دانلود رایگان پایان نامه چالش ها و مسائل مرتبط با زنان سعودی
ترجمه نشده

دانلود رایگان پایان نامه چالش ها و مسائل مرتبط با زنان سعودی

عنوان فارسی پایان نامه: چالش ها و مسائل مرتبط با زنان سعودی زمانی که در یک شغل جدید غیرقراردادی استخدام می شوند
عنوان انگلیسی پایان نامه: The Challenges and Issues Faced by Saudi Women When they are Appointed to New Unconventional Jobs
رشته های مرتبط: مدیریت - حقوق
گرایش های مرتبط: مدیریت منابع انسانی - منابع انسانی و روابط کار - حقوق زنان - حقوق عمومی
ترجمه فارسی کلمات کلیدی: زنان سعودی، چالش ها، غیرقراردادی، شغل، حمایت، جدید
کلمات کلیدی انگلیسی: Saudi women, challenges, unconventional, job, support, new
استاد راهنما: Dustin D. Berna
استاد مشاور: Neil H. Katz, Mary Hope Schwoebel
شناسه دیجیتال: https://nsuworks.nova.edu/shss_dcar_etd/193.
نویسندگان: Ghadah Abdulhadi Alghamdi
دانشگاه: Nova Southeastern University
صفحات پایان نامه انگلیسی: 113
مقطع: دکتری
سال انتشار: 2022
فهرست فارسی مطالب (ترجمه ماشینی)

لیست جداول

لیست تصاویر

اختصارات

خلاصه

فصل 1: مقدمه

مقدمه

زمینه

مسئله

سوالات

 اهداف

تعاریف عملیاتی

محدودیت ها

طرح کلی

سازمان مطالعه

فصل 2: بررسی ادبیات

مقدمه

زنان و کار در عربستان سعودی

زنان سعودی بین گذشته و حال

دیدگاه اسلام

نسل حاضر با چشم انداز پادشاهی 2030 و موقعیت های جدید

توانمندسازی زنان سعودی

نظریه ها

مشکلات اجتماعی و فرهنگی

چالش های کاری زنان سعودی و موانع پیشرفت شغلی

زنانگی در مقابل مردانگی

خلاصه

فصل 3: روش شناسی

مقدمه

رویکرد مطالعه

جمع آوری داده ها

تحقیق کیفی

جمع آوری داده های مطالعه موردی

مصاحبه های نیمه ساختار یافته

جمعیت مورد مطالعه

نمونه مطالعه

ملاحظات اخلاقی

خلاصه

فصل 4: تجزیه و تحلیل داده ها و بحث

مقدمه

توزیع مصاحبه ها

پیشینه جمعیتی پاسخگو

ارائه داده های مصاحبه نیمه ساختاریافته

نتایج

فصل 5: نتیجه گیری و پیشنهادات

نتیجه گیری

توصیه ها

کارهای آینده

منابع

ضمیمه 1: فرم رضایت

ضمیمه 2: مصاحبه

بخشی از پایان نامه (ترجمه ماشینی)

چکیده پایان نامه

    افزایش آگاهی از نیروی کار و مسائل شغلی که زنان در عربستان سعودی با آن مواجه هستند، ادارات مدیریت منابع انسانی را تشویق می کند تا با اجرای محیط های کاری، شیوه ها و فرآیندهای سازگارتر با جنسیت، تجربه کاری زنان سعودی را افزایش دهند. بنابراین، محقق تصمیم گرفت این تحقیق را برای روشن کردن نقش زنان سعودی در توسعه جامعه، شناسایی مهم‌ترین چالش‌ها و مسائل پیش روی زنان سعودی شاغل در مشاغل جدید غیرمتعارف و بحث درباره روش‌هایی که می‌توان برای کاهش آن دنبال کرد، اجرا کرد. این چالش ها و مسائل برای دستیابی به این هدف، محقق از رویکرد توصیفی- تحلیلی و روش تحقیق کیفی (مصاحبه) استفاده کرد. این مصاحبه با 10 زن سعودی که در مشاغل جدید و غیر سنتی مشغول به کار بودند، انجام شد. این مطالعه به نتایج متعددی دست یافت، به ویژه اینکه جامعه عربستان همچنان کار زنان سعودی و مشارکت آنها در بازار کار را رد می کند. نتایج همچنین تأیید کرد که پادشاهی عربستان سعودی به دنبال ایجاد فرصت های شغلی مناسب برای زنان سعودی و ادغام آنها در بازار کار است. علاوه بر این، نتایج تأیید کرد که خانواده نقش مهمی در حمایت از زنان شاغل سعودی و کمک به آنها برای دستیابی به تعالی شغلی و حرفه ای ایفا می کند. با توجه به این موضوع، محقق لزوم تغییر نگاه جامعه عربستان به زنان شاغل سعودی را توصیه کرد. لزوم ایجاد تغییرات دگرگون کننده فراوان در روش های اشتغال و دستیابی به فرصت های شغلی برابر بین زنان و مردان.

بخشی از متن انگلیسی پایان نامه

ABSTRACT OF DISSERTATION

    Advancing awareness of the workforce and job issues faced by women in the KSA will encourage HRM departments to enhance Saudi women's work experience by implementing more gender-friendly work environments, practices, and processes. Therefore, the researcher decided to implement this research to shed light on the role of Saudi women working in community development, to identify the most important challenges and issues facing Saudi women working in new unconventional jobs, and to discuss methods that can be followed to reduce these challenges and issues. To achieve this, the researcher used a descriptive-analytical approach and qualitative research methods (interviews). The interviews were conducted with 10 Saudi women working in new, non-traditional jobs. The study reached a number of results, most notably that Saudi society still rejects the work of Saudi women and their participation in the labor market. The results also confirmed that the Kingdom of Saudi Arabia seeks to provide suitable job opportunities for Saudi women and to integrate them into the labor market. In addition, the results confirmed that the family plays an important role in supporting working Saudi women and helping them achieve career and professional excellence. In light of this, the researcher recommended the necessity of changing Saudi society's view of working Saudi women. The need to make many transformative changes in employment methods and to achieve equal employment opportunities between women and men.

فهرست انگلیسی مطالب

List of Tables

List of Figures

Abbreviations

Abstract

Chapter 1: Introduction

Introduction

Background

Problem

Questions

Aim and Objectives

Operational Definitions

Limitations

Outline

Organization of Study

Chapter 2: Literature Review

Introduction

Women and work in Saudi Arabia

Saudi Women between the Past and the Present

Islamic Point of View

The present generation with the Kingdom vision 2030 and new positions

Saudi Women’s Empowerment

Theories

Social and Cultural Difficulties

Saudi women’s work challenges and barriers to career advancement

Femininity versus masculinity

Summary

Chapter 3: Methodology

Introduction

The Study Approach

Data Collection

Qualitative Research

Case Study Data Collection

Semi-structured interviews

The Population of the Study

The Sample of the Study

Ethical Consideration

Summary

Chapter 4: Data Analysis and Discussion

Introduction

Interviews Distribution

Respondent’s Demographic Background

Presentation of the semi-structured interview data

Results

Chapter 5: Conclusion and Recommendations.

Conclusion

Recommendations

Future works

References

Appendix 1: Consent Form

Appendix 2: Interview