دانلود رایگان پایان نامه جو آنلاین در خرده فروشی لوازم دست دوم
ترجمه نشده

دانلود رایگان پایان نامه جو آنلاین در خرده فروشی لوازم دست دوم

عنوان فارسی پایان نامه: جو آنلاین در خرده فروشی لوازم دست دوم
عنوان انگلیسی پایان نامه: Online Atmospherics in Second-hand Retail
رشته های مرتبط: مدیریت
گرایش های مرتبط: بازاریابی - تجارت الکترونیک
استاد راهنما: Kelly Price-Rhea
استاد مشاور: Hope Manuel
شناسه دیجیتال: https://dc.etsu.edu/honors/709
نویسندگان: Hope Manuel
دانشگاه: East Tennessee State University
صفحات پایان نامه انگلیسی: 25
مقطع: کارشناسی
سال انتشار: 2022
فهرست فارسی مطالب (ترجمه ماشینی)

خلاصه

بررسی ادبیات

مقدمه

خرده فروشی آنلاین

مخاطب هدف

انگیزه ها

فروش مجدد

برنامه های خرده فروشی لوازم دست دوم آنلاین

روش شناسی

مقدمه

طرح پژوهش

فاعل

موضوع

روش جمع آوری داده ها

روش تجزیه و تحلیل داده ها

بحث و مفاهیم مدیریتی

نتیجه گیری

منابع

بخشی از پایان نامه (ترجمه ماشینی)

چکیده پایان نامه

    در بخش خرده فروشی، دو بخش با کمک یکدیگر در دهه گذشته به شدت رشد کرده اند. این دو بخش شامل خرده فروشی آنلاین و خرده فروشی دست دوم است. خرده فروشی آنلاین به دلیل اجرای اتمسفر آنلاین رشد قابل توجهی داشته است. این پدیده به هدف این مطالعه منجر شد: مشاهده جو آنلاین موجود در خرده فروشی آنلاین دست دوم. برای دستیابی به این هدف، ادبیات مربوط به خرده فروشی آنلاین، مخاطبان هدف، انگیزه های مصرف کنندگان، فروش مجدد و برنامه های دست دوم آنلاین مورد بررسی قرار گرفت. برای این مطالعه، پنج سایت خرده فروشی آنلاین دست دوم انتخاب شدند. مشاهده شد که هجده مورد از رایج‌ترین جوی آنلاین در این سایت‌های خرده‌فروشی آنلاین وجود دارند، وجود ندارند، یا قادر به تعیین آن نیستند. نتایج، یافته های قابل توجهی از جمله اهمیت فضای سفید را نشان داد. بر اساس نتایج این مطالعه، مفاهیم مدیریتی ارائه شده است.

بخشی از متن انگلیسی پایان نامه

ABSTRACT OF DISSERTATION

    Within the retail sector, two sections have grown drastically with the help of each other in the past decade. Those two sections include online retail and second-hand retail. Online retail has grown remarkably due to the implementation of online atmospherics. This phenomenon led to the purpose of this study: to observe the online atmospherics present in online second-hand retail. To achieve this purpose, the literature related to online retail, target audience, motivations of consumers, reselling, and online second-hand apps was explored. For this study, five online second-hand retail sites were chosen. Eighteen of the most common online atmospherics were observed to be present, not present, or unable to determine in these online second-hand retail sites. Results showed notable findings including the importance of white space. Based upon the results of this study, managerial implications are offered.

فهرست انگلیسی مطالب

Abstract

Literature Review

Introduction

Online Retail

Target Audience

Motivations

Reselling

Online Second-hand Retail Apps

Methodology

Introduction

Research Design

Subjects

Data Collection Procedure

Data Analysis Procedure

Discussion and Managerial Implications

Conclusion

References