اثر خویشاوندی و خصوصیات مورفولوژیکی روی اولویت جفت گیری نرها در فیتوسیولوس پرسیمیلیس
ترجمه شده

اثر خویشاوندی و خصوصیات مورفولوژیکی روی اولویت جفت گیری نرها در فیتوسیولوس پرسیمیلیس

عنوان فارسی مقاله: اثر خویشاوندی و خصوصیات مورفولوژیکی روی اولویت جفت گیری نرها در فیتوسیولوس پرسیمیلیس و نئوسیولوس کالیفرنیکوس (خانواده: فیتوزیده)
عنوان انگلیسی مقاله: Effect of familiarity and morphological traits on male mating precedence in Phytoseiulus persimilis and Neoseiulus californicus (Acari: Phytoseiidae)
مجله/کنفرانس: مجله کنه شناسی ایران - Persian Journal of Acarology
رشته های تحصیلی مرتبط: کشاورزی و زیست شناسی
گرایش های تحصیلی مرتبط: حشره شناسی کشاورزی و علوم گیاهی
کلمات کلیدی فارسی: رفتار، رقابت، خویشاوندی، اولویت جفت گیری، مورفولوژی
کلمات کلیدی انگلیسی: Behavior - competition - familiarity - mating precedence - morphology
دانشگاه: گروه حفاظت از گیاهان، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تهران، کرج، ایران
صفحات مقاله انگلیسی: 10
صفحات مقاله فارسی: 12
ناشر: Biotaxa
نوع ارائه مقاله: ژورنال
نوع مقاله: ISI
سال انتشار مقاله: 2016
ترجمه شده از: انگلیسی به فارسی
فرمت مقاله انگلیسی: PDF
وضعیت ترجمه: ترجمه شده و آماده دانلود
فرمت ترجمه فارسی: pdf و ورد تایپ شده با قابلیت ویرایش
مشخصات ترجمه: تایپ شده با فونت B Nazanin 14
مقاله بیس: خیر
مدل مفهومی: ندارد
کد محصول: 8639
رفرنس: دارای رفرنس در داخل متن و انتهای مقاله
پرسشنامه: ندارد
متغیر: ندارد
درج شدن منابع داخل متن در ترجمه: بله
ترجمه شدن توضیحات زیر تصاویر و جداول: بله
ترجمه شدن متون داخل تصاویر و جداول: بله
رفرنس در ترجمه: در داخل متن مقاله درج شده است
نمونه ترجمه فارسی مقاله

چکیده

رقابت نرها برای بارور کردن تخم های ماده ها منجر به ایجاد درگیری هایی بین اعضا یک جنس و تکامل  خصوصیات رفتاری و مورفولوژیک ثانویه خواهد شد. اینجا، ما اثر خویشاوندی و خصوصیات مورفولوژیک روی فیتوسیولوس پرسیمیلیس ، Athias – Henriot و نئوسیولوس کالیفرنیکوس(Oudemans) (خانواده فیتوزیده) مبارزه و اولویت جفت گیری نرها را مورد بررسی قرار دادیم. نتایج ما هیچ تفاوت معنی داری را بین تعداد نرهای فیتوسیولوس پرسیمیلیس /  نئوسیولوس کالیفرنیکوسخویشاوند و غیرخویشاوند که اول جفت گیری کرده بودند، نشان ندادند. مقادیر ANOVA به منظور مقایسه ی میانگین طول اولین پا، پالپ، دومین قطعه کلیسرا، بخش متحرک، و اسپرماتوداکتیل در نرهای خویشاوند غالب، غیر خویشاوند غالب، خویشاوند مغلوب، غیر خویشاوند مغلوب، در آزمایش جفت گیری نرها محاسبه شد. هیچ یک از خصوصیات مورفولوژیک، اولویت جفت گیری در نئوسیولوس کالیفرنیکوسرا تحت تاثیر قرار ندادند. تست Tukey HSD post-hoc برای فیتوسیولوس پرسیمیلیس نشان داد که هم اولین پا و هم پالپ به طور معنی داری در نرهای خویشاوند غالب بزرگتر از آن ها در غیر خویشاوند مغلوب بود. همچنین یک تفاوت معنی داری بین طول پالپ در خویشاوند غالب و افراد غیرخویشاوند وجود داشت. طول اسپرماتوداکتیل به طور معنی داری در خویشاوندان غالب در مقایسه با افراد مغلوب بیشتر بود اگرچه هیچ تفاوت معنی داری بین خویشاوندان غالب و غیر خویشاوندان مغلوب در فیتوسیولوس پرسیمیلیس وجود نداشت. رابطه ی بین خصوصیات مورفولوژیک، اولویت جفت گیری و کاهش تناسل درون همسری بحث شد.  

مقدمه

آرتروپودهای نر باید استراتژی های مختلفی را برای افزایش موفقیت تولیدمثلی خودشان در رقابت نر – نر به کار بگیرند. ستیزه های نر با نر منجر به تکامل سیستم های جفت گیری و سازگاری هایی (رفتاری و مورفولوزیک) در نرها برای خارج کردن رقبا از رقابت شده است (Choe and Crespi 1997). ماردن و واگ (1990) فهمیدند که ذخایر چربی سنجاقک های نر، Calopteryx maculata (Palisot) توانایی آن ها برای برنده شدن در نزاع های درون قلمرویی (منطقه ای) را تحت تاثیر قرار می دهد و موفقیت تولید مثلی آن ها را افزایش می دهد. زیزاری و همکارانش (2013) فهمیدند که Orchesella cincta کلمبولا (لینه) (نرها)، یک گونه ای با انتقال اسپرم مجزا، صرف نظر از حالت تولیدمثلی رقیب، قویا به حضور یک رقیب نر پاسخ می دهند (توسط تولید اسپرماتوفورهای جذاب). بلنکن هورن (2005) گزارش کرد که دی مورفیسم اندازه ی آلت تناسلی می-تواند منجر به ایجاد برخی پیامدهای رفتاری مهم (جفت گیری) شود.

نمونه متن انگلیسی مقاله

Abstract

Male competition to fertilize the eggs of females would result in conflicts between the members of one sex and evolution of secondary behavioral and morphological characters. Here, we have investigated the effect of familiarity and morphological traits on Phytoseiulus persimilis Athias- Henriot and Neoseiulus californicus (Oudemans) (Acari: Phytoseiidae) mating combat and precedence. Our results showed no significant difference between the number of familiar and unfamiliar P. persimilis / N. californicus males mated first. The values of ANOVA to compare the mean length of the first leg, Palp, 2nd cheliceral segment, movable digit and spermatodactyl in prevailed familiar, prevailed unfamiliar, defeated familiar, defeated unfamiliar males in male mating precedence experiment was calculated. None of the morphological characters affected the mating precedence in N. californicus. The length of the cheliceral segments did not affect the male mating precedence in P. persimilis. Tukey HSD post-hoc test for P. persimilis showed that both the first leg and palp were significantly longer in prevailed familiar males rather than that in defeated unfamiliars. Also a significant difference was observed between the length of the palp in prevailed familiar and unfamiliar individuals. The spermatodactyl length was significantly more in prevailed familiars in comparison with defeated ones although no significant difference between prevailed familiars and defeated unfamiliars in P. persimilis. The relationship between morphological characters, mating precedence and inbreeding depression is discussed.

Introduction

Male arthropods need to apply different strategies to increase their reproductive success within male-male competition. Male-male conflicts have led to an evolution of mating systems and (behavioral and morphological) adaptations in males for outcompeting the rivals (Choe and Crespi 1997). Marden and Waage (1990) found that fat reserves of male damselfly, Calopteryx maculata (Palisot) affected its ability to win territorial quarrels and increase their reproductive success. Zizzari et al. (2013) found that the collembolan Orchesella cincta (Linnaeus) (males), a species with dissociated sperm transfer, responded strongly to the presence of a male competitor (by producing more attractive spermatophores), irrespective of the reproductive status of the rival. Blanckenhorn (2005) reported that sexual size dimorphism could cause some important behavioral (mating) consequences.

ترجمه فارسی فهرست مطالب

چکیده

مقدمه

مواد و روش ها

گیاهان میزبان و کنه های آفت

کنه های شکارچی

شرایط عمومی آزمایشگاهی

اثر خویشاوندی روی اولویت جفت گیری

اثر خویشاوندی روی اولویت جفت گیری

نتایج

اثر خویشاوندی روی اولویت جفت گیری

اثر تغییر خصوصیات موروفولوژیکی روی اولویت جفت گیری در P. persimilis.

اثر تغییرات خصوصیات مورفولوژیکی روی اولویت جفت گیری در نئوسیولوس کالیفرنیکوس

بحث

اثر خویشاوندی روی اولویت جفت گیری

اثر تغییر خصوصیات مورفولوژیکی روی اولویت جفت گیری

اولین پا

پالپ

اسپرماتوداکتیل

فهرست انگلیسی مطالب

Abstract

Introduction 

Material and Methods 

Host plants and pest mites 

Predatory mites 

General experimental conditions 

The effect of familiarity on mating precedence 

The effect of morphological character variation on mating precedence 

RThe effect of familiarity on mating precedence 

esults

The effect of familiarity on mating precedence 

Discussion

The effect of familiarity on mating precedence 

The effect of morphological character variation on mating precedence 

First leg 

Palp

Spermatodactyl 

محتوای این محصول:
- اصل مقاله انگلیسی با فرمت pdf
- ترجمه فارسی مقاله با فرمت ورد (word) با قابلیت ویرایش، بدون آرم سایت ای ترجمه
- ترجمه فارسی مقاله با فرمت pdf، بدون آرم سایت ای ترجمه
قیمت محصول: ۲۴,۳۰۰ تومان
خرید محصول