دانلود رایگان پایان نامه مزایا و معایب خدمات و سیستم های اطلاعاتی متمرکز و غیر متمرکز
ترجمه نشده

دانلود رایگان پایان نامه مزایا و معایب خدمات و سیستم های اطلاعاتی متمرکز و غیر متمرکز

عنوان فارسی پایان نامه: مزایا و معایب خدمات و سیستم های اطلاعاتی متمرکز و غیر متمرکز از دیدگاه مدیریت پروژه
عنوان انگلیسی پایان نامه: ADVANTAGES AND DISADVANTAGES OF CENTRALIZED VERSUS DECENTRALIZED INFORMATION SYSTEMS AND SERVICES FROM A PROJECT MANAGEMENT PERSPECTIVE
رشته های مرتبط: مدیریت - فناوری اطلاعات
گرایش های مرتبط: مدیریت پروژه - مدیریت فناوری اطلاعات - سیستم های اطلاعاتی پیشرفته - مدیریت سیستم های اطلاعات
استاد راهنما: Shayo, Conrad
استاد مشاور: Dr. Tony Coulson, Dr. Jay Varzandeh
شناسه دیجیتال: https://scholarworks.lib.csusb.edu/etd/1487
نویسندگان: Garrett William Cuillier
دانشگاه: California State University – San Bernardino
صفحات پایان نامه انگلیسی: 60
مقطع: کارشناسی ارشد
سال انتشار: 2022
فهرست فارسی مطالب (ترجمه ماشینی)

چکیده

سپاسگزاریها

لیست جداول

لیست تصاویر

مقدمه

بررسی اجمالی

بیان مسأله

سوالات تحقیق

سازمان پروژه

فصل اول: بررسی ادبیات

ساختارهای رهبری و حکمرانی فناوری اطلاعات

راهبردی

معکوس

کارخانه

پشتیبانی

اهمیت مدیریت پروژه موثر در ساختار رهبری و راهبری فناوری اطلاعات

بحث سیستم‌ها و خدمات فناوری اطلاعات

متمرکز در مقابل غیر متمرکز

چارچوب توسعه نرم افزار

چابک

SCRUM

مزایای استفاده از چارچوب مدیریت پروژه

فصل دوم: مطالعه مشاهده ای

شرکت علوم مداری («اوربیتال»)

خلاصه پروژه برای راه اندازی واحد تجاری وسایل نقلیه داخلی به برنامه MES

Alliant Techsystems ("ATK")

خلاصه پروژه برای تبدیل برنامه های کاربردی از ERP به Costpoint

فصل سوم: تجزیه و تحلیل و بحث از دیدگاه مدیریت پروژه

مزایا و معایب سیستم ها و خدمات متمرکز فناوری اطلاعات مبتنی بر تجزیه و تحلیل SCRUM

مزایا و معایب سیستم ها و خدمات فناوری اطلاعات غیرمتمرکز بر اساس تحلیل های SCRUM

راه حل ترکیبی

نتیجه گیری

منابع

بخشی از پایان نامه (ترجمه ماشینی)

چکیده پایان نامه

    پس از بررسی گسترده ادبیات موجود، آشکار است که در حوزه سیستم‌های اطلاعات و فناوری (IT)، مدیران پروژه هنوز در حال بحث در مورد متمرکز کردن یا عدم تمرکز پرسنل سیستم‌ها و خدمات فناوری اطلاعات هستند. این تصمیم می‌تواند تأثیر عمده‌ای بر اثربخشی فرآیند مدیریت پروژه با هر دو ساختار سازمانی دارای مزایا و معایب داشته باشد. این مطالعه به بررسی دو نمونه واقعی از پروژه‌ها در صنعت هوافضا و فناوری دفاعی می‌پردازد که از ساختار سازمانی متمرکز یا غیرمتمرکز انجام شده‌اند. این مطالعه با استفاده از روش مدیریت پروژه استاندارد صنعتی (به عنوان مثال، چابک و اسکرام)، مزایا و معایب هر ساختار سازمانی را به وضوح شناسایی کرد. یک ساختار سازمانی متمرکز می‌تواند هزینه‌ها را به قیمت برآورده کردن تمام نیازهای مشتری کاهش دهد، در حالی که یک ساختار سازمانی غیرمتمرکز تمام نیازهای مشتری را برآورده می‌کند، خطر تأخیرهای زمانی قابل توجه و افزایش هزینه‌ها را به دنبال دارد. بر اساس یافته های این مطالعه، یک رویکرد ترکیبی به ساختار سازمانی پیشنهاد شده است که مزایای ساختارهای سازمانی متمرکز و غیرمتمرکز را در بر می گیرد و در عین حال معایب ذکر شده آنها را کاهش می دهد. تحقیقات آتی نیز باید قابلیت کاربرد را بررسی کند

بخشی از متن انگلیسی پایان نامه

ABSTRACT OF DISSERTATION

    After an extensive review of the available literature, it is evident that within the Information Systems and Technology (IT) field, project managers are still debating whether to centralize or decentralize IT systems and services personnel. This decision can have a major impact on the effectiveness of the project management process with both organizational structures having advantages and disadvantages. The study examines two real-world examples of projects in the aerospace and defense technology industry that were performed from either a centralized or decentralized organizational structure. Using an industry standard project management methodology (i.e., Agile and Scrum), the study clearly identified the advantages and disadvantages of each organizational structure. A centralized organizational structure can reduce costs at the expense of meeting all the customer’s needs, while a decentralized organizational structure meets all the customer’s needs, it risks significant time delays and cost overruns. Based on the study’s findings, a hybrid approach to organizational structure is proposed incorporating the advantages of both centralized and decentralized organizational structures while lessening their noted disadvantages. Future research should also explore the viability of applying a hybrid approach to organizational structure across different industries.

فهرست انگلیسی مطالب

ABSTRACT

ACKNOWLEDGEMENTS

LIST OF TABLES

LIST OF FIGURES

INTRODUCTION

Overview

Problem Statement

Research Questions

Organization of the Project

CHAPTER ONE: LITERATURE REVIEW

IT Leadership and Governance Structures

Strategic

Turnaround  

Factory

Support

The Importance of Effective Project Management in a Strategic IT Leadership and Governance Structure

IT Systems and Services Debate

Centralized versus Decentralized

Software Development Framework

AGILE

SCRUM

Benefits of Using a Project Management Framework

CHAPTER TWO: OBSERVATIONAL STUDY

Orbital Sciences Corporation (“Orbital”)

Project Summary to Onboard Launch Vehicles Business Unit to MES Application

Alliant Techsystems ("ATK")

Project Summary to Convert Applications from ERP to Costpoint

CHAPTER THREE: ANALYSIS AND DISCUSSION FROM A PROJECT MANAGEMENT PERSPECTIVE

Advantages and Disadvantages of Centralized IT Systems and Services based on SCRUM Analyses

Advantages and Disadvantages of Decentralized IT Systems and Services based on SCRUM Analyses

Hybrid Solution

CONCLUSION

REFERENCES