دانلود رایگان پایان نامه تاثیر فرایند مدیریت دانش
ترجمه نشده

دانلود رایگان پایان نامه تاثیر فرایند مدیریت دانش

عنوان فارسی پایان نامه: تاثیر فرایندهای مدیریت دانش بر رضایت شغلی و عملکرد شغلی
عنوان انگلیسی پایان نامه: Impact of Knowledge Management Processes Upon Job Satisfaction and Job Performance
رشته های مرتبط: مدیریت - روانشناسی
گرایش های مرتبط: مدیریت دانش - مدیریت منابع انسانی - روانشناسی صنعتی و سازمانی
استاد راهنما: Ling Wang
استاد مشاور: Martha M. Snyder, Mary Harward
شناسه دیجیتال: https://nsuworks.nova.edu/gscis_etd/1175
نویسندگان: George Reid Cooper
دانشگاه: Nova Southeastern University
صفحات پایان نامه انگلیسی: 113
مقطع: دکتری
سال انتشار: 2022
فهرست فارسی مطالب (ترجمه ماشینی)

خلاصه

قدردانی

لیست جداول

لیست تصاویر

فصل ها

1. مقدمه

زمینه

بیان مسأله

هدف پایان نامه

سوالات تحقیق

ارتباط و اهمیت

موانع و مسائل

محدودیت ها، حدود و مفروضات

تعریف اصطلاحات

فهرست کلمات اختصار

خلاصه

2. بررسی ادبیات

مقدمه

مدیریت دانش

رضایت شغلی

مدیریت دانش و رضایت شغلی

مدیریت دانش و عملکرد شغلی

خلاصه مطالب شناخته شده و ناشناخته در ادبیات

خلاصه

3. روش شناسی

رویکرد تحقیق

شركت كنندگان

ابزار 

جمع آوری داده ها

تحلیل داده ها

خلاصه

4. نتایج

مقدمه

تحلیل داده ها

تجزیه و تحلیل در سطح شغل

تحلیل موقعیت مکانی

تحلیل عملکرد

خلاصه

5. نتیجه گیری، پیامدها، توصیه ها و خلاصه

مقدمه

نتیجه گیری

محدودیت ها

مفاهیم

توصیه ها

خلاصه

ضمیمه ها

الف. نامه معافیت هیئت بررسی نهادی

ب. ابزار نظرسنجی

ج. نامه شرکت کننده منابع

بخشی از پایان نامه (ترجمه ماشینی)

چکیده پایان نامه

    در حالی که ممکن است به طور حکایتی بدانیم که اجرای مدیریت دانش در یک سازمان رضایت شغلی و عملکرد شغلی را بهبود می بخشد، مطالعات تجربی محدودی وجود دارد که این فرض را ارزیابی می کند. مطالعاتی در این زمینه انجام شده است، اما نتایج از این نظر متفاوت است که فرآیندهای مدیریت دانش بر رضایت شغلی تأثیر دارند و کدام تأثیر ندارند. به طور مشابه، بسیاری از مطالعات مفروضاتی را مطرح می کنند که رضایت شغلی منجر به بهبود عملکرد شغلی بدون آزمون آن متغیر می شود. هدف این پایان نامه ارزیابی این است که آیا فرآیندهای مدیریت دانش بر رضایت شغلی و عملکرد شغلی تأثیر مثبت دارد و آیا رضایت شغلی خود بر عملکرد شغلی تأثیر می گذارد یا خیر. یک هدف ثانویه بررسی این است که آیا نتایج بر اساس عوامل جمعیت شناختی مانند طبقه بندی شغل، مکان یا گروه عملکردی متفاوت است یا خیر. این تحقیق یک مطالعه کمی مقطعی و مبتنی بر پیمایش است که کارکنان مدیریت دانش را در یک سازمان با مکان‌های متعدد با تمرکز بر آمریکای شمالی مورد بررسی قرار می‌دهد اما حوزه‌های دیگر را نیز شامل می‌شود.

    از پنج فرآیند مدیریت دانش مورد مطالعه (اکتساب، اشتراک، ایجاد، کدگذاری و حفظ) تنها اشتراک دانش و حفظ دانش تأثیر مثبتی بر رضایت شغلی کارگران نشان داد. این یافته تا حدی از یافته های قبلی در مطالعات دیگر در مورد تأثیر فرآیندهای مدیریت دانش پشتیبانی می کند.

    رضایت شغلی کارکنان مدیریت دانش به طور کلی تأثیر مثبتی بر عملکرد شغلی کارگر نشان داد. مطالعات قبلی این فرض را مطرح کرده اند که بین رضایت شغلی و عملکرد شغلی بدون اندازه گیری واقعی این ارتباط ارتباطی وجود دارد. با این حال، این مطالعه این ارتباط را اندازه گیری کرد و وجود یک ارتباط را تأیید کرد. این مطالعه به طور جداگانه نشان داد که هیچ یک از پنج فرآیند مدیریت دانش به صورت جداگانه تأثیر مستقیم مثبتی بر عملکرد شغلی کارگر هنگامی که به طور جمعی یا بر اساس سطح شغل اندازه‌گیری می‌شوند، نشان ندادند.

    در یک یافته جدید، این مطالعه نشان می‌دهد که تأثیر فرآیندهای مدیریت دانش بر رضایت شغلی بر اساس سطح شغل، مکان و کارکردها متفاوت است.

بخشی از متن انگلیسی پایان نامه

ABSTRACT OF DISSERTATION

    While we might know anecdotally that the implementation of knowledge management in an organization improves job satisfaction and job performance, there are limited empirical studies that assess this assumption. There have been studies done in this area but the results vary in terms of which knowledge management processes have an impact upon job satisfaction and which do not. Similarly, many studies make assumptions that job satisfaction leads to improved job performance without testing for that variable. The goal of this dissertation is to assess whether the knowledge management processes have a positive impact upon job satisfaction and job performance and if job satisfaction itself impacts job performance. A secondary goal is to examine if the results vary based upon demographic factors such as job classification, location or functional group. This research is a survey-based, cross sectional quantitative study which examined knowledge management workers in one organization with multiple locations with a focus on North America but included other areas as well.

    Of the five knowledge management processes studied (acquisition, sharing, creation, codification and retention) only knowledge sharing and knowledge retention demonstrated a positive impact upon worker job satisfaction. This finding supports, in part, previous findings in other studies of the impact of knowledge management processes.

    Knowledge management worker job satisfaction overall showed a positive impact on worker job performance. Prior studies have made the assumption that there is a connection between job satisfaction and job performance without actually measuring this connection. This study, however, did measure this connection and verifies that a connection exists. Separately this study found that none of the five knowledge management processes individually showed a positive direct impact upon worker job performance when measured collectively or by job level.

    In a new finding, this study demonstrates that the impact of knowledge management processes on job satisfaction varies based upon job level, location, and functions.

فهرست انگلیسی مطالب

Abstract

Acknowledgments

List of Tables

List of Figures

Chapters

1. Introduction

Background

Problem Statement

Dissertation Goal

Research Questions

Relevance and Significance

Barriers and Issues

Limitations, Delimitations and Assumptions

Definition of Terms

List of Acronyms

Summary

2. Review of Literature

Introduction

Knowledge Management

Job Satisfaction

Knowledge Management & Job Satisfaction

Knowledge Management & Job Performance

Summary of What is Known and Unknown in Literature

Summary

3. Methodology

Research Approach

Participants

Instrumentation

Data Collection

Data Analysis

Summary

4. Results

Introduction

Data Analysis

Analysis on Job Level

Analysis on Location

Analysis on Function

Summary

5. Conclusions, Implications, Recommendations and Summary

Introduction

Conclusions

Limitations

Implications

Recommendations

Summary

Appendices

A. Institutional Review Board Exemption Letter

B. Survey Instrument

C. Participant Letter

References