دانلود رایگان پایان نامه فناوری بلاک چین در مدیریت زنجیره تامین
ترجمه نشده

دانلود رایگان پایان نامه فناوری بلاک چین در مدیریت زنجیره تامین

عنوان فارسی پایان نامه: فناوری بلاک چین در مدیریت زنجیره تامین: عملکرد و دیدگاه مدیریت ریسک
عنوان انگلیسی پایان نامه: BLOCKCHAIN TECHNOLOGY IN SUPPLY CHAIN MANAGEMENT: PERFORMANCE AND RISK MANAGEMENT PERSPECTIVE
رشته های مرتبط: مدیریت - مهندسی صنایع - کامپیوتر
گرایش های مرتبط: مدیریت صنعتی - لجستیک و زنجیره تامین - برنامه نویسی کامپیوتر
ترجمه فارسی کلمات کلیدی: بلاک چین، عملکرد بلاک چین، زنجیره تامین بلاک چین، دفتر کل توزیع شده، تحلیل DEMATEL
کلمات کلیدی انگلیسی: Blockchain, Blockchain performance, Blockchain supply chain, Distributed ledger, DEMATEL analysis
استاد راهنما: Douglas N. Hales
استاد مشاور: Georges Tsafack, Austin Becker, Gretchen Macht, Brenton DeBoef
شناسه دیجیتال: https://digitalcommons.uri.edu/oa_diss/1385/
نویسندگان: Leo Hong
دانشگاه: University of Rhode Island
صفحات پایان نامه انگلیسی: 122
مقطع: دکتری
سال انتشار: 2022
فهرست فارسی مطالب (ترجمه ماشینی)

خلاصه

تصدیق

پیشگفتار

فهرست مطالب

لیست جداول

لیست تصاویر

نسخه 1: عملکرد بلاک چین در مدیریت زنجیره تامین: کاربرد در شرکت های ادغام بلاک چین

خلاصه

مقدمه

زمینه

نیاز به یک چارچوب جامع

نظریه سیستم ها (SoS) و عملکرد زنجیره تامین BT

عملکرد زیست محیطی در زنجیره تامین BT

عملکرد اقتصادی در زنجیره تامین فناوری بلاک چین

عملکرد مشتری در زنجیره تامین فناوری بلاک چین

عملکرد اطلاعات در زنجیره تامین فناوری بلاک چین

روش شناسی تحقیق

روش نظرسنجی

تهیه پرسشنامه و آزمون آزمایشی

جمع آوری داده ها و مشخصات پاسخ دهندگان

نتایج و یافته های تجزیه و تحلیل مؤلفه اصلی (PCA)

روش آزمایش و ارزیابی تصمیم گیری (DEMATEL)

کاربرد

تجزیه و تحلیل کاربردی و یافته ها

مفهوم برای تئوری و عمل

مفهوم نظریه

مفهوم برای مدیران و مفهوم عملی

ضمیمه

منابع

نسخه 2: شواهد کاهش ریسک زنجیره تامین با استفاده از بلاک چین. مفهوم سازی، توسعه مقیاس و آزمون اعتبار اسمی

خلاصه

مقدمه

بررسی ادبیات

مدیریت ریسک زنجیره تامین

مدل مفهومی فناوری چند عاملی

فناوری بلاک چین در زمینه مدیریت ریسک زنجیره تامین

مدیریت ریسک امنیتی مبتنی بر BT

مدیریت ریسک عملیات مبتنی بر BT

مدیریت ریسک اطلاعات مبتنی بر BT

مدیریت ریسک مالی مبتنی بر BT

توسعه یک ابزار تحقیق برای BT-SCRM

تعریف دامنه مدیریت ریسک زنجیره تامین مبتنی بر بلاک چین

طراحی ابزار تحقیق برای BT-SCRM

مرتب‌سازی آیتم‌های BT-SCRM و آزمایش آزمایشی

جمع آوری داده ها و نمونه گیری برای مدل نهایی تجزیه و تحلیل

داده ها و نتایج

مشخصات دموگرافیک

مشخصات مدل و تصفیه

ویژگی های مقیاس

اعتبارسنجی عوامل مؤلفه

تست تک بعدی بودن

تست برای قابلیت اطمینان

تست اعتبار همگرا

آزمایش برای اعتبار تفکیک و اعتبار نومولوژیکی

توسعه و آزمایش مدل اندازه گیری کلی برای BT-SCRM

بحث نتایج و یافته ها

مفاهیم نظری

مفاهیم مدیریتی

محدودیت ها و آینده پژوهی

ضمیمه

ارجاع نسخه 3: پذیرش بلاک چین و تأثیر آن بر عملکرد مدیریت ریسک و عملکرد شرکت

خلاصه

مقدمه

بررسی ادبیات

روش شناسی

مفاهیم نظری و مدیریتی

منابع

بخشی از پایان نامه (ترجمه ماشینی)

چکیده پایان نامه

مطالعه 1

    فناوری بلاک چین (BT) در زنجیره تامین/تدارکات توجه زیادی را به خود جلب کرده است. چندین مزیت مرتبط با این فناوری شامل صرفه جویی در هزینه، افزایش پایداری و دوام اقتصادی است. با این حال، مدل های اندازه گیری عملکرد BT محدودی وجود دارد. موضوع عملکرد BT در مدیریت زنجیره تامین (SCM) در چندین رشته پراکنده است. این مطالعه ابعاد مختلف عملکرد BT را شناسایی می کند و از مدیران SCM برای درک ارزیابی سیستماتیک و کل نگر عملکرد BT پشتیبانی می کند.

مطالعه 2

    ویژگی‌های خاص بلاک چین نویدبخش مدیریت ریسک‌های زنجیره تامین است. با توجه به تحقیقات فزاینده در مدیریت ریسک تامین مبتنی بر بلاک چین، توسعه یک ابزار قابل اعتماد و معتبر برای اندازه گیری مدیریت ریسک زنجیره تامین ضروری است. با این وجود، هیچ تحقیق سیستماتیکی برای توسعه چنین ابزاری انجام نشده است. این مطالعه از یک روش جامع و دقیق برای توسعه یک مقیاس اندازه گیری چند وجهی از طریق یک تحلیل تجربی استفاده می کند. ما مفهوم مدیریت ریسک زنجیره تامین مبتنی بر بلاک چین را به دنبال اعتبارسنجی و توسعه اندازه‌گیری آیتم تعریف و عملیاتی کردیم.

مطالعه 3

    حوزه مدیریت زنجیره تامین در حال آزمایش با ادغام بلاک چین، یک فناوری پیشرفته و بسیار مخرب است. با این حال، تحقیقات بلاک چین در ریسک زنجیره تامین هنوز در حال شکل گیری است، به خصوص رابطه بین پذیرش بلاک چین و تاثیر آن بر عملکرد مدیریت ریسک و شایستگی زنجیره تامین. هدف ما بررسی تأثیر بالقوه مدیریت امنیت مبتنی بر BT در میانجی‌گری اثرات پذیرش بلاک چین بر عملکرد مدیریت ریسک و عملکرد شرکت است. ما قصد داریم یک نظرسنجی برای بررسی نظرات و دیدگاه‌های متخصصان زنجیره تامین انجام دهیم.

بخشی از متن انگلیسی پایان نامه

ABSTRACT OF DISSERTATION

Study 1

     Blockchain technology (BT) in the supply chain/logistics has drawn much attention. Several benefits associated with the technology include cost-saving, sustainability enhancement, and economic viability. However, there are limited BT performance measurement models. The topic of the BT performance in supply chain management (SCM) is scattered across multiple disciplines. This study identifies different dimensions of BT performance and supports SCM managers to understand the systematic and holistic assessment of BT performance.

Study 2

     The specific features of blockchain provide promise in managing supply chain risks. Given the growing research scrutiny in blockchain-based supply risk management, the development of a reliable and valid instrument to measure supply chain risk management is imperative. Nonetheless, no systematic research has been done to develop such an instrument. This study employs a comprehensive and rigorous procedure to develop a multifaceted measurement scale through an empirical analysis. We defined and operationalized the concept of blockchain-based supply chain risk management followed by validation and item measurement development.

Study 3

    The supply chain management field is experimenting with the integration of blockchain, a cutting-edge and highly disruptive technology. However, blockchain research in supply chain risk is still nascent, especially the relationship between blockchain adoption and its impact on both risk management performance and supply chain competency. We aim to investigate the potential influence of BT-based security management in mediating the effects of blockchain adoption on both risk management performance and firm performance. We plan to administer a survey to review the opinions and views of supply chain practitioners.

فهرست انگلیسی مطالب

Abstract

Acknowledgement

Preface

Table of Contents

List of Tables

List of Figures

Manuscript 1: Blockchain Performance in Supply Chain Management: Application in Blockchain Integration Companies

Abstract

Introduction

Background

Need for a holistic framework

System of systems (SoS) theory and BT supply chain performance

Environmental performance in the BT supply chain

Economic performance in the blockchain technology supply chain

Customer performance in the blockchain technology supply chain

Information performance in the blockchain technology supply chain

Research Methodology

Survey method

Questionnaire development and pilot test

Data collection and respondents’ profile

Principal component analysis (PCA) results and findings

Decision making trial and evaluation laboratory (DEMATEL) method

Application

Application analysis and findings

Implication for theory and practice

Implication for theory

Implication for managers and practical implication

Appendix

Reference

Manuscript 2: Evidence of Mitigating Supply Chain Risk Using Blockchain; Conceptualization, Scale Development, and Nomological Validity Test

Abstract

Introduction

Literature Review

Supply Chain Risk Management

Multi-agent technology conceptual model

Blockchain technology in the context of supply chain risk management

BT-based security risk management

BT-based operation risk management

BT-based information risk management

BT-based financial risk management

Development of a research instrument for BT-SCRM

Defining the domain of Blockchain-based supply chain risk management

Design of research instrument for BT-SCRM

Item sorting of BT-SCRM and pilot-test

Data collection and sampling for the final model

Data analysis and results

Demographic profile

Model specification and purification

Scale characteristics

Validation of component factors

Testing for unidimensionality

Testing for reliability

Testing for convergent validity

Testing for discriminant validity and nomological validity

Developing and testing overall measurement model for BT-SCRM

Result discussion and findings

Theoretical implications

Managerial implications

Limitations and Future Studies

Appendix

Reference

Manuscript 3: Blockchain Adoption and Its Impact on Risk Management Performance and Firm Performance

Abstract

Introduction

Literature Review

Methodology

Theoretical and Managerial Implication

Reference