دانلود رایگان پایان نامه استراتژی های نوآوری در شرکت های کوچک و متوسط چینی
ترجمه نشده

دانلود رایگان پایان نامه استراتژی های نوآوری در شرکت های کوچک و متوسط چینی

عنوان فارسی پایان نامه: استراتژی های نوآوری در شرکت های کوچک و متوسط چینی: بررسی نقش مالکیت خانوادگی و هویت اجتماعی و تمرکز نظارتی مدیر اجرایی ارشد
عنوان انگلیسی پایان نامه: Innovation strategies in Chinese SMEs: An examination of the role of family ownership, and the social identity and regulatory focus of CEOs
رشته های مرتبط: مدیریت
گرایش های مرتبط: مدیریت اجرایی - مدیریت کسب و کار
ترجمه فارسی کلمات کلیدی: نوآوری دوجانبه، مالکیت خانوادگی، هویت اجتماعی، نظریه تمرکز نظارتی
کلمات کلیدی انگلیسی: ambidextrous innovation, family ownership, social identity, regulatory focus theory
استاد راهنما: TAN
استاد مشاور: Wee Liang
شناسه دیجیتال: https://ink.library.smu.edu.sg/etd_coll/406
نویسندگان: Tiejiong FAN
دانشگاه: Singapore Management University
صفحات پایان نامه انگلیسی: 130
مقطع: دکتری
سال انتشار: 2022
فهرست فارسی مطالب (ترجمه ماشینی)

تصدیق

فصل 1 مقدمه

1.1 بررسی اجمالی تحقیق

1.1.1 پیشینه تحقیق

1.1.2 سوالات تحقیق

1.2 اهمیت تحقیق

1.2.1 مشارکت نظری

1.2.2 کاربرد عملی

1.3 طراحی تحقیق

فصل 2 بررسی ادبیات

2.1 مفهوم و ویژگی های شرکت خانوادگی

2.1.1 تعریف مفهوم شرکت خانوادگی

2.1.2 تعریف وراثت بین نسلی کسب و کار خانوادگی

2.2 استراتژی نوآوری

2.2.1 نظریه دوگانگی نوآورانه

2.2.2 مکانیسم تحقق دوگانگی نوآورانه

2.3. هویت اجتماعی

2.3.1 پیشینه نظریه هویت اجتماعی

2.3.2 ابعاد نظریه هویت اجتماعی

2.3.3 فرآیند اساسی شناسایی

2.3.4 بررسی نظری

2.4 تمرکز نظارتی

2.4.1 مفهوم تمرکز نظارتی

2.4.2 مخالفت بین تمرکز ارتقاء و تمرکز دفاعی

2.4.3 ترویج همزیستی تمرکز ارتقاء و تمرکز دفاعی

2.5 تأثیر مالکیت خانواده، هویت اجتماعی و تمرکز نظارتی مدیران عامل بر استراتژی های نوآوری شرکت های خانوادگی

2.5.1 مدیران عامل

2.5.2 مدیران عامل از نوادگان خانواده

2.5.3 مدیران عامل حرفه ای در شرکت های خانوادگی

2.5.4 مدیران عامل در شرکت های غیر خانوادگی

فصل سوم طرح تحقیق

3.1 نظریه پایه

3.1.1 اصول بنیادی گراندد تئوری

3.1.2 رویه گراندد تئوری

3.1.3 طراحی تحقیق

3.2 مطالعات موردی

3.2.1 مطالعه چند موردی

3.2.2 مزایا و معایب مطالعه موردی

3.2.3 انتخاب مورد

3.2.4 آزمون روایی و پایایی

3.3. جمع آوری داده ها

فصل 4 انتخاب استراتژی نوآوری مدیران عامل شرکت های غیر خانوادگی

فصل 5 انتخاب استراتژی نوآوری مدیران عامل خانواده و مدیران عامل حرفه ای شرکت های خانوادگی

فصل 6 انتخاب استراتژی نوآوری مدیران عامل بنیانگذار خانواده

فصل 7 مقایسه موردی و ساخت مدل بر اساس تحلیل زمینی

فصل هشتم بحث و نتیجه گیری

8.2.1 مفاهیم مدیریتی

8.2.2 محدودیت ها و تحقیقات آینده

منابع

بخشی از پایان نامه (ترجمه ماشینی)

چکیده پایان نامه

    از زمان اصلاحات و گشایش، شرکت‌های خانوادگی چین به سرعت توسعه یافته‌اند و برخی از شرکت‌های خانوادگی وارد دوره وراثت بین نسلی شده‌اند که ممکن است دچار تلاطم‌های سازمانی شده و با عدم اطمینان زیادی مواجه شوند. در همین حال، مدیران عامل شرکت های چینی بیشتر و بیشتر متوجه می شوند که نوآوری به نیروی محرکه تحول و ارتقای SME ها تبدیل شده است. بنابراین، در طول وراثت بین نسلی و پس از آن، آیا مدیران عامل شرکت های خانوادگی همان تصمیمی را در مورد استراتژی نوآوری اتخاذ می کنند که مدیران عامل شرکت های غیر خانوادگی؟ آیا مدیران عامل نسل دوم شرکت های خانوادگی همان تصمیمی را که بنیانگذاران شرکت های خانوادگی در مورد استراتژی نوآوری می گیرند، می گیرند؟ ارزش بررسی نقش مالکیت خانواده و تمرکز نظارتی مدیران عامل را دارد. با استفاده از مطالعه چند موردی و نظریه زمینه‌ای، این مطالعه 7 SEM چینی را برای بررسی رابطه بین مدیران عامل و استراتژی‌های نوآوری SMEهای خانوادگی و غیر خانوادگی انتخاب می‌کند. از طریق مصاحبه‌ها، مشاهدات میدانی و اطلاعات آرشیو شده، تعداد زیادی داده جمع‌آوری شده است که مبنای شواهد متعددی برای شکل‌گیری مفاهیم و توسعه نظریه‌ها فراهم کرده است. ما متوجه شدیم که مالکیت متفاوت بر تصمیم‌گیری در مورد نوآوری تأثیر می‌گذارد، و تمرکز نظارتی متفاوت مدیران عامل میانجی رابطه بین هویت اجتماعی مدیران عامل و ترجیح آنها بر استراتژی نوآوری است.

بخشی از متن انگلیسی پایان نامه

ABSTRACT OF DISSERTATION

    Since the reform and opening up, China’s family enterprises have developed rapidly and some family enterprises have entered the period of intergenerational inheritance which may experience some organizational turbulence and face great uncertainty. Meanwhile, more and more CEOs of Chinese enterprises realize that innovation has become the driving force for the transformation and upgrading of SMEs. So, during the intergenerational inheritance and afterwards, whether CEOs of family enterprises make the same decision on innovation strategy as CEOs of non-family enterprises? Whether the second generation CEOs of family enterprises make the same decision on innovation strategy as the founders of family enterprises? It’s worthy of examining the role of family ownership and the regulatory focus of CEOs. Using the multi case study and grounded theory, this study selects 7 Chinese SEMs to explore the relationship between CEOs and innovation strategies of family and non-family SMEs. Through the interviews, field observation, and the archived information, a large number of data has been collected, which provided a multiple evidence basis for the formation of concepts and the development of theories. We find that different ownership influences the decision-making on innovation, and the different regulatory focus of CEOs mediates the relationship between CEOs’ social identity and their preference on innovation strategy.

فهرست انگلیسی مطالب

Acknowledgement

Chapter 1 Introduction

1.1   Research Overview

1.1.1 Research Background

1.1.2 Research Questions

1.2 Research Significance

1.2.1 Theoretical Contribution

1.2.2 Practical Implication

1.3 Research Design

Chapter 2 Literature Review

2.1 Concept and Characteristics of Family Firm

2.1.1 Concept Definition of Family Firm

2.1.2 Definition of Family Business Intergenerational Inheritance

2.2 Innovation Strategy

2.2.1 Innovative Duality Theory

2.2.2 The Realization Mechanism of Innovative Duality

2.3. Social Identity

2.3.1 Background of Social Identity Theory

2.3.2 Dimensions of Social Identity Theory

2.3.3 Basic Process of Identification

2.3.4 Theoretical Review

2.4 Regulatory Focus

2.4.1 The Concept of Regulatory Focus

2.4.2 Opposition between Promotion Focus and Defense Focus

2.4.3 Promoting the Coexistence of Promotion Focus and Defense Focus

2.5 The Impact of Family Ownership, Social Identity, and Regulatory Focus of CEOs on Innovation Strategies of Family Firms

2.5.1 Family Founder CEOs

2.5.2 Family Descendant CEOs

2.5.3 Professional CEOs in Family Firms

2.5.4 CEOs in Non-family Firms

Chapter 3 Research Design

3.1 Grounded Theory

3.1.1 Fundamental Principles of Grounded Theory

3.1.2 The Procedure of Grounded Theory

3.1.3 Research Design

3.2 Case Studies

3.2.1 Multi Case Study

3.2.2 Pros and Cons of Case Study

3.2.3 Case Selection

3.2.4 Validity and Reliability Test

3.3. Data Collection

Chapter 4 The Innovation Strategy Choice of Non-family Firm CEOs  

Chapter 5 The Innovation Strategy Choice of Family Descendant CEOs and Professional CEOs of Family Firms

Chapter 6 The Innovation Strategy Choice of Family Founder CEOs

Chapter 7 Case Comparison and Model Construction based on the Grounded Analysis

Chapter 8 Discussion and Conclusion

8.2.1 Managerial Implications

8.2.2 Limitations and Future Research

References