دانلود رایگان تحقیق انگلیسی همه چیز درباره اسب ها با ترجمه فارسی
ترجمه رایگان

دانلود رایگان تحقیق انگلیسی همه چیز درباره اسب ها با ترجمه فارسی

عنوان فارسی تحقیق: همه چیز درباره اسب ها
عنوان انگلیسی تحقیق: All About Horses
صفحات تحقیق انگلیسی: 3
صفحات تحقیق فارسی: 3
موضوع متن: اسب
فرمت تحقیق: word و pdf
ترجمه فارسی تحقیق

همه چیز درباره اسب ها

نژاد اسب ها

آپالوزا، یابوی بلژیکی، هولشتین، اسب کوارتر و ... تنها معدودی از 200 نژاد اسب مختلف هستند که امروزه در سرتاسر جهان زندگی می کنند.

اگرچه نژادها می توانند بسیار متفاوت به نظر برسند، اما همه آنها متعلق به یک گونه واحد اكوئوس كابالوس هستند.

 

 

در طول هزاران سال، مردم با جفت گیری اسب هایی که دارای ویژگی های مطلوب هستند، نژادهای مختلفی را به وجود آورند. به همین دلیل است که ظاهر یک اسب اغلب با نژاد دیگر مرتبط است. هنگامی که این ویژگی ها در طول نسل های زیادی منتقل می شوند، یک نژاد جدید به وجود می آید.

به عنوان مثال، حدود 200 سال پیش، پرورش دهندگان اسب انگلیسی، عرب های سبک و سریع را با اسب های سواری محلی جفت دادند. که باعث ایجاد یک خوش نژاد لاغر، پا بلند و فوق العاده سریع شد که در مسابقات اسب دوانی استفاده می شود.

رنگ های اسب

اسب ها دارای طیف گسترده ای از رنگ ها و الگوها هستند. برای برخی از نژادهای اسب، فقط یک رنگ خاص یا ترکیب رنگ مجاز است. در برخی دیگر، اسب های منحصر به فرد ممکن است تقریباً هر رنگی باشند.

رنگ اسب توسط ژن های آن ها تعیین می شود. دو رنگ اصلی وجود دارد: "قرمز" و "سیاه" که با ژن های اصلی مرتبط هستند. با این حال، بسیاری از ژن های دیگر بر ظاهر نهایی اسب تأثیر می گذارند. ترکیب این ژن ها منجر به رنگین کمانی از رنگ ها و الگوهایی می شود که امروزه در نژادهای اسب ها می بینیم.

چگونه قد اسب را اندازه گیری می کنند؟

اسب ها از زمین تا بالای شانه اندازه گیری می شوند. شانه بالاترین نقطه پشت اسب است که توسط مهره های بین کتف ها ایجاد می شود.

به طور سنتی، اسب ها با "وجب" اندازه گیری می شوند. یک وجب اسب 4 اینچ (10 سانتی متر) است که تقریبا به اندازه عرض مشت یک انسان است. بنابراین 1 1/4 وجب 1.1 وجب نوشته می شود، در حالی که 1 3/4 وجب 1.3 وجب نوشته می شود.

یکی از بلندترین نژادها، شایر، می تواند به 19 وجب (76 اینچ یا 193 سانتی متر) برسد. اسب های مینیاتوری می توانند به اندازه 5 وجب (20 اینچ یا 51 سانتی متر) باشند.

اسب ها 3 نوع بدن اصلی دارند

پونی ها

پونی ها معمولاً کوچک و ظاهری تنومند دارند. آنها برای استفاده در محیط های خاص پرورش یافته اند. عمق بدن آنها معمولاً برابر با طول پاهایشان است. در بسیاری از مسابقات سوارکاری، هر اسبی با قد کمتر از 14.2 وجب (58 اینچ یا 147 سانتی متر) یک پونی در نظر گرفته می شود.

پونی ها بین 200 تا 1500 پوند (91 تا 680 کیلوگرم) وزن دارند.

نژادهای سبک

اسب های سبک برای سوارکاری، مسابقه، پرش و گله داری پرورش داده می شوند. پاهای بلند و لاغر آنها برای سرعت طراحی شده است. گردن بلند و انعطاف پذیر به آن ها کمک می کند در هنگام دویدن و مانور دادن تعادل خود را حفظ کنند. کتف های خوب به اسب ‌های سبک اجازه می‌دهد تا زین به راحتی در پشت آن ها جایگذاری شود.

نژادهای سبک معمولاً بین 800 تا 1500 پوند (363 تا 680 کیلوگرم) وزن دارند.

نژادهای سنگین

نژادهای سنگین - که به آنها اسب یابو  نیز گفته می شود- اسب های بزرگ و حجیمی هستند. آنها برای کشیدن گاوآهن و واگن و حمل بارهای سنگین پروش داده شده اند. پاهای نسبتا کوتاه و تنومند آنها اهرم بهتری هنگام کشیدن می باشد. پشتی کوتاه و عضلانی و ران های قدرتمند به آنها اجازه می دهد وزنه های قابل توجهی را با خود بکشند.

وزن نژادهای سنگین از 1400 تا 2700 پوند (635 تا 1225 کیلوگرم) است.

منبع:

https://www.amnh.org/explore/ology/zoology/all-about-horses

متن انگلیسی تحقیق

All About Horses

Horse Breeds

Appaloosa, Belgian Draft, Holsteiner, Quarter Horse ... These are just a few of the over 200 different horse breeds living around the world today.

Although breeds can look wildly different, they all belong to a single species: Equus caballus.

Over thousands of years, people created different breeds by mating horses that have desirable traits. That's why the look of a breed is often related to what it's used for. When these traits get passed down over many generations, a new breed is produced.

For example, about 200 years ago, English horse breeders mated light, swift Arabians with local riding horses. This created the Thoroughbred–a lean, leggy, super-speedy breed used in horse racing.

Horse Coat Colors

Horses come in a wide range of colors and patterns. For some horse breeds , only a particular color or color combination is allowed. In others, individual horses may be virtually any color.

The coat color of a horse is determined by its genes. There are two basic coat colors: "red" & "black," which are associated with major genes . However, many other genes affect the final appearance of the horse. The mixing of these genes results in the rainbow of colors and patterns we see in horse breeds today.

How Do You Measure a Horse's Height?

Horses are measured from the ground to the top of the withers. The withers is the highest point of the back. It is created by the vertebrae between the shoulder blades.

Traditionally, horses are measured in "hands." One horse hand (or hh) is 4 inches long (10 centimeters). It's about the width of a man's fist. So 1 1/4 hands is written 1.1 hands, while 1 3/4 hands is written 1.3 hands.

One of the tallest breeds, the Shire, can reach 19 hands high (76 inches, or 193 centimeters). Miniature horses can be as small as 5 hands high (20 inches, or 51 centimeters).

Horses Come in 3 Basic Body Types

Ponies

Ponies are usually small in size and stocky looking. They have been developed for use in specific environments. The depth of their body is usually equal to the length of their legs. In many equestrian competitions, any horse under 14.2 hands high (58 inches, or 147 centimeters) is considered a pony.

Ponies weigh from 200 to 1,500 pounds (91 to 680 kilograms).

Light Breeds

Light horses are bred for riding, racing, jumping, and herding. Their long, thin legs are designed for speed. Long, flexible necks help them stay balanced while running and maneuvering. Well-defined withers allow light horses to be easily fitted with a saddle.

Light breeds generally weigh from 800 to 1,500 pounds (363 to 680 kilograms).

Heavy breeds

Heavy breeds–also called draft horses–are big, massive horses. They are built to pull plows and wagons, and to carry hefty loads. Their relatively short, sturdy legs give them better leverage when pulling. Short, muscular backs and powerful hindquarters allow them to tow substantial weights.

Heavy breeds weigh from 1,400 to 2,700 pounds (635 to 1,225 kilograms).

Source:

https://www.amnh.org/explore/ology/zoology/all-about-horses

اصطلاحات تخصصی
نژادBreed
گونهspecies
جفت گیریmating
مطلوبdesirable
ویژگیtrait
ترکیبcombination
ژنgene
ترکیب کردنmixing
ظاهرappearance
کتف هاwithers
تنومندstocky
مسابقات سوارکاریequestrian competitions
گله داریherding
انعطاف پذیرflexible
زینsaddle
حجیمmassive
گاوآهنplow
تنومندsturdy
کشیدنtow
رانhindquarter