دانلود رایگان پایان نامه بررسی فرهنگ سازمانی و استفاده از فناوری
ترجمه نشده

دانلود رایگان پایان نامه بررسی فرهنگ سازمانی و استفاده از فناوری

عنوان فارسی پایان نامه: بررسی فرهنگ سازمانی و استفاده از فناوری برای اثربخشی بیشتر سازمانی در سازمان های غیرانتفایی خیریه
عنوان انگلیسی پایان نامه: Examining Organizational Culture and Use of Technology to Further Organizational Effectiveness in Charitable Nonprofit Organizations
رشته های مرتبط: مدیریت
گرایش های مرتبط: مدیریت اجرایی - مدیریت فناوری اطلاعات
استاد راهنما: Dr. Marie Cianca
استاد مشاور: Dr. Carly McCabe
شناسه دیجیتال: https://fisherpub.sjfc.edu/education_etd/517
نویسندگان: Chantz B. Miles
دانشگاه: St. John Fisher College
صفحات پایان نامه انگلیسی: 144
مقطع: دکتری
سال انتشار: 2022
فهرست فارسی مطالب (ترجمه ماشینی)

خلاصه

فهرست مطالب

لیست جداول

لیست تصاویر

فصل 1: مقدمه

فرهنگ سازمانی

بیان مسأله

منطق نظری

بیانیه ای از هدف

سوالات تحقیق

اهمیت بالقوه مطالعه

تعاریف اصطلاحات

خلاصه ی فصل

فصل دوم: بررسی ادبیات

مقدمه و هدف

رهبری

رهبری تحول آفرین

رهبری تعاملی

سازمان های غیرانتفاعی خیریه و رهبری

هوش هیجانی رهبران

فرهنگ سازمانی

فناوری داخلی

بررسی روش شناسی

شکاف های اساسی در ادبیات

خلاصه ی فصل

فصل سوم: روش شناسی طراحی تحقیق

مقدمه

سوالات تحقیق

روش شناسی

پیشینه محقق

زمینه تحقیق

شرکت کنندگان تحقیق

انتخاب شرکت کنندگان

ابزارهای مورد استفاده در جمع آوری داده ها

پروتکل های مصاحبه و مجله

رهنمودهای اخلاقی و محرمانگی

تحلیل داده ها

رویه ها

خلاصه ی فصل

فصل چهارم: نتایج

مقدمه

تجزیه و تحلیل داده ها و یافته ها

سوال تحقیق 1

سوال تحقیق 2

خلاصه نتایج

فصل پنجم: بحث

مقدمه

پیامدهای یافته ها

محدودیت ها

توصیه هایی برای تحقیقات آینده

توصیه هایی برای تمرین

نتیجه گیری

منابع

پیوست A

ضمیمه B

بخشی از پایان نامه (ترجمه ماشینی)

چکیده پایان نامه

    سازمان های غیرانتفاعی نقشی محوری در دنیای تجارت و جوامع ما ایفا می کنند. هدف از این مطالعه بررسی چگونگی همسویی فرهنگ سازمانی و استفاده از فناوری با اثربخشی سازمانی در سازمان‌های غیرانتفاعی خیریه بود. بیشتر تحقیقات تکمیل شده در بخش غیرانتفاعی شامل مطالعات کمی است. برای این پژوهش از طرح تحقیق کیفی استفاده شد. این مطالعه به بررسی دیدگاه های کارکنان غیرانتفاعی خیریه در سطوح اجرایی، مدیریتی و کارکنان در سازمان های متوسط ​​می پردازد. این مطالعه از چارچوب نقشه راه SevenStep توسط Gostick و Elton (2012) برای بررسی داده ها از طریق یک لنز رهبری تحول آفرین استفاده کرد. جمع‌آوری داده‌ها شامل مصاحبه‌هایی بود که از طریق Zoom با کارمندان دو سازمان خیریه غیرانتفاعی متوسط ​​انجام شد. چهار یافته اصلی از این مطالعه به دست آمد. اول، در سازمان‌های غیرانتفاعی متوسط، تخصیص منابع مورد نیاز برای تمام جنبه‌های فناوری داخلی بسیار مهم است. دوم، رهبران باید یک فرهنگ سازمانی را که حامی استفاده از فناوری و آموزش های لازم برای پذیرش سیستمی باشد، الگوسازی و پرورش دهند. سوم، کارکنان سازمان‌های غیرانتفاعی متوسط ​​باید احساس تعلقی داشته باشند که توسط رهبر پرورش می‌یابد. چهارم، به اشتراک گذاری مداوم اطلاعات با همه کارکنان، شفافیت ایجاد می کند و به ایجاد یک فرهنگ معتبر کمک می کند. این مطالعه شامل توصیه هایی برای تحقیقات آتی است و توصیه های عملی را برای رهبران غیرانتفاعی مرتبط با یافته های مطالعه ارائه می دهد.

بخشی از متن انگلیسی پایان نامه

ABSTRACT OF DISSERTATION

    Nonprofit organizations play a pivotal role within the world of business and our communities. The purpose of this study was to examine how organizational culture and use of technology align with organizational effectiveness in charitable nonprofit organizations. Most of the research completed in the nonprofit sector consists of quantitative studies. For this study, a qualitative research design was employed. This study examined the perspectives of charitable nonprofit employees at the executive, management, and staff levels in medium-sized organizations. The study used the SevenStep Road Map framework by Gostick and Elton (2012) to examine the data through a transformational leadership lens. Data collection included interviews conducted via Zoom with employees of two medium-sized charitable nonprofit organizations. Four major findings emerged from the study. First, in medium-sized nonprofit organizations, it is critical that needed resources are allocated for all aspects of internal technology. Second, leaders need to model and foster an organizational culture that is supportive of the use of technology and the necessary training for systemic adoption. Third, employees of medium-sized nonprofit organizations need to feel a sense of belonging that is cultivated by the leader. Fourth, consistent information sharing with all employees creates transparency and helps build an authentic culture. This study includes recommendations for future research and provides practice recommendations for nonprofit leaders related to the study’s findings.

فهرست انگلیسی مطالب

Abstract

Table of Contents

List of Tables

List of Figures

Chapter 1: Introduction

Organizational Culture

Problem Statement

Theoretical Rationale

Statement of Purpose

Research Questions

Potential Significance of the Study

Definitions of Terms

Chapter Summary

Chapter 2: Review of the Literature

Introduction and Purpose

Leadership

Transformational Leadership

Transactional Leadership

Charitable Nonprofit Organizations and Leadership

Emotional Intelligence of Leaders

Organizational Culture

Internal Technology

Methodology Review

Substantive Gaps in the Literature

Chapter Summary

Chapter 3: Research Design Methodology

Introduction

Research Questions

Methodology

Researcher Background

Research Context

Research Participants

Selecting Participants

Instruments Used in Data Collection

Interview Protocols and Journal

Ethical Guidelines and Confidentiality

Data Analysis

Procedures

Chapter Summary

Chapter 4: Results

Introduction

Data Analysis and Findings

Research Question 1  

Research Question 2  

Summary of Results

Chapter 5: Discussion

Introduction

Implications of Findings

Limitations

Recommendations for Future Research

Recommendations for Practice

Conclusion

References

Appendix A

Appendix B