to human transmission and severe human infection has been recently reported from the city of Wuhan in China. Our objectives were to characterize the genetic relationships of the 2019-nCoV and to search for putative recombination within the subgenus of sarbecovirus.

Methods: Putative recombination was investigated by RDP4 and Simplot v3.5.1 and discordant phylogenetic clustering in individual genomic fragments was confirmed by phylogenetic analysis using maximum likelihood and Bayesian methods.

Results: Our analysis suggests that the 2019-nCoV although closely related to BatCoV RaTG13 sequence throughout the genome (sequence similarity 96.3%), shows discordant clustering with the Bat_SARS-like coronavirus sequences. Specifically, in the 5′-part spanning the first 11,498 nucleotides and the last 3′-part spanning 24,341–30,696 positions, 2019-nCoV and RaTG13 formed a single cluster with Bat_SARS-like coronavirus sequences, whereas in the middle region spanning the 3′-end of ORF1a, the ORF1b and almost half of the spike regions, 2019-nCoV and RaTG13 grouped in a separate distant lineage within the sarbecovirus branch.

Conclusions: The levels of genetic similarity between the 2019-nCoV and RaTG13 suggest that the latter does not provide the exact variant that caused the outbreak in humans, but the hypothesis that 2019-nCoV has originated from bats is very likely. We show evidence that the novel coronavirus (2019-nCov) is not-mosaic consisting in almost half of its genome of a distinct lineage within the betacoronavirus. These genomic features and their potential association with virus characteristics and virulence in humans need further attention.

 

The family Coronaviridae includes a large number of viruses that in nature are found in birds and mammals (Kahn and McIntosh, 2005; Fehr and Perlman, 2015). Human coronaviruses, first characterized in the 1960s, are associated with a large percentage of respiratory infections both in children and adults (Kahn and McIntosh, 2005; Paules et al., 2020).

Scientific interest in Coronaviruses exponentially increased after the emergence of SARS-Coronavirus (SARS-CoV) in Southern China (Drosten et al., 2003; Ksiazek et al., 2003; Peiris et al., 2003). Its rapid spread led to the global appearance of more than 8000 human cases and 774 deaths (Kahn and McIntosh, 2005). The virus was initially detected in Himalayan palm civets (Guan et al., 2003) that may have served as an amplification host; the civet virus contained a 29-nucleotide sequence not found in most human isolates that were related to the global epidemic (Guan et al., 2003).

نمونه ترجمه: «تاریخ ترجمه: مهر ماه ۹۹»

   چکیده

پیش زمینه: اخیراً کروناویروس نوظهوری (2019-nCoV) در ارتباط با انتقال انسان به انسان و عفونت شدید در انسان ها در شهر ووهان چین گزارش شده است. هدف ما توصیف روابط ژنتیکی کروناویروس نوظهور و جست و جو برای یافتن نوترکیبی‌ مفروض در بین زیرسرده‌ ساربکوویروس بوده است.

روش‌ها: نوترکیبی مفروض با استفاده از برنامه های RDP4 و Simplot نسخه 3.5.1 مورد بررسی قرار گرفت و خوشه بندی تبارزایشی نامتجانس در قطعات ژنومی واحد با کمک ارزیابی تبارزاشی و با استفاده از بزرگنمایی بیشینه و روش های بیزی تایید گردید.

نتایج: ارزیابی ما مطرح کننده آن است که گرچه کروناویروس نوظهور در سراسر ژنوم خود ارتباط نزدیکی با توالی RaTG13 کروناویروس خفاشی دارد (شباهت توالی 96.3%)، خوشه بندی نامتجانسی با توالی های کروناویروس های شبه سارس خفاشی (bat-SARS like) از خود نشان می دهد. به ویژه، در بخش 5 دربردارنده ی 11498 نوکلئوتید اول و بخش نهایی 3 دربردارنده جایگاه‌ های 30696-24341، کروناویروس نوظهور و RaTG13 با توالی های کروناویروس شبه سارس خفاشی خوشه ی واحدی تشکیل می دهند، درحالیکه در ناحیه میانی شامل انتهای 3 ORF1a، ORF1b و تقریبا نیمی از نواحی زوائد گرزی شکل، کروناویروس نوظهور و RaTG13 در دودمان مجزایی با فاصله از کروناویروس خفاشی در درون شاخه ساربکوویروس گروه بندی شده اند.

جمع بندی: سطوح شباهت ژنتیکی در بین کروناویروس نوظهور 2019 و RaTG13 بیانگر آن است که دومی نوعِ به خصوصی که عامل همه گیری در انسان هاست را ارائه نمی کند، اما این فرضیه که کروناویروس نوظهور از خفاش ها به وجود آمده است، بسیار محتمل می باشد. ما شواهدی را ارائه می نماییم که مطرح می کند کروناویروس نوظهور (2019-nCoV) موزائیکی نبوده و در دست کم نیمی از ژنوم خود از یک دودمان منحصر به فرد در بتاکروناویروس ها تشکیل شده است. این خصوصیات ژنومی و هم بستگی بالقوه ی آنها با ویژگی های ویروس و بیماری زایی در انسان ها درخور توجه آتی است.

 

خانواده کروناویریده شامل تعداد زیادی از ویروس هایی است که در طبیعت در پرندگان و پستانداران یافت می گردند (کان و مک‌اینتاش، 2005؛ فر و پرلمن، 2015 ). کروناویروس های انسانی که نخست در دهه  1960 توصیف شدند، در ایجاد درصد بالایی از عفونت های تنفسی هم در کودکان و هم در بزرگسالان نقش دارند (کان و مک‌اینتاش، 2005؛ پالز و همکاران، 2020 ).

گرایش علمی به کروناویروس ها پس از ظهور کروناویروس عامل سارس (SARS-CoV) در جنوب چین به طور تصاعدی افزایش یافت (دروستن و همکاران، 2003؛ شازک و همکاران، 2003؛ پیریز و همکاران، 2003 ). انتشار سریع آن منجر به بروز جهانی بیش از 8000 مورد انسانی و 774 مرگ گردید (کان و مک‌اینتاش ). ویروس نخست در زبادهای نخلی هیمالیا شناسایی گردید (گوان و همکاران، 2003 ). این حیوانات می توانند نقش یک میزبان تقویت کننده را ایفا نمایند؛ ویروس در زباد حاوی یک توالی 29 نوکلئوتیدی بود که در اکثر نمونه های جداسازی شده از انسان که در ارتباط با اپیدمی جهانی بوده اند، یافت نشده است (گوان و همکاران، 2003 ).

توضیحات: این مقاله انگلیسی در سال 2020 در الزویر چاپ شده و در مهر ماه سال 1399 در سایت ای ترجمه توسط مترجم کد T4390 ترجمه گردیده است.

مقاله رواج افسردگی و تاثیر آن بر کیفیت زندگی پرستاران خط مقدم بخش های اورژانس در حین شیوع ویروس کرونا

نمونه متن انگلیسی: «رشته روانشناسی و روانپزشکی»

   2.2. Instruments

Basic demographic information included gender, age, marital status, educational background, work experience, shift duty, living circumstances, rank (junior/senior), type of hospital (primary/tertiary), work place (inpatient/outpatient), current smoking status, and work experience during the 2003 Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS) outbreak. Nurses were also asked three additional standardized questions whether (1) they were directly engaged in clinical services for patients with COVID-19; (2) their family, friends or colleagues were infected with the COVID-19; and (3) there were 500 or more confirmed COVID19 cases in the province where they lived/worked.

Depression was measured with the Patient Health Questionnaire (PHQ)-Chinese version. The PHQ is a 9-item self-report instrument, which is widely used in clinical settings. Each item is scored from 0 to 3, with the total score of 5 or more indicating “depression” (Kroenke et al., 2010). A total score of 5–9 indicates ‘mild depression’; 10–14 ‘moderate depression’, 15–19 ‘moderate-to-severe depression’, and ≥20 ‘severe depression’ (Kroenke et al., 2010). The Chinese version of PHQ-9 demonstrated satisfactory psychometric properties (Cronbach's alpha=0.89) (Chen et al., 2015; Leung et al., 2020).

نمونه ترجمه: «تاریخ ترجمه: شهریور ماه ۹۹»

   2-2. ابزارها

اطلاعات جمعیتی پایه شامل جنسیت، سن، وضعیت ازدواج، سوابق تحصیلی، تجربه کاری، شیفت کاری، شرایط زندگی، رتبه شغلی، نوع بیمارستان (اولیه/ثالت)، محل کار (با و بدون بیمار)، وضعیت سیگار کشیدن و تجربه کار حین همه گیری بیماری سارس در سال 2003 بود. هم چنین از پرستاران سه سوال استاندارد نیز پرسیده شد: 1) آیا بطور مستقیم با بیماران مبتلا به کرونا سروکار داشتند 2) آیا خانواده، دوستان یا یکی از همکاران آنها به این بیماری مبتلا شده بود و 3) آیا بیماران مبتلا به کرونا در استان محل زندگی/کار آنها 500 مورد به بالا بود یا نه؟

افسردگی توسط نسخه چینی پرسشنامه سلامت بیمار (PHQ) سنجیده شد. این پرسشنامه در واقع یک ابزار خود گزارش 9 موردی است که بطور گسترده در محیط های بیمارستانی استفاده می شود. هر آیتم بین 0 تا 3 رتبه بندی شده است که اگر کسی نمره 5 یا بالاتر را کسب کند یعنی علائم افسردگی را داراست (کرونکه و همکاران 2010). نمره کل 5 تا 9 نشان دهنده افسردگی خفیف، 10 تا 14 افسردگی متوسط، 15 تا 19 افسردگی متوسط رو به حاد و مقادیر بیشتر مساوی 20 نیز نشانگر افسردگی شدید است (کرونکه و همکاران 2010). نسخه چینی PHQ-9 خصوصیات رضایت روانی را نشان می دهد (آلفا گرونباخ = 89/0) (چن و همکاران 2015، لئونگ و همکاران 2020).

توضیحات: این مقاله انگلیسی در سال 2020 در الزویر چاپ شده و در شهریور ماه سال 1399 در سایت ای ترجمه توسط مترجم کد T4761 ترجمه گردیده است.

مقاله بهینه سازی پیکربندی گیرنده لوله ای مرکزی با نصب محیط متخلخل برای افزایش انتقال حرارت

نمونه متن انگلیسی: «رشته مهندسی مکانیک»

   1. Introduction

Solar power tower system (SPTS) is a primal concentrating solar power, which has many obvious advantages including low average cost and large-scale power generation [1]. The receiver is the key component of the SPTS. There are two main kinds of receivers used to SPTS: volumetric receiver and tubular receiver. The tubular receiver can well bear pressure and high temperature, and is applicable to various heat transfer fluid (HTF), such as water/steam, liquid metal, and molten salt.

The solar flux distribution on the receiver is non-uniform resulting from the concentrating mirror optics. The non-uniform solar flux distribution exists not only in the whole receiver, but also in the single tube. The non-uniform heat flux distribution can cause the un-homogeneity of the temperature field in the receiver tube and flow region. The un-homogeneity of the temperature field may result in a lot of problems including the increase of the local heat loss, plastic deformation, and decomposition of HTF [2]. The heat transfer enhancement is one way to solve the above problems due to its ability to decrease the irreversibility of heat convection [3]. Porous material can effectively enhance the heat convection through rebuilding the velocity field and increasing the effective thermal conductivity of fluid; it has been studied as a great deal for possible use in solar receivers. For example, Reddy et al. [4] investigated the heat transfer enhancement of a parabolic trough receiver tube with porous disc numerically.

نمونه ترجمه: «تاریخ ترجمه: مرداد ماه ۹۹»

   1. مقدمه

سیستم برج خورشیدی (SPTS)، انرژی اولیه متمرکز خورشیدی است که دارای مزایای بسیار آشکاری از جمله هزینه تقریباً کم و تولید برق در مقیاس وسیع می‌باشد [1]. گیرنده (receiver)، مؤلفه اصلی سیستم برج خورشیدی است. برای سیستم برج خورشیدی از دو نوع گیرنده اصلی استفاده می‌شود: گیرنده حجمی و گیرنده لوله¬ای. گیرنده لوله¬ای می‌تواند فشار و درجه حرارت بالا را کاملاً تحمل کند و برای بسیاری از سیالات هادی حرارت (HTF) مانند آب/ بخار، فلز مایع و نمک مذاب، قابل استفاده است.

توزیع شار خورشیدی بر روی گیرنده بصورت غیریکنواخت است که ناشی از خواص نوری آینه متمرکزکننده می‌باشد. شار خورشیدی نه تنها در کل گیرنده بصورت غیریکنواخت توزیع می‌شود بلکه در هر لوله نیز دارای توزیع غیریکنواخت است. توزیع غیریکنواخت شار حرارتی می‌تواند باعث ناهمگنی(یکسان نبودن) میدان دمایی گیرنده لوله¬ای و فضای جریان شود. ناهمگنی میدان دمایی ممکن است به مشکلات متعددی از جمله افزایش اتلاف گرمای مکانی، تغییر شکل خمیری، و تجزیه سیالات هادی حرارت بیانجامد [2]. افزایش انتقال حرارت، به¬واسطه توانایی آن در کاهش برگشت ناپذیری همرفت گرمایی، یکی از راه‌هایی است که می‌تواند مشکلات فوق را حل کند [3]. مواد متخلخل می‌توانند از طریق بازسازی میدان سرعت (velocity) و افزایش رسانایی حرارتی سیال موجب افزایش کارآمد انتقال گرما شوند؛ این مسئله به جهت استفاده احتمالی آن در گیرنده‌های خورشیدی مورد مطالعه قرار گرفته است. به عنوان مثال، ردی و همكاران [4] افزایش انتقال گرما درون یک گیرنده لوله¬ای دارای دیسک متخلخل را بصورت عددی در یک سهمی بررسی کردند.

توضیحات: این مقاله انگلیسی در سال 2015 در الزویر چاپ شده و در مرداد ماه سال 1399 در سایت ای ترجمه توسط مترجم کد T1946 ترجمه گردیده است.

مقاله تأثیر لقاح آزمایشگاهی بر اندومتریوز تهاجمی عمیق

نمونه متن انگلیسی: «رشته پزشکی»

  Comment

In our experience IVF was a safe procedure for women with deep invasive endometriosis. Only one woman was admitted to the hospital for a condition of hydronephrosis presumably related to deep invasive endometriosis, corresponding to a rate of 1.2% (considering the whole cohort) or 1.7% (considering exclusively women carrying US detectable lesions). This rate is in line with the expected 2% rate of endometriosis progression of over a 3–6- month period in women not receiving IVF and significantly below the threshold of 8% stated as clinically important in our sample size justification (the upper limits of the 95% CIs were <8% for both calculations). The safety of the procedure is also supported by our secondary analyses, i.e. the absence of relevant effects on symptoms and lesions dimension.

The observed case of endometriosis progression deserves some additional comments. Given the regression of the symptoms with expectant management, the interpretation of this case remains unclear. A ureteral stricture caused by the enlargement of an undetecteddeependometrioticnoduleunder thestimulationeffects of enhanced peripheral estrogens seems unlikely. Indeed, even ifitis plausible that adeepnodule ofthebroadligament couldbemissedat baseline evaluation (this diagnosis can be challenging), it is noteworthy that both the US and the computer tomography done at the time of the complication did not detect ureteral nodules. Moreover, symptoms regressed over a couple of weeks concomitantly to the progressive decrease in the size of the ipsilateral ovary. This observation argues against a rapid growth of a nodule, a condition that is likely to be irreversible. In our opinion, the most plausible explanation is a transient kinking of the ureter course consequent to the local traction of the enlarged and adherent ovary that was firmly adherent to the broad ligament. The growth of the ovary could have caused some tractions on a fibrotic area involving the ovary, the broad ligament and the ureter, actually pulling the ureter and causing a temporary narrowing of the lumen.

نمونه ترجمه: «تاریخ ترجمه: تیرماه ۹۹»

  تفسیر

با توجه به چیزی که به تجربه دریافته ایم، آی.وی.اف روشی ایمن برای زنان مبتلا به اندومتریوز تهاجمی عمیق به شمار می‌رفت. تنها یکی از زنان به خاطر ابتلا به بیماری هیدرونفروز (ورم کلیه) که احتمالا ً ناشی از اندومتریوز تهاجمی عمیق بود، در بیمارستان بستری شد و این مورد با میزان 2/1 درصد (با در نظر گرفتن کل گروه) یا 7/1 درصد (با در نظر گرفتن صرفاً زنان حامل ضایعات قابل‌شناسایی با سونوگرافی) برابری می‌کرد. این میزان در راستای میزان 2 درصد پیش بینی شده وخامت اندومتریوز طی یک دوره 3 تا 6 ماه در زنانی که آی.وی.اف دریافت نکرده‌اند، قرار دارد و بسیار پایین تر از آستانه 8 درصد است که در توجیه اندازه نمونه ما به لحاظ بالینی مهم تلقی شده است (حدود بالای 95 درصد CI ها در هر دو محاسبه کمتر از 8 درصد بودند). ایمنی این روش یعنی نبود تأثیرات مرتبط بر علائم بیماری و ابعاد ضایعات نیز تحت حمایت تجزیه و تحلیل های ثانویه ما قرار گرفته است.

مورد مشاهده ‌شده وخامت اندومتریوز نیازمند ارائه توضیحات بیشتری است. تفسیر این مورد با توجه به فروکش کردن علائم از طریق مدیریت مورد انتظار، مشخص نیست. تنگی میزنای به علت بزرگ شدن گرهک های اندومتریوز عمیق ناشناخته تحت اثرات تحریک استروژن‌های محیطی تقویت شده بعید به نظر می‌رسد. در واقع، حتی اگر این امر قابل قبول باشد که گرهک عمیقی از رباط بزرگ ممکن بود در ارزیابی خط پایه از دست برود (این تشخیص می‌تواند چالش برانگیز باشد)، قابل توجه است که هم سونوگرافی و هم توموگرافی کامپیوتری انجام شده در زمان عارضه، گرهک‌های میزنای را تشخیص ندادند. علاوه بر این، علائم طی چند هفته همراه با کاهش تدریجی به اندازه تخمدان همان سمت بدن فروکش کردند. این مشاهده در مقابل رشد سریع یک گرهک مطرح می شود؛ وضعیتی که ممکن است قابل بازگشت  نباشد. به نظر ما، معقول‌ترین توجیه، پیچ خوردگی موقتی مسیر میزنای در نتیجه کشش موضعی تخمدان متورم و چسبیده است که به رباط بزرگ محکم چسبیده بود. رشد تخمدان احتمالاً کشش هایی در یک ناحیه مبتلا به فیبروز شامل تخمدان، رباط های بزرگ و میزنای ایجاد کرده است و در واقع با کشیدن میزنای باعث تنگ شدن موقت لومن شده است.

توضیحات: این مقاله انگلیسی در سال 2019 در الزویر (Elsevier) چاپ شده و در تیرماه سال 1399 در سایت ای ترجمه توسط مترجم کد T3791 ترجمه گردیده است.

مقاله مرور جامع مطالعه و توسعه سیستم های خودترمیمی مبتنی بر میکروکپسول برای سازه های بتنی در دانشگاه شنژن

نمونه متن انگلیسی: «رشته مهندسی عمران»

   4.4. Evaluation of a Microcapsule Based Self-Resilience System 

The behavior and performance of the microcapsule based self-resilience system have to be evaluated through effective and meaningful ways (either experimentally or numerically). Up to now, various techniques have been applied to appraise the obtained system with success to some extent. In addition to the traditional macro test methods (for determination of mechanical and transport properties of concrete) [26,46–48], the more advanced technology, such as the X-ray computed tomography (XCT) and the image analysis technique, has been adopted in the evaluation process [49].

The whole healing process and healing effect of a microcapsule based self-healing system in concrete was monitored and qualitatively as well as quantitatively evaluated by means of XCT and an image analysis technique. The experimental procedures are illustrated in Figure 21A. A microscopic compression testing instrument was integrated into the XCT system to obtain a real-time compressive loading. Sample 1 and Sample 2 were put in the built-in loading device and pre-loaded with 1100 N and 900 N, respectively. As shown in Figure 22A, microcapsules are broken by the formation of cracks (working mechanism of a physical trigger) and healing materials are released from microcapsules. Then, the samples with initial cracks were cured in different curing conditions, in which Sample 1 was submerged and Sample 2 was cured in a standard curing condition (95% RH, ±20). XCT was applied to monitor the variation of inner microstructures at different healing times (see Figure 21B). Based on the raw data measured by XCT, the reconstruction of the inner microstructure was carried out by means of an image analysis technique.

نمونه ترجمه: «تاریخ ترجمه: خرداد ماه ۹۹»

   4.4 ارزیابی یک سیستم خودترمیمی مبتنی بر میکروکپسول

رفتار و عملکرد سیستم خودترمیمی (خودارتجاعی) مبتنی بر میکروکپسول را باید به راه های مؤثر و معنی داری (به صورت تجربی یا عددی) ارزیابی کنیم. تاکنون تکنیک های مختلفی برای ارزیابی سیستم بدست آمده تا حدودی با موفقیت اعمال شده است. علاوه بر روشهای آزمایش سنتی ماکرو (برای تعیین خواص مکانیکی و حمل و نقل بتن) [26,46-48]، تکنولوژی های پیشرفته تری – همچون توموگرافی رایانه ای با اشعه ایکس (XCT) و تکنیک تحلیل تصویر – در فرآیند ارزیابی اتخاذ شده است [49].

فرآیند ترمیم کلی و تأثیر ترمیمی یک سیستم خودترمیمی مبتنی بر میکروکپسول در بتن مورد نظارت قرار گرفت و با استفاده از XCT و یک تکنیک تحلیل تصویر به صورت کیفی و کمّی ارزیابی شد. روشهای تجربی را در شکل 21A نشان داده ایم. یک ابزار آزمون تراکم میکروسکوپی را به سیستم XCT اضافه کردیم تا یک بارگذاری تراکمی بلادرنگ را ممکن سازیم. نمونه 1 و نمونه 2 را در دستگاه بارگذاری پیش ساخته قرار دادیم و بترتیب پیش بارگذاری های 1100 N و 900 N را روی آنها اعمال کردیم. همانطور که در شکل 22A نشان داده شده است، میکروکپسول ها با شکل گیری ترک ها شکسته شدند (مکانیزم کاری یک محرک فیزیکی) و مواد ترمیمی از میکروکپسول ها آزاد شدند. سپس نمونه های دارای ترک های اولیه را در شرایط عمل آوری مختلف عمل آوردیم، که نمونه 1 را در آب غوطه ور ساختیم و نمونه 2 را در یک شرایط عمل آوری استاندارد (95% RH, ±20) عمل آوردیم. XCT برای نظارت تغییرات ریزساختارهای داخلی در زمان های ترمیم مختلف اعمال شد (به شکل 21B نگاه کنید). بر اساس داده های خام ارزیابی شده با XCT، بازسازی ریزساختار داخلی با استفاده از یک تکنیک تحلیل تصویر انجام شد.

توضیحات: این مقاله انگلیسی در سال 2017 در نشریه mdpi چاپ شده و در مرداد ماه سال 1399 در سایت ای ترجمه توسط مترجم کد T2383 ترجمه گردیده است.

مقاله معماری اینترنت اشیا برای سیستم هوشمند کمک‌های اولیه رباتیک در خودروهای سواری

نمونه متن انگلیسی: «رشته مهندسی کامپیوتر»

   3. IoT Requirements for Robotic First Aid System 

Consequent to the literature above, the following requirements have been identified in line with a precursor study on RFA functions [57]. Inclusion or exclusion of some entities will impact the space required by the robot and its weight.

  3.1. Navigation and Mapping

The RFA system should be equipped with sensors that allow it to simultaneously localize, map an unknown environment and navigate its work envelop, with no human intervention.

  3.2. Human Detection, Tracking and Triag

An unpredictable environment such as that of the vehicle interior following an RTA calls for a sensor system that can distinguish human beings from the other objects. Furthermore, it should be able to identify human body parts and deploy its various first aid tools accordingly. With further development, the system should have the ability to assign degrees of urgency to illness or wounds to decide the order of treatment of the vehicle occupants.

نمونه ترجمه: «تاریخ ترجمه: اردیبهشت ماه ۹۹»

   3. الزامات اینترنت اشیا برای سیستم کمک‌های اولیه رباتیک

به تبع متون فوق، الزامات ذیل مطابق با مطالعه پیشرو درباره کارکردهای سیستم کمک‌های اولیه رباتیک شناسایی شده‌اند [57]. شمول یا حذف برخی چیزها بر فضای موردنیاز ربات و وزن آن تاثیر خواهد گذاشت. 

    3.1. راهبری و نگاشت

سیستم کمک‌های اولیه رباتیک باید مجهز به حسگرهایی باشد که امکان موقعیت یابی همزمان، نگاشت محیط ناشناخته و راهبری دامنه حرکتی اش را بدون مداخله انسانی فراهم ‌سازد.

    3.2. شناسایی انسان، ردیابی و اولویت بندی بیماران

یک محیط غیرقابل‌ پیش‌بینی مانند محیط داخل وسیله نقلیه پس از سیستم کمک‌های اولیه رباتیک مستلزم نوعی سیستم حسگر است که بتواند انسان‌ها را از سایر اشیا متمایز سازد. علاوه بر این، سیستم حسگر موردنظر باید قادر باشد بخش‌های بدن انسان را شناسایی کرده و ابزارهای کمک‌های اولیه مختلف خود را مطابق آن به کار بگیرد. با توسعه بیشتر، این سیستم باید بتواند درجه ضرورت بیماری یا جراحات را مشخص کند تا درباره ترتیب درمان سرنشینان خودرو تصمیم گیری نماید.

توضیحات: این مقاله انگلیسی در سال 2019 در الزویر (Elsevier) چاپ شده و در اردیبهشت ماه سال 1399 در سایت ای ترجمه توسط مترجم کد T3791 ترجمه گردیده است.

مقاله شبیه سازی زنجیره تأمین سبز اراضی بر اساس پویایی سیستم و بهینه سازی سیاست ها

نمونه متن انگلیسی: «رشته مهندسی صنایع»

  3.1. Energy subsystem 

Grain is not only an important component of energy subsystem but also the most fundamental expression of man-earth relationship. It includes two parts, grain production and grain utilization. In energy subsystem, we take grain per-unit-area yield as core variable and grain total yield is decided by both grain per-unit-area yield and sowing area of grain crop. Total population and grain consumption level per capita decide the total grain demand; total yield and demand of final grain together decide the supply and demand ratio of grain. Fig. 2 is a causal graph that only qualitatively expresses relationships among variables and reflects influences of positive and negative feedback. Only after establishing causal graphs of every subsystem can numerical relationship among variables be effectively and quantitatively analyzed.

  3.2. Economy subsystem

In economy subsystem, total industrial output value and effective irrigation area of farmland are taken as core variables. Judging from industrial level, the higher the total industrial output value, the better the economic development and the more the industrial water consumption. Similarly, effective irrigation area of farmland decides the agricultural water consumption. Changes of industrial water consumption and agricultural water consumption will make the total water demand change and finally affect the supply and demand ratio of water resource. Causal relationship is showed in Fig. 3.

 3.3. Technology subsystem

In agricultural production and utilization, technological progress is mainly reflected in the improvement of efficiency of labor force to land use. Therefore, to land green supply chain, population will directly influence the degree of technological content of land. This shows that we can take population as the substitute index for technological factor and combine it with other subsystems. Here we take total population as a core variable and divide it into urban population and rural population. Suppose that urban and rural household domestic water consumption is a fixed value, number of both urban and rural population will decide the total domestic water consumption together and further influence the water demand and water supply-demand ratio in the whole system.

نمونه ترجمه: «تاریخ ترجمه: فروردین ماه ۹۹»

  3.1 سیستم فرعی انرژی

بذر نه تنها مؤلفه مهمی از سیستم فرعی انرژی است بلکه اساسی ترین جلوه از رابطه انسان و زمین نیز می باشد. بذر دارای دو بخش «تولید بذر، و استفاده از بذر» است. ما در سیستم فرعی انرژی، بازده بذر در هر واحد مساحت را بعنوان متغیر اصلی در نظر می گیریم و بازده کلی بذر توسط دو مؤلفه «بازده بذر در هر واحد مساحت» و «مساحت بذرافشانی محصول» تعیین می شود. جمعیت کلی و سطح مصرف سرانه بذر، تقاضای کلی بذر را تعیین می کنند؛ بازده کلی و تقاضای بذر نهایی نیز با هم، نسبت عرضه و تقاضای بذر را تعیین می کنند. شکل 2 یک نمودار سببی را نشان میدهد که روابط بین متغیرها را فقط بصورت کیفی نشان میدهد و تأثیرات بازخوردهای مثبت و منفی را منعکس می سازد. فقط بعد از ترسیم نمودارهای سببی هر سیستم فرعی، روابط عددی بین متغیرها را می توانیم بصورت مؤثر و کمی تحلیل کنیم.

  3.2 سیستم فرعی اقتصاد

در سیستم فرعی اقتصاد، مقدار خروجی صنعتی کلی و مساحت آبیاری مؤثر زمین های کشاورزی بعنوان متغیرهای اصلی در نظر گرفته میشوند. اگر از سطح صنعتی قضاوت کنیم، هر چه مقدار خروجی صنعتی کلی بیشتر باشد توسعه اقتصادی بهتر، و مصرف آب صنعتی بیشتر خواهد بود. همچنین مساحت آبیاری مؤثر زمین کشاورزی تعیین کننده مصرف آب کشاورزی است. تغییرات مصرف آب صنعتی و مصرف آب کشاورزی، تغییر تقاضای کلی آب را نشان میدهد و در نهایت بر روی نسبت عرضه و تقاضا منابع آب تأثیر خواهد گذاشت. رابطه سببی در شکل 3 نشان داده شده است.

  3.3 سیستم فرعی تکنولوژی

در تولید و بهره برداری کشاورزی، پیشرفت تکنولوژیکی عمدتاً تحت در بهبود کارایی نیروی کار برای کاربری زمین منعکس می شود. بنابراین برای زنجیره تأمین سبز اراضی، جمعیت تأثیر مستقیمی روی درجه محتوای تکنولوژیکی اراضی خواهد گذاشت. این نشان میدهد که ما می توانیم جمعیت را بصورت یک شاخص جایگزین برای عامل تکنولوژیکی در نظر بگیریم و آنرا با سیستم فرعی های دیگر ترکیب کنیم. ما در اینجا جمعیت کلی را بصورت یک متغیر اصلی در نظر می گیریم و آنرا به جمعیت شهری و جمعیت روستایی تقسیم می کنیم. فرض کنید که مصرف آب داخلی خانوارهای شهری و روستایی یک مقدار ثابت باشد، پس تعداد هر دو جمعیت شهری و روستایی تعیین کننده مصرف آب داخلی کلی خواهد بود و بر تقاضای آب و نسبت عرضه-تقاضای آب در سیستم کلی تأثیر خواهد گذاشت.

توضیحات: این مقاله انگلیسی در سال 2019 در الزویر (Elsevier) چاپ شده و در فروردین ماه سال 1399 در سایت ای ترجمه توسط مترجم کد T2383 ترجمه گردیده است.

مقاله بازاریابی ویروسی در شبکه‌های اجتماعی: چشم‌اندازی اپیدمیولوژیک

نمونه متن انگلیسی: «رشته مهندسی فناوری اطلاعات IT»

  4. Numerical Results

Simulations for both the approaches, mean-field analysis and network analysis have been carried out on MATLAB. To understand the effect of population heterogeneity and network topology, random, scale-free and real social networks have been considered in our simulations.

    4.1. Simulation of the Deterministic Model

As discussed in Sec. 2.4, system may lead to any one of three possible steady state situations: when only messagefree state exists; when only an endemic state exists; when an endemic as well as a message-free state can exist depending on initial population of different classes. We have shown both the cases where at least one of the steady state is endemic, in Fig. 3(a)-(b) with their respective parameter values.

    4.2. Simulation over Model Networks

Same set of parameters have been used to compare the results of deterministic mean-field model with network model. We have carried out our simulation over random network and scale-free network having 1024 nodes and average degree 10. Random network has been created by Erdos-R ¨ enyi model and follows binomial degree distribution ´ which converges to Poisson distribution for very large number of nodes (infinite network). Scale-free network has been generated by Barabasi-Albert preferential attachment model [29] and follows power law degree distribution having ´ power exponent 3.

n case of random network, we obtained similar results as predicted by deterministic model. Using the values of bistable steady state configuration of Fig. 3(b), we similarly observed two stable states in Fig. 3(c), one endemic and one message-free. Steady state value obtained by the simulation is also in agreement with the mean-field approach.

نمونه ترجمه: «تاریخ ترجمه: اسفند ماه ۹۸»

  4. نتایج عددی

شبیه‌سازی‌های برای هر دو رویکرد، تجزیه و تحلیل میدان-میانگین و تجزیه و تحلیل شبکه با استفاده از نرم‌افزار متلب انجام شده‌اند. برای شناخت تاثیر ناهمگنی جمعیت و توپولوژی شبکه، شبکه‌های اجتماعی واقعی، تصادفی و مقیاس-آزاد در شبیه‌سازی‌های ما در نظر گرفته شده‌اند.

    4.1. شبیه‌سازی مدل قطعی

همانطور که در بخش ۲.۴ بخث شد، سیستم ممکن است به هیچ کدام از سه وضعیت ممکن حالت پایدار نرسد: هنگامی که تنها حالت بدون پیام وجود دارد؛ هنگامی که تنها یک حالت اندمیک وجود دارد؛ هنگامی که یک حالت اندمیک و همچنین یک حالت بدون پیام می‌توانند بسته به جمعیت اولیه رده‌های مختلف وجود داشته باشند. ما هر دو حالت را که در آن‌ها حداقل یکی از حالت‌های پایدار اندمیک است در شکل ۳آ-ب با مقادیر پارامتر مربوطه آن‌ها نشان داده‌ایم.

    4.2. شبیه‌سازی روی شبکه‌های مدل

مجموعه یکسانی از پارامترها برای مقایسه نتایج مدل میدان-میانگین قطعی با مدل شبکه مورد استفاده قرار گرفته‌اند. ما شبیه‌سازی خود رو روی شبکه تصادفی و شبکه مقیاس-آزاد با ۱۰۲۴ گره و متوسط درجه ۱۰ انجام دادیم. شبکه تصادفی توسط مدل اردوس-رینی ایجاد شده است و از توزیع درجه دو جمله‌ای پیروی می‌کند که به توزیع پواسون برای تعداد بسیار زیادی از گره‌ها (شبکه نامتناهی) همگرا است. شبکه مقیاس-آزاد توسط مدل اتصال باراباسی-آلبرت  [۲۹] تولید شده است و از توزیع درجه قانون توان با نمای توان ۳ پیروی می‌کند.

در مورد شبکه تصادفی، نتایج یکسان با نتایج پیش‌بینی شده توسط مدل قطعی را به دست آوردیم. با استفاده از مقادیر پیکردبندی حالت پایدار دوپایا در شکل ۳ب، به طور مشابهی دو حالت پایدار را در شکل ۳سی مشاهده کردیم، یک مقدار حالت پایدار اندمیک و یک مقدار حالت پایدار بدون پیام به دست آمده توسط شبیه‌سازی نیز سازگار با رویکرد میدان-میانگین است.

توضیحات: این مقاله انگلیسی در سال 2019 در الزویر (Elsevier) چاپ شده و در اسفند ماه سال 1398 در سایت ای ترجمه توسط مترجم کد T1700 ترجمه گردیده است.

مقاله مواد دوستدار محیط زیست برای مفهوم جدید روسازی آسفالت

نمونه متن انگلیسی: «رشته مهندسی عمران»

   3. Eco-friendly concept of asphalt pavement

Considering the full pavement structure, the proposed concept of eco-friendly asphalt pavement can be summarized as follows:

- in surface course is the introduction of green bitumen modifier, derived from recovered waste bioethanol production as an alternative to the traditional additives used for bitumen production,

- in binder and base course, bio-fluxing agents allow for the integration of higher percentage of reclaimed asphalt,

- the lower layers (sub-base and subgrade) are mainly composed of materials derived from construction and demolition waste.

      3.1. Applications of Construction and Demolition Waste in road construction

C&DW material composition and characterization according to EN 933-11 shows that, in order to obtain high grade recycled aggregates applicable in building products applications, there is a need to sort out a number of contaminant components such as calorific fractions, gypsum and the non-concrete stony fraction

In the actual market there is no complete advanced recycling concept available from input of raw (stony) C&DW to the dispatch of pure high-grade recycled concrete aggregates. Therefore an advanced processing concept was developed under the name “Stone Recycling”. This concept is a flexible solution to rather complex questions on how to obtain pure aggregates from raw C&DW. The Stone Recycling concept is conceived in two major parts, which can be operated separately, or in one line depending on the required outcome and product quality. In order to obtain high-grade recycled aggregates the complete processing concept is needed.

نمونه ترجمه: «تاریخ ترجمه: بهمن ماه ۹۸»

    3. مفهوم دوستدار محیط بودن روسازی آسفالت

با در نظر گرفتن ساختار نهایی جاده ها، مفهوم معرفی شده روسازی آسفالت دوستدار محیط زیست به شکل زیر خلاصه می شوند:

- در مقاطع سطحی که مقدمه ای بر معرفی مواد اصلاح شده قیر سبز است و این قیر جدید از تولید بیو اتانول حاصل از ضایعات به عنوان جایگزینی برای مواد افزودنی قدیمی مورد استفاده برای اصلاح پلیمری بدست می آید

- در مواد الیافی و پایه، مواد زیستی امکان ترکیب درصد بیشتری از آسفالت اصلاح شده را فراهم می آورند،  - لایه های پایین تر (زیر لایه ها و لایه های سطح پایین تر) عمدتا متشکل از مواد بدست آمده از ضایعات ساختمانی و تخریبی می باشند

       3.1. استفاده از ضایعات ساختمانی و تخریبی در ساخت جاده

ساختار مواد C&DW و ویژگیهای بیان شده با توجه به EN 933-11 نشان می دهد که برای بدست آوردن خرده سنگ های بازیافتی مرغوب قابل استفاده در مواد ساختمانی، باید تعدادی از مواد از جمله مواد رنگی، سنگ کچ و مواد سنگی غیر ساختمانی دسته بندی شوند.

در بازار واقعی، مفهوم مناسبی برای بازیافت پیشرفته و کامل از مواد خام (سنگی) C&DW برای استفاده از مواد بتنی بازیافتی شده وجود ندارد، بنابراین، یک مفهوم پیشرفته با نام " بازیافت سنگ" معرفی شد. این مفهوم یک راه حل انعطاف پذیر برای سوالات نسبتا پیچیده در مورد چگونگی داشتن مواد متراکم از C&DW خام می باشد. مفهوم بازیافت سنگ در دو بخش اصلی برداشت می شود که می توانند با توجه به نتایج و کیفیت محصول مورد نظر به صورت مجزا یا در یک خط مورد استفاده قرار بگیرند. برای داشتن مواد متراکم با کیفیت، مفهوم پردازش کامل مورد نیاز است.

توضیحات: این مقاله انگلیسی در سال 2016 در الزویر (Elsevier) چاپ شده و در بهمن ماه سال 1398 در سایت ای ترجمه توسط مترجم کد T1714 ترجمه گردیده است.

مقاله عوامل موثر بر روی ریسک خستگی خلبانان خطوط هوایی

نمونه متن انگلیسی: «رشته علوم و فنون هوایی»

   2.2. Fatigue types

     2.2.1. Physical fatigue

Fatigue is generally classified as either physical or mental. Sufficient rest is the only remedy for fatigue (Dinges et al., 1996) and an insufficient rest period does not enable a fatigued individual to recover from that fatigue (Dawson and McCulloch, 2005). From the viewpoint of airline pilots, fatigue is related to crew schedules and rest periods. Physical fatigue is caused by more than just one muscle being unable to perform. During physical activity, the onset of muscle fatigue is gradual and depends upon an individual's level of physical fitness, and other factors, including sleep deprivation and overall level of healthiness. Proper rest can reverse this process. A lack of energy in the muscles causes the physical fatigue by reducing the drive originating from the central nervous system or by decreasing the efficiency of the neuromuscular junction (Wesensten et al., 2004).

    2.2.2. Mental fatigue

Mental fatigue is a psychobiological state caused by prolonged periods of demanding cognitive activity and characterized by subjective feelings of tiredness and lack of energy (Marcora et al., 2008). It is measured as a reduction in the ability to perform mental tasks. Sleep disruptions, which may induce mental fatigue, decrease cognitive functioning and psychomotor vigilance task (PVT) performance. It is remarkably difficult to understand mental fatigue and the cognitive processes underlying its behavioral manifestations (Curnow, 2002).

Mental fatigue is also defined as a temporary inability to maintain optimal cognitive performance. During any cognitive activity, the symptom of mental fatigue is gradual and depends on an individual's cognitive ability, and also upon other factors, including sleep deprivation and overall health.

نمونه ترجمه: «تاریخ ترجمه: دی ماه ۹۸»

   2.2 انواع خستگی

     2.2.1 خستگی فیزیکی

خستگی به صورت عمومی به عنوان یک حالت فیزیکی و یا روانی توصیف می شود. استراحت کافی تنها درمان برای خستگی می باشد (Dinges et al., 1996) و استراحت کم باعث نمی شود که افراد  خسته بتوانند خستگی خودشان را رفع کنند (Dawson and McCulloch, 2005). از نقطه نظر مرتبط با خلبان ها، خستگی مرتبط با زمان بندی خدمه و دوره های استراحت می باشد. خستگی فیزیکی به این خاطر ایجاد می شود که بیش از یک عضله نمی توانند عملکرد خوب خودش ار ارائه کنند. در طول فعالیت های فیزیکی، شروع خستگی عضلانی به صورت تدریجی ایجاد می شود و مبتنی بر سطح آمادگی فیزیکی فرد، و عوامل دیگر شکل می گیرد که این عوامل شامل محروم شدن از خواب و سطح کلی سلامتی فرد می باشد. استراحت کافی می تواند این فرآیند را معکوس کند یعنی خستگی فرد رفع شود. کمبود انرژی در عضلات باعث می شود که خستگی فیزیکی ایجاد شود زیرا عضلات انرژی کافی را از سیستم عصبی مرکزی دریافت نمی کنند و کارایی ارتباطات عصبی عضلانی نیز کاهش پیدا می کند (Wesensten et al., 2004).

   2.2.2 خستگی ذهنی

خستگی ذهنی یک حالت روانی فیزیویوژیکی می باشد که در اثر دوره های طولانی از فعالیت های دشوار و بر اساس احساسات ذهنی خستگی و کمبود انرژی، توصیف می شود (Marcora et al., 2008). این حالت خستگی به صورت کاهش در توانایی انجام وظایف ذهنی اندازه گیری می شود. کاهش خواب که می تواند باعث خستگی ذهنی شود، باعث می شود که عملکرد ادراکی و وظایف حرکات ظریف (PVT) دچار مشکل شود. به سختی می توان خستگی ذهنی یک فرد و فرایند های ادراکی زیر لایه ای مرتبط با عدم عملکرد مناسب رفتاری را درک کرد (Curnow, 2002).

خستگی ذهنی همچنین به صورت عدم توانایی موقتی برای حفظ عملکرد ادراکی بهینه نیز توصیف می شود. در طول هر کدام از فعالیت های ادراکی، نشانه های خستگی ذهنی به صورت تدریجی ایجاد می شود  و مبتنی بر توانایی های ادراکی فرد و عوامل دیگر می باشد مانند کاهش خواب و سلامت کلی فرد.

توضیحات: این مقاله انگلیسی در سال 2018 در نشریه الزویر (Elsevier) چاپ شده و در دی ماه سال 1398 در سایت ای ترجمه توسط مترجم کد T1702 ترجمه گردیده است.

مقاله تکنیک های بهینه تزریق ولتاژ برای حفاظت از بارهای حساس

نمونه متن انگلیسی: «رشته مهندسی برق»

    3. Strategies of voltage sag compensation

Fig. 3 is a schematic representation of the power grid supplying a load that is protected by a DVR. It is depicted in this figure, the complex power flowing through the whole system. The voltage Udvr can be generated by the DVR in three modes which are illustrated in Fig. 4. In the first mode, the applied voltage on the load has the same phase-angle of the pre-dipped grid voltage. This case has the advantage to avoid phase-jumps which can be destructive to sensitive loads. The second operation mode occurs when the voltage correction is performed by applying voltage synchronously during the voltage sag. This scheme requires lower levels of voltages and it is very interesting when the DClink voltage is limited to two levels.

The third operation mode allows the voltage application under a minimum active power value demanded from the controller. This mode can be useful when the DC-link is supplied by accumulators and it can prolong its life-cycle. The third mode for compensating voltage is the main focus of this work. The development of the equation to produce the control reference assuring the minimization of injected active power is as follows. Initially, the equations for active power supplied by the grid and consumed by the load are presented by

نمونه ترجمه: «تاریخ ترجمه: آذر ماه ۹۸»

    3. استراتژی های جبران سازی افت ولتاژ

شکل 3 نمایش شماتیکی از تغذیه باری که توسط یک DVR حفاظت شده، در این شکل، پخش بار مختلط در کل سیستم نشان داده شده است. ولتاژ Udvr می تواند در سه حالتی که در شکل  4 نشان داده شده است، توسط DVR تولید شود. در حالت اول، زاویه فاز ولتاژ اعمال شده بر بار و ولتاژ قبل از افت شبکه، برابر است. مزیت این حالت در این است که جهش های فازی که می توانند برای بارهای حساس خطرناک باشند، اتفاق نمی افتد. عملکرد دوم زمانی اتفاق می افتد که تصحیح ولتاژ توسط اعمال سنکرون ولتاژ در حین افت صورت پذیرد. این طرح به سطوح پایین تری از ولتاژ نیاز دارد و برای زمانی که ولتاژ لینک DC  به دو سطح محدود می شود، بسیار جالب است.

عملکرد سوم اعمال ولتاژ پایین تر از مقدار کمینه توان اکتیو مورد نیاز کنترل کننده را مقدور می سازد. این حالت برای زمانی که لینک DC توسط انباره ها  تامین می شود، مفید است و طول عمر آن را افزایش می دهد. حالت سوم ولتاژ جبران ساز هدف اصلی این پروژه است. به دست آوردن رابطه ای برای ایجاد مرجع کنترلی که کمینه توان اکتیو تزریقی را تضمین می کند، به صورت زیر است. ابتدا، معادله توان اکتیو تولید شده توسط شبکه و مصرف شده توسط بار به این صورت بیان می شود

توضیحات: این مقاله انگلیسی در سال 2020 در نشریه الزویر (Elsevier) چاپ شده و در آذر ماه سال 1398 در سایت ای ترجمه توسط مترجم کد T3540 ترجمه گردیده است.

مقاله اثر صادرات بر انتخاب های بدهی مالی SME ها (شرکت هایی با اندازه های کوچک و متوسط)

نمونه متن انگلیسی: «رشته حسابداری»

   1. Introduction 

Over the past decades, considerable effort has been devoted to enhancing our understanding of the complexity of corporate financing decisions. To date, studies on corporate capital structure and debt maturity choices have mainly focused on firm characteristics and industry determinants (De Jong, Kabir, & Nguyen, 2008; Titman & Wessels, 1988), as well as on the influence of the national culture, legislation and other country characteristics (Demirgüç-Kunt & Maksimovic, 1999; Fan, Titman, & Twite, 2012). Studies investigating the relationship between internationalization and corporate financing policy, however, are much more limited and are mostly confined to large, stock exchange quoted firms. One of the main insights of this literature is that multinational corporations (MNCs) have lower longterm debt ratios and higher short-term debt ratios than those of comparable domestic corporations (DCs) (Burgman, 1996; Doukas & Pantzalis, 2003; Fatemi, 1988). This leverage differential between MNCs and DCs is explained by the fact that the positive effect of geographic sales diversification on long-term debt financing is offset by the increased risk stemming from exchange rate exposure and unforeseen political events. Furthermore, due to their operational complexity, MNCs are more informationally opaque, which increases the agency costs of debt.

To mitigate the problems associated with a riskier borrower profile and agency conflicts, loan maturities are shortened (Barclay & Smith, 1995; Myers, 1977). Building on these studies, the aim of this article is to advance the current literature by empirically investigating the impact of exporting on the corporate financing decisions of another important class of exporters, viz., small and mediumsized enterprises (SMEs). Since SMEs cannot substitute short-term and long-term debt financing as easily as large companies - due to difficulties in obtaining long-term debt financing from financial institutions (Ortiz-Molina & Penas, 2008) - the mechanism through which export activities affect SME financing policies may very well be different from what is demonstrated in the MNC literature. According to the World Trade Organization (WTO), access to financial resources to support export activities is a key concern for SMEs since, besides the one-time upfront sunk costs (e.g., costs related to compliance with foreign market regulations and preparatory market research), exporting requires substantial ongoing investment in working capital, as export activities considerably lengthen the cash conversion cycle of the firm (e.g., through longer shipment periods and the administrative burden associated with trading internationally) (WTO, 2016). Hence, understanding how exporting SMEs cope with these financing needs may yield useful insights for exporters, banks and policy makers.

نمونه ترجمه: «تاریخ ترجمه: آبان ماه ۹۸»

   1. مقدمه

در دهه های گذشته تلاش های زیادی برای افزایش درک ما از پیچیدگی تصمیمات مالی سازمانی انجام شده است. تاکنون مطالعاتی در مورد ساختار سرمایه سازمانی و انتخاب های سررسید بدهی عمدتاً بر خصوصیات شرکت و عوامل تعیین کننده صنعت (دی جانگ، کبیر، و نگوئن 2008؛ تیتمن و وِسلز 1988)، و همچنین بر تأثیر فرهنگ ملی، قانونگذاری و سایر خصوصیات کشور (دمیرگوچ-کانت و ماکسی موویک 1999؛ فَن، تیتمن و توایت 2012) متمرکز بوده اند. با اینحال مطالعاتی که رابطه بین بین المللی شدن و سیاست مالی سازمانی را بررسی کرده اند خیلی محدودتر هستند و غالباً به شرکت های بزرگ، با قیمت بالای بورس اوراق بهادار محدود می گردند. یکی از بینش های اصلی این مقالات این است که شرکتهای چند ملیتی (MNC) در مقایسه با شرکت های داخلی مشابه (DC)، نسبت بدهی بلند مدت کمتر، و نسبت بدهی کوتاه مدت بیشتری دارند (برگمَن 1996؛ دوکاس و پانزالیس 2003؛ فاطمی 1988). این تفاوت بهره گیری بین MNC ها و DC ها با این حقیقت توضیح داده می شود که تأثیر مثبت تنوع فروش جغرافیایی بر تأمین مالی بلند مدت از محل استقراض توسط افزایش ریسک ناشی از نمایش نرخ ارز و رویدادهای سیاسی پیش بینی نشده جبران می شود. بعلاوه MNC ها بعلت پیچیدگی عملیاتی خود از لحاظ اطلاعاتی، مبهم تر (ناشفاف تر) هستند و این سبب افزایش هزینه های نمایندگی بدهی ها می گردد.

برای کاهش مشکلات همراه با یک خصوصیات استقراض مخاطره آمیزتر و ناسازگاری های نمایندگی، سررسید وام ها کوتاه تر می گردد (بارکلی و اسمیت 1995؛ مایرز 1977). مطالعه حاضر بر مبنای این مطالعات نوشته شده است و هدف آن توسعه مقالات جاری از طریق «بررسی تأثیر صادرات بر روی تصمیمات مالی سازمانی طبقه مهم دیگری از صادرکنندگان (یعنی SME ها)» است. چون SME ها – بعلت مشکلاتی که در بدست آوردن تأمین مالی بلند مدت از محل استقراض از مؤسسات مالی دارند – به آسانی شرکت های بزرگ، نمی توانند جایگزین تأمین مالی بلند مدت از محل استقراض گردند (اورتیز-مونیلا و پناس 2008)، بنابراین مکانیزم تأثیرگذاری فعالیت های صادرات بر سیاست های مالی SME میتواند با آنچه که در مقالات MNC اثبات شده است متفاوت باشد. طبق سازمان تجارت جهانی (WTO)، دسترسی به منابع مالی برای پشتیبانی از فعالیت های صادراتی، یکی از نگرانی های مهم برای SME ها است چون صادرات علاوه بر هزینه های از دست رفته آشکار قبلی (بعنوان مثال هزینه های مربوط به پیروی از مقررات بازارهای خارجی و تحقیقات مقدماتی بازار)، نیازمند سرمایه گذاری مداوم قابل توجهی در سرمایه در گردش (سرمایه جاری) نیز می باشد چون فعالیت های صادرات، طول چرخه تبدیل پول نقد شرکت را (بعنوان مثال از طریق دوره های حمل طولانی تر و مسئولیت اجرایی همراه با تجارت بین المللی) تا حد زیادی افزایش میدهد (WTO, 2016). بنابراین درک اینکه SME های صادرکننده چطور این نیازهای مالی را برآورده می کنند میتواند بینش های سودمندی را برای صادرکنندگان، بانک ها و سیاست گذاران ایجاد کند.

توضیحات: این مقاله انگلیسی در سال 2019 در نشریه الزویر (Elsevier) چاپ شده و در آبان ماه سال 1398 در سایت ای ترجمه توسط مترجم کد T2383 ترجمه گردیده است.

مقاله طبقه بندی شبکه عصبی سیگنال های نوار مغزی برای تشخیص حمله ناگهانی

نمونه متن انگلیسی: «رشته مهندسی پزشکی»

   IV. IMPLIMENTATION

In proposed work data set used with different sampling rate; one with 128Hz and another data set has a sampling rate of 1024Hz. After removal of noise the data was segmented. Feature extraction was done using DWT and statistical features were calculated. Finally data will be given to classifier for classification. Simulation environment used in this paper is MATLAB 2015a.

  A. Feature Extraction using DWT 

Fast Fourier Transform (FFT) is a strong tool for data analysis. However, it does not represent abrupt changes efficiently. And since EEG is a non-stationary signal it is advantageous to use time-frequency domain technique such as DWT. In simple term wavelets are rapidly decaying waves like oscillation that has zero mean. Scaling and shifting are the two key features of wavelets. Wavelet works on multi-scale basis. This feature of WT allows the decomposition of signal into several scales [3]. 

DWT can represent a natural signal with fewer coefficients. Key application of DWT is denoising and compression of image and signal. A given signal will pass through two filters. The first filter h[n] is the low pass (discrete mother wavelet) and the second filter g[n] is the high pass (mirror version). The data will be down sampled to get low pass and high pass filter coefficient, i.e approximation (A) and detail coefficient (D) respectively. Approximation coefficient is again decomposed and the procedure will repeat. 

نمونه ترجمه: «تاریخ ترجمه: مهر ماه ۹۸»

  4. پیاده سازی

دیتاست در کار پیشنهادی همراه با نرخ های نمونه برداری مختلفی مورد استفاده قرار گرفته است؛ یک دیتاست با فرکانس 128 هرتز و دیتاست دیگری با نرخ نمونه برداری 1024 هرتز به کار گرفته شده است. پس از حذف نویز، داده ها تفکیک می شود. استخراج ویژگی با استفاده از تبدیل DWT انجام شده است و ویژگی های آماری نیز محاسبه شده است. در نهایت داده ها به منظور دسته بندی به طبقه بندی کننده ارائه می شود. محیط شبیه سازی مورد استفاده در این مقاله نرم افزار MATLAN نسخه 2015a است.

  A. استخراج ویژگی با استفاده از تبدیل DWT

تبدیل فوریه سریع (FFT) ابزار قدرتمندی برای تحلیل داده ها است. با این حال، تغییرات ناگهانی را به طور موثر نشان نمی دهد. از آنجایی که نوار مغزی یک سیگنال غیر ساکن است، استفاده از تکنیک حوزه زمان- فرکانس همانند DWT سودمند است. به عبارت ساده تر، موجک ها در واقع موج هایی هستند که به سرعت افت می کنند که شبیه نوسانی است که دارای میانگین صفر است. مقیاس دهی و شیفت دهی دو ویژگی اصلی موجک ها هستند. موجک بر مبنای چند مقیاسی کار می کند. این ویژگی به تبدیل DWT اجازه می دهد تا سیگنال را در چند مقیاس تجزیه کند [3].

تبدیل DWT می تواند یک سیگنال طبیعی را با ضرایب کمتری نشان دهد. کاربرد اصلی DWT نویز زدایی و فشرده کردن تصویر و سیگنال است. یک سیگنال داده شده از دو فیلتر عبور می کند. فیلتر اول یعن h[n] یک فیلتر پایین گذر (موجک گسسته مادر) و فلیتر دوم g[n] یک فیلتر بالاگذر (نسخه آینه) است. داده ها برای دستیابی به ضرایب فیلتر پایین گذر و بالاگذر یعنی به ترتیب تقریب (A) . ضریب جزئیات (D) دچار کاهش نمونه ها می شود. مجدداً ضریب تقریب تجزیه شده و این روند ادامه می یابد.

توضیحات: این مقاله انگلیسی در سال 2017 در نشریه ای تریپل ای (IEEE) چاپ شده و در مهر ماه سال 1398 در سایت ای ترجمه توسط مترجم کد T1723 ترجمه گردیده است.

مقاله نشانگرهای زیستی حالت ردوکس تومور در پاسخ به تلفیق مسیرهای آنتی اکسیدانی گلوتاتیون و تیوردوکسین

نمونه متن انگلیسی: «رشته زیست شناسی»

   Materials and methods

    Cell Lines

Human mammary adenocarcinoma (MDA‐MB‐231) and Human cervix squamous cell carcinoma (SiHa) cells (American Type Culture Collection [ATCC]) were grown in Dulbecco’s modified Eagle’s medium (DMEM, Invitrogen, Belgium) with GlutaMAX tm, D‐Glucose 1g/L and sodium pyruvate supplemented with 10 % fetal bovine serum (Invitrogen, Belgium) and 1% (v/v) penicillin‐streptomycin (Invitrogen, Belgium).

  In vivo xenografts

Animal studies were undertaken in accordance with Belgian and Université catholique de Louvain ethical committee regulations (agreements number UCL/2010/ MD/001 and UCL/2014/MD/026).

A total of 10^7 MDA‐MB‐231 cells or 107 SiHa cells, amplified in vitro, were collected by trypsinization, washed three times with Hanks balanced salt solution and resuspended in 100 μL of Hanks balanced salt solution. Cells were then implanted by intramuscular injection in the rear legs of NMRI nude mice. After inoculation, tumors were allowed to grow up to 7 mm +/‐ 1 mm in diameter prior to experimentation. Mice were anesthetized by isoflurane inhalation (Forene, Abbot, England) mixed with air in a continuous flow (2 L/min). Physiological temperature was maintained using a warm water blanket connected to a circulating water bath.

  Chemicals

The nitroxide probes, mito‐tempo and tempol were purchased from Sigma Aldrich (Diegem, Belgium). Solutions of the nitroxide were prepared at a stock concentration of 300 mM in saline and were then stored at ‐20°C before use. For in vitro experiments, nitroxide was used as a probe at a final concentration of 100 µM added just before recording of EPR spectrum. For in vivo experiments, nitroxide was used as a probe at a concentration of 6mM, mice were given one dose via intratumoral injection with a saline solution of nitroxide and EPR spectra were acquired directly after the injection.

نمونه ترجمه: «تاریخ ترجمه: شهریور ماه ۹۸»

  مواد و روش ها

     لاین های سلولی

آدنوکارسینومای انسانی(MDA‐MB‐231) و کارسینومای سلول سنگفرشی گردن (SiHa) (محیط کشت نوع آمریکایی {ATCC}) در محیط کشت اصلاح شده ی دالبکو ایگلز (اینویتروژن، بلژیک) به همراه گلوتامکسtm، دی-گلوکز 1گرم بر لیتر و سدیم پیرووات با 10% سرم فتال گاوی(اینویتروژن/بلژیک) و 1% (v/v) پنی سیلین-استرپتومایسین(اینویتروژن-بلژیک).

  زنوگرافت در شرایط in vivo

مطالعات جانوری مطابق با قوانین کمیته ی اخلاقی بلژیک و دانشگاه کاتولیک دی لوویان انجام گرفت(شماره موافقت نامه 001/MD/2010/UCL و 026/MD/2014/UCL).

در کل 7^10 سلول 231-MB-MDA یا 107سلول SiHa در شرایط آزمایشگاه تکثیر شدند. که بوسیله ی تریپیسینیزاسیون جمع آوری شدند، سه بار با محلول نمکی متعادل کننده ی هانکس شستشو داده شدند و مجدد در 100میکرولیتر محلول نمکی متعادل کننده ی هانکس غوطه ور شدند. سلول ها بوسیله ی تزریق داخل عضلانی پاهای عقبی موش های برهنه ی NMRI کشت شدند. پس از تزریق، پیش از آزمایش به تومورها اجازه داده شد تا قطر 7میلی متر و با 1میلیمتر خطا رشد کنند. موش ها بوسیله ی استنشاق ایزوفلوران(فورن، آبوت، انگلیس) مخلوط شده در جریان هوای مداوم به میزان 2لیتر در دقیقه بیهوش شدند. دمای فیزیولوژیک با استفاده از روکش آب گرم متصل به تهویه ی حمام آب گرم تعدیل می شد.

   شیمیایی

پروب های نیتروکساید، mito-tempo و tempol از شرکت سیگما آلدریچ (دیجم-بلژیک) خریداری شد. محلول های نیتروکساید در غلظت های 300میکرو مولار در نمک تهیه و سپس تا قبل از استفاده در دمای 20-درجه سانتی گراد نگهداری شدند. برای آزمایش در محیط آزمایشگاه، نیتروکساید به عنوان یک پروب در غلظت نهایی100 میکرو مولار قبل از ثبت طیف EPR تهیه گردید. برای شرایط in vivo نیتروکساید به عنوان پروب در غلظت 6میکرومولار استفاده شد. موش ها یک دوز را بوسیله ی تزریق داخل عضلانی با محلول نمکی نیتروکساید دریافت کردند و پس از تزریق سنجش طیف EPR انجام گرفت.

توضیحات: این مقاله انگلیسی در سال 2018 در نشریه تیلور و فرانسیس (Taylor and Francis) چاپ شده و در شهریور ماه سال 1398 در سایت ای ترجمه توسط مترجم کد T2638 ترجمه گردیده است.

مقاله آزمایشات خزش – بازیابی – خزش برای تعیین فشار نهایی ژل های سیال دارای ژلاتین و یون +Na

نمونه متن انگلیسی: «رشته صنایع غذایی»

  4. Conclusions 

We have demonstrated that 3.5 Pa was the highest shear stress which yielded “creep flow” (very slow flow dominated by elastic response) during a creep-recovery-creep test carried out for a fluid gel containing 0.2 wt% gellan gum and 0.22 M Na+ as gel-promoting ion. This was consistent with the response of a solid-like material under creep flow. A slight increase in shear stress up to 3.7 Pa provoked a dramatic change in the rheological response of the fluid gel studied since clear fluid-like behaviour was observed. Therefore, we assigned a value of 3.6 Pa for an apparent, or better, practical yield stress. Above the practical yield stress value, a shear rate close to the steady state value was quickly reached, the elastic recovery was negligible and the viscosity versus time curve illustrated the occurrence of thixotropy with an incomplete recuperation of the initial viscosity after 40 s of recovery. The instability of the viscosity versus time curves after the first creep test at 3.7 Pa was ascribed to the proximity to the yield stress of these fluid gels. Between 4.0 and 6.0 Pa, the response became more stable, but similar to that found at 3.7 Pa. Additionally,the shear rate dependence of viscosity derived from independent creep-recovery-creep tests illustrated a very shear thinning behaviour, with a power law index of 0.3.

The results obtained support the conclusion that the presented creep-recovery-creep test is a good method to determine both the practical yield stress and the inception of non-linear timedependent rheological behaviour of very shear thinning structured materials, such as low-acyl gellan gum fluid gels.

نمونه ترجمه: «تاریخ ترجمه: مرداد ماه ۱۳۹۸»

  4. نتیجه گیری

ما در این تحقیق بیان کردیم که فشار 3.5 پاسکال بالاترین فشار کششی است که جریان خزش را ایجاد می کند ( جریان خزش جریان بسیار آرامی است که از واکنش ارتجاعی در مدت زمان انجام آزمایش خزش برای ژل سیال دارای 0.2% wt صمغ ژلاتین و 0.22M یون Na+ ایجاد می شود. این مطلب متناسب با واکنش های مواد سیال تحت جریان کشش است. افزایش جزئی در فشار کششی تا 3.7pa باعث ایجاد تغییر در واکنش های ژل مایع مورد بررسی است زیرا رفتار سیال مشاهده می شود. بنابراین، نسیت کشش نزدیک به حالت ثابت به سرعت حاصل می شود و بازیابی ارتجاعی قابل چشم پوشی است و نمودار ویسکوزیته در برابر زمان نشان دهنده همگونی همراه با شکل گیری ناقص ویسکوزیته اولیه بعد از 40 ثانیه از بازیابی است. بی ثباتی در منحنی های ویسکوزیته در مقابل زمان بعد از خزش اول در 3.7pa به مقدار فشار بازده ژل های سیال نزدیک است. در فشار بین 4 و 6 پاسکال، واکنشها پایدار تر می شوند، اما این واکنش ها به واکنش در 3.7 پاسکال شبیه هستند. به علاوه، وابستگی نسیت فشار به ویسکوزیته به دست آمده از آزمایش های خزش – بازیابی و خزش بیانگر رفتار نازک شدن با شاخص قانون قدرت 0.3 می باشد.

نتایج به دست آمده تایید کننده این نتیجه گیری است که آزمایش انجام شده روش خوبی برای تعیین فشار نهایی و رفتار غیر خطی وابسته به زمان ساختارهای نازک مثل ژل های سیال ژلاتینی است.

توضیحات: این مقاله انگلیسی در سال 2016 در نشریه الزویر (Elsevier) چاپ شده و در مرداد ماه سال 1398 در سایت ای ترجمه توسط مترجم کد T1714 ترجمه گردیده است.

مقاله رابطه بین خشونت خانگی علیه زنان و ریسک خودکشی

نمونه متن انگلیسی: «رشته علوم اجتماعی»

  Data collection 

The data were collected between March 2017 and November 2017. The data were collected by the research through face-to-face interview with the married women, registered at Family Health Centers, during home visits. It took approximately 15-20 minutes to apply the data collection form. Questions that women do not understand are explained without adding any comment.

  The ethical principles of the study 

In order to conduct the study, approval was obtained from the Ethics Committee of the Inönü University Faculty of Health Sciences (2017 / 19-7) and legal permissions were obtained from the related institutions. The women included in the study were informed about the purpose of the study and their questions were answered. The women were informed about that the information they provide would be confidential, not be used elsewhere and that they have the right to withdraw from the study anytime they want. 

  Assessment of the Study data 

The data obtained from the study were evaluated by using SPSS 18 statistical package program. Percentage distribution, arithmetic mean, t-test in independent groups and Correlation were used to assess the data.

   Results

It was found that 39.3% of the women who participated in the study were in the age range of 29-39 years, 26.7% were married for 18-23 years, 40.1% had 3 or more children, 56.7% ACCEPTED MANUSCRIPT were married with arranged marriage, 57.9% had middle income level and husbands of 38.9% of them were in the age range of 29-39 years (Table 1).

نمونه ترجمه: «تاریخ ترجمه: تیر ماه ۱۳۹۸»

  جمع آوری داده‌ها

داده‌ها بین ماههای مارس و نوامبر 2017 جمع آوری شدند. داده‌ها با استفاده از تحقیق از طریق مصاحبه رو در رو با زنان متأهل ثبت نام شده در مراکز بهداشت خانواده در طی بازدید از خانه جمع آوری شدند. تکمیل فرم جمع آوری داده‌ها تقریباً 15-20 دقیقه طول می‌کشید. سوالاتی که زنان متوجه نمی‌شدند بدون اضافه کردن هیچ نظری توضیح داده می‌شد.

  اصول اخلاقی مطالعه

اجرای این مطالعه توسط کمیته اخلاقی Inönü از دانشکده علوم بهداشت و سلامت مورد تأیید قرار گرفت (2017/ 19-7) و مجوزهای قانونی آن نیز از مؤسسات مربوطه اخذ شد. زنان شامل در این مطالعه با آگاهی از هدف مطالعه به سؤالات پاسخ دادند. به آنها این اطمینان داده شد که اطلاعات ارائه شده توسط آنها محرمانه بماند و در هیچ جای دیگری مورد استفاده قرار نگیرد و هر زمان هم که بخواهند این حق را دارند که از این مطالعه صرف نظر کنند.

  ارزیابی داده‌های مطالعه

داده‌های به دست آمده از این مطالعه با استفاده از برنامه فشرده آماری SPSS 18 مورد ارزیابی قرار گرفت. از توزیع درصدی، میانگین عددی، آزمون تی در گروههای مستقل و همبستگی برای ارزیابی داده‌ها استفاده شد.

   نتایج

مشخص شد که 39.3 درصد از زنانی که در این مطالعه شرکت داشتند دارای محدوده سنی بین 29 تا 39 سال بودند، 26.7 % از آنها به مدت 18-23 سال متأهل بودند، 40.1 % دارای سه فرزند و یا بیشتر بودند، 56.7 % به شیوه سنتی ازدواج کرده بودند، 57.9 % دارای سطح درآمد متوسطی بودند و سن شوهران 38.9 % از آنها بین 29 تا 39 سال بود (جدول 1).

توضیحات: این مقاله انگلیسی در سال 2018 در نشریه الزویر (Elsevier) چاپ شده و در تیر ماه سال 1398 در سایت ای ترجمه توسط مترجم کد T1706 ترجمه گردیده است.

مقاله هوش مصنوعی در قلب و عروق

نمونه متن انگلیسی: «رشته مهندسی فناوری اطلاعات IT»

  How do artificail intelligence and machine learning relate to statistics ?

Physicians have long needed to identify, quantify, and interpret relationships among variables to improve patient care. AI and machine learning comprise a variety of methods that allow computers to do just this, by algorithmically learning efficient representations of data. Here, we use the terms “artificial intelligence” and “machine learning” more or less synonymously, although more precisely machine learning can be understood as a set of techniques to enable AI. The difference between classical machine learning and classical statistics is less one of methodology than one of intent and culture. The primary focus of statistics is to conduct inference about sample or population parameters, whereas machine learning focuses on algorithmically representing data structure and making predictions or classifications. These 2 ambitions are often intertwined. Thus, we do not place a definite boundary between classical statistics and machine learning methods and instead view them as analogous but often applied to answer different questions.

  Why does cardiology need artficial intelligence ?

AI emerged because more familiar algorithms can often be improved on for real-world tasks. Consider the case of logistic regression. To enable statistical inference such as estimation of coefficients and p values, this model requires a number of strong assumptions (e.g., independence of observations and no multicollinearity among variables). When logistic regression is used for other purposes, the assumptions that enable statistical inference may be unrelated to the goal and can hinder the model’s performance. In contrast, machine learning algorithms are typically used without making as many assumptions of the underlying data. Although this approach hinders the possibility for traditional statistical inference, it results in algorithms that generally are more accurate for prediction and classification. Thus, cardiovascular medicine can benefit from the incorporation of AI and machine learning.

نمونه ترجمه: «تاریخ ترجمه: خرداد ماه ۱۳۹۸»

  هوش مصنوعی و یادگیری ماشینی چه ارتباطی با آمار دارند؟

متخصص ها از مدت ها مجبور بوده که روابط بین متغیر های مختلف را شناسایی ، کمی سازی و تفسیر کنند تا بتوانند خدمات درمانی به بیماران را بهبود بخشند. AI و یادگیری ماشینی ، روش های مختلف را ایجاد می کنند که به کامپیوتر ها این امکان را می دهد تا این کارها را با استفاده از روش های موثر یادگیری الگوریتمی و با استفاده از داده ها، نشان دهند. در این قسمت، ما از عبارت هوش مصنوعی و یادگیری ماشینی استفاده می کنیم که تقریبا یک معنی دارند اما در حقیقت، یادگیری ماشین به صورت دقیق مجموعه ای از تکنیک هایی هستند که باعث می شوند ما بتوانیم از AI استفاده کنیم. تفاوت های بین یادگیری کلاسیک ماشینی و روش های آماری کلاسیک بیشتر شبیه یک روش می باشد نه یک مفهوم و فرهنگ علمی. تمرکز اصلی آمار اجرا کردن اسنتاج در رابطه با نمونه ها و یا پارامتر های جمعیتی می باشد در حالی که یادگیری ماشینی متمرکز بر روی نمایه الگوریتمی داده ها و پیش بینی کردن و یا دسته بندی کردن می باشد. ازین رو، ما مرز خاصی بین آمار کلاسیک و یادگیری ماشینی قائل نمی شویم و به جای آن، ما به صورت مشابه از این عبارات استفاده می کنیم اما گاهی برای پاسخ دادن به سوالات مختلف مورد استفاده قرار می گیرد.

  چرا علم قلب شناسی باید از هوش مصنوعی استفاده کند؟

AI به این دلیل ظهور کرده است که الگوریتم های آشنا را می توان برای وظایف دنیای واقعی، بهبود داد. مثلا مورد رگرسیون لجستیک را در نظر بگیرید. برای این که بتوانیم قابلیت استنتاج های آماری مانند تخمین ضرایب و مقادیر P را ایجاد کنیم، این مدل نیازمند فرضیاتی قوی می باشد ( مثلا، استقلال از ناظر و عدم همبستگی بین متغیر های مختلف). زمانی که رگرسیون لجستیک برای اهداف دیگر مورد استفاده قرار می گیرد، این فرضیات که باعث می شود بتوانیم استنتاج آماری را انجام دهیم، گاهی باعث می شود که ما از هدف خودمان دور شویم و باعث می شود که عملکرد مدل را کاهش می دهد. در مقابل، الگوریتم های یادگیری ماشینی معمولا بدون فرضیات مرتبط با داده های زیرلایه های مورد استفاده قرار می گیرد. با وجود این که این روش باعث کاهش احتمال استنتاج های متداول می شود، اما باعث شکل گیری الگوریتمی می شود که معمولا برای پیش بینی و دسته بندی دقت بالاتری دارد. ازین رو پزشکی قلب و عروق می تواند از کاربرد های هوش مصنوعی و یادگیری ماشینی، بهره ببرد.

توضیحات: این مقاله انگلیسی در سال 2018 در نشریه الزویر (Elsevier) چاپ شده و در خرداد ماه سال 1398 در سایت ای ترجمه توسط مترجم کد T1702 ترجمه گردیده است.

مقاله بهبود تجزیه و تحلیل یادگیری عمیق احساسات با روش های کلی در کاربردهای اجتماعی

نمونه متن انگلیسی: «رشته مهندسی کامپیوتر»

  7. Conclusions and future work

This paper proposes several models where classic hand-crafted features are combined with automatically extracted embedding features, as well as the ensemble of analyzers that learn from these varied features. In order to classify these different approaches, we propose a taxonomy of ensembles of classifiers and features that is based on two dimensions. Furthermore, with the aim of evaluating the proposed models, a deep learning baseline is defined, and the classification performances of several ensembles are compared to the performance of the baseline. With the intention of conducting a comparative experimental study, six public datasets are used for the evaluation of all the models, as well as six public sentiment classifiers. Finally, we conduct an statistical analysis in order to empirically verify that combining information from varied features and/or analyzers is an adequate way to surpass the sentiment classification performance.

The second question was whether the sentiment analysis performance of a deep classifier can be leveraged when using the proposed ensemble of classifiers and features models. Observing the scores table and the Friedman ranks (Table 5), we see that the proposed models generally improve the performance of the baseline. This indicates that the combination of information from diverse sources such as surface features, generic and affect word vectors effectively improves the classifier’s results in sentiment analysis tasks.

There were three main research questions that drove this work. The first question was whether there is a framework to characterize existing approaches in relation to the ensemble of traditional and deep techniques in sentiment analysis. To the best of our knowledge, our proposal of a taxonomy and the resulting implementations is the first work to tackle this problem for sentiment analysis.

نمونه ترجمه: «تاریخ ترجمه: اردیبهشت ماه ۱۳۹۸»

  7 .نتیجه گیری ها و تحقیقات آینده

این تحقیق چندین مدل ارائه کرده است که در آنها ویژگی های دستی با ویژگی های استخراج شده اتوماتیک و همچنین مجموعه ای از تحلیل گرهای حاصل از ویژگی های مختلف ترکیب شده اند.برای دسته بندی این روش های مختلف، لیست واژگان مجموعه شاخص ها و ویژگی ها را بر اساس دو ویژگی معرفی کردیم.به علاوه، با هدف ارزیابی مدل های مطرح شده، مبنای یادگیری عمقی تعریف شده است و عملکردهای دسته بندی مجموعه های متعدد با عملکرد پایه مقایسه شده اند. با هدف انجام یک تحقیق تجربی قیاسی، 6 مجموعه اطلاعات برای ارزیابی تمام مدل ها همراه با 6 شاخص ارزیابی احساسات مورد استفاده قرار گرفته است. در نهایت، ما یک تحلیل آماری انجام دادیم تا تایید کنیم که ترکیب اطلاعات به دست آمده از ویژگی های تعریف شده و تحلیل آنها روش موثری برای افزایش عملکرد شاخص احساسات می باشد.

سوال دوم این است که آیا تحلیل احساسات و عملکرد آن برای شاخص های قدیمی می تواند با استفاده از مجموعه شاخص ها و مدل ها انجام شود. با مشاهده جدول نمرات و رتبه های فریدمن ( جدول5) مشاهده میکنیم که مدل های مطرح شده باعث ارتقای عملکرد پایه می شوند. این مطلب بیانگر این است که ترکیب اطلاعات حاصل از منابع مختلف مثل ویژگی های سطحی – عمومی و بردارهای تاثیر کلمه می توانند باعث ارتقا نتایج تحلیل احساسات شوند.

3 سوال مهم تحقیقی در این مقاله مطرح شده اند. سوال اول این است که آیا چارچوبی برای توصیف روش های موجود در ارتباط با مجموعه تکنیک های قدیمی و مدرن در تحلیل احساسات وجود دارد. تا جایی که می دانیم، فرضیه ما از لیست واژگان و کاربرد نهایی آنها اولین تحقیق برای بیان این مسئله در تحلیل احساسات است.

توضیحات: این مقاله انگلیسی در سال 2017 در الزویر (Elsevier) چاپ شده و در اردیبهشت ماه سال 1398 در سایت ای ترجمه توسط مترجم کد T1714 ترجمه گردیده است.

مقاله کارآفرینی، اقتصاد نهادی، و رشد اقتصادی: چشم‌اندازی از اکوسیستم

نمونه متن انگلیسی: «رشته رشته مدیریت»

  5 Empirical results

We first estimate a model which only includes our (first difference) measures of the log of capital and labor in column (1) of Table 3. Next, we introduce the full system version of the logged GEI index, estimated in column (2). Finally, we investigate the separate effects of agency and institutions, in which the components making up the GEI index—the individual system (entrepreneurs) index and the institutional system index—enter the equation independently in columns (3) and (4).

We observe in Table 3 that the effect of log capital and labor always comes as positive and highly significant. The estimated coefficient on GEI is positive and statistically significant at the 5% level in column (2), the institutional component is mildly significant at the 10% level in column (3), and the entrepreneurial component is also mildly significant at the 10% level.

The comparison of the GEI ecosystem variable as against the individual components is non-nested, so we apply a Davidson-MacKinnon (1981, 1993) J-test to choose between them as better representations of the data. We find that the inclusion of the predicted values from GEI equation into the components specification leaves the institutional components insignificant at the 10% level, but applying the reverse does not eliminate the significance of the GEI index at the 5% level.

نمونه ترجمه: «تاریخ ترجمه: فروردین ماه ۱۳۹۸»

  5 نتایج تجربی

ابتدا مدلی را برآورد می‌کنیم که تنها شامل معیارهای ما (اولین تفاضل) از لگاریتم سرمایه و کار در ستون 1 از جدول 3 است. سپس نسخه سیستم کامل شاخص GEI لگاریتمی براورد شده در ستون 2 را معرفی می‌کنیم. در نهایت، به بررسی اثرات جداگانه نمایندگی و سازمان‌ها می‌پردازیم – شاخص (کارافرینان) سیستم فردی و شاخص سیستم سازمانی – معادله را به صورت مستقل در ستون‌های 4 و 4 وارد می‌کنیم.

در جدول 3 مشاهده می‌کنیم که تاثیر لگاریتم سرمایه و کار همیشه مثبت و معنادار است. ضریب براورد شده GEI مثبت و به لحاظ آماری در سطح 5 درصد در ستون 2 معنادار است، مولفه سازمانی به طور خفیفی در سطح 10 درصد در ستون 3 معنادار است، و مولفه کارآفرینی نیز به طور خفیفی در سطح 10 درصد معنادار است.

مقایسه متغیر اکوسیستم GEI در برابر مولفه‌های فردی، غیر آشیانه‌ای (غیر تو در تو) است، بنابراین ما از J-آزمون دیویدسون-مککینون (1981-1993) برای انتخاب نمایندگان بهتر داده‌ها بین آن‌ها استفاده می‌کنیم. کشف می‌کنیم که گنجاندن مقادیر پیش‌بینی شده از معادله GEI در مشخصات مولفه‌ها، مولفه‌های سازمانی را در سطح 10 درصد غیرمعنادار می‌سازد. اما اِعمال عکس آن، معناداری شاخص GEI در سطح 5 درصد را حذف نمی‌کند.

توضیحات: این مقاله انگلیسی در سال 2018 در اسپرینگر (Springer) چاپ شده و در فروردین ماه سال 1398 در سایت ای ترجمه توسط مترجم کد T1700 ترجمه گردیده است.

مقاله شهرهای ابتکاری هوشمند: تاثیر سیاست های شهر هوشمند بر نوآوری شهری

نمونه متن انگلیسی: «رشته مهندسی معماری»

   5. Do Smart City policies make cities more innovative? Results of propensity score matching estimates

          5.1. Baseline estimates

This section discusses the results of empirically testing the relation between Smart City policies and urban innovation. The impact of SC policies on innovation can be manifold; consequently, we verify such impact on four different patent counts indicators, discussed in Section 3.

Results are presented as follows. Table 3 shows Probit estimates of the determinants of adopting Smart City policies (Eq. (1)). This represents the first stage of the PSM procedure. Table 4 shows instead the outcome of the PSM procedure proper. We estimate the impact of SC policies on urban innovation by looking at the average treatment effects on the treated for different urban innovation measures, viz. total patents, high-tech patents, ICT patents, and Smart City patents.

Results shown in Table 3 provide a few hints on the real determinants of SC policy adoption within the black box of urban smartness. In Caragliu and Del Bo (2016), an aggregate indicator of urban smartness is found to be positively associated with the probability to invest in SC policies. Table 3 hints at a positive role of intangible features (human and social capital) in increasing the likelihood that cities engage in Smart City policies. The infrastructure and e-government/natural resources components provide instead a more blurred picture. Taken together, these two results suggest that context conditions within each urban area still crucially matter in driving cities towards engaging in challenging policy programs.

نمونه ترجمه: «تاریخ ترجمه: اسفند ماه ۱۳۹۷»

   5. آیا سیاست های شهر هوشمند سبب نوآوری بیشتر در شهرها می شود؟ نتایج حاصل از تخمین های مربوط به تطبیق امتیاز تمایل

         5-1 تخمین های پایه ای

این بخش درباره نتایج حاصل از تست تجربی رابطه بین سیاست های شهر هوشمند و نوآوری شهری بحث می کند. تاثیر سیاست های SC بر نوآوری چندگانه است؛ در نتیجه، ما چنین تاثیری را براساس چهار نشانگر متفاوت شمارش اختراع که در بخش 3 بحث شده است تایید می کنیم.

نتایج به این صورت ارائه شده است. جدول 3 تخمین های Probit مربوط به عوامل تعیین کننده پذیرش سیاست های شهرهای هوشمند را نشان می دهد (رابطه 1). این جدول اولین مرحله از روند PSM را نشان می دهد. جدول 4 نتیجه حاصل از روند مناسب PSM را ارائه می کند. ما تاثیر سیاست های sC بر نوآوری شهری را با بررسی اثرات متوسط به کارگیری بر شهرهای اعمال شده برای معیارهای مختلف نوآوری شهری یعنی تعداد کل اختراعات، اختراعات با فناوری بالا، اختراعات ICT و اختراعات شهر هوشمند تخمین می زنیم.

نتایج نشان داده شده در جدول 3 نکاتی را درباره عوامل تعیین کننده واقعی پذیرش سیاست SC در جعبه سیاه هوشمندی شهری ارائه می کند. در مقاله Caragliu و Del Bo (2016)، مشخص شده است که شاخص کل هوشمندی شهری ارتباط مثبتی با احتمال سرمایه گذاری در سیاست های SC دارد. جدول 3 به نقش مثبت ویژگی های نامشهود (سرمایه انسانی و اجتماعی) در افزایش احتمال مشارکت شهرها در سیاست های شهر هوشمند اشاره دارد. مولفه های زیرساخت و دولت الکترونیک/ منابع طبیعی تصویر نامشخص تری را راائه می کند. به طور کلی، این دو نتیجه پیشنهاد می دهند که شرایط زمینه ای در هر منطقه شهری در تحریک شهرها به سوی مشارکت در تغییر برنامه های سیاستی از اهمیت زیادی برخوردار است.

توضیحات: این مقاله انگلیسی در سال 2019 در الزویر (Elsevier) چاپ شده و در اسفند ماه سال ۱۳۹۷ در سایت ای ترجمه توسط مترجم کد T1723 ترجمه گردیده است.

مقاله حذف رسوب از مخازن انرژی آبی جریان رودخانه ای توسط تخلیه هیدرولیک

نمونه متن انگلیسی: «رشته مهندسی عمران»

  Abstract

The concept of sustainable development is gaining popularity and hydroelectric projects designed and operated on this concept require sediment management as prime design criteria. Drawdown flushing is being practised in such projects for sediment management. Investigations using hydraulic models are required for the projects to address the site-specific design concerns. In the present study, simulations conducted using hydraulic model for sediment removal by drawdown flushing of the reservoir of Punatsangchhu hydroelectric project, Bhutan, is presented. The experiments on 1:100 geometrically similar scale model indicated that flushing is effective in maintaining the power intake area clear of sediment deposition. Deposition from the upstream reaches could not be flushed hydraulically. Furthermore, based on wide range of experimental data from hydraulic model studies, empirical equations have been developed for predicting the quantity of sediment that can be flushed from the reservoirs. The present equations have been developed including more parameters than those used in equations already available in literature. Two equations have been developed for different riverbed slope ranges with steep slope (0.005–0.04) and moderate slope (0.001–0.005). The equations developed were validated against different sets of data and it indicated that the predictions could be made within reasonable accuracy. These equations can be effectively used for hydraulic design of sediment removal from run-of-the-river hydropower reservoirs.

نمونه ترجمه: «تاریخ ترجمه: بهمن ماه سال ۱۳۹۷»

  چکیده

محبوبیت مفهوم توسعه پایدار رو به افزایش است و پروژه های هیدروالکتریک طراحی شده و اجرا شده درباره این مفهوم نیازمند مدیریت رسوب (بعنوان یک معیار اصلی طراحی) هستند. تخلیه فرونشینی برای مدیریت رسوب در چنین پروژه هایی اجرا میشود. بررسی ها با استفاده از مدلهای هیدرولیک برای پروژه ها لازم هستند تا نگرانی های طراحی مختص به سایت را برطرف کنند. در مطالعه حاضر شبیه سازی هایی معرفی شده است که از مدل هیدرولیک برای حذف رسوب توسط تخلیه فرونشینی مخازن پروژه هیدروالکتریک پونات سانگچو (واقع در بوتان ) استفاده کرده اند. آزمایشات انجام شده بر روی مدل مقیاس 1:100 هندسی مشابه نشان میدهد که تخلیه (شستشو توسط جریان آب) در حفظ منطقه آبگیر نیروگاه خالی از ته نشینی رسوب، مؤثر است. ته نشینی از بالادست جریان رودخانه را نمی توان بصورت هیدرولیکی تخلیه کرد. بعلاوه بر اساس دامنه وسیعی از داده های تجربی از مطالعات مدل هیدرولیک، معادلات تجربی برای پیش بینی کمیت رسوبی که از ذخایر (مخازن) تخلیه میشود توسعه داده شده اند. معادلات حاضری که توسعه داده شده اند نسبت به معادلات استفاده شده در معادلات بیان شده در مقالات موجود دارای پارامترهای بیشتری هستند. دو معادله برای دامنه های مختلف شیب بستر رودخانه با شیب تند (0.005-0.04) و شیب متوسط (0.001-0.005) توسعه داده شده است. معادلات توسعه یافته بر اساس مجموعه داده های مختلف اعتباریابی شدند و مشخص شد که پیش بینی هایی را میتوان با دقت قابل قبول انجام داد. این معادلات را میتوان بصورت مؤثر برای طراحی هیدرولیک حذف رسوب از ذخایر انرژی آبی جریان رودخانه مورد استفاده قرار داد.

توضیحات: این مقاله انگلیسی در سال 2019 در تیلور و فرانسیس (Taylor and Francis) چاپ شده و در بهمن ماه سال ۱۳۹۷ در سایت ای ترجمه توسط مترجم کد T2383 ترجمه گردیده است.

مقاله تأثیر هوش هیجانی بر قضاوت حسابرس

نمونه متن انگلیسی: «رشته حسابرسی»

2 | Literature Review and development of hypothesis

2.1 | Audit pressures

A significant body of evidence suggests that audit pressures can lead to dysfunctional behavior. According to DeZoort and Lord (1997), pressure serves as an antecedent to individual stress responses and influences outcomes by providing situational incentives for a specific judgment or decision. Thus, pressure is a major dimension of occupational stress (Larson, 2004). This study investigated the effects of two types of pressure: time budget pressure and client pressure.

2.1.1 | Time budget pressure

Time budget pressure is “a chronic, pervasive type of pressure that arises from limitations on the resources allocable to perform a task” (DeZoort & Lord, 1997, p. 53). It occurs when auditors are assigned limited hours to complete audit procedures. As meeting time budgets is a critical element of auditors' performance evaluations, time budget pressure is a major factor affecting auditors' behavior in both developed and developing countries (Shapeero, Koh, & Killough, 2003). Participants in an Australian auditor experiment in Coram et al. (2003) admitted accepting questionable audit evidence to speed audit testing under time budget pressure. In a subsequent study, Coram et al. (2004) indicated that, in addition to accepting questionable evidence, auditors under high time budget pressure failed to test all items in a selected sample when the level of misstatement risk was low.

نمونه ترجمه: «تاریخ ترجمه: دی ماه سال ۱۳۹۷»

2. مروری بر مقالات و ایجاد فرضیه‌ها

2.1. فشارهای حسابرسی

مجموعۀ قابل توجهی از شواهد نشان می‌دهد که فشارهای حسابرسی می‌تواند منجر به رفتار ناکارآمدی شود. به گفتۀ DeZoort و Lord (1997)، فشارها مقدمه‌ای برای واکنشهای فردی نسبت به استرس هستند و بر نتایج ارائه شده توسط انگیزه‌های موقعیتی برای تصمیمات یا قضاوتهای خاص تأثیر می‌گذارند. بنابراین، فشار بعد مهمی از استرس شغلی است (Larson، 2004). این مطالعه تاثیرات دو نوع فشار را مورد بررسی قرار می‌دهد: فشار بودجه زمانی و فشار مشتری.

2.1.1. فشار بودجه زمانی

فشار بودجه زمانی، " نوعی فشار مزمن و فراگیر است که از محدودیتهای منابع قابل تخصیص به انجام یک کار ناشی می‌شود" (DeZoort & Lord، 1997، ص 53). این فشار در زمانی اتفاق می افتد که حسابرسان ساعات محدودی را به انجام روندهای حسابرسی تخصیص می‌دهند. از آنجاییکه برآورده ساختن شرایط بودجه زمانی یک عامل حیاتی برای ارزیابیهای عملکرد حسابرسان است، فشار بودجه زمانی عامل اصلی تاثیرگذار بر رفتار حسابرسان هم در کشورهای توسعه یافته و هم کشورهای در حال توسعه است (Shapeero، Koh & Killough، 2003). شرکت کنندگان در آزمایش یک حسابرس استرالیایی در مطالعه Coram و همکاران (2003) به پذیرش شواهد حسابرسی مشکوک برای تسریع بررسی حسابرسی تحت فشار بودجه زمانی اقرار کردند. در مطالعه بعدی، Coram و همکاران (2004) نشان دادند که علاوه بر پذیرش شواهد مشکوک، حسابرسان تحت فشار بالای بودجه زمانی نتوانستند همه آیتمها را در زمانیکه میزان ریسک تحریف پایین بود در نمونه انتخابی بررسی کنند.

توضیحات: توضیحات: این مقاله انگلیسی در سال 2015 در نشریه وایلی (Wiley) چاپ شده و در دی ماه سال ۱۳۹۷ در سایت ای ترجمه توسط مترجم کد T1706 ترجمه گردیده است.

مقاله پهباد زیرآبی با دوربین پانورامیک جهت شناسایی خودکار ماهی بر اساس یادگیری عمیق

نمونه متن انگلیسی: «رشته مهندسی کامپیوتر»

V. Conclusion

This paper presented an underwater drone equipped with fisheye lenses and with the function of a 360-degree panoramic camera for taking panoramic images by using an image generation algorithm. The 360-degree panoramic image generation and the underwater drone were developed with open-source software; the compute modules were extended on a Raspberry Pi compute module. We implemented an automatic underwater drone and conducted experiments in a lake. The 360-degree panoramic images were generated correctly. The experimental results showed that almost all fish species were recognized with a recognition rate higher than 85% with AlexNet and GoogLeNet (AlexNet achieved 87%). The recognition time for 115 images was 6 seconds. Hence, AlexNet may be used in a real-time application with high accuracy. In the future, we aim to improve the underwater drone to a practical level.

نمونه ترجمه: «تاریخ ترجمه: دی ماه سال ۱۳۹۷»

5- نتیجه‌گیری

این پژوهش یک پهباد زیرآبی را ارائه داده است که مجهز به عدسی‌های چشم ماهی و کارکرد یک دوربین پانورامیک 360 درجه‌ برای ایجاد کردن تصاویر پانورامیک با استفاده از یک الگوریتم تولید کردن تصویر بوده است. تولید کردن تصویر پانورامیک 360 درجه‌ و پهباد زیرآبی با استفاده از سخت‌افزار متن‌باز توسعه داده شده است؛ ماژول‌های محاسباتی بر روی یک ماژول محاسباتی Raspberry Pi گسترش داده شده‌ است. ما یک پهباد زیرآبی خودکار را پیاده‌سازی کرده‌ایم و نتایج را در یک دریاچه به‌دست آورده‌ایم. تصاویر پانورامیک 360 به‌صورت صحیح تولید شده‌اند. نتایج آزمایشگاهی نشان می‌دهد که تقریبا همه‌ی گونه‌های ماهی با نرخ تشخیص بیش از 85% با استفاده از AlexNet و GoogLeNet (در AlexNet، 87% تشخیص به‌دست آمده است) تشخیص داده شده‌اند. زمان تشخیص برای 115 تصویر، 6 ثانیه طول کشیده است. پس ممکن است AlexNet به دلیل دقت بالا برای کاربرد در زمان واقعی استفاده گردد. ما در آینده قصد داریم جهت بهبود پهباد زیرآبی، از آن در سطح عملی استفاده کنیم.

توضیحات: توضیحات: این مقاله انگلیسی در سال 2018 در نشریه آی تریپل ای (IEEE) چاپ شده و در دی ماه سال ۱۳۹۷ در سایت ای ترجمه توسط مترجم کد T1726 ترجمه گردیده است.

مقاله شش چالش در مدل سازی سیاست های بهداشت همگانی

نمونه متن انگلیسی: «رشته بهداشت عمومی»

Abstract

The World Health Organisation’s definition of public health refers to all organized measures to prevent disease, promote health, and prolong life among the population as a whole (World Health Organization, 2014). Mathematical modelling plays an increasingly important role in helping to guide the most high impact and cost-effective means of achieving these goals. Public health programmes are usually implemented over a long period of time with broad benefits to many in the community. Clinical trials are seldom large enough to capture these effects. Observational data may be used to evaluate a programme after it is underway, but have limited value in helping to predict the future impact of a proposed policy. Furthermore, public health practitioners are often required to respond to new threats, for which there is little or no previous data on which to assess the threat. Computational and mathematical models can help to assess potential threats and impacts early in the process, and later aid in interpreting data from complex and multifactorial systems. As such, these models can be critical tools in guiding public health action. However, there are a number of challenges in achieving a successful interface between modelling and public health. Here, we discuss some of these challenges.

نمونه ترجمه: «تاریخ ترجمه: دی ماه سال ۱۳۹۷»

چکیده

به طور کلی، تمامی اقدامات سازمان یافته برای جلوگیری از بیماری، ارتقاء سلامت و افزایش طول عمر در میان جمعیت، تعریفی است که سازمان بهداشت جهانی در مورد بهداشت همگانی ارائه کرده است (سازمان بهداشت جهانی، 2014). مدل سازی ریاضیاتی نقش مهمی را در یافتن مناسب ترین و مقرون به صرفه ترین روش ها برای دستیابی به اهداف فوق ایفاء می کند. به طور معمول، برنامه های بهداشت همگانی را در بلند مدت اجرا می کنند. این برنامه ها برای بیشتر مردم جامعه، منافع زیادی دارند. به ندرت اتفاق می افتد که کارآزمایی های بالینی آنقدر بزرگ باشند که اثرات این منافع را به درستی بیان کنند. می توان داده های مبتی بر مشاهده را برای ارزیابی برنامه ای استفاده کرد که شروع شده است، اما برای پیش بینی تأثیری که در آینده سیاست پیشنهادی خواهد داشت، ارزش کمی دارند. علاوه بر این، اغلب، کارورزان بهداشت همگانی می بایست به تهدیدات جدیدی پاسخ دهند که در خصوص آنها اطلاعات چندانی موجود نیست یا اطلاعات قبلی در مورد آنها برای ارزیابی تهدید وجود نداشته است. مدل های محاسباتی و ریاضیاتی می توانند در امر ارزیابی تهدیدات و تأثیرات احتمالی در ابتدای این فرآیند و سپس در تفسیر داده های سیستم های پیچیده و چندعاملی کمک کنند. به همین ترتیب، این مدل ها می توانند ابزار مهمی برای هدایت فعالیت بهداشت همگانی باشند. با این حال، به منظور دستیابی به ارتباطی موفق بین طراحی و بهداشت همگانی، چندین چالش وجود دارد. در اینجا، برخی از آنها را مطرح می کنیم.

توضیحات: این مقاله انگلیسی در سال 2015 در نشریه الزویر (Elsevier) چاپ شده و در دی ماه سال ۱۳۹۷ در سایت ای ترجمه توسط مترجم کد T1834 ترجمه گردیده است.

مقاله مکان یابی توزیع شده در شبکه‌های حسگر بیسیم

نمونه متن انگلیسی: «رشته مهندسی فناوری اطلاعات»

2.1. Generic approach

From the known localization algorithms specifically proposed for sensor networks, we selected the three approaches that meet the basic requirements for self-organization, robustness, and energy-efficiency:

• Ad-hoc positioning by Niculescu and Nath [10],

• N-hop multilateration by Savvides et al. [12], and

• Robust positioning by Savarese et al. [11]. 

The other approaches often include a central processing element (e.g., convex optimization by Doherty et al. [9]), rely on an external infrastructure (e.g., GPS-less by Bulusu et al. [6]), or induce too much communication (e.g., GPS-free by Capkun et al. [7]). The three selected algorithms are fully distributed and use local broadcast for communication with immediate neighbors. This last feature allows them to be executed before any multihop routing is in place, hence, they can support efficient location-based routing schemes like GAF [16].

Although the three algorithms were developed independently, we found that they share a common structure. We were able to identify the following generic, three-phase approach 1 for determining the individual node positions:

1. Determine the distances between unknowns and anchor nodes

2. Derive for each node a position from its anchor distances.

3. Refine the node positions using information about the range (distance) to, and positions of, neighboring nodes.

نمونه ترجمه: «تاریخ ترجمه: آذر ماه سال ۱۳۹۷»

2.1. رویکرد عمومی

از الگوریتم‌های مکانیابی شناخته شده که به ویژه برای شبکه‌های حسگر ارائه شده‌اند، سه رویکرد را انتخاب می‌کنیم که الزامات اساسی برای خود-سازماندهی، نیرومندی و انرژی به صرفگی را محقق می‌سازند.

• موقعیت‌یابی تک کاره که توسط نیکولسکو و ناث [10] ارائه شده است.

• مالتی لتریشن N-هاپ که توسط ساویدز و همکاران [12] ارائه شده است.

• موقعیت‌یابی نیرومند که توسط ساوارس و همکاران [11] ارائه شده است.

رویکردهای دیگر اغلب شامل یک عنصر پردازش مرکزی هستند (به عنوان مثال، «بهینه‌سازی محدب» ارائه شده توسط دوهرتی و همکاران [9])، بر زیرساخت خارجی تکیه دارند (به عنوان مثال، «GPS-less» ارائه شده توسط بالاسو و همکاران [6])، یا ارتباطات بسیار زیادی را القا می‌کنند (به عنوان مثال، «GPS-free» ارائه شده توسط کاپکان و همکاران [7]). سه الگوریتم انتخاب شده دارای توزیع کامل هستند و از پراکندگی محلی برای ارتباط با همسایگان بلاواسطه استفاده می‌کنند. این ویژگی آخر، اجرای آن‌ها را قبل از این که هر گونه مسیریابی چند-مرحله‌ای در محل قرار گیرد، ممکن می‌سازد، از اینرو، آن‌ها می‌توانند از طرحواره‌های کارامد مسیریابی مبتنی بر محل، مانند GAF 16، پشتیبانی کنند.

اگر چه سه الگوریتم به صورت مستقل ایجاد شدند، کشف کردیم که آن‌ها ساختار مشترکی دارند. قادر به شناسایی رویکرد عمومی سه مرحله‌ای زیر برای تعیین موقعیت‌های گره فردی بودیم:

1. تعیین فواصل بین گره‌های نامعلوم و گره‌های لنگر.

2. به دست آوردن یک موقعیت برای هر گره از فواصل لنگر آن.

3. اصلاح موقعیت‌های گره با استفاده اطلاعات درباره دامنه (فاصله) تا گره‌های همسایه و موقعیت‌های گره‌های همسایه.

توضیحات: این مقاله انگلیسی در سال 2011 در نشریه الزویر (Elsevier) چاپ شده و در آذر ماه سال ۱۳۹۷ در سایت ای ترجمه توسط مترجم کد T1700 ترجمه گردیده است.

مقاله مدل‌سازی ازدحام شبکه با استفاده از زنجیره‌های مارکوف دو متغیره‌ی زمان- پیوسته

نمونه متن انگلیسی: «رشته مهندسی کامپیوتر»

I. Introduction

Computer simulation is often used to evaluate the performance of network protocols and applications. The validity of network performance evaluation depends heavily on the accuracy to which the relevant network behaviors are represented by the simulation model. Ideally, the simulation model should abstract the salient features of the network that impact the performance of the protocol or application to be evaluated. Just as importantly, the simulation model should be sufficiently simple so that performance results can be obtained in a reasonable amount of time or even in real-time.

In [21], a continuous-time finite-state bivariate Markov chain was proposed as a model to simulate packet delays and losses in a computer network. One of the processes of the bivariate Markov chain, the underlying process, is not observable, while the other process, the observable process, represents the degree of congestion observed along a network path at any given time. More precisely, the observable state represents either a delay value or a “packet loss” condition due to severe congestion along the path. The observation samples can be obtained by employing a sequence of probes sent from a source to a destination host in a live network. The training data could also be obtained from a realistic network emulation environment such as Dummynet [6] or NIST Net [7] or a relatively detailed network simulator environment such as ns2 [11] or OPNET [9]. The probes measure round-trip delays between the source and destination, which are then quantized and mapped to the set of observable states of the bivariate Markov chain. Packet loss may be viewed as “infinite” delay and represented by a specially designated observable state. 

نمونه ترجمه: «تاریخ ترجمه: آذر ماه سال ۱۳۹۷»

1- مقدمه

شبیه‌سازی کامپیوتر اغلب برای ارزیابی عمکلرد پروتکل‌ها و کاربردهای شبکه مورد استفاده قرار می‌گیرد. صحت ارزیابی عملکرد شبکه به‌شدت بر روی ‌دقت رفتارهای شبکه‌ی مرتبط که به‌وسیله‌ی مدل شبیه‌سازی بیان شده است، بستگی دارد. در یک وضعیت مطلوب، مدل شبیه‌سازی باید ویژگی‌های برجسته‌ی شبکه که بر عملکرد پروتکل یا کاربردهای ارزیابی‌ شده تأثیر می‌گذارد را خلاصه کند. همانطور که حائز اهمیت است، مدل شبیه‌سازی باید به‌اندازه‌ی کافی ساده باشد تا نتایج عملکرد بتواند در یک مقدار معقول زمان یا رویداد در زمان واقعی به‌دست آید.

در مرجع 21، زنجیره‌ی مارکوف دو متغیره‌ی حالت محدود زمان- پیوسته به‌عنوان یک مدل جهت شبیه‌سازی تأخیرها و تلفات بسته در یک شبکه‌ی کامپیوتری ارائه شده است. یکی از فرآیندهای زنجیره‌ی مارکوف دو متغیره‌ یعنی فرآیند اساسی مشاهده نشده است، در حالی‌که دیگر فرآیند، یعنی فرآیند مشهود بیانگر درجه‌ی ازدحام مشاهده شده در راستای یک مسیر شبکه در هر زمان مشخص بوده است. حالت مشهود به‌صورت دقیق‌تر نشان‌دهنده‌ی یک مقدار تأخیر یا یک شرایط اتلاف شبکه به‌دلیل ازدحام شدید در راستای مسیر بوده است. نمونه‌های مشاهده شده می‌تواند با به‌کار بردن یک توالی از پروب‌های فرستاده شده از یک منبع به یک مقصد میزبان در یک شبکه‌ی مؤثر به‌دست آید. همچنین داده‌های آموزشی می‌تواند از طریق یک محیط ارزیابی شبکه‌ی واقعی مانند (Dummynet (6 یا (NIST Net (7 یا از طریق یک محیط شبیه‌ساز شبکه‌ی با جزئیات نسبی مانند (ns-2 (11 یا (OPNET (9 به‌دست آید. پروب‌ها، تأخیر را در یک دور رفت و برگشت بین منبع و مقصد اندازه‌گیری می‌کنند که در این حالت مجموعه‌ای از حالت‌های مشاهده شده‌ی زنجیره‌ی مارکوف دو متغیره، پله‌ای و نگاشته می‌شوند. تلفات بسته ممکن است به‌عنوان تأخیر نامحدود مشاهده شوند و به‌ وسیله‌ی یک حالت مشهود که به‌صورت ویژه تعیین شده‌اند، نشان داده شوند.

توضیحات: این مقاله انگلیسی در سال 2011 در نشریه آی تریپل ای (IEEE) چاپ شده و در آذر ماه سال ۱۳۹۷ در سایت ای ترجمه توسط مترجم کد T1726 ترجمه گردیده است.

مقاله تحلیل استراتژی های استقرار در زنجیره تامین معکوس

نمونه متن انگلیسی: «رشته مهندسی صنایع»

3. Disposition strategies in reverse supply chain

Based on green supply chain and reverse supply chain literatures, the current research on reverse logistics processes focus on product disposition options. Also known as product recovery options, Skinner et al. (2008) describe that right management of product disposition is a strategic move that paves the way towards superior performance. In analyzing reverse logistics among automobile, electronics and appliances manufacturers, Kumar and Putnam (2008) supported the existence of potential profit within recycled and remanufactured product through reuse services. Reuse services include equipment leasing where rents are generated from services rendered by a typical product.Careful considerations are required when selecting product disposition options for reprocessing returns received from downstream supply chains. Thierry et al. (1995) revealed that repair, refurbishing, remanufacturing, cannibalization and recycling are various operations to reduce the amount of waste that are landfilled or incinerated. Among the factors that are taken into consideration when evaluating the destiny of products bound to be reprocessed is the depth of disassembly (Thierry et al., 1995), impact to the environment (Gehinet al., 2008), age and condition of the returned product (Guide et al., 2000), quality of recovered product compared to original specification (Ijomah et al., 2007), destination of used products in secondary market (Rogerset al.,2010) and cost and profit structure of this green initiative. The type of product disposition depends on several key decisions such as cost and value of recovery, level of product sophistication and market value of products (Fernandez et al., 2008). Based on a review of reverse logistics and environment related literatures, adopted product disposition options are outlined in the figure 2 below.

نمونه ترجمه: «تاریخ ترجمه: آذر ماه سال ۱۳۹۷»

3. استراتژی استقرار در زنجیره تامین معکوس

بر اساس مقالات مرتبط با زنجیره تامین معکوس و زنجیره تامین سبز، تحقیقات فعلی در رابطه با فرایند های تدارکات معکوس متمرکز بر روی گزینه های استقرار محصولات می باشد. همچنین این فرایند که به عنوان گزینه بازیافت محصولات تعریف می شود و Skinner و همکارانش ( 2008) توصیف می کنند که مدیریت مناسب استقرار محصولات یک حرکت راهبردی است که مسیر را به سمت عملکرد برتر هموار می کند. در تحلیل تدارکات معکوس در میان تولید کننده های خودرو، الکترونیک و وسایل خانگی ، کومار و پوتنام ( 2008) ، بیان می کنند که استفاده از محصولات باز تولید شده و بازیافت شده از طریق خدمات استفاده مجدد ، می تواند منجر به شکل گیری ارزش برای سازمان ها شود. خدمات استفاده مجدد شامل اجازه تجهیزاتی می باشد که اجاره ها از خدماتی به دست می آید که با استفاده از یک محصول معمولی عرضه می شود. ملاحظات دقیقی در زمان انتخاب گزینه های استقرار برای بازدهی فرآوری مجدد که از زنجیره های تامین پایین دستی به دست می آید ، باید در نظر گرفته شود. Thierry و همکارانش ( 1995) ، نشان دادند که تعمیرات، تولید مجدد، نوسازی ، قطعه قطعه سازی و بازیافت روش های مختلف عملیاتی برای کاهش مقادیر زباله ای می باشد که در زمین دفن شده یا امحا می شود. در میان عواملی که در زمان ارزیابی مقصد محصولاتی که قرار است دوباره فرآوری شوند در نظر گرفته می شود، عمق تجزیه محصول ( Thierry et al., 1995)، تاثیر بر روی محیط زیست ( Gehinet al., 2008) ، سن کالا و شرایط محصولات بازگشت داده شده (Guide et al., 2000) ، کیفیت محصولات بازیابی شده در مقایسه با مشخصات اصلی (Ijomah et al., 2007) ، مقصد محصولات استفاده شده در بازار ثانویه (Rogerset al.,2010) و هزینه و ساختار سود این فعالیت سبز ( سازگار با محیط زیست) می باشد. نوع استقرار محصولات مبتنی بر تصمیم گیری های مختلف کلیدی مانند هزینه و ارزش بازیافت، سطح پیچیدگی محصولات و ارزش بازاری محصولات می باشد ( Fernandez et al., 2008). بر اساس مرور مقاله های تدارکات معکوس و مقالات مرتبط با محیط زیست، گزینه های مورد استفاده در استقرار محصولات در شکل 2 در قسمت زیر به صورت کلی نشان داده شده است.

توضیحات: این مقاله انگلیسی در سال 2018 در نشریه امرالد (EmeraldInsight) چاپ شده و در آذر ماه سال ۱۳۹۷ در سایت ای ترجمه توسط مترجم کد T1702 ترجمه گردیده است.

مقاله جایگاه اخلاق و مسئولیت اجتماعی به عنوان ابزاری استراتژیک در تعهد عاطفی کارکنان

نمونه متن انگلیسی: «رشته مدیریت»

Introduction

Globally, small and medium-sized enterprises (SMEs) are recognized for their substantive role in promoting economic development and growth for sustainable development. SMEs contribute to the economic development through jobs creation, increasing income levels and equalizing income distribution. According to The World Bank (2015), SMEs contribute approximately 45 percent of total employment and up to 33 percent of national gross domestic product in emerging economies. A recent study conducted in Malaysia revealed that SMEs dominate Malaysian economy in a similar manner. In 2015, SMECorpration reported that SMEs contributed 65.5 percent of total employment and 17.6 percent of total exports of Malaysia. Despite its significant importance in Malaysia economy, SMEs face multiple challenges. Ahmad and Seet (2009) mentioned that the estimated failure rate of Malaysian SMEs is as high as 60 percent. This indicates that SMEs in Malaysia are in the critical stage and face serious obstacles to stay competitive. To mitigate these challenges, several suggestions are put forth including the incorporation of ethics and social responsibility to increase competitiveness and sustainability.

This research paper is organized into six parts. After this introduction section, relevance literature reviews are presented, followed by research model and hypotheses development. The fourth section discusses the research methodology operationalized to carry out the study. The fifth section shows the research findings before the ending conclusion and implication.

نمونه ترجمه: «تاریخ ترجمه: مهر ماه سال ۱۳۹۷»

مقدمه

در سطح جهانی، نقش ماهوی شرکت های کوچک و متوسط (SME) در ترویج توسعه اقتصادی و رشد توسعه پایدار به رسمیت شناخته شده است. در واقع، SME ها از طریق ایجاد شغل، افزایش سطح درآمد و یکسان سازی توزيع درآمد به توسعه اقتصادی کمک می کنند. به گفته بانک جهانی (2015)، SME ها در تقریباً 45 درصد کل اشتغال و تا 33 درصد تولید ناخالص داخلی در اقتصادهای نوظهور سهم دارند. یک مطالعه اخیر در مالزی نشان داد که SME ها به شیوه ای مشابه بر اقتصاد مالزی تسط دارند. در سال 2015، SMECorpration گزارش داد که SME ها 65.5 درصد کل اشتغال و 17.6 درصد کل صادرات مالزی را در اختیار دارند. به رغم اهمیت قابل توجه آن در اقتصاد مالزی، SME ها با چالش های متعددی مواجه هستند. احمد و سیت (2009) یادآور شدند که نرخ برآورد شده شکست SME های مالزی تا 60 درصد است. این امر نشان می دهد که SMEs در مالزی در مرحله بحرانی قرار داشته و با موانع جدی برای حفظ رقابت مواجه هستند. برای مقابله با این چالش ها، پیشنهادات متعددی از جمله گنجاندن اخلاق و مسئولیت اجتماعی برای افزایش رقابت و پایداری مطرح شده اند.

مقاله پژوهشی حاضر در شش بخش سازماندهی شده است. پس از بخش مقدمه، بررسی ادبیات مربوطه و در پی آن مدل تحقیق و توسعه فرضیات ارائه شده اند. بخش چهارم به بحث درباره روش عملیاتی تحقیق صورت گرفته در مطالعه حاضر می پردازد. بخش پنجم یافته های تحقیق را قبل از نتیجه گیری پایانی و پیامدهای آن نشان می دهد.

توضیحات: این مقاله انگلیسی در سال 2017 در نشریه امرالد (EmeraldInsight) چاپ شده و در مهر ماه سال ۱۳۹۷ در سایت ای ترجمه توسط مترجم کد T1721 ترجمه گردیده است.

مقاله مطالعه شیوه های متداول حسابداری با کتاب های درسی حسابداری مقدماتی

نمونه متن انگلیسی: «رشته حسابداری»

6. Discussion

6.1. Contextual influences

Any discussion relating to the source and capture of accounting data is incomplete if the context in which an accounting information system operates is not fully understood. Three of the texts acknowledge that the production of financial accounting reports is now a secondary information reporting function and that accounting systems are part of a much larger information system for big organisations, which affects how, where and when data is captured. However, the explanations are superficial and there is no explanation of the functionality or operation of the larger system or the relationship of the accounting system to the larger system. When texts refer to small business software such as MYOB, Quickbooks or Xero, they fail to acknowledge some of the ERP functionality is now present in small business software, for example processing quotations, and sales and purchase orders. Nor do they acknowledge the hundreds of applications which interface with small business software, or application program interfaces (APIs) which facilitate the exchange of data between software packages to achieve ERP functionality.

نمونه ترجمه: «تاریخ ترجمه: مهر ماه سال ۱۳۹۷»

6. تشریح مطالب

6.1. عوامل بافتی تأثیرگذار

اگر بافتی که در آن سیستم اطلاعات حسابداری اجرا می شود را به طور کامل نشناسیم هر گونه بحث در مورد منبع و ثبت داده های حسابداری ناقص خواهد بود. نویسنده گان در سه کتاب درسی اذعان می کنند که ایجاد گزارش حسابداری مالی در حال حاضر تابع گزارش اطلاعات ثانویه است و اینکه سیستم های حسابداری بخشی از سیستم اطلاعاتی بسیار بزرگ تر برای سازمان های بزرگ هستند که بر چگونگی، زمان و مکان ثبت داده ها اثر می گذارد. با این حال، توضیحات آنها سطحی هستند و هیچ توضیحی در خصوص عملکرد و یا عملیات سیستم بزرگتر و یا رابطه ی سیستم حسابداری با سیستم بزرگتر داده نشده است. هنگامی که کتاب های درسی به نرم افزار کسب و کار کوچک از قبیل MYOB، Quickbooks و یا Xero ارجاع می دهند، در شناخت برخی از کارآرایی هایERP ناکام می مانند مثل پردازش قیمت ها و سفارشات خرید و فروش که در حال حاضر در نرم افزار کسب و کار کوچک ارائه می شود. آن کتاب ها به برنامه های کاربردی بیشمار و مشترک با نرم افزار کسب و کار کوچک و نیز رابط های برنامه ی کاربردی (APIs) اشاره نمی کنند. رابط های برنامه ی کاربردی عمل انتقال داده ها بین بسته های نرم افزار به منظور رسیدن به کارآیی ERP را آسان می کنند.

توضیحات: این مقاله انگلیسی در سال 2017 در نشریه الزویر (Elsevier) چاپ شده و در مهر ماه سال ۱۳۹۷ در سایت ای ترجمه توسط مترجم کد T1834 ترجمه گردیده است.

مقاله نظریه سازمانی محاسباتی

نمونه متن انگلیسی: «رشته مدیریت»

Elements in the environment

What exists within the simulation environment? This is a fundamental choice that should be driven by theory. Because organizations are goal-driven entities, organizational learning models usually include some representation of agents, knowledge, and tasks. Although an organization, as a whole, may be said to have some particular piece of information, that information may not be where it can be usefully applied (as defined by tasks). Thus, one common method of evaluating simulated organizational performance is through examining the agreement between three networks (although they may not be represented, explicitly, as networks by the modelers). These three networks are the knowledge network (who knows what), the assignment network (who should do what), and the requirements network (what knowledge is needed for what), as shown in Figure 3.

Not all organizational models include explicit representations of these three objects, but their presence is often implied in the theoretical descriptions of the model.

Agents

Usually, agents are representations of humans, but some simulations allow the set of entities to include nonhuman objects, such as IT systems, and may also include entities at different levels of granularity, an agent representing a single individual may interact with an agent representing a team of individuals. Entities that can affect their own state or the state of others have agency. We refer to these entities as agents. Entities without agency will usually be referred to as objects. Agents may act on objects, but objects do not act directly on agents, although their presence may alter the actions chosen by an agent.

Figure 3 Three common objects within an organizational model are agents, knowledge, and tasks.

Agents have bounded rationality, limited access to the state of the larger world in which they inhabit. There are various limitations that can be prescribed to these agents, usually based on the larger theory of interest and drawn from human limitations. Agents may be only able to access state for things they can directly observe. They may forget knowledge they acquired earlier. They may have a limited number of refinement cycles before a decision must be made. Their perception of state may be error prone. Agents should have one or more of these limitations to be useful in a multiagent simulation.

نمونه ترجمه: «تاریخ ترجمه: مهر ماه سال ۱۳۹۷»

عناصر محیطی

چه چیزی در محیط شبیه سازی وجود دارد؟ این یک انتخاب اساسی است که باید بر اساس نظریه باشد. از آنجاییکه سازمان‌ها واحدهای هدف محوری هستند، مدل‌های یادگیری سازمانی بطور معمول شامل برخی بازنماییهای عوامل، دانش و وظایف می‌باشند. هر چند که یک سازمان به طور کل ممکن است دارای برخی از اطلاعات خاص باشد، اما آن اطلاعات ممکن است در جایی نباشد (همانطور که توسط وظایف تعریف شده) که بتواند بطور سودمندی بکار برده شود. بنابراین، یک روش معمول برای ارزیابی عملکرد سازمانی شبیه سازی شده، از طریق بررسی توافق بین سه شبکه می‌باشد ( هر چند که آنها ممکن است صراحتاً توسط طراحان به عنوان شبکه نشان داده نشوند). همانطور که در شکل 3 نشان داده شده، این سه شبکه ، عبارتند از شبکه دانش (چه کسی چه چیزی را می‌داند)، شبکه تخصیص (چه کسی باید چه کاری را انجام دهد)، و شبکه الزامات (چه دانشی برای چه چیزی مورد نیاز است). 

همه مدلهای سازمانی شامل بازنماییهای واضحی از این سه هدف نیستند، اما وجود آنها اغلب در توصیفات نظری مدل نشان داده شده است. 

عوامل

بطور معمول، این عوامل توصیفی از انسان هستند، اما برخی از محدودیتها وجود دارند که به مجموعه واحدها اجازه می‌دهند موارد غیرانسانی مانند سیستمهای IT را شامل کنند و ممکن است همچنین شامل واحدهایی در سطوح و درجات مختلف باشند، یک عامل که نشاندهنده یک فرد واحد است ممکن است با عاملی که نشاندهنده تیمی از افراد است تعامل داشته باشد. واحدهایی که می‌توانند بر وضعیت خود یا وضعیت دیگران تأثیر بگذارند، دارای سازمان هستند. ما به این واحدها، عامل می گوییم. واحدهایی که بدون سازمان هستند بطور معمول به عنوان اشیاء به آنها اشاره می‌شود. این عوامل ممکن است به عنوان شیئ عمل کنند اما اشیاء مستقیماً بر آن‌ها تأثیر نمی‌گذارند، هر چند که وجود آنها ممکن است اقدامات انتخابی توسط یک عامل را تغییر دهد. 

شکل 3. سه چیز عادی در یک مدل سازمانی، عبارتند از عوامل، دانش و وظایف. 

این عوامل از منطق محدودی برخوردارند، و دسترسی محدودی به موقعیت جهان بزرگتری که در آن ساکن هستند دارند. محدودیت‌های مختلفی وجود دارند که می‌توانند به این عوامل نسبت داده شوند که بطور معمول بر مبنای نظریه بزرگتر هستند و از محدودیتهای انسانی برگرفته شده‌اند. عوامل ممکن است تنها قادر باشند که به موقعیت اشیاءی که مستقیماً می‌بینند دسترسی داشته باشند. آن‌ها ممکن است دانشی که قبلاً آموخته‌اند را فراموش کنند. آن‌ها ممکن است دارای تعداد محدودی از سیکلهای پردازش قبل از اتخاذ یک تصمیم باشند. درک آنها از وضعیت ممکن است درست نباشد. عوامل دارای یک یا چند مورد از این محدودیتها هستند که می‌تواند در یک شبیه سازی چندعاملی سودمند باشد. 

توضیحات: این مقاله انگلیسی در سال 2015 در نشریه الزویر (Elsevier) چاپ شده و در مهر ماه سال 1397 در سایت ای ترجمه توسط مترجم کد T1706 ترجمه گردیده است.