مقایسه بیماری زایی عفونت پس از جراحی در بیماران تحت عمل جراحی سزارین انتخابی با کاربرد آنتی بیوتیک
ترجمه شده

مقایسه بیماری زایی عفونت پس از جراحی در بیماران تحت عمل جراحی سزارین انتخابی با کاربرد آنتی بیوتیک

عنوان فارسی مقاله: مقایسه بیماری زایی عفونت های پس از جراحی در بیماران تحت عمل جراحی سزارین انتخابی با کاربرد آنتی بیوتیک قبل از برش پوست و بعد از کلامپ (بستن) بند ناف
عنوان انگلیسی مقاله: Comparison of Post-Operative Infectious Morbidity in Patients Undergoing Elective Caesarean Section with Administration of Antibiotic Before Skin Incision and After Cord Clamping
مجله/کنفرانس: آرشیوهای زنان و زایمان - Archives of Gynecology and Obstetrics
رشته های تحصیلی مرتبط: پزشکی
گرایش های تحصیلی مرتبط: جراحی زنان و زایمان
کلمات کلیدی فارسی: سزارین، کلامپ بند ناف ، عفونت زخم
کلمات کلیدی انگلیسی: Cesarean - Cord clamp - Wound infection
نوع نگارش مقاله: مقاله پژوهشی (Research Article)
دانشگاه: گروه زنان و زایمان، دانشکده پزشکی قاره، لاهور
نوع ارائه مقاله: ژورنال
نوع مقاله: ISI
سال انتشار مقاله: 2016
صفحات مقاله انگلیسی: 3
صفحات ترجمه فارسی: 6
فرمت مقاله انگلیسی: pdf
فرمت ترجمه فارسی: pdf و ورد تایپ شده با قابلیت ویرایش
مشخصات ترجمه: تایپ شده با فونت B Nazanin 14
ترجمه شده از: انگلیسی به فارسی
وضعیت ترجمه: ترجمه شده و آماده دانلود
آیا این مقاله بیس است: خیر
آیا این مقاله مدل مفهومی دارد: ندارد
آیا این مقاله پرسشنامه دارد: ندارد
آیا این مقاله متغیر دارد: ندارد
آیا منابع داخل متن درج یا ترجمه شده است: خیر
آیا توضیحات زیر تصاویر و جداول ترجمه شده است: بله
آیا متون داخل تصاویر و جداول ترجمه شده است: خیر
کد محصول: 8318
رفرنس: دارای رفرنس در داخل متن و انتهای مقاله
ترجمه فارسی فهرست مطالب

چکیده


مقدمه


بیماران و روش ها


نتایج


بحث


نتیجه گیری

فهرست انگلیسی مطالب

Abstract


Introduction


Patients and Methods


Results


Discussion


Conclusion

نمونه ترجمه فارسی مقاله

چکیده


مقدمه: این مطالعه به منظور  مقایسه  بیماری زایی عفونت های پس از جراحی در بیمارانی که تحت برش سزارین انتخابی  قرار گرفته بودند با کاربرد آنتی بیوتیک قبل از برش پوست و بعد از کلامپ بند ناف صورت گرفت. روش ها: در این کارآزمایی بالینی دو سو کور تصادفی شده آینده نگر کلیه زنان 18 تا 40 ساله که به هر علتی نامشان برای جراحی سزارین در لیست انتخابی ثبت شده بود ، وارد مطالعه شدند. آنها به دو گروه تقسیم شدند:گروه الف شامل گروه قبل از برش و گروه ب شامل گروه کلامپ بند ناف بودند. بیماران در گروه الف یک گرم سفتریاکسون داخل وریدی تقریبا 15 تا 30 دقیقه قبل از برش پوست دریافت کردند در حالی که به بیماران گروه ب ، آنتی بیوتیک بعد از کلامپ بند ناف تجویز گردید.  بعد از عمل جراحی بیمار  از نظر عفونت زخم، اندومتریت، پیلو نفریت، عفونت دستگاه ادراری و به طور کلی بیماری زایی عفونت مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج: تعداد 174 بیمار در مطالعه شرکت کردند. میانگین سنی بیماران 27.17 ± 4.68 سال بود. ویژگی های جمعیت شناختی به طور  یکسان در دو گروه توزیع شده بود. نتایج مادری در هر دو گروه شامل عفونت زخم، عفونت دستگاه ادراری آندو متریت، پیلونفریت و بیماری زایی ناشی از عفونت به سطح معنی دار آماری نرسید. نتیجه گیری:  کاربرد آنتی بیوتیک پروفیلاکتیک در 30 تا 60 دقیقه قبل از برش پوست منجر به نتایج بهتر مادری نسبت به زمانی است که آنتی بیوتیک بعد از کلامپ بند ناف به کار برده می شود. با اینحال آن معنی دار نبود و ما مارآزمایی های بالینی بیشتری را توصیه می کنیم. 


مقدمه


جراحی سزارین(SC) یکی از شایعترین اقدامات جراحی در زنان در سراسر جهان می باشد. در سال 2013، سازمان بهداشت جهانی(WHO) یک پیمایش چند کشوری در مورد  سلامت مادران و نوزادان در 29 کشور انجام داد.آنها نشان دادند که میزان کلی زایمان سزارین 28.6% و پوشش آنتی بیوتیک پروفیلاکتیک برای زایمان سزارین به طور سراسری 87.3%  بود. هر چند که  بیماری زایی زیادی در کنار آن وجود داشت.  زنانی که تولد نوزادشان از طریق سزارین بود، 5 تا 20 برابر بیشتر خطر عفونت را نسبت به زنانی که زایمان وازینال داشتند دارا بودند. میزان عفونت زخم شدید می تواند تا 25 میزان % بالا باشد. بنا براین ، نقش به کار گیری آنتی بیوتیک پروفیلاکتیک در بیماران در طی سزارین  به خوبی اثبات شده است. به طور سنتی  در کلیه اقدامات جراحی ، معمولا آنتی بیوتیک قبل از برش پوست تجویز می گردد. با اینحال در سزارین، خطر آسیب به جنین ناشی از به کار گیری آنتی بیوتیک وجود دارد. بنا بر این مراکز کنترل بیماری و پیشگیری در راهنما های خود ذکر می کنند که آنتی بیوتیک بعد از کلامپ بند ناف تجویز گردد. در مطالعه ای که توسط باتاچارج انجام شد، بیماری زایی ناشی از عفونت پس از جراحی  در 19 بیمار از 476 بیمار(3.99%) که آنتی بیوتیک  را  قبل از برش پوست دریافت کرده بودند دیده شد  در حالیکه در 47 بیمار از  477 بیمار(% 10.1) از بیمارانی که آنتی بیتویک بعد از کلامپ بند ناف دریافت کرده بودند، دیده شد. در همان مطالعه  عفونت زخم در 10 زن از 476 زن(2.10%)  که آنتی بیوتیک قبل از برش پوست دریافت کرده بودند در مقایسه با 25 از 477 (5.24%) بیماری که آنتی بیوتیک بعد از کلامپ بند ناف  دریافت کرده بودند یافت شد(p= 0.010) در حالیکه اندومتریت در 7 بیمار از 476 (1.47%)  و 17 بیمار از 477 بیمار(3.56%) در هر دو گروه به طور گذشته نگر مشاهده شد. در مطالعه دیگری که توسط دلمینی و همکارانش صورت گرفت، میزان عفونت کلی در 65.9%(139/211) از بیماران در گروه قبل از برش و در 85.1(188/221) بیمار در گروه پس از کلامپ یافت شد. کاندیل و همکاران دریافتند که عفونت دستگاه ادراری در 7 بیمار از 50 بیمار(14%) از گروه قبل از برش در 9 بیمار از 50 بیمار(18%) در گروه بعد از کلاپ بند ناف  به وجود آمده است. 

نمونه متن انگلیسی مقاله

Abstract Introduction: To compare post-operative infectious morbidity in patients undergoing elective cesarean section with administration of antibiotic before skin incision and after cord clamping Methods: In this prospective, double-blind, randomized controlled trial all the women of age 18- 40 years, being scheduled for cesarean section on elective list due to any reason, were included. They were divided into two groups: Group A included preincision group and Group B included cord-clamp group. Patients in group A were given 1G Ceftriaxone intravenously (IV), about 15-30 minutes before skin incision while in group B patients; antibiotic was administered after cord clamping. Post-operatively, patients were assessed for wound infection, endometritis, pyelonephritis, UTI and overall infectious morbidity. Results: A total of 174 patients were enrolled in the study. The mean age of the patients was 27.17 ± 4.68 years. The demographic characteristics were generally evenly distributed in both groups. Maternal outcomes in both groups including wound infection,urinary tract infections, endometriosis, pyelonephritis and overall infectious morbidity did not reach a statistically significant level. Conclusion: Administration of prophylactic antibiotic at 30–60 min before skin incision resulted in better maternal outcome than after cord clamp. However it is not significant and we recommend more clinical trials. Introduction Cesarean section (SC) is one of the most commonly performed surgical procedures in women worldwide. 1 In 2013, the World Health Organization (WHO) conducted a Multicountry Survey on Maternal and Newborn Health in 29 countries. They showed that overall rate of cesarean delivery was 28.6%, and the coverage of prophylactic antibiotics for cesarean birth was 87.3%, globally. 2 However it carries a lot of morbidity along with it. Women giving birth by CS present a 5- to 20-fold greater risk of infection than women giving birth by vaginal delivery. 3 Rates of severe wound infection can be as high as 25%. 4 Therefore, role of administration of prophylactic antibiotic is well established in patients undergoing CS.Traditionally in all surgical procedures, antibiotic is usually administered before skin incision. However in CS, there is a risk of damage to fetus due to administration of antibiotic. Therefore Centers for Disease Control (CDC) and Prevention mentioned in its guidelines to administer antibiotic after cord clamping. 5In a study conducted by Bhattacharjee ,post-operative infectious morbidity was seen in 19/476 (3.99%) patients receiving antibiotics before skin incision while in 47/477 (10.1%) patients receiving antibiotic after cord clamping. 6 In same study, wound infection was seen in 10 of 476 (2.10%) women receiving antibiotic before skin incision compared to 25 of 477 (5.24%) patients receiving antibiotic after cord clamping (p= 0.010), while Endometritis was observed in 7/476 (1.47%) patients and 17/477 (3.56%) patients in both groups respectively. 6 In another study conducted by Dlamini LD and colleagues, overall infection rate was found in 65.9% (139/211) of patients in pre-incision group and in 85.1% (188/221) of patients in after cord clamp group.7 .Kandil and colleagues found UTI in 7/50 patients (14%) of pre-incision group and in 9/50 (18%) of patients in after cord clamp group. 8

محتوای این محصول:
- اصل مقاله انگلیسی با فرمت pdf
- ترجمه فارسی مقاله با فرمت ورد (word) با قابلیت ویرایش، بدون آرم سایت ای ترجمه
- ترجمه فارسی مقاله با فرمت pdf، بدون آرم سایت ای ترجمه
قیمت محصول: ۲۲,۲۰۰ تومان
خرید محصول
  • اشتراک گذاری در

دیدگاه خود را بنویسید:

تاکنون دیدگاهی برای این نوشته ارسال نشده است

مقایسه بیماری زایی عفونت پس از جراحی در بیماران تحت عمل جراحی سزارین انتخابی با کاربرد آنتی بیوتیک
مشاهده خریدهای قبلی
نوشته های مرتبط
مقالات جدید
نماد اعتماد الکترونیکی
پیوندها