مقایسه داده های هسته ای تولید ۶۴Cu با استفاده از شتاب دهنده توسط کد TALYS 1.0
ترجمه شده

مقایسه داده های هسته ای تولید ۶۴Cu با استفاده از شتاب دهنده توسط کد TALYS 1.0

عنوان فارسی مقاله: مقایسه داده های هسته ای تولید 64Cu با استفاده از شتاب دهنده توسط کد TALYS 1.0
عنوان انگلیسی مقاله: Comparison of nuclear data of 64Cu production using an accelerator by TALYS 1.0 code
رشته های تحصیلی مرتبط: فیزیک
گرایش های تحصیلی مرتبط: فیزیک هسته ای
شناسه دیجیتال (DOI): https://doi.org/10.2298/NTRP1001062S
دانشگاه: دانشکده کشاورزی، پژوهشکده پزشکی و صنعتی، موسسه تحقیقات علوم و فناوری هسته ای، کرج، ایران
صفحات مقاله انگلیسی: 6
صفحات مقاله فارسی: 10
نوع مقاله: ISI
سال انتشار مقاله: 2010
ترجمه شده از: انگلیسی به فارسی
فرمت مقاله انگلیسی: PDF
وضعیت ترجمه: ترجمه شده و آماده دانلود
فرمت ترجمه فارسی: pdf و ورد تایپ شده با قابلیت ویرایش
مشخصات ترجمه: تایپ شده با فونت B Nazanin 14
مقاله بیس: خیر
مدل مفهومی: ندارد
کد محصول: 8883
رفرنس: دارای رفرنس در داخل متن و انتهای مقاله
پرسشنامه: ندارد
متغیر: ندارد
درج شدن منابع داخل متن در ترجمه: خیر
ترجمه شدن توضیحات زیر تصاویر و جداول: بله
ترجمه شدن متون داخل تصاویر و جداول: خیر
رفرنس در ترجمه: درج نشده است
نمونه ترجمه فارسی مقاله

 

در سال های اخیر، استفاده گسترده از 64Cu (T1/2 = 12.7 h) به عنوان یک رادیوایزوتوپ گسیلنده پوزیترون و الکترون، توانایی خود را برای توسعه عوامل مولکولی در PET و داروهای رادیو ایمنی درمانی در تومورشناسی تضمین کرده است. کد TALYS 1.0 برای محاسبه توابع برانگیختگی پروتون، دوترون و ذرات آلفا القایی روی 64Zn، 66Zn، 67Zn، 68Zn، 70Zn، 62Ni، و 64Ni تا 50 MeV مورد استفاده قرار گرفت. بر اساس داده های به دست آمده از کد TALYS 1.0، بازده انتگرال ضخامت هدف ذرات باردار القاء شده بر روی هدف (تارگت) های غنی شده محاسبه شد.

مقدمه
با توجه به کاربردهای گسترده ی رادیو ایزوتوپ 64
Cu در رادیوایمنی درمانی (RIT) و به عنوان یک عامل برش نگاري گسیل پوزیترون در تصویربرداری PET، روشهای مختلفی برای تولید آن استفاده شده است. یک دلیل اضافی برای تولید آن، نشانه دار کردن راحت 64Cu در کمپلکس های نامحلول است. 64Cu به طور گسترده ای به صورت DTPA-پپتید، DOTA-پپتید یا آنتی بادی مونو کلونال در مطالعات سرطان کولون نشان دار می شود.  علاوه بر این، آنتی بادی های 64Cu به عنوان عوامل RIT، نتایج امیدوار کننده ای را نشان داده اند. تحقیقات همچنین نشان داده است که 64Cu-PTSM یک عامل بالقوه برای اندازه گیری میزان جریان خون تومور و هیپوکسیا است. تولید 64Cu (که پارامترهای انحطاط فیزیکی آن در T1/2 = 12.7 ساعت، E_(β^- ) = 0.58  MeV ، E_(β^+ )= 0.66 MeV ، I_(β^- ) = 38.4%، I_(β^+ )=  17.8 %، IEC = 43.8% هستند) عمدتا بر تابش دهی پروتون و دوترون هدف های غنی شده از Zn و Ni توسط یک سیکلوترون استوار است. عباس و همکاران هدف  غنی شده با 64Zn را برای تولید 64Cu از طریق دوترون القاء شده روی هدف مورد استفاده قرار دادند. Zweit و همکاران 64Cu را بدون افزودن حامل با استفاده از هدف غنی شده با 64Ni و تابش داده شده توسط ذرات دوترون تولید کردند.    Szelesenyi و همکاران همان هدف را با ذرات پروتون را بمباران کردند. تولید سیکلوترون 64Cu نیز با استفاده از هدف های 66/68Zn انجام شد. تولید 64Cu به وسیله یک راکتور با استفاده از اشعه های نوترونی سریع و حرارتی امکان پذیر است. در این کار، توابع تئوری برانگیختگی تولید 64Cu با استفاده از روش های محتمل، آنهایی که در محدوده انرژی ذرات  MeV50 هستند با استفاده از کد TALYS 1.0 به عنوان یک مطالعه سیستماتیک فعال سازی های القاء شده به هدف های فلزی محاسبه شده است. محاسبات تئوری بازده تولید و محاسبات ضخامت مورد نیاز هدف، واکنش های بهینه مطلوب را در تولید 64Cu نشان دادند.

 

نمونه متن انگلیسی مقاله

The ex ten sive use of 64Cu (T1/2 = 12.7 h) as a pos i tron and elec tron emit ter ra dio iso tope in re - cent years has en sured its po ten tial to serve a dual role in the de vel op ment of mo lec u lar agents in PET and radioimmunotheraphy drugs in on col ogy. The TALYS 1.0 code was used to cal cu - late ex ci ta tion func tions for in duced pro ton, deu teron and alfa-par ti cles on 64Zn, 66Zn, 67Zn, 68Zn, 70Zn, 62Ni, and 64Ni up to 50 MeV. Ac cord ing to the data ac quired by the TALYS 1.0 code, thick-tar get in te gral yield of the induced charged par ti cles on the en riched tar gets was achieved.

INTRODUCTION

Due to ex ten sive ap pli ca tions of the 64Cu radio - iso tope in radioimmunotheraphy (RIT) and as a pos i - tron emis sion to mog ra phy agent in PET imag ing, var i - ous meth ods have been used to pro duce it. An ad di tional rea son for giv ing the pro duc tion of trou - ble-free radiolabeling of 64Cu ex tra con sid er ation lies in in sol u ble com plexes. 64Cu is widely la beled as a DTPA-pep tide, DOTA-pep tide, or monoclonal an tibody in co lon can cer stud ies. Moreover, 64Cu an ti bod - ies have shown promis ing results as RIT agents [1]. Research has also shown that 64Cu-PTSM is a poten tial agent for tu mor blood-flow quan tifi ca tion and hypoxia [2, 3]. The pro duc tion of 64Cu (of which phys i cal-de cay pa - rame ters are to be sought in T1/2 = 12.7 h, Eb - = 0.58 MeV, Eb + = 0.66 MeV, I b - = 38.4%, I b + = 17.8 %, IEC = =k43.8% [4]) is mostly founded on pro ton and deu teron ir - ra di a tion of en riched Zn and Ni targets by a cyclo tron. Abbas et al. [5] used an en riched 64Zn target to pro duce 64Cu via deu teron in duced on the target. Zweit et al. [6] pro - duced no car rier added 64Cu us ing an en riched 64Ni tar get irra di ated by deu teron par ti cles. Szelesenyi et al. [7, 8] used the same target bombarded by pro ton particles. Cyclo tron pro duc tion of 64Cu was also ac complished us ing 66/68Zn targets. The pro duc tion of 64Cu is pos si ble by a re ac tor us ing fast and ther mal neu tron ir ra di a tions [5-13]. In this work, the o ret i cal ex ci ta tion func tions of the 64Cu pro duc tion were cal cu lated us ing prob a ble meth ods, such as those within the 50 MeV par ticle en - ergy range, us ing the TALYS 1.0 code as a systematic study of par ti cle-in duced ac ti va tions of metal tar gets. The o ret i cal cal cu la tions of the pro duc tion yield and calcu la tions of the re quired thick ness of the targets proved to sug gest pos si ble op ti mum re ac tions in the pro duc tion of 64Cu. 

ترجمه فارسی فهرست مطالب

مقدمه

روش ها

قابلیت تولید 64Cu از طریق ذرات پروتون

قابلیت تولید 64Cu از طریق تابش دوترون

قابلیت تولید 64Cu از طریق پرتوافکنی آلفا

قابلیت تولید 64Cu از طریق تابش دهی سریع نوترون 64Zn

گواهینامه کد TALYS 1.0

نتیجه گیری

فهرست انگلیسی مطالب

INTRODUCTION

METHODS

RESULTS AND DISCUSSION

64Cu pro duc tion prac ti ca bil ity via pro ton par ti cles

64Cu pro duc tion prac ti ca bil ity via deu teron ir ra di a tion

64Cu pro duc tion prac ti ca bil ity via al pha ir ra di a tion

64Cu pro duc tion prac ti ca bil ity via fast neu tron ir ra di a tion of 64Zn

TALYS 1.0 CODECER TIFICATION

محتوای این محصول:
- اصل مقاله انگلیسی با فرمت pdf
- ترجمه فارسی مقاله با فرمت ورد (word) با قابلیت ویرایش، بدون آرم سایت ای ترجمه
- ترجمه فارسی مقاله با فرمت pdf، بدون آرم سایت ای ترجمه
قیمت محصول: ۲۰,۹۰۰ تومان
خرید محصول