دانلود رایگان پایان نامه سبک رهبری در رهبری مشترک و عملکرد تیمی
ترجمه نشده

دانلود رایگان پایان نامه سبک رهبری در رهبری مشترک و عملکرد تیمی

عنوان فارسی پایان نامه: سبک رهبری در رهبری مشترک و عملکرد تیمی با سبک پیروی
عنوان انگلیسی پایان نامه: Leadership Style on Shared Leadership and Team Performance Via Followership Style
رشته های مرتبط: مدیریت
گرایش های مرتبط: مدیریت اجرایی - مدیریت عملکرد
استاد راهنما: Valerie Sessa
استاد مشاور: Michael Bixter, Daniel Simonet
شناسه دیجیتال: https://digitalcommons.montclair.edu/etd/1047
نویسندگان: Pasquale Alexander Tosto
دانشگاه: Montclair State University
صفحات پایان نامه انگلیسی: 62
مقطع: کارشناسی ارشد
سال انتشار: 2022
فهرست فارسی مطالب (ترجمه ماشینی)

خلاصه

لیست جداول

لیست تصاویر

مقدمه

رهبری مشترک

تشویق به ظهور رهبری مشترک: رهبری مشارکتی در مقابل رهبری دستوری

سبک پیروی

عملکرد تکلیف در عملکرد تیمی

رهبری مشترک در عملکرد تیمی

رهبری مشترک در رابطه عملکرد کار فردی- تیمی

روش

شركت كنندگان

روش

معیارها

رهبری مشترک

عملکرد تیمی

عملکرد تکی

بررسی دستکاری

طرح مطالعه

تحلیل داده ها

نتایج

بحث

محدودیت ها و مسیرهای آینده

نتیجه

شکل 1

شکل 2

شکل 3

شکل 4

شکل 5

جدول 1

ضمیمه A ارسال کار گروهی

ضمیمه B رزومه کاری گروه A

ضمیمه C مجموعه وظایف گروه A

ضمیمه D رزومه کاری گروه B

ضمیمه E مجموعه وظایف گروه B

ضمیمه F رزومه کاری گروهی C

ضمیمه G مجموعه وظایف گروه C 

ضمیمه H رزومه کاری گروه D

ضمیمه I مجموعه وظایف گروهی D

بخشی از پایان نامه (ترجمه ماشینی)

چکیده پایان نامه

    کار اخیر ارتباط قوی بین رهبری مشترک و عملکرد تیمی را نشان داده است. علی‌رغم این یافته‌ها، هنوز تحقیقاتی در مورد میزان پیش‌بینی سبک رهبری از سوی یک رهبر تعیین‌شده، ظهور رهبری مشترک در رابطه برقرار شده بین رهبری مشترک و عملکرد تیم وجود ندارد. هدف مطالعه حاضر پرداختن به این شکاف ادبی با دستکاری سبک رهبری در یک مطالعه کار تیمی به منظور مشاهده تأثیر رهبری دستوری در مقابل رهبری مشارکتی بر ظهور رهبری مشترک و تأثیر متعاقب آن بر عملکرد تیم است. علاوه بر این، مطالعه حاضر همچنین با هدف مشاهده اثر تعدیل‌کننده پیشنهادی سبک پیروی، که به‌طور یکسان به عنوان فعال و واکنش‌گرا دستکاری می‌شود، بر رابطه بین سبک رهبری و رهبری مشترک انجام می‌شود. ما دریافتیم که رهبری مشترک زمانی بالاتر است که مشارکتی به جای دستورالعمل باشد و عملکرد تکلیف فردی و تیمی به طور مثبت توسط رهبری مشترک پیش‌بینی شده است، اگرچه این روابط از نظر آماری معنی‌دار نبودند.

بخشی از متن انگلیسی پایان نامه

ABSTRACT OF DISSERTATION

    Recent work has demonstrated a strong link between shared leadership and team task performance. Despite these findings, there is still yet to emerge research on the degree to which leadership style on the part of a designated leader predicts the emergence of shared leadership in the established relationship between shared leadership and team performance. The present study aims to address this literature gap by manipulating leadership style in a teamwork study in order to observe the effect of directive versus participative leadership on the emergence of shared leadership, and its subsequent impact on team performance. Furthermore, the present study also aims to observe the proposed moderating effect of followership style, identically manipulated as proactive and reactive, on the relationship between leadership style and shared leadership. We found that shared leadership is higher when a participative rather than directive and that both individual and team task performance were positively predicted by shared leadership, though these relationships were not statistically significant.

فهرست انگلیسی مطالب

Abstract

List of Tables

List of Figures

Introduction

Shared Leadership

Encouraging the Emergence of Shared Leadership: Participative vs Directive Leadership

Followership Style

Individual Task Performance on Team Task Performance

Shared Leadership on Team Task Performance

Shared Leadership on the Individual-Team Task Performance Relationship

Method

Participants

Procedure

Measures

Shared Leadership

Team Task Performance

Individual Task Performance

Manipulation Check

Study Design

Data Analysis

Results

Discussion

Limitations and Future Directions

Conclusion

Figure 1

Figure 2

Figure 3

Figure 4

Figure 5

Table 1

Appendix A Group Task Job Posting

Appendix B Group Task Resume A

Appendix C Group Task Portfolio A

Appendix D Group Task Resume B

Appendix E Group Task Portfolio B

Appendix F Group Task Resume C

Appendix G Group Task Portfolio C

Appendix H Group Task Resume D

Appendix I Group Task Portfolio D