دانلود رایگان پایان نامه بازاندیشی مدیریت منابع انسانی در یک بافت پیچیده
ترجمه نشده

دانلود رایگان پایان نامه بازاندیشی مدیریت منابع انسانی در یک بافت پیچیده

عنوان فارسی پایان نامه: بازاندیشی مدیریت منابع انسانی در یک بافت پیچیده: ارائه مدیریت منابع انسانی اصولی (سیستماتیک)
عنوان انگلیسی پایان نامه: Rethinking Human Resources Management In A Complex Context: Proposing Systemic Human Resources Management (SYS HRM)
رشته های مرتبط: مدیریت
گرایش های مرتبط: مدیریت منابع انسانی
استاد راهنما: Larry M. Starr, PhD
استاد مشاور: Tom Guggino, Dr. Venard S. Koerwer
شناسه دیجیتال: https://jdc.jefferson.edu/diss_masters/26
نویسندگان: Regina Tendayi
دانشگاه: Thomas Jefferson University
صفحات پایان نامه انگلیسی: 180
مقطع: دکتری
سال انتشار: 2022
فهرست فارسی مطالب (ترجمه ماشینی)

چکیده

سپاسگزاریها

لیست تصاویر

لیست جداول

ضمیمه ها

فصل 1

مقدمه

هدف پایان نامه

ساختار پایان نامه

بررسی اجمالی

بیان مسأله

علایق منابع انسانی، آموزش و توسعه شغلی

دکترای مدیریت در رویکرد و تکامل رهبری استراتژیک (DMSL)

مشارکت های پایان نامه

مخاطب مورد نظر

سوالات تحقیق

فصل 2

بررسی ادبیات

پیشینه تاریخی تکامل HRM

پیچیدگی محیطی

چارچوب Cynefin - رویکرد پیچیدگی

کاربرد تفکر سیستمی در مدیریت منابع انسانی

فصل 3

مطالعه موردی با استفاده از RBV HRM

پیشینه شرکت

AgencyCare: چشم انداز، ماموریت، ارزش ها و برنامه ریزی استراتژی

ساختار / ارگانوگرام سازمانی AgencyCare

مدیریت عملکرد AgencyCare

رویکرد فرمول بندی و حل مسئله AgencyCare

کارکنان مراقبت و انطباق AgencyCare 

فناوری اطلاعات AgencyCare

فصل 4

روش پیشنهادی

روش تحقیق

چارچوب حس ساز سینفین

چارچوب بندی مسئله تحت تفکر سیستمی

تفکر طراحی و کاربرد آن در مدیریت منابع انسانی

رویکرد تفکر سیستمی HRM

محدودیت های تحقیق

فصل 5

نتایج مطالعه

مقدمه

موقعیت یابی AgencyCare

رویکردهایی برای فرمول بندی و حل مسئله فرمول بندی

مشکل Sys HRM با استفاده از مدل کوه یخ

چارچوب ساخت حس Cynefin 

پیمایش تصمیم گیری تحت پیچیدگی با استفاده از نمودار نفوذ

ایجاد سیستم حاوی AgencyCare

چشم انداز، ماموریت، ارزش ها و برنامه ریزی استراتژی

ارگانوگرام غالب AgencyCare در مقابل ساختار HRM Sys

مدیریت عملکرد AgencyCare

مدیریت عملکرد تحت پیچیدگی

توسعه استعدادهای AgencyCare

تفکر سیستمی - نقش HRM

فرهنگ تفکر سیستمی

فصل 6

نتیجه گیری و توصیه ها

مقدمه

خلاصه مطالعه

سوالات تحقیق و خلاصه یافته ها

یافته های مرتبط با ادبیات

نتیجه گیری

مفاهیم (رشته خاص) برای محققان و حرفه HRM

توصیه هایی برای تحقیقات بیشتر

نتایجی اظهار شده

منابع

ضمیمه ها

بخشی از پایان نامه (ترجمه ماشینی)

چکیده پایان نامه

    محیط کسب‌ و کار مخل در حال ظهور در سرتاسر جهان چالش‌های پیچیده‌ای را برای تئوری و عمل مدیریت منابع انسانی (HRM) در سطح جهانی، از جمله ایالات متحده، ایجاد می‌کند. در این پایان نامه، من استدلال می کنم که در برابر یک زمینه فرار، نامطمئن، پیچیده و مبهم (VUCA)، HRM باید متدولوژی ها، رویکردها، چارچوب ها و ابزارهای تفکر سیستمی را برای اطمینان از حل مسئله و تصمیم گیری HRM پایدار اتخاذ کند. برای این منظور، من رویکرد جدیدی را تدوین کردم که آن را مدیریت منابع انسانی سیستمیک (Sys HRM) نامگذاری کردم. من تاکید کردم که Sys HRM جایگزین متدولوژی‌های سنتی نمی‌شود، بلکه مکمل متدولوژی‌ها، رویکردها، ابزارها و چارچوب‌های رایج HRM است. با استفاده از مطالعه موردی یک سازمان مراقبت های بهداشتی در خانه، تفاوت های بین رویکرد غالب، که اغلب به عنوان دیدگاه مبتنی بر منبع (RBV) توصیف می شود، و رویکرد Sys HRM ارائه شده است. این شامل بیان تفاوت‌ها بین روش‌ها و ابزارهای مورد استفاده برای فرمول‌بندی مسئله، حل مسئله و تصمیم‌گیری است. به طور کلی، یافته‌های من محدودیت‌های استفاده از روش‌ها، رویکردها، چارچوب‌ها و ابزارهای HRM را در زمینه‌های آشفته و پیچیده نشان می‌دهد. من معتقدم که به جای تمرکز HRM بر داشتن یک صندلی در میز C-suite، عملکرد باید خود را به گونه ای تغییر مکان دهد که قابل دوام بماند، که از طریق تأثیر ابتکارات HRM بر روی خط پایین مشهود است. من همچنین استدلال می کنم که HRM باید با طراحی مجدد برنامه درسی HRM توسط موسسات دانشگاهی و موسسات حرفه ای HRM از جمله انجمن مدیریت منابع انسانی (SHRM) از Sys HRM استقبال کند. متذکر می شوم که تحقیقات بیشتر برای آزمایش یافته های من از مطالعه موردی و حمایت از اینکه Sys HRM یک رویکرد معتبر در زمینه VUCA است، حیاتی است.

بخشی از متن انگلیسی پایان نامه

ABSTRACT OF DISSERTATION

    The emerging disruptive business environment world-wide presents complex challenges to the theory and practice of human resources management (HRM) globally, including the United States. In this dissertation, I argue that against a volatile, uncertain, complex, and ambiguous (VUCA) context, HRM should adopt systems thinking methodologies, approaches, frameworks, and tools to ensure sustainable HRM problem-solving and decision-making. To this end, I formulated a new approach that I labelled Systemic Human Resources Management (Sys HRM). I emphasized that Sys HRM does not replace traditional methodologies but rather, it is complementary to prevailing HRM methodologies, approaches, tools, and frameworks. Using a case study of a home healthcare organization, the differences between the prevailing approach, often described as the resource-based view (RBV), and the Sys HRM approach are presented. This includes articulating differences between methods and tools used for problem formulation, problem-solving, and decision-making. Overall, my findings showcase the limitations of applying only the prevailing HRM methodologies, approaches, frameworks, and tools in chaotic and complex contexts. I posit that rather than HRM focusing on having a seat at the C-suite table, the function should reposition itself so that it remains viable, evidenced through the impact of HRM initiatives on the bottom-line. I also argue that HRM should embrace Sys HRM by redesigning the HRM curriculum by academic institutions and HRM professional institutions including the Society of Human Resources Management (SHRM). I note that further research is critical to test my findings from the case study and to support that Sys HRM is a valid approach in a VUCA context.

فهرست انگلیسی مطالب

ABSTRACT

DEDICATION

ACKNOWLEDGEMENTS

LIST OF FIGURES

LIST OF TABLES

APPENDICES

CHAPTER 1

INTRODUCTION

Dissertation Purpose

Dissertation Structure

Overview

Statement of the Problem

HR Interests, Education, and Career Development

Doctor of Management in Strategic Leadership (DMSL) Approach and Evolution

Dissertation Contributions

Intended Audience

Research Questions

CHAPTER 2

LITERATURE REVIEW

Historical Background of HRM Evolution

Environmental Complexity

Cynefin Framework - Approach to Complexity

Application of Systems Thinking on HRM

CHAPTER 3

CASE STUDY USING RBV HRM

Company Background

AgencyCare: Vision, Mission, Values and Strategy Planning

AgencyCare Organizational Structure/Organogram

AgencyCare Performance Management

 AgencyCare Problem Formulation and Solving Approach

AgencyCare Staffing and Compliance

AgencyCare Information Technology

CHAPTER 4

PROPOSED METHODOLOGY

Research Methodology

Cynefin Sense-Making Framework

Framing the Problem Under Systems Thinking

Design Thinking and Its Application to HRM

A Systems Thinking Approach To HRM

Research Limitations

CHAPTER 5

RESULTS OF THE STUDY

Introduction

AgencyCare Positioning

Approaches to Problem Formulation and Solving

Sys HRM Problem Formulation Using the Iceberg Model

Cynefin Sense Making Framework

Navigating Decision Making Under Complexity Using the Influence Diagram

Establishing AgencyCare Containing System

Vision, Mission, Values and Strategy Planning

AgencyCare Prevailing Organogram versus Sys HRM Structure

AgencyCare Performance Management

Managing Performance under Complexity

AgencyCare Talent Development

Systems Thinking - The Role of HRM

Systems Thinking Culture

CHAPTER 6

CONCLUSIONS AND RECOMMENDATIONS

Introduction

Summary of the Study

Research Questions and Summary of Findings

Findings Related to Literature

Conclusions

Implications (Discipline Specific) for Scholars and the HRM Profession

Recommendations for Further Research

Concluding Remarks

REFERENCES

APPENDICES