روش های استاندارد تست برای لاستیک های کائوچو والکانیزه شده
ترجمه شده

روش های استاندارد تست برای لاستیک های کائوچو والکانیزه شده

عنوان فارسی مقاله: روش های استاندارد تست برای لاستیک های کائوچو والکانیزه شده (جوش برقی) و الاستومر های ترموپلاستیک – تنش
عنوان انگلیسی مقاله: Standard Test Methods for Vulcanized Rubber and Thermoplastic Elastomers— Tension
مجله/کنفرانس: کتاب استانداردها - Book of Standards
رشته های تحصیلی مرتبط: مهندسی صنایع
کلمات کلیدی فارسی: افزایش طول، مقدار کشش بعد از شکست، ویژگی های کششی، مجموعه ی کششی، مقاومت کششی، تنش کششی، نقطه تسلیم
کلمات کلیدی انگلیسی: elongation, set after break, tensile properties, tensile set, tensile strength, tensile stress, yield point
شناسه دیجیتال (DOI): https://doi.org/10.1520/D0412-16
صفحات مقاله انگلیسی: 14
صفحات مقاله فارسی: 36
ناشر: ASTM
نوع مقاله: ISI
ترجمه شده از: انگلیسی به فارسی
فرمت مقاله انگلیسی: PDF
فرمت ترجمه فارسی: ورد و pdf
مشخصات ترجمه: تایپ شده با فونت B Nazanin 14
مقاله بیس: خیر
کد محصول: 9530
ترجمه شدن توضیحات زیر تصاویر و جداول: بله
ترجمه شدن متون داخل تصاویر و جداول: خیر
نمونه ترجمه فارسی مقاله

1. حوزه ارزیابی این مقاله

1.1 این روش های تست روند هایی را پوشش می دهند که برای ارزیابی کردن ویژگی های کششی ( تنش) در لاستیک های گرما سخت والکانیزه شده و الاستومر های ترموپلاستیک ( گرما نرم) مورد استفاده قرار می گیرد. این روش ها برای ابونیت ها و یا مواد مشابه سخت، و مواد با خاصیت کشسانی کم قابل استفاده نیستند. روش های تست زیر در این مطالعه مورد استفاده قرار می گیرند :

روش تست A – نمونه هایی با قطعه های صاف و دمبل مانند

روش تست B – نمونه های حلقه برشی

نکته 1 : این دو روش ، نتایج مشابه ایجاد نمی کنند.

1.2 مقادیر بیان شده در واحد های SI و یا غیر SI باید به صورت مجزا از نظر عددی برای این استاندارد در نظر گرفته شوند. مقادیر بیان شده بر اساس هر کدام از  این سیستم ها ممکن است الزاما معادل هم نباشند ؛ ازی رو هر کدام از این سیستم ها باید به صورت مجزا و بدون ترکیب کردن مقادیر آن ها مورد استفاده قرار بگیرند.

1.3 این استاندارد ها مفاد خاصی برای رفع کردن نگرانی های ایمنی را بیان نمی کند و در صورتی که مفادی هم در این زمینه وجود داشته باشد، مرتبط با روش استفاده از این تست ها نیست. به همین دلیل ایجاد کردن شرایط امن و فعالیت های سالم و مشخص کردن کارایی محدودیت های قانونی، به عهده ی خود کاربر می باشد.

2. اسناد مرجع

2.1 استاندارد های ASTM

D1349 روش های عملیات برای پلاستیک کائوچویی – شرایط استاندارد برای تست

D1566 لغت شناسی های مرتبط با پلاستیک کائوچویی

D3182  روش های عملیات برای پلاستیک کائوچویی – مواد، تجهیزات، و فرایند های ترکیب بخش های استاندارد و آماده کردن ورقه های ولکانیزه استاندارد

D3183  روش های عملیات برای پلاستیک کائوچویی – آماده سازی قطعات برای تست از محصولات

D3767 روش های عملیات برای پلاستیک کائوچویی – اندازه گیری ابعاد 

D4483 روش های عملیات برای ارزیابی دقت برای استاندارد های روش تست در پلاستیک کائوچویی و صنایع تولید کربن سیاه

E4 – روش های فعالیت برای تایید نیرو در ماشین های تست

نمونه متن انگلیسی مقاله

1. Scope

1.1 These test methods cover procedures used to evaluate the tensile (tension) properties of vulcanized thermoset rubbers and thermoplastic elastomers. These methods are not applicable to ebonite and similar hard, low elongation materials. The methods appear as follows:

Test Method A—Dumbbell and Straight Section Specimens Test Method B—Cut Ring Specimens

NOTE 1—These two different methods do not produce identical results.

1.2 The values stated in either SI or non-SI units shall be regarded separately as normative for this standard. The values in each system may not be exact equivalents; therefore each system must be used independently, without combining values.

1.3 This standard does not purport to address all of the safety concerns, if any, associated with its use. It is the responsibility of the user of this standard to establish appropriate safety and health practices and determine the applicability of regulatory limitations prior to use.

2. Referenced Documents

2.1 ASTM Standards:2 D1349 Practice for Rubber—Standard Conditions for Testing

D1566 Terminology Relating to Rubber

D3182 Practice for Rubber—Materials, Equipment, and Procedures for Mixing Standard Compounds and Preparing Standard Vulcanized Sheets

D3183 Practice for Rubber—Preparation of Pieces for Test Purposes from Products

D3767 Practice for Rubber—Measurement of Dimensions

D4483 Practice for Evaluating Precision for Test Method Standards in the Rubber and Carbon Black Manufacturing Industries

E4 Practices for Force Verification of Testing Machines 

ترجمه فارسی فهرست مطالب

1. حوزه ارزیابی این مقاله

2. اسناد مرجع

2.1 استاندارد های ASTM

2.2 ضمیمه ASTM

2.3 استاندارد های ایزو

3.  لغت شناسی 

3.1 تعاریف :

4. خلاصه ای از روش های تست

5. اهمیت و کارایی

6. دستگاه های مورد استفاده برای تست

7. انتخاب کردن نمونه های تست

8. کالیبره کردن ماشین های تست

9. دمای تست

روش تست A – نمونه های صاف یا دمبلی

10. دستگاه مورد استفاده

11. نمونه ها

12 . روند های مورد استفاده

13. محاسبه ها

روش تست B – نمونه های برش حلقه ای

14. دستگاه   

15. نمونه های حلقه ای

16. روند اجرای کار

17. محاسبه ها

18. گزارش

19 . دقت  و گرایش اطلاعات

20 کلمات کلیدی

فهرست انگلیسی مطالب

1. Scope

2. Referenced Documents

2.1 ASTM Standards

2.2 ASTM Adjunct

2.3 ISO Standards

3. Terminology

3.1 Definitions

4. Summary of Test Method

5. Significance and Use

6. Apparatus

7. Selection of Test Specimens

8. Calibration of the Testing Machine

9. Test Temperature

TEST METHOD A—DUMBBELL AND STRAIGHT SPECIMENS

10. Apparatus

11. Specimens

12. Procedure

13. Calculation

TEST METHOD B—CUT RING SPECIMENS

14. Apparatus

15. Ring Specimen

16. Procedure

17. Calculation

18. Report

19. Precision and Bias

20. Keywords

محتوای این محصول:
- اصل مقاله انگلیسی با فرمت pdf
- ترجمه فارسی مقاله با فرمت ورد (word) با قابلیت ویرایش، بدون آرم سایت ای ترجمه
- ترجمه فارسی مقاله با فرمت pdf، بدون آرم سایت ای ترجمه
قیمت محصول: ۳۶,۶۰۰ تومان
خرید محصول