بیان دو پروتئین ضد یخ خودافزایشی سوسک Dendroides Canadensis در Arabidopsis thaliana
ترجمه شده

بیان دو پروتئین ضد یخ خودافزایشی سوسک Dendroides Canadensis در Arabidopsis thaliana

عنوان فارسی مقاله: بیان دو پروتئین ضد یخ خودافزایشی سوسک Dendroides Canadensis در Arabidopsis thaliana
عنوان انگلیسی مقاله: Expression of Two Self-enhancing Antifreeze Proteins from the Beetle Dendroides canadensis in Arabidopsis thaliana
مجله/کنفرانس: گزارشگر زیست شناسی مولکولی گیاه - Plant Molecular Biology Reporter
رشته های تحصیلی مرتبط: زیست شناسی
گرایش های تحصیلی مرتبط: علوم گیاهی، علوم سلولی و مولکولی و میکروبیولوژی
کلمات کلیدی فارسی: پروتئین ضد یخ، Arabidopsis thaliana، تحمل سرما ،Dendroides canadensis، چندین ژن
کلمات کلیدی انگلیسی: Antifreeze protein - Arabidopsis thaliana - Cold tolerance - Dendroides canadensis - Multi-gene transformation - Transgenic
شناسه دیجیتال (DOI): https://doi.org/10.1007/s11105-011-0287-4
دانشگاه: گروه علوم زیستی، دانشگاه نوتردام، ایالات متحده آمریکا
ناشر: اسپرینگر - Springer
نوع ارائه مقاله: ژورنال
نوع مقاله: ISI
سال انتشار مقاله: 2011
صفحات مقاله انگلیسی: 12
صفحات ترجمه فارسی: 26
فرمت مقاله انگلیسی: pdf
فرمت ترجمه فارسی: pdf و ورد تایپ شده با قابلیت ویرایش
مشخصات ترجمه: تایپ شده با فونت B Nazanin 14
ترجمه شده از: انگلیسی به فارسی
وضعیت ترجمه: ترجمه شده و آماده دانلود
آیا این مقاله بیس است: خیر
آیا این مقاله مدل مفهومی دارد: ندارد
آیا این مقاله پرسشنامه دارد: ندارد
آیا این مقاله متغیر دارد: ندارد
آیا منابع داخل متن درج یا ترجمه شده است: بله
آیا توضیحات زیر تصاویر و جداول ترجمه شده است: خیر
آیا متون داخل تصاویر و جداول ترجمه شده است: خیر
کد محصول: 8452
رفرنس: دارای رفرنس در داخل متن و انتهای مقاله
رفرنس در ترجمه: در داخل متن مقاله درج شده است
ترجمه فارسی فهرست مطالب

چکیده


مقدمه


مواد و روش ها


ساخت ناقل


انتقال ناقل های حمل کننده dafp-1 و/یا dafp-4 به آگروباکتریوم


انتقال A. thaliana به روش غوطه وری گل آذین با واسطه آگروباکتریوم


غربالگری اولیه A. thaliana انتقال یافته


غربالگری و تجزیه و تحلیل فعالیت پسماند حرارتی


تجزیه و تحلیل DNA ژنومی توسط ساترن بلات


تجزیه و تحلیل RNA توسط RT-PCR


استخراج پروتئین


وسترن بلات


تجزیه و تحلیل دمای انجماد


روش Real-Time PCRکمی


نتایج


شناسایی گیاهان تراریخته


تجزیه و تحلیل DNA ژنومی در A. thaliana تراریخته


پروفایل های mRNA از DAFP (ها) در A. thaliana تراریخته توسط RT-PCR (نسل T1)


پروفایل های بیان DAFP (ها) در A. thaliana تراریخته توسط وسترن بلات


تجزیه و تحلیل فعالیت پسماند حرارتی


اثر DAFP ها روی دمای انجماد A. thaliana تراریخته


پروفایل های dafps در A. thaliana تراریخته از طریق روش Real-Time PCR


بحث

فهرست انگلیسی مطالب

Abstract


Introduction


Materials and Methods


Vector Construction


Transformation of Vectors Carrying dafp-1 and/or dafp-4 into Agrobacterium


Agrobacterium-mediated Floral Dip Transformation of A. thaliana


Preliminary Screening of the Transformed A. thaliana


THA Screening and Analysis


Genomic DNA Analysis by Southern Blot


RNA Analysis by RT-PCR


Protein Extraction


Western Blot


Freezing Temperature Analysis


Quantitative Real-time PCR


Results


Identification of Transgenic Plants


Genomic DNA Analysis in Transgenic A. thaliana


mRNA Profiles of DAFP(s) in Transgenic A. thaliana by RT-PCR (T1 Generation)


Expression Profiles of DAFP(s) in Transgenic A. thaliana by Western Blot


THA Analysis


The Effect of DAFP(s) on the Freezing Temperature of Transgenic A. thaliana


Profiles of dafps in Transgenic A. thaliana by Quantitative Real-time PCR


Discussion

نمونه ترجمه فارسی مقاله

چکیده


پروتئین های ضد یخ، نقطه انجماد غیر تعادلی محلول های آبی را کاهش می دهند، اما تاثیر کمی روی نقطه ذوب تعادلی دارند. این تفاوت بین نقطه انجماد و نقطه ذوب، فعالیت پسماند حرارتی ( THA) نامیده شده است. فعالیت پسماند حرارتی، حضور و فعالیت نسبی پروتئین ها را نشان می دهد. دو cDNA پروتئین ضد یخ، dafp-1 و dafp-4 که کدکننده ی دو پروتئین ضدیخ خود افزایشی (DAFPs) در سوسک Denodroides Canadensis بودند (با 3 اثر هم افزایی روی فعالیت پسماند حرارتی)، از طریق روش غوطه وری گل آذین با واسطه ی آگروباکتریوم، به ژنوم Arabidopsis thaliana منتقل شدند. تجزیه و تحلیل ساترن بلات، اضافه شدن چندگانه ترانس ژن ها را نشان داد. همانطور که RT-PCR و وسترن بلات نشان دادند، DAFP-4 و/یا DAFP-1 در A. thaliana تراریخته بیان شدند. دامنه فعالیت پسماند حرارتی مایع آپوپلاستیک گیاه A. thaliana تراریخته  ی T3 تولید کننده ی DAFP-1 +DAFP-4، در محدوده 2/1- 35/1 درجه سلسیوس بود (با استفاده از روش مویینگی برای تعیین فعالیت پسماند حرارتی) که  حضور پروتئین های فعال ضد یخ را نشان می داد (با پپتیدهای سیگنال برای ترشح خارج سلولی). دمای انجماد A. thaliana تراریخته  ی تولید کننده ی DAFP-1 +DAFP-4، حدود 2-3 درجه سلسیوس کمتر از نوع وحشی بود. 


مقدمه


پروتئین های ضد یخ ( AFPs) نقش مهمی را در مقاومت به سرما در ماهی های خاص، بندپایان زمینی، گیاهان و میکروارگانیسم ایفا می کند (برای مرور مراجعه کنید به: DeVries 1983, 2005; Duman 2001; Davies et al. 2001: Griffith and Yaish 2004; Duman et al, 2010). اگرچه نقطه تعادل انجماد و ذوب محلول های آبی معمولا یکسان بوده و این اصطلاحات به طور مترادف استفاده می شوند، در حضور پروتئین های ضد یخ این چنین نیست. پروتئین های ضد یخ باعث کاهش نقطه غیر تعادلی (پسماند) انجماد در حضور یخ شده اما فقط یک اثر کوچک روی نقطه ذوب می گذارد. تفاوت بین نقطه پسماند انجماد و نقطه پسماند تعادل ذوب، پسماند حرارتی نامیده می شود (DeVries 1986). تصور بر این است که پروتئین های ضد یخ دمای پسماند انجماد را با "جذب و مهار" کاهش می دهند که اولین بار توسط Raymond و DeVries (1977) توصیف شد. آن ها پیشنهاد کردند که پروتئین های ضد یخ به سطح بلور یخ در حال رشد متصل شده، بنابراین سطح بلور یخ تشکیل شده بین پروتئین های ضد یخ بسیار خمیده می شود (سطح بالای انرژی آزاد). با توجه به اثر کلوین، تا زمانی که درجه حرارت به نقطه پسماند انجماد کاهش یابد، رشد بلورهای یخ به تعویق می افتد. انواع مختلفی از برهمکنش های اتصال بین یخ و پروتئین های ضد یخ ارائه شده است. در حالی که پیوند هیدروژنی به عنوان رایج ترین شکل تصور می شود، بر اساس نوع پروتئین های ضد یخ، برهمکنش های آبگریز و نیروهای واندروالسی نیز به عنوان برهمکنش های ممکن گزارش شده اند (Davies et al. 2002; Jia and Davies 2002: Jorov et al 2004).

نمونه متن انگلیسی مقاله

Abstract


Antifreeze proteins depress the non-equilibrium freezing point of aqueous solutions, but only have a small effect on the equilibrium melting point. This difference between the freezing and melting points has been termed thermal hysteresis activity (THA). THA identifies the presence and relative activity of antifreeze proteins. Two antifreeze protein cDNAs, dafp-1 and dafp-4, encoding two self-enhancing (have a synergistic effect on THA) antifreeze proteins (DAFPs) from the beetle Dendroides canadensis, were introduced into the genome of Arabidopsis thaliana via Agrobacterium-mediated floral dip transformation. Southern blot analysis indicated multiple insertions of transgenes. Both DAFP-1 and/or DAFP-4 were expressed in transgenic A. thaliana as shown by RT-PCR and Western blot. Apoplastic fluid from T3 DAFP-1+DAFP-4-producing transgenic A. thaliana exhibited THA in the range of 1.2– 1.35°C (using the capillary method to determine THA), demonstrating the presence of functioning antifreeze proteins (with signal peptides for extracellular secretion). The freezing temperature of DAFP-1+DAFP-4-producing transgenic A. thaliana was lowered by approximately 2–3°C compared with the wild type.


Introduction


Antifreeze proteins (AFPs) play an important role in the cold tolerance of certain fish, terrestrial arthropods, plants, and microorganisms (for reviews, see DeVries 1983, 2005; Duman 2001; Davies et al. 2002; Griffith and Yaish 2004; Duman et al. 2010). Although the equilibrium freezing and melting points of aqueous solutions are typically identical and the terms are used interchangeably, in the presence of AFPs this is not the case. AFPs depress the non-equilibrium (hysteretic) freezing point, in the presence of ice, but only have a small effect on the melting point. The difference between the hysteretic freezing and equilibrium melting points is termed thermal hysteresis (DeVries 1986). AFPs are thought to lower the hysteretic freezing temperature by “adsorption–inhibition”, first described by Raymond and DeVries (1977). They proposed that AFPs bind to the surface of the growing ice crystal, so the surface of the ice crystal formed between AFPs is highly curved (high surface free energy). Due to the Kelvin effect, the growth of the ice crystal is delayed until the temperature is lowered to the hysteretic freezing point. Several types of binding interactions between ice and AFPs have been suggested. While hydrogen bonding is thought to be the most common form, hydrophobic interactions and van der Waals forces have also been reported as possible interactions, depending on the type of AFP (Davies et al. 2002; Jia and Davies 2002; Jorov et al. 2004).

محتوای این محصول:
- اصل مقاله انگلیسی با فرمت pdf
- ترجمه فارسی مقاله با فرمت ورد (word) با قابلیت ویرایش، بدون آرم سایت ای ترجمه
- ترجمه فارسی مقاله با فرمت pdf، بدون آرم سایت ای ترجمه
قیمت محصول: ۲۲,۸۰۰ تومان
خرید محصول
  • اشتراک گذاری در

دیدگاه خود را بنویسید:

تاکنون دیدگاهی برای این نوشته ارسال نشده است

بیان دو پروتئین ضد یخ خودافزایشی سوسک Dendroides Canadensis در Arabidopsis thaliana
مشاهده خریدهای قبلی
نوشته های مرتبط
مقالات جدید
لوگوی رسانه های برخط

logo-samandehi

پیوندها