دانلود رایگان پایان نامه ادغام برند و فرهنگ
ترجمه نشده

دانلود رایگان پایان نامه ادغام برند و فرهنگ

عنوان فارسی پایان نامه: ادغام برند و فرهنگ: نحوه رهبری برند و تراز فرهنگی توسط رهبران بازاریابی در موسسات آموزش عالی غیر انتفایی
عنوان انگلیسی پایان نامه: Brand and Culture Fusion: How Marketing Directors Lead Brand and Culture Alignment at Private Non-Profit Higher Education Institutions
رشته های مرتبط: مدیریت
گرایش های مرتبط: بازاریابی - مدیریت کسب و کار
استاد راهنما: Cheryl Marie Osborne
استاد مشاور: Melissa Brunson, Jeffrey Lee
شناسه دیجیتال: https://digitalcommons.umassglobal.edu/edd_dissertations/439
نویسندگان: Erin Hales
دانشگاه: University of Massachusetts Global
صفحات پایان نامه انگلیسی: 252
مقطع: دکتری
سال انتشار: 2022
فهرست فارسی مطالب (ترجمه ماشینی)

فصل اول: مقدمه

زمینه

بیان مسئله تحقیق

بیانیه هدف

سوالات تحقیق

اهمیت مسئله

تعاریف

حدود

سازمان مطالعه

فصل دوم: مروری بر ادبیات

بررسی اجمالی

مقدمه

انواع موسسات آموزش عالی ایالات متحده

اختلال در آموزش عالی ایالات متحده

نسل ها

رقابت

اختلال در رهبری

بازاریابی

رهبری بازاریابی

برند سازی

فرهنگ

تلفیق برند و فرهنگ

نظریه فعالیت: یک چارچوب نظری

خلاصه

فصل سوم: روش شناسی

بررسی اجمالی

بیانیه هدف

سوالات تحقیق

طرح پژوهش

جمعیت

جمعیت هدف

نمونه

ابزار دقیق

محقق به عنوان ابزار

اعتبار

قابلیت اطمینان

جمع آوری داده ها

تحلیل داده ها

محدودیت ها

خلاصه

فصل چهارم: تحقیق، گردآوری داده ها و یافته ها

بررسی اجمالی

بیانیه هدف

سوالات تحقیق

روش های تحقیق و روش های گردآوری داده ها

جمعیت

نمونه

اطلاعات دموگرافیک

ارائه و تجزیه و تحلیل داده ها

نظریه فعالیت

سازمان مطالعه

موضوعات اصلی

چالش ها

بهترین شیوه ها

موضوعات غیرمنتظره

خلاصه

فصل پنجم: یافته ها، نتیجه گیری ها و توصیه ها

بررسی اجمالی

بیانیه هدف

سوالات تحقیق

نظریه فعالیت

یافته های اصلی

یافته های غیر منتظره

نتیجه گیری

مفاهیم برای اقدام

توصیه هایی برای تحقیقات آینده

سخنان و تأملات پایانی

منابع

ضمیمه ها

بخشی از پایان نامه (ترجمه ماشینی)

چکیده پایان نامه

    هدف: هدف این مطالعه پدیدارشناختی شناسایی و توصیف، از طریق دریچه تئوری فعالیت (AT)، چالش‌ها و بهترین شیوه‌های مدیران بازاریابی در مؤسسات آموزش عالی خصوصی و غیرانتفاعی در مورد نحوه هدایت همسویی برند و فرهنگ بود.

    روش‌شناسی: این مطالعه پدیدارشناختی داده‌ها را از طریق 15 مصاحبه نیمه ساختاریافته و مجموعه‌ای از مصنوعات جمع‌آوری، تجزیه و تحلیل و مثلث‌بندی کرد. سپس داده ها به صورت مضامین کدگذاری شدند، فرکانس ها محاسبه شدند و داده ها در چهار دسته AT سازماندهی شدند: ابزارها، قوانین، جامعه و تقسیم کار.

    یافته‌ها: بررسی داده‌ها نشان داد که مدیران بازاریابی شش چالش را تجربه کرده‌اند که هر چهار دسته AT را نشان می‌دهند و هفت شیوه برتر که سه مورد از چهار دسته AT را نشان می‌دهند. تقسیم کار و قوانین نشان‌دهنده مهم‌ترین چالشی است که مدیران بازاریابی تجربه کرده‌اند، و تقسیم کار مهم‌ترین بهترین روشی بود که از مدیران بازاریابی در راستای همسویی برند و فرهنگ در مؤسسه آموزش عالی غیرانتفاعی خصوصی حمایت می‌کرد.

    نتیجه‌گیری: بر اساس یافته‌ها و ادبیات این مطالعه، 9 نتیجه گرفته شد که بینش عمیق‌تری نسبت به چالش‌ها و بهترین شیوه‌هایی که مدیران بازاریابی با همسویی برند و فرهنگ با آن‌ها مواجه شدند، ارائه می‌دهد. نتایج بر اهمیت اصالت در همسویی برند و فرهنگ، ایجاد روابط مشارکتی فعال با ذینفعان کلیدی، حمایت از رهبران ارشد موسسه، تامین منابع کافی برای تیم بازاریابی و شناخت تخصص آنها تاکید کرد. علاوه بر این، نتیجه‌گیری‌ها نیاز مدیران بازاریابی را برای ایجاد فعالانه تلاش‌های آموزشی برند، از جمله آموزش استخدام‌های جدید پس از ورود به سامانه، مشخص کرد.

    توصیه‌ها: تحقیقات بیشتری باید برای کشف این پدیده از طریق دریچه سایر جمعیت‌ها مانند معاونان بازاریابی، اساتید و دانشجویان انجام شود. علاوه بر این، اکنون که چالش‌ها و بهترین شیوه‌ها شناسایی شده‌اند، بررسی عمیق‌تر در این موارد برای تعریف بیشتر این پدیده مفید خواهد بود.

بخشی از متن انگلیسی پایان نامه

ABSTRACT OF DISSERTATION

    Purpose: The purpose of this phenomenological study was to identify and describe, through the lens of activity theory (AT), the challenges and best practices of marketing directors at private, non-profit higher education institutions on how they lead brand and culture alignment.

    Methodology: This phenomenological study collected, analyzed, and triangulated data through 15 semi-structured interviews and the collection of artifacts. Data was then coded into themes, frequencies were calculated, and data was organized into the four categories of AT: tools, rules, community, and division of labor.

    Findings: Examination of the data found that marketing directors experienced six challenges representing all four AT categories and seven best practices representing three out of the four AT categories. Division of labor and rules represented the most significant challenge marketing directors experienced, and division of labor was the most significant best practice that supported marketing directors leading brand and culture alignment at their private non-profit higher education institution.

    Conclusions: Based on the findings and literature of this study, nine conclusions were drawn that offer deeper insight into the challenges and best practices marketing directors encountered as they led brand and culture alignment. The conclusions underscored the importance of authenticity in brand and culture alignment, of proactively building collaborative relationships with key stakeholders, of support from the institution’s most senior leaders, of providing the marketing team with sufficient resources and recognizing their expertise. In addition, the conclusions identified the need for marketing directors to proactively build brand education efforts, including educating new hires upon onboarding.

Recommendations: Further research should be conducted to explore this phenomenon through the lens of other populations, such as vice presidents of marketing, faculty and students. In addition, now that challenges and best practices have been identified, a deeper dive into these items would be beneficial to further define this phenomena.

فهرست انگلیسی مطالب

CHAPTER I: INTRODUCTION

Background

Statement of Research Problem

Purpose Statement

Research Questions

Significance of Problem

Definitions

Delimitations

Organization of Study

CHAPTER II: REVIEW OF THE LITERATURE

Overview

Introduction

Types of United States Higher Education Institutions

Disruption in United States Higher Education

Generations

Competition

Disruption in Leadership

Marketing

Marketing Leadership

Branding

Culture

Brand and Culture Fusion

Activity Theory: A Theoretical Framework

Summary

CHAPTER III: METHODOLOGY

Overview

Purpose Statement

Research Questions

Research Design

Population

Target Population

Sample

Instrumentation

Researcher as the Instrument

Validity

Reliability

Data Collection

Data Analysis

Limitations

Summary

CHAPTER IV: RESEARCH, DATA COLLECTION, AND FINDINGS

Overview

Purpose Statement

Research Questions

Research Methods and Data Collection Procedures

Population

Sample

Demographic Data

Presentation and Analysis of Data

Activity Theory

Organization of the Study

Major Themes

Challenges

Best Practices

Unexpected Themes

Summary

 CHAPTER V: FINDINGS, CONCLUSIONS, AND RECOMMENDATIONS

Overview

Purpose Statement

Research Questions

Activity Theory

Major Findings

Unexpected Findings

Conclusions

Implications for Action

Recommendations for Future Research

Concluding Remarks and Reflections

REFERENCES

APPENDICES