دانلود رایگان پایان نامه بسیاری از جنبه های سرمایه اجتماعی
ترجمه نشده

دانلود رایگان پایان نامه بسیاری از جنبه های سرمایه اجتماعی

عنوان فارسی پایان نامه: بسیاری از جنبه های سرمایه اجتماعی: ارتباط سرمایه اجتماعی با کارآفرینی
عنوان انگلیسی پایان نامه: The Many Sides of Social Capital: How Social Capital Is Related to Entrepreneurship?
رشته های مرتبط: مدیریت
گرایش های مرتبط: مدیریت کسب و کار - کارآفرینی
ترجمه فارسی کلمات کلیدی: برقراری ارتباط با سرمایه اجتماعی، سرمایه اجتماعی جامعه، سازمان های مرتبط، کارآفرینی، سازمان های منزوی، پیوند سرمایه اجتماعی، سرمایه اجتماعی، اثرات منفی سرمایه اجتماعی
کلمات کلیدی انگلیسی: Bridging social capital, bonding social capital, community social capital, connected organizations, entrepreneurship, isolated organizations, linking social capital, social capital, negative effects of social capital
استاد راهنما: Yochi Cohen-Charash
استاد مشاور: Romi Kher
شناسه دیجیتال: https://academicworks.cuny.edu/bb_etds/128
نویسندگان: Vivian M. Williams
دانشگاه: CUNY Bernard M Baruch College
صفحات پایان نامه انگلیسی: 68
مقطع: دکتری
سال انتشار: 2022
فهرست فارسی مطالب (ترجمه ماشینی)

چکیده

فهرست اختصارات و نمادها

لیست جداول

لیست تصاویر

مقدمه

بررسی ادبیات

سرمایه اجتماعی: مروری کلی

سرمایه اجتماعی و کارآفرینی نوپا

عضویت سازمانی و کارآفرینی

سرمایه اجتماعی و آرزوی رشد کارآفرینی

گروه های مسلط و نظریه سرکوب

توسعه مدل

روش شناسی

متغیرهای پیش بینی کننده

متغیر معیار

نتایج

بحث و مفاهیم

محدودیت ها، مشارکت و دامنه تحقیقات آینده

نتیجه گیری

ضمیمه 1

ضمیمه 2

کتابشناسی

بخشی از پایان نامه (ترجمه ماشینی)

چکیده پایان نامه

     این مطالعه به بررسی دو سوال در مورد رابطه بین سرمایه اجتماعی و کارآفرینی می پردازد که چندان مورد توجه قرار نگرفته است. اولین مورد این است که ابعاد مختلف سرمایه اجتماعی چگونه با کارآفرینی مرتبط است؟ دوم این که سرمایه اجتماعی جامعه تا چه اندازه با سطح کارآفرینی در میان اعضای حاشیه ای و مسلط یک جامعه مرتبط است؟ سرمایه اجتماعی مزایایی است که از ارتباطات اجتماعی به دست می آید. ما در مورد جنبه های مثبت رابطه بین سرمایه اجتماعی می دانیم، اما بررسی اینکه آیا اثرات منفی وجود دارد نیز مهم است. علاوه بر این، سرمایه اجتماعی جامعه، که سطح کل سرمایه اجتماعی در یک جامعه است، دارای کیفیت خوب عمومی است که همبستگی مثبت قوی تری با کارآفرینی نسبت به سرمایه اجتماعی در اختیار یک فرد دارد. اینکه آیا گروه‌های حاشیه‌ای از سرمایه اجتماعی جامعه بهره می‌برند، از توجه گسترده دور مانده است. بنابراین این تحقیق یک شکاف مهم در ادبیات مربوط به رابطه بین سرمایه اجتماعی و کارآفرینی را پر می کند. سؤالات تحقیق با تجزیه و تحلیل داده های آرشیوی، جمع آوری شده از طریق بررسی معیار جامعه سرمایه اجتماعی در سال 2000 (SCCBS) و نمونه داده های خرد استفاده عمومی (PUMS) از داده های سرشماری سال 2000 مورد بررسی قرار می گیرند. دریافتم که سرمایه اجتماعی هم رابطه مثبت و هم منفی با کارآفرینی دارد و گروه های حاشیه ای به اندازه گروه های غالب از سرمایه اجتماعی جامعه بهره نمی برند. یافته ها به (الف) شناسایی شرایط مرزی سرمایه اجتماعی کمک می کند. (ب) ایجاد اثرات نابرابر سرمایه اجتماعی جامعه در میان گروه های مسلط و گروه های حاشیه ای. و (ج) چگونه ابعاد سرمایه اجتماعی به طور مثبت یا منفی با نرخ کارآفرینی و آرزوهای رشد کارآفرینی مرتبط است.

بخشی از متن انگلیسی پایان نامه

ABSTRACT OF DISSERTATION

    This study explores two questions about the relationship between social capital and entrepreneurship that have not received much attention. The first is, how different dimensions of social capital relate to entrepreneurship? The second is, to what extent community social capital is related to the level of entrepreneurship among marginal and dominant members of a community? Social capital is the benefits derived from social connections. We know about the positive aspects of the relationship between social capital but it is also important to examine if there are negative effects. Further, community social capital, which is the aggregate level of social capital in a community, has been found to have a public good quality which has a stronger positive correlation with entrepreneurship than the social capital possessed by an individual. Whether marginal groups are benefitting from community social capital, has escaped extensive attention. This research therefore fills an important gap in the literature on the relationship between social capital and entrepreneurship. The research questions are explored by analyzing archival data, collected via the 2000 Social Capital Community Benchmark Survey (SCCBS) and the Public Use Microdata Sample (PUMS) from the 2000 Census data. I found that social capital is both positively and negatively related to entrepreneurship and marginal groups do not benefit as much from community social capital as do dominant groups. The findings contribute to (a) the identification of social capital’s boundary conditions; (b) establishing the uneven effects of community social capital among dominant groups and marginal groups; and (c) how dimensions of social capital are positively or negatively related to the rate of entrepreneurship and entrepreneurial growth aspirations.

فهرست انگلیسی مطالب

Abstract

Acknowledgments

List of Abbreviations And Symbols

List of Tables

List of Figures

Dedication

Introduction

LITERATURE REVIEW

Social Capital: A Broad Overview

Social Capital and Nascent Entrepreneurship

Organizational Membership And Entrepreneurship

Social Capital And Entrepreneurial Growth Aspiration

Dominant Groups And Suppression Theory

Model Development

Methodology

The Predictor Variables

The Criterion Variable

Results

Discussion And Implications

Limitations, Contribution And Scope For Future Research

Conclusion

Appendix 1

Appendix 2

Bibliography