دانلود رایگان پایان نامه سازگاری و مدل نوآوری تاب آوری سازمانی
ترجمه نشده

دانلود رایگان پایان نامه سازگاری و مدل نوآوری تاب آوری سازمانی

عنوان فارسی پایان نامه: سازگاری و مدل نوآوری تاب آوری سازمانی
عنوان انگلیسی پایان نامه: The adaptation and innovation model of organizational resilience
رشته های مرتبط: مدیریت - روانشناسی
گرایش های مرتبط: مدیریت اجرایی - روانشناسی صنعتی و سازمانی
ترجمه فارسی کلمات کلیدی: تاب آوری سازمانی، سازگاری سازمانی، نوآوری سازمانی، منابع سازمانی، منابع شخصی، مدیریت بحران
کلمات کلیدی انگلیسی: organizational resilience; organizational adaptability; organizational innovativeness; organizational resources; personal resources; crisis management
استاد راهنما: Christopher J. L. Cunningham
استاد مشاور: Alexandra I. Zelin, Kristen J. Black
شناسه دیجیتال: https://scholar.utc.edu/theses/763
نویسندگان: Daniel Frederick deSa
دانشگاه: University of Tennessee at Chattanooga
صفحات پایان نامه انگلیسی: 65
مقطع: کارشناسی ارشد
سال انتشار: 2022
فهرست فارسی مطالب (ترجمه ماشینی)

چکیده

وقف

سپاسگزاریها

لیست جداول

لیست تصاویر

فهرست اختصارات

فصل

1. مقدمه

سازگاری سازمانی به عنوان عنصری از تاب آوری سازمانی

نوآوری سازمانی به عنوان عنصری از تاب آوری سازمانی

نقش منابع در توسعه سازگاری، نوآوری و انعطاف پذیری

مطالعه حاضر

2. روش

شرکت کنندگان و رویه

معیارها

تاب آوری سازمانی درک شده

نوآوری سازمانی ادراک شده

سازگاری سازمانی درک شده

منابع سازمانی درک شده

مزخرفات سازمانی درک شده

منابع شخصی درک شده

جمعیت شناسی

3. نتایج

آمار توصیفی

آزمون های فرضیه

4. بحث و نتیجه گیری

محدودیت ها و تحقیقات آینده

مفاهیم و نتیجه گیری

منابع

ضمیمه

ارزیابی AIR

بخشی از پایان نامه (ترجمه ماشینی)

چکیده پایان نامه

    مطالعه حاضر به منظور گسترش روشی که محققان و دست اندرکاران علوم سازمانی برای مفهوم سازی، اندازه گیری و در نهایت کار برای بهبود سازگاری، نوآوری و انعطاف پذیری سازمان ها کار می کنند، طراحی شده است. این شامل شناسایی چگونگی اندازه گیری و ترسیم روابط بین ساختارهای روانی-اجتماعی چندسطحی مرتبط با سازگاری، نوآوری و انعطاف پذیری سازمانی و منابع سطح فردی و سازمانی از منابع شخصی، سرمایه انسانی، سرمایه اجتماعی و منابع مرتبط با شغل به عنوان اجزای یک مدل مفهومی اثربخشی سازمانی مدل انطباق و نوآوری تاب آوری سازمانی یا مدل AIR را ابداع کرد. یک نظرسنجی برای عملیاتی کردن ادراک کارگران از حضور هر یک از این ساختارها در سازمان کارشان ایجاد و اجرا شد. داده ها به طور کلی از ارتباط مؤلفه های مدل AIR پشتیبانی می کنند و به احتمال یک مسیر غیرمستقیم بین ادراک کارگران از سازگاری سازمانشان و درک آنها از انعطاف پذیری آن اشاره می کنند.

بخشی از متن انگلیسی پایان نامه

ABSTRACT OF DISSERTATION

    The present study was designed to broaden the way researchers and practitioners of the organizational sciences conceptualize, measure, and ultimately work to improve the adaptability, innovativeness, and resilience of organizations. This involved identifying how to measure and delineate the relationships between the interlinked multilevel psychosocial constructs of organizational adaptability, innovativeness, and resilience and the individual and organizational level resources of personal resources, human capital, social capital, and job-related resources as components to a conceptual model of organizational effectiveness coined The Adaptation and Innovation Model of Organizational Resilience, or AIR model. A survey was developed and administered to operationalize worker perceptions of the presence of each of these constructs within their organization of work. The data generally supported the relatedness of the AIR model’s components and pointed towards the possibility of an indirect pathway between worker perceptions of their organization’s adaptability and their perceptions of its resilience.

فهرست انگلیسی مطالب

ABSTRACT

DEDICATION

ACKNOWLEDGEMENTS

LIST OF TABLES

LIST OF FIGURES

LIST OF ABBREVIATIONS

CHAPTER

1. INTRODUCTION

Organizational Adaptability as an Element of Organizational Resilience

Organizational Innovativeness as an Element of Organizational Resilience

The Role of Resources in the Development of Adaptability, Innovation, and Resilience

The Present Study

2. METHOD

Participants and Procedure

Measures

Perceived organizational resilience

Perceived organizational innovativeness

Perceived organizational adaptability

Perceived organizational resources

Perceived organizational bullshit

Perceived personal resources

Demographics

3. RESULTS

Descriptive Statistics

Hypothesis Tests

4. DISCUSSION AND CONCLUSION

Limitations and Future Research

Implications and Conclusion

REFERENCES

APPENDIX

THE AIR ASSESSMENT

VITA