دانلود رایگان پایان نامه ریسک کارآفرینانه و تاب آوری
ترجمه نشده

دانلود رایگان پایان نامه ریسک کارآفرینانه و تاب آوری

عنوان فارسی پایان نامه: ریسک کارآفرینانه و تاب آوری
عنوان انگلیسی پایان نامه: Entrepreneurial risk and resilience
رشته های مرتبط: مدیریت
گرایش های مرتبط: کارآفرینی
ترجمه فارسی کلمات کلیدی: ریسک، تاب آوری، کارآفرینی، روش ریسک، تصمیم کارآفرینانه
کلمات کلیدی انگلیسی: Risk, resilience, entrepreneurship, risk attitude, entrepreneurial decision
استاد راهنما: Jaakko Simonen
استاد مشاور: Mourelatos, Evangelos
شناسه دیجیتال: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202206142767
نویسندگان: Essi Maalismaa
دانشگاه: UNIVERSITY OF OULU
صفحات پایان نامه انگلیسی: 51
مقطع: کارشناسی ارشد
سال انتشار: 2022
فهرست فارسی مطالب (ترجمه ماشینی)

1. مقدمه

2 تعاریف و اندازه گیری مفاهیم اصلی

2.1 ارزیابی نگرش ریسک و ریسک

2.2 تاب آوری به عنوان یک فرآیند، یک ویژگی شخصی و یک نتیجه

2.3 کارآفرینی و انتخاب کارآفرینانه

3. شواهدی از ادبیات قبلی

3.1 نگرش ریسک کارآفرینان

3.2 پیش فرض های انعطاف پذیری کارآفرینان

4 نگرش ریسک مشاهده شده، تاب آوری و بحث

4.1 زمینه سازی مصاحبه

4.2 نتایج و بحث

5. نتیجه گیری ها

منابع

ضمیمه ها

ضمیمه 1 طرح کلی یک مصاحبه نیمه ساختاریافته

بخشی از پایان نامه (ترجمه ماشینی)

چکیده پایان نامه

    کارآفرینی علیرغم خطرات زیادش محبوب است. تعداد بسیار زیاد کارآفرینان آن را به دلایل متعددی مهم می کند، به عنوان مثال، اثر اشتغال. به همین دلایل، مطالعه کارآفرینی نیز مهم و پرطرفدار است. این پایان نامه به بررسی خطرات کارآفرینی و انعطاف پذیری کارآفرینان می پردازد. از آنجایی که نمی توان از خطرات در کارآفرینی اجتناب کرد، مطالعه نگرش ریسک کارآفرینان و تأثیر نگرش ریسک بر موفقیت آنها مهم است. ریسک‌ها همچنین انعطاف‌پذیری را مهم می‌کنند، زیرا برای کارآفرین حیاتی است که بتواند به سرعت از هر موقعیت نامطلوب و شکستی که ممکن است منجر به آن شود، بهبود یابد.

    این پایان نامه بررسی می کند که آیا کارآفرینان واقعاً به دنبال ریسک هستند یا خیر، همانطور که اغلب بیان می شود و به دلیل خطرپذیری و احتمال کم موفقیت فرض می شود. از آنجایی که اندازه گیری نگرش ریسک بسیار دشوار است و ابزار اندازه گیری مناسبی وجود ندارد، نمی توان نتیجه گرفت که همه کارآفرینان ریسک پذیر هستند یا همه افراد ریسک گریز به کار گرفته می شوند. این پایان نامه پیشنهاد می کند که نگرش ریسک خنثی برای یک کارآفرین بسیار سودمند است زیرا به کارآفرین اجازه می دهد تا روی چیزهایی که ارزشمند هستند تمرکز کند.

    بخش تجربی این پایان نامه شامل مصاحبه می باشد. نتایج مصاحبه نه تنها تا حد زیادی از یافته های مطالعات قبلی پشتیبانی می کند، بلکه یافته های مهمی را برای مطالعه کلی کارآفرینی ارائه می دهد. مرور ادبیات و بخش تجربی با هم نشان می‌دهد که از آنجایی که اندازه‌گیری نگرش‌های ریسک و تاب‌آوری بسیار دشوار است، تحقیقات آینده نباید صرفاً بر اندازه‌گیری متمرکز شود، بلکه باید بر نحوه حمایت و بهبود مدیریت ریسک و تاب‌آوری کارآفرینان متمرکز شود.

بخشی از متن انگلیسی پایان نامه

ABSTRACT OF DISSERTATION

    Entrepreneurship is popular despite its great risks. The tremendous number of entrepreneurs makes it important for multiple reasons, for example, the employment effect. For these reasons, the study of entrepreneurship is also important and popular. This thesis studies the risks of entrepreneurship and the resilience of entrepreneurs. Because the risks cannot be avoided in entrepreneurship, it is important to study the risk attitudes of entrepreneurs and the effect risk attitudes have on their success. Risks also make resilience important as it is vital for the entrepreneur to be able to recover quickly from any adverse situations and setbacks that the risks might result.

    This thesis studies whether entrepreneurs truly are risk seeking as it is often stated and presumed because of the riskiness and low probabilities of success. Because risk attitude measurement is extremely difficult and there is no proper measurement tool, it cannot be concluded that all entrepreneurs are risk seeking or that all risk averse individuals are employed. The thesis suggests that neutral risk attitude is most beneficial for an entrepreneur because it allows the entrepreneur to focus on the things that are worthwhile.

    This thesis also examines the true resilience of entrepreneurs and the importance of resilience for the success of an entrepreneur. Entrepreneurs are often considered resilient because the nature of entrepreneurship requires ability to survive challenging circumstances and learn from them to be better prepared in the future. Based on the results, it can be concluded that there is no evidence of all entrepreneurs being highly resilient. Resilience is difficult to measure which makes the comparison difficult. Also, resilience does not guarantee success. It increases the probability of becoming an entrepreneur and assists in survival during difficult times.

    The empirical section of this thesis includes an interview. The results of the interview not only largely support the findings of earlier studies but also presents important findings for the general study of entrepreneurship. Together the literature review and the empirical section suggest that because risk attitudes and resilience are extremely difficult to measure, the future research should not be focused solely on the measurement but rather on how to support and improve entrepreneurs’ risk management and resilience.

فهرست انگلیسی مطالب

1 INTRODUCTION

2 DEFINITIONS AND MEASUREMENTS OF THE MAIN CONCEPTS

2.1 Risk and risk attitude assessment

2.2 Resilience as a process, a personal feature and an outcome

2.3 Entrepreneurship and entrepreneurial choice

3. EVIDENCE FROM PREVIOUS LITERATURE

3.1 Entrepreneurs’ risk attitudes

3.2 Entrepreneurs’ resilience presumptions

4 OBSERVED RISK ATTITUDE, RESILIENCE AND DISCUSSION

4.1 Interview grounding

4.2 The results and discussion

5. CONCLUSIONS

REFERENCES

APPENDICES

Appendix 1 Outline of a semi-structured interview