دانلود پایان نامه هماهنگی میان فعالیت های مسئولیت اجتماعی شرکت و اهداف با اهمیت کسب و کار
ترجمه نشده

دانلود پایان نامه هماهنگی میان فعالیت های مسئولیت اجتماعی شرکت و اهداف با اهمیت کسب و کار

عنوان فارسی پایان نامه: هماهنگی میان فعالیت های مسئولیت اجتماعی شرکت و اهداف با اهمیت کسب و کار: یک پژوهش اکتشافی درباره تناسب برند و مسئولیت اجتماعی شرکت و تصویر برند
عنوان انگلیسی پایان نامه: The harmony between CSR activities and business objectives matters: An explorative research on CSR-brand fit and brand image
رشته های مرتبط: مدیریت
گرایش های مرتبط: بازاریابی - مدیریت کسب و کار
ترجمه فارسی کلمات کلیدی: مسئولیت اجتماعی شرکت (CSR)
کلمات کلیدی انگلیسی: CSR
استاد راهنما: Viktor Magnusson
استاد مشاور: Asa Devine
شناسه دیجیتال: http://lnu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1668796&dswid=9160
نویسندگان: Zarkawi, Anas - Noah Yamamoto
دانشگاه: Linnaeus University
صفحات پایان نامه انگلیسی: 76
سال انتشار: 2022
فهرست فارسی مطالب (ترجمه ماشینی)

1 Introduction

1.1 Background

2 Literature review

2.1 CSR-brand fit

2.1.2 Consumer perception of CSR brand fit

2.2 Brand image

3 Method

3.1 Abductive reasoning

3.2 Research design

3.3 Research strategy

3.3.1 Qualitative research

3.4 Empirical collection method

3.4.1 Semi-structured and unstructured interviews

3.4.2 Design of the interview questions

3.4.3 Justification of three cases (CSR-brand high fit)

3.4.4 Pre-test

3.4.5 Justification of Interview questions

3.4.6 Conducting the interviews

3.5 Sampling

3.5.1 Generic purposive sampling

3.5.2 Sample size

3.6 Analysis method

Coding schedule example

3.7 Operationalization table

3.8 Research quality

3.8.1 Trustworthiness

3.8.1.1 Credibility

3.8.1.2 Transferability

3.8.1.3 Dependability

3.8.1.4 Confirmability

3.8.2 Authenticity

3.9 Ethical and Societal issues

4 Empirical Data

4.1 IKEA case

4.1.1 The perception of IKEA

4.1.2 Reliability towards CSR activity which align with IKEA’s core business

4.1.3 The increase of authenticity, credibility and sincerity

4.1.4 The effects on the brand image regarding the experiential and the symbolic benefits

4.1.5 The positive impact of CSR-brand fit on brand image

4.2 Lego case

4.2.1 The perception of Lego

4.2.2 Reliability towards CSR activity which align with Lego’s core business

4.2.3 The increase of authenticity, credibility and sincerity

4.2.4 Feeling by using the products, or having loyalty to Lego

4.2.5 The impact of CSR-brand fit on brand image

4.3 Starbucks case

4.3.1 The perception of Starbucks

4.3.2 Reliability towards CSR activity which align with Starbucks’s core business

4.3.3 The increase of authenticity, credibility and sincerity

4.3.4 Feeling by using the products, or having loyalty to Starbucks

4.3.5 The impact of CSR-brand fit on brand image

5 Analysis

5.1 The fit leads customers to perceive the implemented CSR activities as reliable activities 

بخشی از پایان نامه (ترجمه ماشینی)

چکیده پایان نامه

    برندها در انتخاب فعالیت های بازاریابی مناسب و درگیر شدن در فعالیت های CSR، استراتژی هایی را اجرا می کنند تا تصویر برند مثبتی را در ذهن مصرف کننده ایجاد کنند و بر ادراکات آنها تأثیر بگذارند. "تناسب با برند CSR" سطح تطابق بین هدف یک شرکت و فعالیت های CSR اجرا شده است. هدف این مطالعه بررسی این موضوع است که چگونه فعالیت‌های CSR توسط یک نام تجاری می‌تواند بر تصویر برند تأثیر مثبت بگذارد، زمانی که این فعالیت‌ها در راستای اهداف تجاری یک نام تجاری هستند. پژوهش با راهبرد کیفی و با رویکرد استدلال ابداعی انجام می شود. 9 مصاحبه بدون ساختار به منظور جمع آوری داده های مورد نیاز انجام شد. از سه مورد برای ارائه «برازند بالای CSR» استفاده شد تا نویسندگان بتوانند چگونگی تأثیر «تناسب بالای برند CSR» بر تصویر برند را بررسی کنند. نویسندگان دریافتند که مشتریان تناسب بالا را امری معقول و منطقی می دانند.

بخشی از متن انگلیسی پایان نامه

ABSTRACT OF DISSERTATION

     Brands implement some strategies in choosing the right marketing activitiesand engaging in CSR activities in order to build up a positive brand image inthe consumer's mind and to influence their perceptions. “CSR-brand fit” isthe level of matching between a company's objective and the implementedCSR activities. The purpose of this study is to explore how CSRimplemented activities by a brand could positively influence brand imagewhen those activities are in line with the business objectives of a brand. Thestudy is done by the qualitative strategy with the abductive approachreasoning. Nine unstructured interviews were conducted in order to collectthe data needed. Three cases were used presenting a “CSR-brand high fit” sothe authors could explore how the “CSR-brand high fit” influences the brandimage. The authors found that customers consider the high fit as somethingreasonable and makes common and logical sense.

فهرست انگلیسی مطالب

1. مقدمه

1.1 پس زمینه

2 بررسی ادبیات

2.1 مناسب با نام تجاری

CSR 2.1.2 درک مصرف کننده از تناسب نام تجاری

CSR 2.2 تصویر برند

3 روش

3.1 استدلال ابداعی

3.2 طراحی تحقیق

3.3 استراتژی تحقیق

3.3.1 تحقیق کیفی

3.4 روش جمع آوری تجربی

3.4.1 مصاحبه های نیمه ساختاریافته و بدون ساختار

3.4.2 طراحی سوالات مصاحبه

3.4.3 توجیه سه مورد (تناسب با نام تجاری CSR)

3.4.4 پیش آزمون

3.4.5 توجیه سوالات مصاحبه

3.4.6 انجام مصاحبه ها

3.5 نمونه برداری

3.5.1 نمونه گیری هدفمند عمومی

3.5.2 حجم نمونه

3.6 روش تجزیه و تحلیل نمونه برنامه کدنویسی

3.7 جدول عملیاتی سازی

3.8 کیفیت تحقیق

3.8.1 قابل اعتماد بودن

3.8.1.1 اعتبار

3.8.1.2 قابلیت انتقال

3.8.1.3 قابلیت اطمینان

3.8.1.4 تایید پذیری

3.8.2 اصالت

3.9 مسائل اخلاقی و اجتماعی

4 داده های تجربی

4.1 کیس

IKEA 4.1.1 درک

IKEA 4.1.2 قابلیت اطمینان نسبت به فعالیت CSR که با کسب و کار اصلی IKEA مطابقت دارد

4.1.3 افزایش اصالت، اعتبار و صداقت

4.1.4 تأثیرات بر تصویر برند با توجه به مزایای تجربی و نمادین

4.1.5 تأثیر مثبت تناسب نام تجاری CSR بر تصویر برند 4.2 کیف لگو 4.2.1 درک لگو

4.2.2 قابلیت اطمینان نسبت به فعالیت CSR که با کسب و کار اصلی لگو هماهنگ است

4.2.3 افزایش اصالت، اعتبار و صداقت

4.2.4 احساس استفاده از محصولات یا وفاداری به لگو

4.2.5 تأثیر تناسب نام تجاری CSR بر تصویر برند

4.3 کیس استارباکس

4.3.1 درک استارباکس

4.3.2 قابلیت اطمینان نسبت به فعالیت CSR که با کسب و کار اصلی استارباکس هماهنگ است

4.3.3 افزایش اصالت، اعتبار و صداقت

4.3.4 احساس استفاده از محصولات یا وفاداری به استارباکس

4.3.5 تأثیر تناسب نام تجاری CSR بر تصویر برند

5 تجزیه و تحلیل

5.1 تناسب باعث می شود مشتریان فعالیت های CSR اجرا شده را به عنوان فعالیت های قابل اعتماد درک کنند