دانلود رایگان پایان نامه تحلیلی از عملکرد دورکاری در طول همه گیری کووید 19
ترجمه نشده

دانلود رایگان پایان نامه تحلیلی از عملکرد دورکاری در طول همه گیری کووید 19

عنوان فارسی پایان نامه: تحلیلی از عملکرد دورکاری در طول همه گیری کووید 19
عنوان انگلیسی پایان نامه: An Analysis of Telework Performance During the COVID-19 Pandemic
رشته های مرتبط: مدیریت
گرایش های مرتبط: مدیریت منابع انسانی - منابع انسانی و روابط کار
استاد راهنما: John J. Elshaw
استاد مشاور: Lt Col Justin Delorit, Dr Edward D. White
شناسه دیجیتال: https://scholar.afit.edu/etd/5410
نویسندگان: Patrick J. Lopez
دانشگاه: Air Force Institute of Technology
صفحات پایان نامه انگلیسی: 146
مقطع: کارشناسی ارشد
سال انتشار: 2022
فهرست فارسی مطالب (ترجمه ماشینی)

خلاصه

فهرست مطالب

لیست تصاویر

لیست جداول

1. مقدمه

موضوع عمومی

بیان مسأله

اهداف پژوهش

سوالات تحقیقی

سازمان پایان نامه

2. بررسی ادبیات

بررسی اجمالی

تحقیقات مربوطه

2.1 مزایای دورکاری

2.1.1 تداوم عملیات

2.1.2 کاهش در هزینه ها

2.1.3 عملکرد دورکاری

2.1.4 خودمختاری

2.1.5 رضایت شغلی

2.2 معایب دورکاری

2.2.1 واجد شرایط بودن دورکاری

2.2.2 عدم حواس پرتی

2.2.3 ارتباطات ضعیف

2.2.4 انزوای اجتماعی و استرس

2.2.5 اضافه بار

2.3 شخصیت: 5 بزرگ 

2.3.1 توافق پذیری

2.3.2 وظیفه شناسی

2.3.3 برون گرایی

2.3.4 روان رنجوری

2.3.5 گشودگی به تجربه

2.4 تعادل کار و زندگی و نظریه مرز کار و خانواده

2.5 نظریه خود تنظیمی

2.8 فرضیه ها مدل عملکرد دورکاری

3. روش شناسی

3.3 بررسی اجمالی فصل

نمونه و قدرت توسعه

قابلیت اطمینان

رگرسیون خطی چندگانه

اثرات میانجیگری

4. تجزیه و تحلیل و نتایج

بررسی اجمالی فصل

آمار توصیفی

5. بررسی فرضیه ها

رگرسیون خطی چندگانه

مدل رگرسیون نهایی عملکرد دورکاری

اعتبارسنجی: نرمال بودن، واریانس ثابت و استقلال مدل تجدید نظر شده عملکرد دورکاری

6. نتیجه گیری و پیشنهادات

پاسخ به سوالات تحقیق

مفاهیم و اهمیت تحقیق

مفروضات/محدودیت ها

توصیه هایی برای اقدام توصیه هایی برای تحقیقات آینده

نتیجه

ضمیمه A - بررسی دورکاری پرسنل پترسون و شریور AFB

ضمیمه B - جداول قابلیت اطمینان

ضمیمه C – جدول همبستگی ها

منابع

بخشی از پایان نامه (ترجمه ماشینی)

چکیده پایان نامه

     همه‌گیری کووید-19 بسیاری از افراد را مجبور کرد که از فضای کار رو در رو به محیط کار دیجیتالی معروف به دورکاری تغییر کنند. دورکاری یک ابزار کاهش موثر است که تداوم عملیات را تضمین می کند. با این حال، حداکثر دورکاری ممکن است برای همه افراد موثر نباشد. بسیاری از عوامل در سطح فردی، سازمانی و گروهی بر عملکرد دورکاری فرد تأثیر می‌گذارند و این مطالعه چهار مورد از تأثیرگذارترین سوابق را بررسی می‌کند. با استفاده از تحلیل رگرسیون خطی، وظیفه‌شناسی، اضافه بار، ارتباط و عدم حواس‌پرتی پیش‌بینی‌کننده‌های مهمی هستند که بیش از نیمی از واریانس توضیح داده شده در عملکرد دورکاری را تشکیل می‌دهند. با حمایت تئوری های خودتنظیمی، وظیفه شناسی و عدم حواس پرتی دارای قوی ترین ضرایب بتا بودند که نشان دهنده بیشترین تأثیر بر عملکرد دورکاری است. این یافته‌ها با تمرکز بر جنبه‌های شخصی که به عملکرد دورکاری کمک می‌کنند، به مجموعه ادبیات دورکاری کمک می‌کنند. رهبران و سرپرستان می توانند از این تحقیق برای تجدید نظر در سیاست های دورکاری و آموزش، آموزش و توسعه زیردستان خود در مورد جنبه های خودتنظیمی مؤثر استفاده کنند. در موارد تنزل عملکرد، کارفرمایان تشویق می‌شوند تا از افرادی که دارای مشکلات خودتنظیمی هستند، مشاوره داده و از گزینه دورکاری خودداری کنند.

بخشی از متن انگلیسی پایان نامه

ABSTRACT OF DISSERTATION

    The COVID-19 pandemic forced many individuals to shift from an atmosphere of face-to-face work to the digital work environment known as telework. Telework is an effective mitigation tool that ensures the continuity of operations. However, maximized telework may not be effective for all individuals. Many individual, organizational, and group level factors influence one’s telework performance and this study examines four of the most influential antecedents. Using linear regression analysis, conscientiousness, overload, communication, and non-distractibility were found to be significant predictors that account for over half the variance explained in telework performance. Supported by self-regulation theories, both conscientiousness and non-distractibility contained the strongest beta coefficients, signifying the greatest impact on telework performance. These findings contribute to the telework body of literature by focusing on personal aspects that contribute to telework performance. Leaders and supervisors can use this research to revise telework policies and to train, educate, and develop their subordinates on aspects of effective self-regulation. In cases of degraded performance, employers are encouraged to counsel and withhold the option to telework from those with self-regulation issues.

فهرست انگلیسی مطالب

Abstract

Table of Contents

List of Figures

List of Tables

1. Introduction

General Issue

Problem Statement

Research Objectives

Investigative Questions

Thesis Organization

2. Literature Review

Overview

Relevant Research

2.1 Benefits of Telework

2.1.1 Continuity of Operations

2.1.2 Reduction in Costs

2.1.3 Telework Performance

2.1.4 Autonomy

2.1.5 Job Satisfaction

2.2 Disadvantages of Telework

2.2.1 Telework Eligibility

2.2.2 Non-Distractibility

2.2.3 Degraded Communication

2.2.4 Social Isolation and Stress

2.2.5 Overload

2.3 Personality: Big 5

2.3.1 Agreeableness

2.3.2 Conscientiousness

2.3.3 Extraversion

2.3.4 Neuroticism

2.3.5 Openness to Experience

2.4 Work-Life Balance and Work-Family Border Theory

2.5 Self-Regulation Theory

2.8 Hypotheses

Model of Telework Performance

3. Methodology

3.3 Chapter Overview

Sample and Power

Measure Development

Reliability

Multiple Linear Regression

Mediation Effects

4. Analysis and Results

Chapter Overview

Descriptive Statistics

5. Review of Hypotheses

Multiple Linear Regression

Final Regression Model of Telework Performance

Validation: Normality, Constant Variance, & Independence

Revised Model of Telework Performance

6. Conclusions and Recommendations

Research Questions Answered

Implications and Significance of Research

Assumptions/Limitations

Recommendations for Action

Recommendations for Future Research

Conclusion

Appendix A – Telework Survey of Peterson & Schriever AFB Personnel

Appendix B – Tables of Reliability

Appendix C – Table of Correlations

References