ثبت سفارش جدید ورود

نمونه ترجمه های سایت ای ترجمه

مقاله آزمایشات خزش – بازیابی – خزش برای تعیین فشار نهایی ژل های سیال دارای ژلاتین و یون +Na

نمونه متن انگلیسی: «رشته صنایع غذایی»

  4. Conclusions 

We have demonstrated that 3.5 Pa was the highest shear stress which yielded “creep flow” (very slow flow dominated by elastic response) during a creep-recovery-creep test carried out for a fluid gel containing 0.2 wt% gellan gum and 0.22 M Na+ as gel-promoting ion. This was consistent with the response of a solid-like material under creep flow. A slight increase in shear stress up to 3.7 Pa provoked a dramatic change in the rheological response of the fluid gel studied since clear fluid-like behaviour was observed. Therefore, we assigned a value of 3.6 Pa for an apparent, or better, practical yield stress. Above the practical yield stress value, a shear rate close to the steady state value was quickly reached, the elastic recovery was negligible and the viscosity versus time curve illustrated the occurrence of thixotropy with an incomplete recuperation of the initial viscosity after 40 s of recovery. The instability of the viscosity versus time curves after the first creep test at 3.7 Pa was ascribed to the proximity to the yield stress of these fluid gels. Between 4.0 and 6.0 Pa, the response became more stable, but similar to that found at 3.7 Pa. Additionally,the shear rate dependence of viscosity derived from independent creep-recovery-creep tests illustrated a very shear thinning behaviour, with a power law index of 0.3.

The results obtained support the conclusion that the presented creep-recovery-creep test is a good method to determine both the practical yield stress and the inception of non-linear timedependent rheological behaviour of very shear thinning structured materials, such as low-acyl gellan gum fluid gels.

نمونه ترجمه: «تاریخ ترجمه: مرداد ماه ۱۳۹۸»

  4. نتیجه گیری

ما در این تحقیق بیان کردیم که فشار 3.5 پاسکال بالاترین فشار کششی است که جریان خزش را ایجاد می کند ( جریان خزش جریان بسیار آرامی است که از واکنش ارتجاعی در مدت زمان انجام آزمایش خزش برای ژل سیال دارای 0.2% wt صمغ ژلاتین و 0.22M یون Na+ ایجاد می شود. این مطلب متناسب با واکنش های مواد سیال تحت جریان کشش است. افزایش جزئی در فشار کششی تا 3.7pa باعث ایجاد تغییر در واکنش های ژل مایع مورد بررسی است زیرا رفتار سیال مشاهده می شود. بنابراین، نسیت کشش نزدیک به حالت ثابت به سرعت حاصل می شود و بازیابی ارتجاعی قابل چشم پوشی است و نمودار ویسکوزیته در برابر زمان نشان دهنده همگونی همراه با شکل گیری ناقص ویسکوزیته اولیه بعد از 40 ثانیه از بازیابی است. بی ثباتی در منحنی های ویسکوزیته در مقابل زمان بعد از خزش اول در 3.7pa به مقدار فشار بازده ژل های سیال نزدیک است. در فشار بین 4 و 6 پاسکال، واکنشها پایدار تر می شوند، اما این واکنش ها به واکنش در 3.7 پاسکال شبیه هستند. به علاوه، وابستگی نسیت فشار به ویسکوزیته به دست آمده از آزمایش های خزش – بازیابی و خزش بیانگر رفتار نازک شدن با شاخص قانون قدرت 0.3 می باشد.

نتایج به دست آمده تایید کننده این نتیجه گیری است که آزمایش انجام شده روش خوبی برای تعیین فشار نهایی و رفتار غیر خطی وابسته به زمان ساختارهای نازک مثل ژل های سیال ژلاتینی است.

توضیحات: این مقاله انگلیسی در سال 2016 در نشریه الزویر (Elsevier) چاپ شده و در مرداد ماه سال 1398 در سایت ای ترجمه توسط مترجم کد T1714 ترجمه گردیده است.

مقاله رابطه بین خشونت خانگی علیه زنان و ریسک خودکشی

نمونه متن انگلیسی: «رشته علوم اجتماعی»

  Data collection 

The data were collected between March 2017 and November 2017. The data were collected by the research through face-to-face interview with the married women, registered at Family Health Centers, during home visits. It took approximately 15-20 minutes to apply the data collection form. Questions that women do not understand are explained without adding any comment.

  The ethical principles of the study 

In order to conduct the study, approval was obtained from the Ethics Committee of the Inönü University Faculty of Health Sciences (2017 / 19-7) and legal permissions were obtained from the related institutions. The women included in the study were informed about the purpose of the study and their questions were answered. The women were informed about that the information they provide would be confidential, not be used elsewhere and that they have the right to withdraw from the study anytime they want. 

  Assessment of the Study data 

The data obtained from the study were evaluated by using SPSS 18 statistical package program. Percentage distribution, arithmetic mean, t-test in independent groups and Correlation were used to assess the data.

   Results

It was found that 39.3% of the women who participated in the study were in the age range of 29-39 years, 26.7% were married for 18-23 years, 40.1% had 3 or more children, 56.7% ACCEPTED MANUSCRIPT were married with arranged marriage, 57.9% had middle income level and husbands of 38.9% of them were in the age range of 29-39 years (Table 1).

نمونه ترجمه: «تاریخ ترجمه: تیر ماه ۱۳۹۸»

  جمع آوری داده‌ها

داده‌ها بین ماههای مارس و نوامبر 2017 جمع آوری شدند. داده‌ها با استفاده از تحقیق از طریق مصاحبه رو در رو با زنان متأهل ثبت نام شده در مراکز بهداشت خانواده در طی بازدید از خانه جمع آوری شدند. تکمیل فرم جمع آوری داده‌ها تقریباً 15-20 دقیقه طول می‌کشید. سوالاتی که زنان متوجه نمی‌شدند بدون اضافه کردن هیچ نظری توضیح داده می‌شد.

  اصول اخلاقی مطالعه

اجرای این مطالعه توسط کمیته اخلاقی Inönü از دانشکده علوم بهداشت و سلامت مورد تأیید قرار گرفت (2017/ 19-7) و مجوزهای قانونی آن نیز از مؤسسات مربوطه اخذ شد. زنان شامل در این مطالعه با آگاهی از هدف مطالعه به سؤالات پاسخ دادند. به آنها این اطمینان داده شد که اطلاعات ارائه شده توسط آنها محرمانه بماند و در هیچ جای دیگری مورد استفاده قرار نگیرد و هر زمان هم که بخواهند این حق را دارند که از این مطالعه صرف نظر کنند.

  ارزیابی داده‌های مطالعه

داده‌های به دست آمده از این مطالعه با استفاده از برنامه فشرده آماری SPSS 18 مورد ارزیابی قرار گرفت. از توزیع درصدی، میانگین عددی، آزمون تی در گروههای مستقل و همبستگی برای ارزیابی داده‌ها استفاده شد.

   نتایج

مشخص شد که 39.3 درصد از زنانی که در این مطالعه شرکت داشتند دارای محدوده سنی بین 29 تا 39 سال بودند، 26.7 % از آنها به مدت 18-23 سال متأهل بودند، 40.1 % دارای سه فرزند و یا بیشتر بودند، 56.7 % به شیوه سنتی ازدواج کرده بودند، 57.9 % دارای سطح درآمد متوسطی بودند و سن شوهران 38.9 % از آنها بین 29 تا 39 سال بود (جدول 1).

توضیحات: این مقاله انگلیسی در سال 2018 در نشریه الزویر (Elsevier) چاپ شده و در تیر ماه سال 1398 در سایت ای ترجمه توسط مترجم کد T1706 ترجمه گردیده است.

مقاله هوش مصنوعی در قلب و عروق

نمونه متن انگلیسی: «رشته مهندسی فناوری اطلاعات IT»

  How do artificail intelligence and machine learning relate to statistics ?

Physicians have long needed to identify, quantify, and interpret relationships among variables to improve patient care. AI and machine learning comprise a variety of methods that allow computers to do just this, by algorithmically learning efficient representations of data. Here, we use the terms “artificial intelligence” and “machine learning” more or less synonymously, although more precisely machine learning can be understood as a set of techniques to enable AI. The difference between classical machine learning and classical statistics is less one of methodology than one of intent and culture. The primary focus of statistics is to conduct inference about sample or population parameters, whereas machine learning focuses on algorithmically representing data structure and making predictions or classifications. These 2 ambitions are often intertwined. Thus, we do not place a definite boundary between classical statistics and machine learning methods and instead view them as analogous but often applied to answer different questions.

  Why does cardiology need artficial intelligence ?

AI emerged because more familiar algorithms can often be improved on for real-world tasks. Consider the case of logistic regression. To enable statistical inference such as estimation of coefficients and p values, this model requires a number of strong assumptions (e.g., independence of observations and no multicollinearity among variables). When logistic regression is used for other purposes, the assumptions that enable statistical inference may be unrelated to the goal and can hinder the model’s performance. In contrast, machine learning algorithms are typically used without making as many assumptions of the underlying data. Although this approach hinders the possibility for traditional statistical inference, it results in algorithms that generally are more accurate for prediction and classification. Thus, cardiovascular medicine can benefit from the incorporation of AI and machine learning.

نمونه ترجمه: «تاریخ ترجمه: خرداد ماه ۱۳۹۸»

  هوش مصنوعی و یادگیری ماشینی چه ارتباطی با آمار دارند؟

متخصص ها از مدت ها مجبور بوده که روابط بین متغیر های مختلف را شناسایی ، کمی سازی و تفسیر کنند تا بتوانند خدمات درمانی به بیماران را بهبود بخشند. AI و یادگیری ماشینی ، روش های مختلف را ایجاد می کنند که به کامپیوتر ها این امکان را می دهد تا این کارها را با استفاده از روش های موثر یادگیری الگوریتمی و با استفاده از داده ها، نشان دهند. در این قسمت، ما از عبارت هوش مصنوعی و یادگیری ماشینی استفاده می کنیم که تقریبا یک معنی دارند اما در حقیقت، یادگیری ماشین به صورت دقیق مجموعه ای از تکنیک هایی هستند که باعث می شوند ما بتوانیم از AI استفاده کنیم. تفاوت های بین یادگیری کلاسیک ماشینی و روش های آماری کلاسیک بیشتر شبیه یک روش می باشد نه یک مفهوم و فرهنگ علمی. تمرکز اصلی آمار اجرا کردن اسنتاج در رابطه با نمونه ها و یا پارامتر های جمعیتی می باشد در حالی که یادگیری ماشینی متمرکز بر روی نمایه الگوریتمی داده ها و پیش بینی کردن و یا دسته بندی کردن می باشد. ازین رو، ما مرز خاصی بین آمار کلاسیک و یادگیری ماشینی قائل نمی شویم و به جای آن، ما به صورت مشابه از این عبارات استفاده می کنیم اما گاهی برای پاسخ دادن به سوالات مختلف مورد استفاده قرار می گیرد.

  چرا علم قلب شناسی باید از هوش مصنوعی استفاده کند؟

AI به این دلیل ظهور کرده است که الگوریتم های آشنا را می توان برای وظایف دنیای واقعی، بهبود داد. مثلا مورد رگرسیون لجستیک را در نظر بگیرید. برای این که بتوانیم قابلیت استنتاج های آماری مانند تخمین ضرایب و مقادیر P را ایجاد کنیم، این مدل نیازمند فرضیاتی قوی می باشد ( مثلا، استقلال از ناظر و عدم همبستگی بین متغیر های مختلف). زمانی که رگرسیون لجستیک برای اهداف دیگر مورد استفاده قرار می گیرد، این فرضیات که باعث می شود بتوانیم استنتاج آماری را انجام دهیم، گاهی باعث می شود که ما از هدف خودمان دور شویم و باعث می شود که عملکرد مدل را کاهش می دهد. در مقابل، الگوریتم های یادگیری ماشینی معمولا بدون فرضیات مرتبط با داده های زیرلایه های مورد استفاده قرار می گیرد. با وجود این که این روش باعث کاهش احتمال استنتاج های متداول می شود، اما باعث شکل گیری الگوریتمی می شود که معمولا برای پیش بینی و دسته بندی دقت بالاتری دارد. ازین رو پزشکی قلب و عروق می تواند از کاربرد های هوش مصنوعی و یادگیری ماشینی، بهره ببرد.

توضیحات: این مقاله انگلیسی در سال 2018 در نشریه الزویر (Elsevier) چاپ شده و در خرداد ماه سال 1398 در سایت ای ترجمه توسط مترجم کد T1702 ترجمه گردیده است.

مقاله بهبود تجزیه و تحلیل یادگیری عمیق احساسات با روش های کلی در کاربردهای اجتماعی

نمونه متن انگلیسی: «رشته مهندسی کامپیوتر»

  7. Conclusions and future work

This paper proposes several models where classic hand-crafted features are combined with automatically extracted embedding features, as well as the ensemble of analyzers that learn from these varied features. In order to classify these different approaches, we propose a taxonomy of ensembles of classifiers and features that is based on two dimensions. Furthermore, with the aim of evaluating the proposed models, a deep learning baseline is defined, and the classification performances of several ensembles are compared to the performance of the baseline. With the intention of conducting a comparative experimental study, six public datasets are used for the evaluation of all the models, as well as six public sentiment classifiers. Finally, we conduct an statistical analysis in order to empirically verify that combining information from varied features and/or analyzers is an adequate way to surpass the sentiment classification performance.

The second question was whether the sentiment analysis performance of a deep classifier can be leveraged when using the proposed ensemble of classifiers and features models. Observing the scores table and the Friedman ranks (Table 5), we see that the proposed models generally improve the performance of the baseline. This indicates that the combination of information from diverse sources such as surface features, generic and affect word vectors effectively improves the classifier’s results in sentiment analysis tasks.

There were three main research questions that drove this work. The first question was whether there is a framework to characterize existing approaches in relation to the ensemble of traditional and deep techniques in sentiment analysis. To the best of our knowledge, our proposal of a taxonomy and the resulting implementations is the first work to tackle this problem for sentiment analysis.

نمونه ترجمه: «تاریخ ترجمه: اردیبهشت ماه ۱۳۹۸»

  7 .نتیجه گیری ها و تحقیقات آینده

این تحقیق چندین مدل ارائه کرده است که در آنها ویژگی های دستی با ویژگی های استخراج شده اتوماتیک و همچنین مجموعه ای از تحلیل گرهای حاصل از ویژگی های مختلف ترکیب شده اند.برای دسته بندی این روش های مختلف، لیست واژگان مجموعه شاخص ها و ویژگی ها را بر اساس دو ویژگی معرفی کردیم.به علاوه، با هدف ارزیابی مدل های مطرح شده، مبنای یادگیری عمقی تعریف شده است و عملکردهای دسته بندی مجموعه های متعدد با عملکرد پایه مقایسه شده اند. با هدف انجام یک تحقیق تجربی قیاسی، 6 مجموعه اطلاعات برای ارزیابی تمام مدل ها همراه با 6 شاخص ارزیابی احساسات مورد استفاده قرار گرفته است. در نهایت، ما یک تحلیل آماری انجام دادیم تا تایید کنیم که ترکیب اطلاعات به دست آمده از ویژگی های تعریف شده و تحلیل آنها روش موثری برای افزایش عملکرد شاخص احساسات می باشد.

سوال دوم این است که آیا تحلیل احساسات و عملکرد آن برای شاخص های قدیمی می تواند با استفاده از مجموعه شاخص ها و مدل ها انجام شود. با مشاهده جدول نمرات و رتبه های فریدمن ( جدول5) مشاهده میکنیم که مدل های مطرح شده باعث ارتقای عملکرد پایه می شوند. این مطلب بیانگر این است که ترکیب اطلاعات حاصل از منابع مختلف مثل ویژگی های سطحی – عمومی و بردارهای تاثیر کلمه می توانند باعث ارتقا نتایج تحلیل احساسات شوند.

3 سوال مهم تحقیقی در این مقاله مطرح شده اند. سوال اول این است که آیا چارچوبی برای توصیف روش های موجود در ارتباط با مجموعه تکنیک های قدیمی و مدرن در تحلیل احساسات وجود دارد. تا جایی که می دانیم، فرضیه ما از لیست واژگان و کاربرد نهایی آنها اولین تحقیق برای بیان این مسئله در تحلیل احساسات است.

توضیحات: این مقاله انگلیسی در سال 2017 در الزویر (Elsevier) چاپ شده و در اردیبهشت ماه سال 1398 در سایت ای ترجمه توسط مترجم کد T1714 ترجمه گردیده است.

مقاله کارآفرینی، اقتصاد نهادی، و رشد اقتصادی: چشم‌اندازی از اکوسیستم

نمونه متن انگلیسی: «رشته رشته مدیریت»

  5 Empirical results

We first estimate a model which only includes our (first difference) measures of the log of capital and labor in column (1) of Table 3. Next, we introduce the full system version of the logged GEI index, estimated in column (2). Finally, we investigate the separate effects of agency and institutions, in which the components making up the GEI index—the individual system (entrepreneurs) index and the institutional system index—enter the equation independently in columns (3) and (4).

We observe in Table 3 that the effect of log capital and labor always comes as positive and highly significant. The estimated coefficient on GEI is positive and statistically significant at the 5% level in column (2), the institutional component is mildly significant at the 10% level in column (3), and the entrepreneurial component is also mildly significant at the 10% level.

The comparison of the GEI ecosystem variable as against the individual components is non-nested, so we apply a Davidson-MacKinnon (1981, 1993) J-test to choose between them as better representations of the data. We find that the inclusion of the predicted values from GEI equation into the components specification leaves the institutional components insignificant at the 10% level, but applying the reverse does not eliminate the significance of the GEI index at the 5% level.

نمونه ترجمه: «تاریخ ترجمه: فروردین ماه ۱۳۹۸»

  5 نتایج تجربی

ابتدا مدلی را برآورد می‌کنیم که تنها شامل معیارهای ما (اولین تفاضل) از لگاریتم سرمایه و کار در ستون 1 از جدول 3 است. سپس نسخه سیستم کامل شاخص GEI لگاریتمی براورد شده در ستون 2 را معرفی می‌کنیم. در نهایت، به بررسی اثرات جداگانه نمایندگی و سازمان‌ها می‌پردازیم – شاخص (کارافرینان) سیستم فردی و شاخص سیستم سازمانی – معادله را به صورت مستقل در ستون‌های 4 و 4 وارد می‌کنیم.

در جدول 3 مشاهده می‌کنیم که تاثیر لگاریتم سرمایه و کار همیشه مثبت و معنادار است. ضریب براورد شده GEI مثبت و به لحاظ آماری در سطح 5 درصد در ستون 2 معنادار است، مولفه سازمانی به طور خفیفی در سطح 10 درصد در ستون 3 معنادار است، و مولفه کارآفرینی نیز به طور خفیفی در سطح 10 درصد معنادار است.

مقایسه متغیر اکوسیستم GEI در برابر مولفه‌های فردی، غیر آشیانه‌ای (غیر تو در تو) است، بنابراین ما از J-آزمون دیویدسون-مککینون (1981-1993) برای انتخاب نمایندگان بهتر داده‌ها بین آن‌ها استفاده می‌کنیم. کشف می‌کنیم که گنجاندن مقادیر پیش‌بینی شده از معادله GEI در مشخصات مولفه‌ها، مولفه‌های سازمانی را در سطح 10 درصد غیرمعنادار می‌سازد. اما اِعمال عکس آن، معناداری شاخص GEI در سطح 5 درصد را حذف نمی‌کند.

توضیحات: این مقاله انگلیسی در سال 2018 در اسپرینگر (Springer) چاپ شده و در فروردین ماه سال 1398 در سایت ای ترجمه توسط مترجم کد T1700 ترجمه گردیده است.

مقاله شهرهای ابتکاری هوشمند: تاثیر سیاست های شهر هوشمند بر نوآوری شهری

نمونه متن انگلیسی: «رشته مهندسی معماری»

   5. Do Smart City policies make cities more innovative? Results of propensity score matching estimates

          5.1. Baseline estimates

This section discusses the results of empirically testing the relation between Smart City policies and urban innovation. The impact of SC policies on innovation can be manifold; consequently, we verify such impact on four different patent counts indicators, discussed in Section 3.

Results are presented as follows. Table 3 shows Probit estimates of the determinants of adopting Smart City policies (Eq. (1)). This represents the first stage of the PSM procedure. Table 4 shows instead the outcome of the PSM procedure proper. We estimate the impact of SC policies on urban innovation by looking at the average treatment effects on the treated for different urban innovation measures, viz. total patents, high-tech patents, ICT patents, and Smart City patents.

Results shown in Table 3 provide a few hints on the real determinants of SC policy adoption within the black box of urban smartness. In Caragliu and Del Bo (2016), an aggregate indicator of urban smartness is found to be positively associated with the probability to invest in SC policies. Table 3 hints at a positive role of intangible features (human and social capital) in increasing the likelihood that cities engage in Smart City policies. The infrastructure and e-government/natural resources components provide instead a more blurred picture. Taken together, these two results suggest that context conditions within each urban area still crucially matter in driving cities towards engaging in challenging policy programs.

نمونه ترجمه: «تاریخ ترجمه: اسفند ماه ۱۳۹۷»

   5. آیا سیاست های شهر هوشمند سبب نوآوری بیشتر در شهرها می شود؟ نتایج حاصل از تخمین های مربوط به تطبیق امتیاز تمایل

         5-1 تخمین های پایه ای

این بخش درباره نتایج حاصل از تست تجربی رابطه بین سیاست های شهر هوشمند و نوآوری شهری بحث می کند. تاثیر سیاست های SC بر نوآوری چندگانه است؛ در نتیجه، ما چنین تاثیری را براساس چهار نشانگر متفاوت شمارش اختراع که در بخش 3 بحث شده است تایید می کنیم.

نتایج به این صورت ارائه شده است. جدول 3 تخمین های Probit مربوط به عوامل تعیین کننده پذیرش سیاست های شهرهای هوشمند را نشان می دهد (رابطه 1). این جدول اولین مرحله از روند PSM را نشان می دهد. جدول 4 نتیجه حاصل از روند مناسب PSM را ارائه می کند. ما تاثیر سیاست های sC بر نوآوری شهری را با بررسی اثرات متوسط به کارگیری بر شهرهای اعمال شده برای معیارهای مختلف نوآوری شهری یعنی تعداد کل اختراعات، اختراعات با فناوری بالا، اختراعات ICT و اختراعات شهر هوشمند تخمین می زنیم.

نتایج نشان داده شده در جدول 3 نکاتی را درباره عوامل تعیین کننده واقعی پذیرش سیاست SC در جعبه سیاه هوشمندی شهری ارائه می کند. در مقاله Caragliu و Del Bo (2016)، مشخص شده است که شاخص کل هوشمندی شهری ارتباط مثبتی با احتمال سرمایه گذاری در سیاست های SC دارد. جدول 3 به نقش مثبت ویژگی های نامشهود (سرمایه انسانی و اجتماعی) در افزایش احتمال مشارکت شهرها در سیاست های شهر هوشمند اشاره دارد. مولفه های زیرساخت و دولت الکترونیک/ منابع طبیعی تصویر نامشخص تری را راائه می کند. به طور کلی، این دو نتیجه پیشنهاد می دهند که شرایط زمینه ای در هر منطقه شهری در تحریک شهرها به سوی مشارکت در تغییر برنامه های سیاستی از اهمیت زیادی برخوردار است.

توضیحات: این مقاله انگلیسی در سال 2019 در الزویر (Elsevier) چاپ شده و در اسفند ماه سال ۱۳۹۷ در سایت ای ترجمه توسط مترجم کد T1723 ترجمه گردیده است.

مقاله حذف رسوب از مخازن انرژی آبی جریان رودخانه ای توسط تخلیه هیدرولیک

نمونه متن انگلیسی: «رشته مهندسی عمران»

  Abstract

The concept of sustainable development is gaining popularity and hydroelectric projects designed and operated on this concept require sediment management as prime design criteria. Drawdown flushing is being practised in such projects for sediment management. Investigations using hydraulic models are required for the projects to address the site-specific design concerns. In the present study, simulations conducted using hydraulic model for sediment removal by drawdown flushing of the reservoir of Punatsangchhu hydroelectric project, Bhutan, is presented. The experiments on 1:100 geometrically similar scale model indicated that flushing is effective in maintaining the power intake area clear of sediment deposition. Deposition from the upstream reaches could not be flushed hydraulically. Furthermore, based on wide range of experimental data from hydraulic model studies, empirical equations have been developed for predicting the quantity of sediment that can be flushed from the reservoirs. The present equations have been developed including more parameters than those used in equations already available in literature. Two equations have been developed for different riverbed slope ranges with steep slope (0.005–0.04) and moderate slope (0.001–0.005). The equations developed were validated against different sets of data and it indicated that the predictions could be made within reasonable accuracy. These equations can be effectively used for hydraulic design of sediment removal from run-of-the-river hydropower reservoirs.

نمونه ترجمه: «تاریخ ترجمه: بهمن ماه سال ۱۳۹۷»

  چکیده

محبوبیت مفهوم توسعه پایدار رو به افزایش است و پروژه های هیدروالکتریک طراحی شده و اجرا شده درباره این مفهوم نیازمند مدیریت رسوب (بعنوان یک معیار اصلی طراحی) هستند. تخلیه فرونشینی برای مدیریت رسوب در چنین پروژه هایی اجرا میشود. بررسی ها با استفاده از مدلهای هیدرولیک برای پروژه ها لازم هستند تا نگرانی های طراحی مختص به سایت را برطرف کنند. در مطالعه حاضر شبیه سازی هایی معرفی شده است که از مدل هیدرولیک برای حذف رسوب توسط تخلیه فرونشینی مخازن پروژه هیدروالکتریک پونات سانگچو (واقع در بوتان ) استفاده کرده اند. آزمایشات انجام شده بر روی مدل مقیاس 1:100 هندسی مشابه نشان میدهد که تخلیه (شستشو توسط جریان آب) در حفظ منطقه آبگیر نیروگاه خالی از ته نشینی رسوب، مؤثر است. ته نشینی از بالادست جریان رودخانه را نمی توان بصورت هیدرولیکی تخلیه کرد. بعلاوه بر اساس دامنه وسیعی از داده های تجربی از مطالعات مدل هیدرولیک، معادلات تجربی برای پیش بینی کمیت رسوبی که از ذخایر (مخازن) تخلیه میشود توسعه داده شده اند. معادلات حاضری که توسعه داده شده اند نسبت به معادلات استفاده شده در معادلات بیان شده در مقالات موجود دارای پارامترهای بیشتری هستند. دو معادله برای دامنه های مختلف شیب بستر رودخانه با شیب تند (0.005-0.04) و شیب متوسط (0.001-0.005) توسعه داده شده است. معادلات توسعه یافته بر اساس مجموعه داده های مختلف اعتباریابی شدند و مشخص شد که پیش بینی هایی را میتوان با دقت قابل قبول انجام داد. این معادلات را میتوان بصورت مؤثر برای طراحی هیدرولیک حذف رسوب از ذخایر انرژی آبی جریان رودخانه مورد استفاده قرار داد.

توضیحات: این مقاله انگلیسی در سال 2019 در تیلور و فرانسیس (Taylor and Francis) چاپ شده و در بهمن ماه سال ۱۳۹۷ در سایت ای ترجمه توسط مترجم کد T2383 ترجمه گردیده است.

مقاله تأثیر هوش هیجانی بر قضاوت حسابرس

نمونه متن انگلیسی: «رشته حسابرسی»

2 | Literature Review and development of hypothesis

2.1 | Audit pressures

A significant body of evidence suggests that audit pressures can lead to dysfunctional behavior. According to DeZoort and Lord (1997), pressure serves as an antecedent to individual stress responses and influences outcomes by providing situational incentives for a specific judgment or decision. Thus, pressure is a major dimension of occupational stress (Larson, 2004). This study investigated the effects of two types of pressure: time budget pressure and client pressure.

2.1.1 | Time budget pressure

Time budget pressure is “a chronic, pervasive type of pressure that arises from limitations on the resources allocable to perform a task” (DeZoort & Lord, 1997, p. 53). It occurs when auditors are assigned limited hours to complete audit procedures. As meeting time budgets is a critical element of auditors' performance evaluations, time budget pressure is a major factor affecting auditors' behavior in both developed and developing countries (Shapeero, Koh, & Killough, 2003). Participants in an Australian auditor experiment in Coram et al. (2003) admitted accepting questionable audit evidence to speed audit testing under time budget pressure. In a subsequent study, Coram et al. (2004) indicated that, in addition to accepting questionable evidence, auditors under high time budget pressure failed to test all items in a selected sample when the level of misstatement risk was low.

نمونه ترجمه: «تاریخ ترجمه: دی ماه سال ۱۳۹۷»

2. مروری بر مقالات و ایجاد فرضیه‌ها

2.1. فشارهای حسابرسی

مجموعۀ قابل توجهی از شواهد نشان می‌دهد که فشارهای حسابرسی می‌تواند منجر به رفتار ناکارآمدی شود. به گفتۀ DeZoort و Lord (1997)، فشارها مقدمه‌ای برای واکنشهای فردی نسبت به استرس هستند و بر نتایج ارائه شده توسط انگیزه‌های موقعیتی برای تصمیمات یا قضاوتهای خاص تأثیر می‌گذارند. بنابراین، فشار بعد مهمی از استرس شغلی است (Larson، 2004). این مطالعه تاثیرات دو نوع فشار را مورد بررسی قرار می‌دهد: فشار بودجه زمانی و فشار مشتری.

2.1.1. فشار بودجه زمانی

فشار بودجه زمانی، " نوعی فشار مزمن و فراگیر است که از محدودیتهای منابع قابل تخصیص به انجام یک کار ناشی می‌شود" (DeZoort & Lord، 1997، ص 53). این فشار در زمانی اتفاق می افتد که حسابرسان ساعات محدودی را به انجام روندهای حسابرسی تخصیص می‌دهند. از آنجاییکه برآورده ساختن شرایط بودجه زمانی یک عامل حیاتی برای ارزیابیهای عملکرد حسابرسان است، فشار بودجه زمانی عامل اصلی تاثیرگذار بر رفتار حسابرسان هم در کشورهای توسعه یافته و هم کشورهای در حال توسعه است (Shapeero، Koh & Killough، 2003). شرکت کنندگان در آزمایش یک حسابرس استرالیایی در مطالعه Coram و همکاران (2003) به پذیرش شواهد حسابرسی مشکوک برای تسریع بررسی حسابرسی تحت فشار بودجه زمانی اقرار کردند. در مطالعه بعدی، Coram و همکاران (2004) نشان دادند که علاوه بر پذیرش شواهد مشکوک، حسابرسان تحت فشار بالای بودجه زمانی نتوانستند همه آیتمها را در زمانیکه میزان ریسک تحریف پایین بود در نمونه انتخابی بررسی کنند.

توضیحات: توضیحات: این مقاله انگلیسی در سال 2015 در نشریه وایلی (Wiley) چاپ شده و در دی ماه سال ۱۳۹۷ در سایت ای ترجمه توسط مترجم کد T1706 ترجمه گردیده است.

مقاله پهباد زیرآبی با دوربین پانورامیک جهت شناسایی خودکار ماهی بر اساس یادگیری عمیق

نمونه متن انگلیسی: «رشته مهندسی کامپیوتر»

V. Conclusion

This paper presented an underwater drone equipped with fisheye lenses and with the function of a 360-degree panoramic camera for taking panoramic images by using an image generation algorithm. The 360-degree panoramic image generation and the underwater drone were developed with open-source software; the compute modules were extended on a Raspberry Pi compute module. We implemented an automatic underwater drone and conducted experiments in a lake. The 360-degree panoramic images were generated correctly. The experimental results showed that almost all fish species were recognized with a recognition rate higher than 85% with AlexNet and GoogLeNet (AlexNet achieved 87%). The recognition time for 115 images was 6 seconds. Hence, AlexNet may be used in a real-time application with high accuracy. In the future, we aim to improve the underwater drone to a practical level.

نمونه ترجمه: «تاریخ ترجمه: دی ماه سال ۱۳۹۷»

5- نتیجه‌گیری

این پژوهش یک پهباد زیرآبی را ارائه داده است که مجهز به عدسی‌های چشم ماهی و کارکرد یک دوربین پانورامیک 360 درجه‌ برای ایجاد کردن تصاویر پانورامیک با استفاده از یک الگوریتم تولید کردن تصویر بوده است. تولید کردن تصویر پانورامیک 360 درجه‌ و پهباد زیرآبی با استفاده از سخت‌افزار متن‌باز توسعه داده شده است؛ ماژول‌های محاسباتی بر روی یک ماژول محاسباتی Raspberry Pi گسترش داده شده‌ است. ما یک پهباد زیرآبی خودکار را پیاده‌سازی کرده‌ایم و نتایج را در یک دریاچه به‌دست آورده‌ایم. تصاویر پانورامیک 360 به‌صورت صحیح تولید شده‌اند. نتایج آزمایشگاهی نشان می‌دهد که تقریبا همه‌ی گونه‌های ماهی با نرخ تشخیص بیش از 85% با استفاده از AlexNet و GoogLeNet (در AlexNet، 87% تشخیص به‌دست آمده است) تشخیص داده شده‌اند. زمان تشخیص برای 115 تصویر، 6 ثانیه طول کشیده است. پس ممکن است AlexNet به دلیل دقت بالا برای کاربرد در زمان واقعی استفاده گردد. ما در آینده قصد داریم جهت بهبود پهباد زیرآبی، از آن در سطح عملی استفاده کنیم.

توضیحات: توضیحات: این مقاله انگلیسی در سال 2018 در نشریه آی تریپل ای (IEEE) چاپ شده و در دی ماه سال ۱۳۹۷ در سایت ای ترجمه توسط مترجم کد T1726 ترجمه گردیده است.

مقاله شش چالش در مدل سازی سیاست های بهداشت همگانی

نمونه متن انگلیسی: «رشته بهداشت عمومی»

Abstract

The World Health Organisation’s definition of public health refers to all organized measures to prevent disease, promote health, and prolong life among the population as a whole (World Health Organization, 2014). Mathematical modelling plays an increasingly important role in helping to guide the most high impact and cost-effective means of achieving these goals. Public health programmes are usually implemented over a long period of time with broad benefits to many in the community. Clinical trials are seldom large enough to capture these effects. Observational data may be used to evaluate a programme after it is underway, but have limited value in helping to predict the future impact of a proposed policy. Furthermore, public health practitioners are often required to respond to new threats, for which there is little or no previous data on which to assess the threat. Computational and mathematical models can help to assess potential threats and impacts early in the process, and later aid in interpreting data from complex and multifactorial systems. As such, these models can be critical tools in guiding public health action. However, there are a number of challenges in achieving a successful interface between modelling and public health. Here, we discuss some of these challenges.

نمونه ترجمه: «تاریخ ترجمه: دی ماه سال ۱۳۹۷»

چکیده

به طور کلی، تمامی اقدامات سازمان یافته برای جلوگیری از بیماری، ارتقاء سلامت و افزایش طول عمر در میان جمعیت، تعریفی است که سازمان بهداشت جهانی در مورد بهداشت همگانی ارائه کرده است (سازمان بهداشت جهانی، 2014). مدل سازی ریاضیاتی نقش مهمی را در یافتن مناسب ترین و مقرون به صرفه ترین روش ها برای دستیابی به اهداف فوق ایفاء می کند. به طور معمول، برنامه های بهداشت همگانی را در بلند مدت اجرا می کنند. این برنامه ها برای بیشتر مردم جامعه، منافع زیادی دارند. به ندرت اتفاق می افتد که کارآزمایی های بالینی آنقدر بزرگ باشند که اثرات این منافع را به درستی بیان کنند. می توان داده های مبتی بر مشاهده را برای ارزیابی برنامه ای استفاده کرد که شروع شده است، اما برای پیش بینی تأثیری که در آینده سیاست پیشنهادی خواهد داشت، ارزش کمی دارند. علاوه بر این، اغلب، کارورزان بهداشت همگانی می بایست به تهدیدات جدیدی پاسخ دهند که در خصوص آنها اطلاعات چندانی موجود نیست یا اطلاعات قبلی در مورد آنها برای ارزیابی تهدید وجود نداشته است. مدل های محاسباتی و ریاضیاتی می توانند در امر ارزیابی تهدیدات و تأثیرات احتمالی در ابتدای این فرآیند و سپس در تفسیر داده های سیستم های پیچیده و چندعاملی کمک کنند. به همین ترتیب، این مدل ها می توانند ابزار مهمی برای هدایت فعالیت بهداشت همگانی باشند. با این حال، به منظور دستیابی به ارتباطی موفق بین طراحی و بهداشت همگانی، چندین چالش وجود دارد. در اینجا، برخی از آنها را مطرح می کنیم.

توضیحات: این مقاله انگلیسی در سال 2015 در نشریه الزویر (Elsevier) چاپ شده و در دی ماه سال ۱۳۹۷ در سایت ای ترجمه توسط مترجم کد T1834 ترجمه گردیده است.

مقاله مکان یابی توزیع شده در شبکه‌های حسگر بیسیم

نمونه متن انگلیسی: «رشته مهندسی فناوری اطلاعات»

2.1. Generic approach

From the known localization algorithms specifically proposed for sensor networks, we selected the three approaches that meet the basic requirements for self-organization, robustness, and energy-efficiency:

• Ad-hoc positioning by Niculescu and Nath [10],

• N-hop multilateration by Savvides et al. [12], and

• Robust positioning by Savarese et al. [11]. 

The other approaches often include a central processing element (e.g., convex optimization by Doherty et al. [9]), rely on an external infrastructure (e.g., GPS-less by Bulusu et al. [6]), or induce too much communication (e.g., GPS-free by Capkun et al. [7]). The three selected algorithms are fully distributed and use local broadcast for communication with immediate neighbors. This last feature allows them to be executed before any multihop routing is in place, hence, they can support efficient location-based routing schemes like GAF [16].

Although the three algorithms were developed independently, we found that they share a common structure. We were able to identify the following generic, three-phase approach 1 for determining the individual node positions:

1. Determine the distances between unknowns and anchor nodes

2. Derive for each node a position from its anchor distances.

3. Refine the node positions using information about the range (distance) to, and positions of, neighboring nodes.

نمونه ترجمه: «تاریخ ترجمه: آذر ماه سال ۱۳۹۷»

2.1. رویکرد عمومی

از الگوریتم‌های مکانیابی شناخته شده که به ویژه برای شبکه‌های حسگر ارائه شده‌اند، سه رویکرد را انتخاب می‌کنیم که الزامات اساسی برای خود-سازماندهی، نیرومندی و انرژی به صرفگی را محقق می‌سازند.

• موقعیت‌یابی تک کاره که توسط نیکولسکو و ناث [10] ارائه شده است.

• مالتی لتریشن N-هاپ که توسط ساویدز و همکاران [12] ارائه شده است.

• موقعیت‌یابی نیرومند که توسط ساوارس و همکاران [11] ارائه شده است.

رویکردهای دیگر اغلب شامل یک عنصر پردازش مرکزی هستند (به عنوان مثال، «بهینه‌سازی محدب» ارائه شده توسط دوهرتی و همکاران [9])، بر زیرساخت خارجی تکیه دارند (به عنوان مثال، «GPS-less» ارائه شده توسط بالاسو و همکاران [6])، یا ارتباطات بسیار زیادی را القا می‌کنند (به عنوان مثال، «GPS-free» ارائه شده توسط کاپکان و همکاران [7]). سه الگوریتم انتخاب شده دارای توزیع کامل هستند و از پراکندگی محلی برای ارتباط با همسایگان بلاواسطه استفاده می‌کنند. این ویژگی آخر، اجرای آن‌ها را قبل از این که هر گونه مسیریابی چند-مرحله‌ای در محل قرار گیرد، ممکن می‌سازد، از اینرو، آن‌ها می‌توانند از طرحواره‌های کارامد مسیریابی مبتنی بر محل، مانند GAF 16، پشتیبانی کنند.

اگر چه سه الگوریتم به صورت مستقل ایجاد شدند، کشف کردیم که آن‌ها ساختار مشترکی دارند. قادر به شناسایی رویکرد عمومی سه مرحله‌ای زیر برای تعیین موقعیت‌های گره فردی بودیم:

1. تعیین فواصل بین گره‌های نامعلوم و گره‌های لنگر.

2. به دست آوردن یک موقعیت برای هر گره از فواصل لنگر آن.

3. اصلاح موقعیت‌های گره با استفاده اطلاعات درباره دامنه (فاصله) تا گره‌های همسایه و موقعیت‌های گره‌های همسایه.

توضیحات: این مقاله انگلیسی در سال 2011 در نشریه الزویر (Elsevier) چاپ شده و در آذر ماه سال ۱۳۹۷ در سایت ای ترجمه توسط مترجم کد T1700 ترجمه گردیده است.

مقاله مدل‌سازی ازدحام شبکه با استفاده از زنجیره‌های مارکوف دو متغیره‌ی زمان- پیوسته

نمونه متن انگلیسی: «رشته مهندسی کامپیوتر»

I. Introduction

Computer simulation is often used to evaluate the performance of network protocols and applications. The validity of network performance evaluation depends heavily on the accuracy to which the relevant network behaviors are represented by the simulation model. Ideally, the simulation model should abstract the salient features of the network that impact the performance of the protocol or application to be evaluated. Just as importantly, the simulation model should be sufficiently simple so that performance results can be obtained in a reasonable amount of time or even in real-time.

In [21], a continuous-time finite-state bivariate Markov chain was proposed as a model to simulate packet delays and losses in a computer network. One of the processes of the bivariate Markov chain, the underlying process, is not observable, while the other process, the observable process, represents the degree of congestion observed along a network path at any given time. More precisely, the observable state represents either a delay value or a “packet loss” condition due to severe congestion along the path. The observation samples can be obtained by employing a sequence of probes sent from a source to a destination host in a live network. The training data could also be obtained from a realistic network emulation environment such as Dummynet [6] or NIST Net [7] or a relatively detailed network simulator environment such as ns2 [11] or OPNET [9]. The probes measure round-trip delays between the source and destination, which are then quantized and mapped to the set of observable states of the bivariate Markov chain. Packet loss may be viewed as “infinite” delay and represented by a specially designated observable state. 

نمونه ترجمه: «تاریخ ترجمه: آذر ماه سال ۱۳۹۷»

1- مقدمه

شبیه‌سازی کامپیوتر اغلب برای ارزیابی عمکلرد پروتکل‌ها و کاربردهای شبکه مورد استفاده قرار می‌گیرد. صحت ارزیابی عملکرد شبکه به‌شدت بر روی ‌دقت رفتارهای شبکه‌ی مرتبط که به‌وسیله‌ی مدل شبیه‌سازی بیان شده است، بستگی دارد. در یک وضعیت مطلوب، مدل شبیه‌سازی باید ویژگی‌های برجسته‌ی شبکه که بر عملکرد پروتکل یا کاربردهای ارزیابی‌ شده تأثیر می‌گذارد را خلاصه کند. همانطور که حائز اهمیت است، مدل شبیه‌سازی باید به‌اندازه‌ی کافی ساده باشد تا نتایج عملکرد بتواند در یک مقدار معقول زمان یا رویداد در زمان واقعی به‌دست آید.

در مرجع 21، زنجیره‌ی مارکوف دو متغیره‌ی حالت محدود زمان- پیوسته به‌عنوان یک مدل جهت شبیه‌سازی تأخیرها و تلفات بسته در یک شبکه‌ی کامپیوتری ارائه شده است. یکی از فرآیندهای زنجیره‌ی مارکوف دو متغیره‌ یعنی فرآیند اساسی مشاهده نشده است، در حالی‌که دیگر فرآیند، یعنی فرآیند مشهود بیانگر درجه‌ی ازدحام مشاهده شده در راستای یک مسیر شبکه در هر زمان مشخص بوده است. حالت مشهود به‌صورت دقیق‌تر نشان‌دهنده‌ی یک مقدار تأخیر یا یک شرایط اتلاف شبکه به‌دلیل ازدحام شدید در راستای مسیر بوده است. نمونه‌های مشاهده شده می‌تواند با به‌کار بردن یک توالی از پروب‌های فرستاده شده از یک منبع به یک مقصد میزبان در یک شبکه‌ی مؤثر به‌دست آید. همچنین داده‌های آموزشی می‌تواند از طریق یک محیط ارزیابی شبکه‌ی واقعی مانند (Dummynet (6 یا (NIST Net (7 یا از طریق یک محیط شبیه‌ساز شبکه‌ی با جزئیات نسبی مانند (ns-2 (11 یا (OPNET (9 به‌دست آید. پروب‌ها، تأخیر را در یک دور رفت و برگشت بین منبع و مقصد اندازه‌گیری می‌کنند که در این حالت مجموعه‌ای از حالت‌های مشاهده شده‌ی زنجیره‌ی مارکوف دو متغیره، پله‌ای و نگاشته می‌شوند. تلفات بسته ممکن است به‌عنوان تأخیر نامحدود مشاهده شوند و به‌ وسیله‌ی یک حالت مشهود که به‌صورت ویژه تعیین شده‌اند، نشان داده شوند.

توضیحات: این مقاله انگلیسی در سال 2011 در نشریه آی تریپل ای (IEEE) چاپ شده و در آذر ماه سال ۱۳۹۷ در سایت ای ترجمه توسط مترجم کد T1726 ترجمه گردیده است.

مقاله تحلیل استراتژی های استقرار در زنجیره تامین معکوس

نمونه متن انگلیسی: «رشته مهندسی صنایع»

3. Disposition strategies in reverse supply chain

Based on green supply chain and reverse supply chain literatures, the current research on reverse logistics processes focus on product disposition options. Also known as product recovery options, Skinner et al. (2008) describe that right management of product disposition is a strategic move that paves the way towards superior performance. In analyzing reverse logistics among automobile, electronics and appliances manufacturers, Kumar and Putnam (2008) supported the existence of potential profit within recycled and remanufactured product through reuse services. Reuse services include equipment leasing where rents are generated from services rendered by a typical product.Careful considerations are required when selecting product disposition options for reprocessing returns received from downstream supply chains. Thierry et al. (1995) revealed that repair, refurbishing, remanufacturing, cannibalization and recycling are various operations to reduce the amount of waste that are landfilled or incinerated. Among the factors that are taken into consideration when evaluating the destiny of products bound to be reprocessed is the depth of disassembly (Thierry et al., 1995), impact to the environment (Gehinet al., 2008), age and condition of the returned product (Guide et al., 2000), quality of recovered product compared to original specification (Ijomah et al., 2007), destination of used products in secondary market (Rogerset al.,2010) and cost and profit structure of this green initiative. The type of product disposition depends on several key decisions such as cost and value of recovery, level of product sophistication and market value of products (Fernandez et al., 2008). Based on a review of reverse logistics and environment related literatures, adopted product disposition options are outlined in the figure 2 below.

نمونه ترجمه: «تاریخ ترجمه: آذر ماه سال ۱۳۹۷»

3. استراتژی استقرار در زنجیره تامین معکوس

بر اساس مقالات مرتبط با زنجیره تامین معکوس و زنجیره تامین سبز، تحقیقات فعلی در رابطه با فرایند های تدارکات معکوس متمرکز بر روی گزینه های استقرار محصولات می باشد. همچنین این فرایند که به عنوان گزینه بازیافت محصولات تعریف می شود و Skinner و همکارانش ( 2008) توصیف می کنند که مدیریت مناسب استقرار محصولات یک حرکت راهبردی است که مسیر را به سمت عملکرد برتر هموار می کند. در تحلیل تدارکات معکوس در میان تولید کننده های خودرو، الکترونیک و وسایل خانگی ، کومار و پوتنام ( 2008) ، بیان می کنند که استفاده از محصولات باز تولید شده و بازیافت شده از طریق خدمات استفاده مجدد ، می تواند منجر به شکل گیری ارزش برای سازمان ها شود. خدمات استفاده مجدد شامل اجازه تجهیزاتی می باشد که اجاره ها از خدماتی به دست می آید که با استفاده از یک محصول معمولی عرضه می شود. ملاحظات دقیقی در زمان انتخاب گزینه های استقرار برای بازدهی فرآوری مجدد که از زنجیره های تامین پایین دستی به دست می آید ، باید در نظر گرفته شود. Thierry و همکارانش ( 1995) ، نشان دادند که تعمیرات، تولید مجدد، نوسازی ، قطعه قطعه سازی و بازیافت روش های مختلف عملیاتی برای کاهش مقادیر زباله ای می باشد که در زمین دفن شده یا امحا می شود. در میان عواملی که در زمان ارزیابی مقصد محصولاتی که قرار است دوباره فرآوری شوند در نظر گرفته می شود، عمق تجزیه محصول ( Thierry et al., 1995)، تاثیر بر روی محیط زیست ( Gehinet al., 2008) ، سن کالا و شرایط محصولات بازگشت داده شده (Guide et al., 2000) ، کیفیت محصولات بازیابی شده در مقایسه با مشخصات اصلی (Ijomah et al., 2007) ، مقصد محصولات استفاده شده در بازار ثانویه (Rogerset al.,2010) و هزینه و ساختار سود این فعالیت سبز ( سازگار با محیط زیست) می باشد. نوع استقرار محصولات مبتنی بر تصمیم گیری های مختلف کلیدی مانند هزینه و ارزش بازیافت، سطح پیچیدگی محصولات و ارزش بازاری محصولات می باشد ( Fernandez et al., 2008). بر اساس مرور مقاله های تدارکات معکوس و مقالات مرتبط با محیط زیست، گزینه های مورد استفاده در استقرار محصولات در شکل 2 در قسمت زیر به صورت کلی نشان داده شده است.

توضیحات: این مقاله انگلیسی در سال 2018 در نشریه امرالد (EmeraldInsight) چاپ شده و در آذر ماه سال ۱۳۹۷ در سایت ای ترجمه توسط مترجم کد T1702 ترجمه گردیده است.

مقاله جایگاه اخلاق و مسئولیت اجتماعی به عنوان ابزاری استراتژیک در تعهد عاطفی کارکنان

نمونه متن انگلیسی: «رشته مدیریت»

Introduction

Globally, small and medium-sized enterprises (SMEs) are recognized for their substantive role in promoting economic development and growth for sustainable development. SMEs contribute to the economic development through jobs creation, increasing income levels and equalizing income distribution. According to The World Bank (2015), SMEs contribute approximately 45 percent of total employment and up to 33 percent of national gross domestic product in emerging economies. A recent study conducted in Malaysia revealed that SMEs dominate Malaysian economy in a similar manner. In 2015, SMECorpration reported that SMEs contributed 65.5 percent of total employment and 17.6 percent of total exports of Malaysia. Despite its significant importance in Malaysia economy, SMEs face multiple challenges. Ahmad and Seet (2009) mentioned that the estimated failure rate of Malaysian SMEs is as high as 60 percent. This indicates that SMEs in Malaysia are in the critical stage and face serious obstacles to stay competitive. To mitigate these challenges, several suggestions are put forth including the incorporation of ethics and social responsibility to increase competitiveness and sustainability.

This research paper is organized into six parts. After this introduction section, relevance literature reviews are presented, followed by research model and hypotheses development. The fourth section discusses the research methodology operationalized to carry out the study. The fifth section shows the research findings before the ending conclusion and implication.

نمونه ترجمه: «تاریخ ترجمه: مهر ماه سال ۱۳۹۷»

مقدمه

در سطح جهانی، نقش ماهوی شرکت های کوچک و متوسط (SME) در ترویج توسعه اقتصادی و رشد توسعه پایدار به رسمیت شناخته شده است. در واقع، SME ها از طریق ایجاد شغل، افزایش سطح درآمد و یکسان سازی توزيع درآمد به توسعه اقتصادی کمک می کنند. به گفته بانک جهانی (2015)، SME ها در تقریباً 45 درصد کل اشتغال و تا 33 درصد تولید ناخالص داخلی در اقتصادهای نوظهور سهم دارند. یک مطالعه اخیر در مالزی نشان داد که SME ها به شیوه ای مشابه بر اقتصاد مالزی تسط دارند. در سال 2015، SMECorpration گزارش داد که SME ها 65.5 درصد کل اشتغال و 17.6 درصد کل صادرات مالزی را در اختیار دارند. به رغم اهمیت قابل توجه آن در اقتصاد مالزی، SME ها با چالش های متعددی مواجه هستند. احمد و سیت (2009) یادآور شدند که نرخ برآورد شده شکست SME های مالزی تا 60 درصد است. این امر نشان می دهد که SMEs در مالزی در مرحله بحرانی قرار داشته و با موانع جدی برای حفظ رقابت مواجه هستند. برای مقابله با این چالش ها، پیشنهادات متعددی از جمله گنجاندن اخلاق و مسئولیت اجتماعی برای افزایش رقابت و پایداری مطرح شده اند.

مقاله پژوهشی حاضر در شش بخش سازماندهی شده است. پس از بخش مقدمه، بررسی ادبیات مربوطه و در پی آن مدل تحقیق و توسعه فرضیات ارائه شده اند. بخش چهارم به بحث درباره روش عملیاتی تحقیق صورت گرفته در مطالعه حاضر می پردازد. بخش پنجم یافته های تحقیق را قبل از نتیجه گیری پایانی و پیامدهای آن نشان می دهد.

توضیحات: این مقاله انگلیسی در سال 2017 در نشریه امرالد (EmeraldInsight) چاپ شده و در مهر ماه سال ۱۳۹۷ در سایت ای ترجمه توسط مترجم کد T1721 ترجمه گردیده است.

مقاله مطالعه شیوه های متداول حسابداری با کتاب های درسی حسابداری مقدماتی

نمونه متن انگلیسی: «رشته حسابداری»

6. Discussion

6.1. Contextual influences

Any discussion relating to the source and capture of accounting data is incomplete if the context in which an accounting information system operates is not fully understood. Three of the texts acknowledge that the production of financial accounting reports is now a secondary information reporting function and that accounting systems are part of a much larger information system for big organisations, which affects how, where and when data is captured. However, the explanations are superficial and there is no explanation of the functionality or operation of the larger system or the relationship of the accounting system to the larger system. When texts refer to small business software such as MYOB, Quickbooks or Xero, they fail to acknowledge some of the ERP functionality is now present in small business software, for example processing quotations, and sales and purchase orders. Nor do they acknowledge the hundreds of applications which interface with small business software, or application program interfaces (APIs) which facilitate the exchange of data between software packages to achieve ERP functionality.

نمونه ترجمه: «تاریخ ترجمه: مهر ماه سال ۱۳۹۷»

6. تشریح مطالب

6.1. عوامل بافتی تأثیرگذار

اگر بافتی که در آن سیستم اطلاعات حسابداری اجرا می شود را به طور کامل نشناسیم هر گونه بحث در مورد منبع و ثبت داده های حسابداری ناقص خواهد بود. نویسنده گان در سه کتاب درسی اذعان می کنند که ایجاد گزارش حسابداری مالی در حال حاضر تابع گزارش اطلاعات ثانویه است و اینکه سیستم های حسابداری بخشی از سیستم اطلاعاتی بسیار بزرگ تر برای سازمان های بزرگ هستند که بر چگونگی، زمان و مکان ثبت داده ها اثر می گذارد. با این حال، توضیحات آنها سطحی هستند و هیچ توضیحی در خصوص عملکرد و یا عملیات سیستم بزرگتر و یا رابطه ی سیستم حسابداری با سیستم بزرگتر داده نشده است. هنگامی که کتاب های درسی به نرم افزار کسب و کار کوچک از قبیل MYOB، Quickbooks و یا Xero ارجاع می دهند، در شناخت برخی از کارآرایی هایERP ناکام می مانند مثل پردازش قیمت ها و سفارشات خرید و فروش که در حال حاضر در نرم افزار کسب و کار کوچک ارائه می شود. آن کتاب ها به برنامه های کاربردی بیشمار و مشترک با نرم افزار کسب و کار کوچک و نیز رابط های برنامه ی کاربردی (APIs) اشاره نمی کنند. رابط های برنامه ی کاربردی عمل انتقال داده ها بین بسته های نرم افزار به منظور رسیدن به کارآیی ERP را آسان می کنند.

توضیحات: این مقاله انگلیسی در سال 2017 در نشریه الزویر (Elsevier) چاپ شده و در مهر ماه سال ۱۳۹۷ در سایت ای ترجمه توسط مترجم کد T1834 ترجمه گردیده است.

مقاله نظریه سازمانی محاسباتی

نمونه متن انگلیسی: «رشته مدیریت»

Elements in the environment

What exists within the simulation environment? This is a fundamental choice that should be driven by theory. Because organizations are goal-driven entities, organizational learning models usually include some representation of agents, knowledge, and tasks. Although an organization, as a whole, may be said to have some particular piece of information, that information may not be where it can be usefully applied (as defined by tasks). Thus, one common method of evaluating simulated organizational performance is through examining the agreement between three networks (although they may not be represented, explicitly, as networks by the modelers). These three networks are the knowledge network (who knows what), the assignment network (who should do what), and the requirements network (what knowledge is needed for what), as shown in Figure 3.

Not all organizational models include explicit representations of these three objects, but their presence is often implied in the theoretical descriptions of the model.

Agents

Usually, agents are representations of humans, but some simulations allow the set of entities to include nonhuman objects, such as IT systems, and may also include entities at different levels of granularity, an agent representing a single individual may interact with an agent representing a team of individuals. Entities that can affect their own state or the state of others have agency. We refer to these entities as agents. Entities without agency will usually be referred to as objects. Agents may act on objects, but objects do not act directly on agents, although their presence may alter the actions chosen by an agent.

Figure 3 Three common objects within an organizational model are agents, knowledge, and tasks.

Agents have bounded rationality, limited access to the state of the larger world in which they inhabit. There are various limitations that can be prescribed to these agents, usually based on the larger theory of interest and drawn from human limitations. Agents may be only able to access state for things they can directly observe. They may forget knowledge they acquired earlier. They may have a limited number of refinement cycles before a decision must be made. Their perception of state may be error prone. Agents should have one or more of these limitations to be useful in a multiagent simulation.

نمونه ترجمه: «تاریخ ترجمه: مهر ماه سال ۱۳۹۷»

عناصر محیطی

چه چیزی در محیط شبیه سازی وجود دارد؟ این یک انتخاب اساسی است که باید بر اساس نظریه باشد. از آنجاییکه سازمان‌ها واحدهای هدف محوری هستند، مدل‌های یادگیری سازمانی بطور معمول شامل برخی بازنماییهای عوامل، دانش و وظایف می‌باشند. هر چند که یک سازمان به طور کل ممکن است دارای برخی از اطلاعات خاص باشد، اما آن اطلاعات ممکن است در جایی نباشد (همانطور که توسط وظایف تعریف شده) که بتواند بطور سودمندی بکار برده شود. بنابراین، یک روش معمول برای ارزیابی عملکرد سازمانی شبیه سازی شده، از طریق بررسی توافق بین سه شبکه می‌باشد ( هر چند که آنها ممکن است صراحتاً توسط طراحان به عنوان شبکه نشان داده نشوند). همانطور که در شکل 3 نشان داده شده، این سه شبکه ، عبارتند از شبکه دانش (چه کسی چه چیزی را می‌داند)، شبکه تخصیص (چه کسی باید چه کاری را انجام دهد)، و شبکه الزامات (چه دانشی برای چه چیزی مورد نیاز است). 

همه مدلهای سازمانی شامل بازنماییهای واضحی از این سه هدف نیستند، اما وجود آنها اغلب در توصیفات نظری مدل نشان داده شده است. 

عوامل

بطور معمول، این عوامل توصیفی از انسان هستند، اما برخی از محدودیتها وجود دارند که به مجموعه واحدها اجازه می‌دهند موارد غیرانسانی مانند سیستمهای IT را شامل کنند و ممکن است همچنین شامل واحدهایی در سطوح و درجات مختلف باشند، یک عامل که نشاندهنده یک فرد واحد است ممکن است با عاملی که نشاندهنده تیمی از افراد است تعامل داشته باشد. واحدهایی که می‌توانند بر وضعیت خود یا وضعیت دیگران تأثیر بگذارند، دارای سازمان هستند. ما به این واحدها، عامل می گوییم. واحدهایی که بدون سازمان هستند بطور معمول به عنوان اشیاء به آنها اشاره می‌شود. این عوامل ممکن است به عنوان شیئ عمل کنند اما اشیاء مستقیماً بر آن‌ها تأثیر نمی‌گذارند، هر چند که وجود آنها ممکن است اقدامات انتخابی توسط یک عامل را تغییر دهد. 

شکل 3. سه چیز عادی در یک مدل سازمانی، عبارتند از عوامل، دانش و وظایف. 

این عوامل از منطق محدودی برخوردارند، و دسترسی محدودی به موقعیت جهان بزرگتری که در آن ساکن هستند دارند. محدودیت‌های مختلفی وجود دارند که می‌توانند به این عوامل نسبت داده شوند که بطور معمول بر مبنای نظریه بزرگتر هستند و از محدودیتهای انسانی برگرفته شده‌اند. عوامل ممکن است تنها قادر باشند که به موقعیت اشیاءی که مستقیماً می‌بینند دسترسی داشته باشند. آن‌ها ممکن است دانشی که قبلاً آموخته‌اند را فراموش کنند. آن‌ها ممکن است دارای تعداد محدودی از سیکلهای پردازش قبل از اتخاذ یک تصمیم باشند. درک آنها از وضعیت ممکن است درست نباشد. عوامل دارای یک یا چند مورد از این محدودیتها هستند که می‌تواند در یک شبیه سازی چندعاملی سودمند باشد. 

توضیحات: این مقاله انگلیسی در سال 2015 در نشریه الزویر (Elsevier) چاپ شده و در مهر ماه سال 1397 در سایت ای ترجمه توسط مترجم کد T1706 ترجمه گردیده است.