دانلود رایگان پایان نامه بازنگری تنوع جغرافیایی
ترجمه نشده

دانلود رایگان پایان نامه بازنگری تنوع جغرافیایی

عنوان فارسی پایان نامه: تنوع جغرافیایی بازنگری شده: بررسی زمینه کنونی و تعدیل اثرات بحران
عنوان انگلیسی پایان نامه: Geographical diversification revisited: Examining context to date and moderating effects of crisis
رشته های مرتبط: مدیریت
گرایش های مرتبط: مدیریت بحران - بازاریابی
ترجمه فارسی کلمات کلیدی: بین المللی سازی، نفوذ بازار خارجی، محصول خارجی، بحران مالی جهانی، عملکرد شرکت
کلمات کلیدی انگلیسی: Internationalization, Foreign Market Penetration, Foreign Production, Global Financial Crisis, Firm Performance
استاد راهنما: GOMULYA
استاد مشاور: David Matius
شناسه دیجیتال: https://ink.library.smu.edu.sg/etd_coll/399
نویسندگان: Deepika Aniruddha DESHPANDE
دانشگاه: Singapore Management University
صفحات پایان نامه انگلیسی: 123
مقطع: دکتری
سال انتشار: 2022
فهرست فارسی مطالب (ترجمه ماشینی)

1. خلاصه اجرایی

2. مقدمه

3. هدف(های) تحقیق

4. بررسی ادبیات

4.1. رابطه بین‌المللی‌سازی و عملکرد

4.2. بین المللی سازی و ریسک

4.3. ابعاد بین المللی شدن

5. فرضیه های تحقیق

5.1. نقش تنوع، انعطاف پذیری عملیاتی و تنوع در طول GFC (2008-09)

5.2. نقش استدلال های متضاد (یعنی بعد انسانی، ابعاد مقیاس و هزینه های حفظ تنوع) در طول GFC 

5.3. نفوذ بازار خارجی و تولید خارجی در طول GFC 

6. مشارکت های نظری مورد انتظار

7. روش شناسی

7.1. نمونه

7.2. متغیرها

7.2.1 متغیر(های) وابسته

7.2.2 متغیر(های) مستقل

7.2.3. مجری

7.2.4. متغیرهای کنترل

7.3. روش مدلسازی

8. تجزیه و تحلیل

9. بررسی های استحکام

10. بحث

11. نتیجه گیری

12. محدودیت ها و جهت گیری آینده

13. مراجع

14. ضمائم

پیوست 1: تنوع جغرافیایی و رابطه عملکرد

پیوست 2: مدل های خلاصه نتایج

پیوست 3: آزمون نسبت درستنمایی (مدل 2 و 3)

پیوست 4: آزمون نسبت درستنمایی (مدل 4 و 5)

پیوست 5: آزمون نسبت درستنمایی (مدل 2 و 4)

پیوست 6: آمار توصیفی (مدل 4)

پیوست 7: آزمون هاسمن (مدل 4)

پیوست 8: تراکم هسته، Qnorm، Pnorm Plots (مدل 4)

پیوست 9: اثرات حاشیه ای نفوذ بازار خارجی و تولید خارجی (مدل 4)

پیوست 10: طرح‌های حاشیه‌های پیش‌بینی‌کننده و اثرات حاشیه‌ای برای نفوذ به بازار خارجی (مدل 4)

پیوست 11: آزمون فرضیه ها: فرضیه 1

پیوست 12: آزمون فرضیه ها: فرضیه 2

پیوست 13: آزمون فرضیه ها: فرضیه 3

پیوست 14: آزمون فرضیه ها (AIC): فرضیه 3

پیوست 15: بررسی استحکام: مدل 4 (با استفاده از ROS و ROE به عنوان متغیرهای مستقل)

پیوست 16: بررسی استحکام: مدل 2 (رویکرد متغیر ابزاری)

پیوست 17: مشتق الاستیسیته به عنوان مشتق یک رابطه لگاریتمی

پیوست 18: تفسیر لگاریتم طبیعی تنوع جغرافیایی (Ln_GSD)

بخشی از پایان نامه (ترجمه ماشینی)

چکیده پایان نامه

    این مطالعه به دنبال اعتبار بخشی مجدد بینش های تحقیقاتی موجود در مورد رابطه بین بین المللی شدن و عملکرد شرکت و بررسی نقش بحران مالی جهانی (GFC) به عنوان تعدیل کننده بالقوه این رابطه است. این تحقیق از یک پایگاه داده طولی از شرکت های تولیدی فهرست شده در ایالات متحده طی دوره 2000-19 استفاده می کند. این ساختار مبتنی بر نفوذ بازار خارجی و همچنین ساختار بین‌المللی‌سازی مبتنی بر تولید خارجی را به کار می‌گیرد و از مدل رگرسیون خطی اثرات ثابت برای تحلیل استفاده می‌کند.

    این مطالعه نشان می‌دهد که رابطه بین بین‌المللی‌سازی مبتنی بر نفوذ در بازار خارجی و عملکرد شرکت، روند کاهشی را در دو دهه گذشته نشان می‌دهد. این ممکن است نفی رابطه عمومی پذیرفته شده (معکوس-U یا S-شکل) نباشد، بلکه بازتابی از مجموعه داده های مورد استفاده و شرایط اقتصادی دوره مطالعه است. روند به سمت حرکت مشترک چرخه های تجاری جهانی، مزایای بین المللی شدن را از بین برده است، در حالی که عواملی مانند حمایت گرایی و ریسک سیاسی و ارز خارجی همچنان چالش هایی را برای شرکت های متنوع ایجاد می کنند. از سوی دیگر، بین‌المللی‌سازی مبتنی بر تولید خارجی با عملکرد شرکت رابطه معناداری ندارد.

    علاوه بر این، GFC به طور منفی رابطه را در مورد بین المللی سازی مبتنی بر نفوذ بازار خارجی تعدیل کرد. این می تواند به دلیل افزایش حمایت گرایی، افزایش پیچیدگی و فشار هزینه های ناشی از بحران باشد. تأثیر تعدیل GFC در مورد تولید خارجی قابل توجه نبود. این را می توان به این واقعیت نسبت داد که اثرات منفی قوی ذکر شده در بالا با مزایای پیوندهای فرعی قوی (یعنی حمایت مالی و همچنین بازارهای داخلی در مورد پیوندهای عمودی) کاهش یافت.

    در نهایت، و با استناد به این نکات، این مطالعه همچنین نشان داد که تأثیر تعدیل منفی GFC بر عملکرد شرکت در مورد بین‌المللی‌سازی مبتنی بر نفوذ در بازار خارجی قوی‌تر از بین‌المللی‌سازی مبتنی بر تولید خارجی بود.

بخشی از متن انگلیسی پایان نامه

ABSTRACT OF DISSERTATION

    This study seeks to revalidate existing research insights on the relationship between internationalization and firm performance and to examine the role of the Global Financial Crisis (GFC) as a potential moderator to this relationship. The research uses a longitudinal database of US-listed manufacturing companies over the period 2000-19. It employs a foreign market penetration-based construct as well as a foreign production-based construct of internationalization and uses a fixed effects linear regression model for the analysis.

    The study suggests that the relationship between foreign market penetration-based internationalization and firm performance shows a declining trend over the past two decades. This may not be a negation of the generally accepted relationship (inverted-U or S-shaped) but a reflection of the data set used and the economic conditions of the study period. The trend towards co-movement of global business cycles has eroded the benefits of internationalization while factors like protectionism and political and foreign currency risk continue to create challenges for diversified firms. Foreign Production based internationalization, on the other hand, does not have a significant relationship with firm performance.

    Further, the GFC negatively moderated the relationship in the case of Foreign Market Penetration based internationalization. This could be due to heightened protectionism, increased complexity and cost pressures induced by the crisis. The moderation impact of the GFC in the case of Foreign Production was not significant. This can be attributed to the fact that the strong negative effects mentioned above were attenuated by the benefits of strong subsidiary linkages (i.e. financial support as well as internal markets in the case of vertical linkages.)

    Finally, and drawing from these points, the study also suggested that the negative moderation impact of the GFC on firm performance was stronger in the case of foreign market penetration-based internationalization than in the case of foreign production -based internationalization.

فهرست انگلیسی مطالب

1. Executive Summary

2. Introduction

3. Research Objective(s)

4. Literature review

4.1. Relationship between Internationalization and Performance

4.2. Internationalization and Risk

4.3. Dimensions of Internationalization

 5. Research Hypotheses

5.1. Role of Diversification, Operating Flexibility and Diversity during the GFC (2008-09)

5.2. Role of Counterbalancing arguments (ie Human dimension, Scale Dimension and costs of maintaining diversity) during the GFC

5.3. Foreign Market Penetration and Foreign Production during the GFC

6. Expected Theoretical Contributions

7. Methodology

7.1. Sample

7.2. Variables

7.2.1 Dependent Variable(s)

7.2.2 Independent Variable(s)

7.2.3. Moderator

7.2.4. Control Variable(s)

7.3. Modelling Procedure

8. Analysis

9. Robustness Checks

10. Discussion

11. Conclusion

12. Limitations and Future Direction

13. References

14. Appendices

Appendix 1: Geographic Diversification and Performance Relationship

Appendix 2: Summary Results Models

Appendix 3: Likelihood ratio test (Model 2 and 3)

Appendix 4: Likelihood ratio test (Model 4 and 5)

Appendix 5: Likelihood ratio test (Model 2 and 4)

Appendix 6: Descriptive Statistics (Model 4)

Appendix 7: Hausman Test (Model 4)

Appendix 8: Kernel Density, Qnorm, Pnorm Plots (Model 4)

Appendix 9: Marginal Effects of Foreign Market Penetration and Foreign Production (Model 4)

Appendix 10: Predictive Margins and Marginal Effects Plots for Foreign Market Penetration (Model 4)

Appendix 11: Testing of Hypotheses: Hypothesis 1

Appendix 12: Testing of Hypotheses: Hypothesis 2

Appendix 13: Testing of Hypotheses: Hypothesis 3

Appendix 14: Testing of Hypotheses (AIC): Hypothesis 3

Appendix 15: Robustness Check: Model 4 (using ROS and ROE as Independent Variables)

Appendix 16: Robustness Check: Model 2 (Instrumental Variable Approach)

Appendix 17: Derivation of Elasticity as the Derivative of a Logarithmic Relationship

Appendix 18: Interpreting the Natural Logarithm of Geographic Diversification (Ln_GSD)