دانلود رایگان پایان نامه بررسی عوامل مرتبط با تجانس ارزش ادراکی کارکنان
ترجمه نشده

دانلود رایگان پایان نامه بررسی عوامل مرتبط با تجانس ارزش ادراکی کارکنان

عنوان فارسی پایان نامه: بررسی عوامل مرتبط با تجانس ارزش ادراکی کارکنان در یک برنامه آموزشی کارکنان جدید
عنوان انگلیسی پایان نامه: Examining Factors Related to Employees' Perceived Value Congruence in a Newcomer Training Program
رشته های مرتبط: مدیریت
گرایش های مرتبط: مدیریت منابع انسانی
استاد راهنما: Park, Sunyoung
شناسه دیجیتال: https://doi.org/10.31390/gradschool_dissertations.5797
نویسندگان: William Joseph Mattera Jr
دانشگاه: Louisiana State University
صفحات پایان نامه انگلیسی: 119
مقطع: دکتری
سال انتشار: 2022
فهرست فارسی مطالب (ترجمه ماشینی)

سپاسگزاریها

تصاویر

چکیده

فصل 1

مقدمه

پیش زمینه

مطالعه اهمیت تجانس ارزش ها

اجتماعی شدن کارکنان جدید و نقش آموزش

هدف از مطالعه

اهمیت این مطالعه

مفروضات

تعریف اصطلاحات کلیدی

خلاصه

فصل 2

بررسی ادبیات

تناسب فرد-سازمان

تجانس ارزش ها

آموزش تازه واردان

خلاصه

فصل

روش

جمعیت و نمونه

معیارها

تحلیل داده ها

خلاصه

فصل 4

نتایج

آمار توصیفی

تحلیل عاملی تاییدی

تحلیل رگرسیون سلسله مراتبی

خلاصه

فصل 5 خلاصه، بحث، و توصیه ها

خلاصه مطالعه

بحث

مفاهیم

محدودیت های مطالعه

توصیه هایی برای تحقیقات آینده

ضمیمه A: ابزار نظرسنجی ضمیمه

ب: فرم رضایت ضمیمه

ج: نامه های تأیید هیئت مدیره مؤسسه REIVE دانشگاه ایالتی لوئیزیانا

منابع

بخشی از پایان نامه (ترجمه ماشینی)

چکیده پایان نامه

    90 روز اول استخدام بیشتر و بیشتر مورد توجه قرار گرفته است که چگونه یک کارمند فردی ("فرد") می تواند در محیط کار موفق شود. واتکینز (2013) مسئولیت مشارکت در درک، پذیرش و تغییر به سمت خرید را به سمت فرهنگ سازمانی بر عهده فرد قرار می دهد. با این حال، یک سازمان چه نقشی در انتقال موفقیت آمیز یک فرد به فرهنگ خود ایفا می کند؟ هدف اصلی این مطالعه بررسی تأثیر یک برنامه آموزشی جدید کارکنان بر ادراک از وضوح نقش، فرهنگ سازمانی، اهداف و ارزش‌های سازمانی و تطابق ارزش ادراک شده است.

    یک رویکرد کمی برای تجزیه و تحلیل پاسخ به یک پرسشنامه 28 سوالی که از معیارهای موجود در ادبیات تهیه شده است، استفاده شد. تحلیل عاملی تأییدی برای تعیین اعتبار روابط تکمیل شد. یک رگرسیون سلسله مراتبی برای تعیین تأثیر هر متغیر بر همخوانی ارزش درک شده تکمیل شد.

    روابط بین متغیرهای مستقل و همخوانی مقادیر درک شده از نظر آماری معنادار بود. اهداف و ارزش‌های سازمانی با یک رابطه قوی بیشترین تأثیر را داشتند. رابطه بین وضوح فرآیند و تطابق ارزش‌های درک‌شده ماهیت منفی پیدا کرد و ادبیات مرتبط با اهمیت تمرکز بر اهداف و ارزش‌ها را تقویت کرد.

    یافته‌ها در رابطه با محتوای برنامه‌های آموزشی و اهمیت استفاده از مدل‌های آموزشی مبتنی بر ارزش مورد بحث قرار گرفت. مفاهیمی برای تئوری و عمل آینده همراه با توصیه هایی برای تحقیقات آتی ارائه شد.

بخشی از متن انگلیسی پایان نامه

ABSTRACT OF DISSERTATION

    The first 90 days of employment have received more and more attention concerning how an individual employee (“individual”) can succeed within the work environment. Watkins (2013) centers the responsibility on the individual to engage in understanding, embracing, and shifting toward buying into an organizational culture. However, what role does an organization play in successfully transitioning an individual into their culture? The primary purpose of this study is to investigate the effect of a new employee training program on perceptions of role clarity, organizational culture, organizational goals and values, and perceived value congruence.

    A quantitative approach was utilized to analyze responses to a 28-item questionnaire developed from existing measures within the literature. A confirmatory factor analysis was completed to determine the validity of the relationships. A hierarchal regression was completed to determine the impact of each variable on perceived value congruence.

    The relationships between the independent variables and perceived values congruence were found to be statistically significant. Organizational goals and values were found to be most impactful with a strong relationship. The relationship between process clarity and perceived values congruence was found to be negative in nature, reenforcing literature related to the importance of focusing on goals and values specifically.

    Findings were discussed in relation to the content of training programs and the importance of utilizing values-based training models. Implications for future theory and practice were presented along with recommendation for future research.

فهرست انگلیسی مطالب

ACKNOWLEDGEMENTS

ILLUSTRATIONS

ABSTRACT

CHAPTER 1

INTRODUCTION

Background of the Study

Importance of Values Congruence

New Employee Socialization and the Role of Training

Purpose of the Study

Significance of This Study

Assumptions

Definition of Key Terms

Summary

CHAPTER 2

LITERATURE REVIEW

Person-Organization Fit

Values Congruence

Newcomer Training

Summary

CHAPTER

METHODOLOGY

Population and Sample

Measures

Data Analysis

Summary

CHAPTER 4

RESULTS

Descriptive Statistics

Confirmatory Factor Analysis

Hierarchical Regression Analysis

Summary

CHAPTER 5 SUMMARY, DISCUSSION, AND RECOMMENDATIONS

Summary of Study

Discussion

Implications

Delimitations and Limitations of the Study

Recommendations for Future Research

APPENDIX A: SURVEY INSTRUMENT

APPENDIX B: CONSENT FORM

APPENDIX C: LOUISIANA STATE UNIVERSITY INSTITUTIONAL REIVEW BOARD APPROVAL LETTERS

REFERENCES

VITA