دانلود رایگان پایان نامه بررسی رضایت شغلی کادر درمان در طول همه گیری کووید 19
ترجمه نشده

دانلود رایگان پایان نامه بررسی رضایت شغلی کادر درمان در طول همه گیری کووید 19

عنوان فارسی پایان نامه: بررسی رضایت شغلی کادر درمان در طول همه گیری کووید 19: یک مطالعه توصیفی کمی
عنوان انگلیسی پایان نامه: Examining The Job Satisfaction Of Direct Care Workers During Covid-19: A Quantitative Descriptive Study
رشته های مرتبط: مدیریت - روانشناسی
گرایش های مرتبط: مدیریت منابع انسانی - روانشناسی صنعتی و سازمانی
ترجمه فارسی کلمات کلیدی: کادر مستقیم درمان، رضایت شغلی، بقا، استخدام، فرسودگی، ترک خدمت
کلمات کلیدی انگلیسی: Direct Care Workers, job satisfaction, retention, recruitment, burnout, turnover
استاد راهنما: Laura Bertonazzi
استاد مشاور: Darren Akerman, John Kowalski
شناسه دیجیتال: https://dune.une.edu/theses/408
نویسندگان: Sonja A. Stewart
دانشگاه: University of New England
صفحات پایان نامه انگلیسی: 123
مقطع: دکتری
سال انتشار: 2022
فهرست فارسی مطالب (ترجمه ماشینی)

سپاسگزاریها

فهرست جدول

فهرست شکل

چکیده

فصل 1 مقدمه

تعریف اصطلاحات

بیان مسأله

هدف از این مطالعه

سوالات تحقیق

چارچوب مفهومی

فرض، محدودیت ها و دامنه

منطق و اهمیت

نتیجه فصل 2 - بررسی ادبیات

چارچوب مفهومی

چارچوب نظری

نظریه سرمایه انسانی

نقاط ضعف نظریه سرمایه انسانی

نقاط قوت نظریه سرمایه انسانی

سازمان بررسی ادبیات

نیروی کار مراقبت مستقیم

نارضایتی شغلی در کارکنان مراقبت مستقیم

گردش مالی مراقبت مستقیم

استراتژی های استخدام کارکنان مراقبت مستقیم

رضایت شغلی در میان کارکنان مراقبت مستقیم

ارزیابی رضایت و نظرسنجی رضایت شغلی

تقویت نگهداری در میان کارکنان مراقبت مستقیم

هزینه کار عاطفی

کار عاطفی در میان کارکنان مراقبت مستقیم

درک فرسودگی شغلی

فرسودگی شغلی و آسیب روانی در میان کارکنان مراقبت مستقیم

اثرات پاندمی کووید 19 بر کارکنان مراقبت مستقیم

نتیجه گیری

فصل 3 - روش شناسی

هدف از مطالعه

سوالات تحقیق و طراحی

جمعیت و روش های نمونه گیری

ابزار دقیق

اعتبار سنجی ابزار

جمع آوری داده ها

تحلیل داده ها

محدودیت ها و محدودیت های طراحی تحقیق

اعتبار داخلی و خارجی

مسائل اخلاقی در مطالعه پیشنهادی

نتیجه گیری

فصل 4-نتایج

روشهای تحلیل

نتایج و یافته ها

جمعیت شناسی

تفسیر یافته ها

یافته های جهانی

یافته های رضایت جهانی جغرافیایی در هر منطقه خوشه ای

یافته های صورت فلکی

حقوق

ترویج

نظارت

فواید جوایز احتمالی

شرایط

همکاران

خود کار کن

ارتباط

خلاصه

فصل 5-نتیجه گیری

تفسیر و مفاهیم یافته ها

یافته 1: رضایت شغلی و عوامل انگیزش

یافته2: نارضایتی شغلی و عوامل بهداشتی

محدودیت ها

مفاهیم

توصیه هایی برای اقدام

توصیه هایی برای مطالعه بیشتر

نتیجه گیری

منابع

ضمیمه A: نمونه آگهی استخدام

ضمیمه B: تأییدیه های گروه فیس بوک برای ارسال

ضمیمه C: ابزار دقیق

ضمیمه D: مجوزهای نظرسنجی

ضمیمه E: برگه اطلاعات مطالعه

ضمیمه F: سوالات جمعیت شناختی که پس از بررسی JSS پرسیده شد

بخشی از پایان نامه (ترجمه ماشینی)

چکیده پایان نامه

    این مطالعه کمی توصیفی رضایت شغلی 39 کارگر مراقبت مستقیم (DCWs) را که در طول همه‌گیری COVID-19 از مارس 2020 تا دسامبر 2021 در ایالات متحده کار می‌کردند، مورد بررسی قرار داد. این کار برای تعیین علت و معلول بین همه‌گیری و رضایت شغلی DCWها انجام نشد: همه‌گیری به سادگی به عنوان یک چارچوب زمانی مورد استفاده قرار گرفت. یک نظرسنجی REDCap به دو گروه DCW در فیس بوک ارسال شد که حاوی اطلاعاتی در مورد مطالعه، یک نسخه الکترونیکی از نظرسنجی رضایت شغلی (JSS) توسط پل اسپکتور (2021) و سوالات عمومی جمعیت شناختی بود. نمونه‌گیری گلوله برفی همچنین برای شرکت‌کنندگان تشویق شد تا نظرسنجی را با سایر DCWهایی که ممکن است بدانند معیارهای مطالعه را برآورده می‌کنند به اشتراک بگذارند. نتایج و یافته‌های تحقیق این بود که در سطح جهانی، مطالعه نمونه امتیاز کمتری نسبت به هنجارهای خدمات اجتماعی آمریکایی اسپکتور (2022) با اختلاف کلی 18.24 امتیاز کسب کرد. این را می توان به عنوان نارضایتی DCW های مطالعه نمونه نسبت به هنجارها استنباط کرد. علاوه بر این، 8 وجه از 9 جنبه کمتر از (0.13-3.45) هنجارهای ارائه شده خدمات اجتماعی آمریکا بود، که نشان دهنده درجات متفاوتی از نارضایتی/دوسوگرایی در آن مناطق نیز بود. فقط 1 جنبه از مطالعه نشان داد که DCWهای مطالعه نمونه کمی بیشتر از هنجارها راضی هستند (0.29 امتیاز بالاتر) و این مربوط به خود کار بود. یافته‌های این مطالعه همراه با تحقیقات بیشتر در رابطه با رضایت شغلی DCW‌ها می‌تواند توسط آژانس‌های ارائه‌دهنده برای رسیدگی به مناطقی که DCW‌ها نارضایتی را گزارش می‌دهند به‌عنوان «بهداشت» و حفظ ابتکاراتی که رضایت شغلی را ارتقا می‌دهند به‌عنوان «انگیزه» مورد استفاده قرار گیرد. با چارچوب مفهومی نظریه رضایت شغلی هرزبرگ (Khanna, 2017).

بخشی از متن انگلیسی پایان نامه

ABSTRACT OF DISSERTATION

    This quantitative descriptive study examined the job satisfaction of 39 Direct Care Workers (DCWs) who worked during the COVID-19 pandemic from March 2020-December 2021 in the United States. This was done not to determine cause and effect between the pandemic and job satisfaction of DCWs: the pandemic was simply used as a timeframe. A REDCap survey was posted to two DCWs groups on Facebook which contained information on the study, an electronic version of the Job Satisfaction Survey (JSS) by Paul Spector (2021) and general demographics questions. Snowball sampling was also encouraged for particpants to share the survey with other DCWs they may know that met the criteria for the study. The results and findings of the research were that globally the sample study scored lower than the Spector (2022) American Social Services Norms, with an 18.24 point overall difference. This can be inferred as the DCWs of the sample study being more dissatisfied than the norms. In addition to this 8 out of 9 facets were less than (0.13-3.45) the provided American Social Service Norms, indicating varying degrees of dissatisfaction/ambivalence in those areas as well. Only 1 facet of the study indicated that the sample study DCWs are slightly more satisfied (0.29 points higher) than the norms, and that was in regards to the work itself. This study’s findings coupled with further research in regards to the job satisfaction of DCWs can be used by provider agencies to address areas where DCWs report dissatisfaction otherwise known as “hygiene”, and maintain initiatives that promote satisfaction also referenced as “motivation” which is supported by the conceptual framework of Herzberg’s theory of job satisfaction (Khanna, 2017).

فهرست انگلیسی مطالب

DEDICATION

ACKNOWLEDGEMENTS

LIST OF TABLE

LIST OF FIGURE

ABSTRACT

CHAPTER 1—INTRODUCTION

Definition of Terms

Statement of the Problem

Purpose of This Study

Research Questions

Conceptual Framework

Assumption, Limitations, and Scope

Rationale and Significance

Conclusion

CHAPTER 2 – LITERATURE REVIEW

Conceptual Framework

Theoretical Framework

Human Capital Theory

Weaknesses of Human Capital Theory

Strengths of Human Capital Theory

 Organization of the Literature Review

The Direct Care Workforce

Job Dissatisfaction in Direct Care Workers

Direct Care Turnover

Recruitment Strategies of Direct Care Workers

Job Satisfaction Among Direct Care Workers

Assessment of Satisfaction and the Job Satisfaction Survey

Fostering Retention Among Direct Care Workers

The Cost of Emotional Labor

Emotional Labor Among Direct Care Workers

Understanding Burnout

Burnout and Psychological Trauma Among Direct Care Workers

COVID-19 Pandemic

The Effects of COVID-19 on Direct Care Workers

Conclusion

CHAPTER 3—METHODOLOGY

Purpose of the Study

Research Questions and Design

Population and Sampling Methods

Instrumentation

Validation of Instruments

Data Collection

Data Analysis

Limitations and Delimitations of Research Design

Internal and External Validity

Ethical Issues in the Proposed Study

Conclusion

CHAPTER 4—RESULTS

Analysis Methods

Results and Findings

Demographics

Interpreting the Findings

Global Findings

Geographic Global Satisfaction Findings Per Cluster Region

Constellation Findings

Salary

Promotion

Supervision

Benefits

Contingent Rewards

Conditions

Coworkers

Work Iteself

Communication

Summary

CHAPTER 5—CONCLUSION

Interpretation and Implications of Findings

Finding 1: Job Satisfaction and Motivation Factors

Findings 2: Job Dissatisfaction and Hygiene Factors

Limitations

Implications

Recommendations for Action

Recommendations for Further Study

Conclusion

REFERENCES

APPENDIX A: Sample Recruitment Posting

APPENDIX B: Facebook Group Approvals for Posting

APPENDIX C: Instrumentation

APPENDIX D: Survey Permissions

APPENDIX E: Study Information Sheet

APPENDIX F: Demographic Questions asked after the JSS Survey