دانلود رایگان پایان نامه تاثیر اینفلوئنسرهای رسانه های اجتماعی بر قصد خرید مصرف کنندگان زن
ترجمه نشده

دانلود رایگان پایان نامه تاثیر اینفلوئنسرهای رسانه های اجتماعی بر قصد خرید مصرف کنندگان زن

عنوان فارسی پایان نامه: تاثیر اینفلوئنسرهای رسانه های اجتماعی بر قصد خرید مصرف کنندگان زن نسل زد و هزاره: مقایسه مد سریع در برابر برندهای مد لوکس
عنوان انگلیسی پایان نامه: How Do Virtual Social Media Influencers Affect Millennial and Gen Z Female Consumers’ Purchase Intention? A Comparison of Fast Fashion Versus Luxury Fashion Brands
رشته های مرتبط: مدیریت
گرایش های مرتبط: بازاریابی
ترجمه فارسی کلمات کلیدی: نظریه تبادل اجتماعی، مدل باور پذیری منبع، برند سازی، اعتبار، اثر
کلمات کلیدی انگلیسی: Social Exchange Theory, Source Credibility Model, branding, authenticity, impact
استاد راهنما: Eunjoo Cho
استاد مشاور: Kathleen R. Smith, Lance Cheramie
شناسه دیجیتال: https://scholarworks.uark.edu/etd/4541
نویسندگان: Lauren Bouvier
دانشگاه: University of Arkansas, Fayetteville
صفحات پایان نامه انگلیسی: 70
مقطع: کارشناسی ارشد
سال انتشار: 2022
فهرست فارسی مطالب (ترجمه ماشینی)

فصل 1 مقدمه

تعریف اصطلاحات

فصل 2 بررسی ادبیات

نظریه تبادل اجتماعی

مدل اعتبار منبع

اعتبار منبع، تصویر برند و اعتماد به برند

جذابیت منبع، تصویر برند و اعتماد به برند

شناسایی آرزو، همدلی، تصویر برند و اعتماد به برند

تصویر برند، اعتماد به برند و قصد خرید

فصل 3 روش

طراحی و دستکاری مطالعه

مطالب محرک

پیش آزمون

نمونه و جمع آوری داده ها

ابزار

تجزیه و تحلیل داده ها

فصل 4 نتایج

ویژگی های نمونه

SMI و تجربه خرید

چک دستکاری

EFA و قابلیت اطمینان ساختارهای مدل

همبستگی بین متغیرها و روایی افتراقی

آزمون فرضیه ها

فصل 5 بحث و نتیجه گیری

خلاصه تحقیق

مفاهیم نظری

مفهوم عملی

فصل 6 محدودیت ها و تحقیقات آینده

منابع

ضمیمه ها

ضمیمه A: تصاویر اینفلوئنسر اینستاگرام

ضمیمه B: تایید IRB OF RESERCH

ضمیمه C: فرم رضایت

ضمیمه D: ابزار نظرسنجی

بخشی از پایان نامه (ترجمه ماشینی)

چکیده پایان نامه

     با ظهور و شیوع روزافزون رسانه های اجتماعی، اثربخشی تأثیرگذاران رسانه های اجتماعی (SMIs) در زندگی پرشتاب امروزی آشکار است. اینفلوئنسرهای رسانه های اجتماعی مجازی (VSMI)، اینفلوئنسرهای کامپیوتری با ظاهری واقعی انسانی، محبوبیت پیدا کرده اند. هدف از این مطالعه بررسی ویژگی‌های مهم VSMI است که بر تصویر و اعتماد برند تأثیر می‌گذارد که منجر به قصد خرید می‌شود (مد سریع در مقابل برند مد لوکس). نظریه تبادل اجتماعی و مدل اعتبار منبع برای توسعه یک چارچوب نظری برای مطالعه حاضر اتخاذ شد. دو تبلیغ در اینستاگرام ایجاد شد که شامل تصویر پست و عنوان مربوطه بود: VSMI H&M و Gucci را تایید می‌کند. به هر شرکت کننده به صورت تصادفی یکی از دو تبلیغ اینستاگرام ارائه شد. در مجموع 163 شرکت کننده نظرسنجی را تکمیل کردند (H&M: 93، Gucci: 73). اکثریت نمونه، دانش‌آموزان زن قفقازی آمریکایی (68.7%) در سنین 18 تا 40 سال بودند. نتایج نشان داد که ویژگی‌های VSMI به طور قابل‌توجهی بر تصویر برند و اعتماد مشتریان جوان پیشرو به قصد خرید چه برندهای مد سریع و چه بر برندهای مد لوکس تأثیر می‌گذارد. برای هر دو برند، اصالت به طور قابل‌توجهی بر تصویر و اعتماد برند تأثیر می‌گذارد و به‌طور هم‌وفیلی بر اعتماد برند تأثیر می‌گذارد. برای برند مد سریع، جذابیت بر تصویر و اعتماد برند تأثیر می‌گذارد، در حالی که شناسایی آرزویی بر تصویر برند فقط برای برند مد لوکس تأثیر می‌گذارد. هم تصویر برند و هم اعتماد بر قصد خرید تأثیر گذاشتند. یافته‌ها نشان می‌دهد که هم برندهای مد سریع و هم برندهای مد لوکس از VSMI سود می‌برند که پیام‌های واقعی را به دنبال‌کنندگان اینستاگرام ارائه می‌دهند. برندهای مد سریع باید بر ارائه پیام به شیوه ای جذاب تمرکز کنند، در حالی که مارک های مد لوکس که با VSMI همکاری می کنند باید بر ایجاد یک پیام آرزویی تمرکز کنند که دنبال کنندگان بتوانند با آن ارتباط برقرار کنند. با توسعه استراتژیک محتوای رسانه های اجتماعی مطابق با نوع برند مد، VSMI ها می توانند به طور مثبت بر تصویر برند تأثیر بگذارند و به قصد انگیزه دنبال کنندگان برای خرید مارک های مد اعتماد کنند.

بخشی از متن انگلیسی پایان نامه

ABSTRACT OF DISSERTATION

     With the emergence and increasing prevalence of social media, the effectiveness of social media influencers (SMIs) is apparent in today’s fast-paced life. Virtual social media influencers (VSMIs), computer-generated influencers with a real human appearance, have gained popularity. The purpose of this study is to examine important VSMI’s characteristics that affect brand image and trust which lead to purchase intention (fast fashion vs. luxury fashion brand). Social exchange theory and source credibility model were adopted to develop a theoretical framework for the present study. Two Instagram ads were developed that included the post’s image and corresponding caption: VSMI endorsing H&M and Gucci. Each participant was randomly presented with one of the two Instagram ads. A total of 163 participants completed the survey (H&M: 93, Gucci: 73). The majority of the sample were female Caucasian American students (68.7%) between the ages of 18 and 40 years old. The results showed VSMIs’ characteristics significantly affect brand image and trust leading young adult consumers’ purchase intentions both fast fashion and luxury fashion brands. For both brands, authenticity significantly influenced brand image and trust and homophily influenced brand trust. For the fast fashion brand, attractiveness influenced brand image and trust, whereas wishful identification influenced brand image only for the luxury fashion brand. Both brand image and trust influenced purchase intention. Findings suggested that both fast fashion and luxury fashion brands would benefit from the VSMIs that present genuine messages Instagram followers resonate with. Fast fashion brands should focus on delivering the message in an appealing manner, while luxury fashion brands collaborating with VSMIs should focus on creating an aspirational message that followers can relate with. By strategically developing social media content according to the type of fashion brand, VSMIs can positively influence brand image and trust motivating followers’ intention to purchase fashion brands.

فهرست انگلیسی مطالب

CHAPTER 1 INTRODUCTION

Definition of Terms

CHAPTER 2 LITERATURE REVIEW

Social Exchange Theory

Source Credibility Model

Source Credibility, Brand Image, and Brand Trust

Source Attractiveness, Brand Image and Brand Trust

Wishful Identification, Homophily, Brand Image, and Brand Trust

Brand Image, Brand Trust, and Purchase Intention

CHAPTER 3 METHOD

Study Design and Manipulation

Stimulus Materials

Pre-Test

Sample and Data Collection

Instruments

Data Analyses

CHAPTER 4 RESULTS

Sample Characteristics

SMI and Shopping Experiences

Manipulation Checks

EFA and Reliability of The Model Constructs

Correlation Between the Variables & Discriminant Validity

Testing Hypotheses

CHAPTER 5 DISCUSSION AND CONCLUSIONS

Research Summary

Theoretical Implications

Practical Implications

CHAPTER 6 LIMITATIONS AND FUTURE RESEARCH

REFERENCES

APPENDICES

APPENDIX A: IMAGES OF THE INSTAGRAM INFLUENCER

APPENDIX B: IRB APPROVAL OF RESERCH

APPENDIX C: CONSENT FORM

APPENDIX D: SURVEY INSTRUMENT