دانلود رایگان پایان نامه تعهد بازاریابی پایداری شرکت و عملکرد
ترجمه نشده

دانلود رایگان پایان نامه تعهد بازاریابی پایداری شرکت و عملکرد

عنوان فارسی پایان نامه: تعهد بازاریابی پایداری شرکت و عملکرد: نقش مدیر ارشد بازاریابی، پویایی کنفوسیوس، انگیزه جامعه پسند و شخصیت کنشگرا
عنوان انگلیسی پایان نامه: Firms' sustainability marketing commitment and performance: the role of chief marketing officers' Confucian dynamism, prosocial motivations and proactive personality
رشته های مرتبط: مدیریت
گرایش های مرتبط: بازاریابی
ترجمه فارسی کلمات کلیدی: تعهد بازاریابی پایداری، انگیزه های جامعه پسند، پویایی کنفوسیوس، شخصیت کنشگرا، مدیران ارشد بازاریابی
کلمات کلیدی انگلیسی: Sustainability marketing commitment، Prosocial motivations، Confucian dynamism، Proactive personality، Chief marketing officers
استاد راهنما: Kadirov, Djavlonbek
استاد مشاور: Fam, Kim Shyan
شناسه دیجیتال: https://hdl.handle.net/10.26686/wgtn.19444463
نویسندگان: NGOC QUYNH THU NGUYEN
دانشگاه: Victoria University of Wellington
صفحات پایان نامه انگلیسی: 190
مقطع: دکتری
سال انتشار: 2022
فهرست فارسی مطالب (ترجمه ماشینی)

چکیده

سپاسگزاریها

فهرست مطالب

فهرست جداول

فهرست تصاویر

فهرست ضمیمه ها

اختصارات

فصل 1

مقدمه

1.1 پیشینه تحقیق

1.2 شکاف و منطق تحقیق

1.3 سؤالات پژوهشی

1.4 مفهوم سازی و روش های تحقیق

1.5 تعاریف اصطلاحات کلیدی

1.6 سهم

1.7 ساختار پایان نامه فصل

2 - مروری بر ادبیات و فرضیه ها

2.1 مقدمه

2.2 بررسی ادبیات

2.3 توسعه مدل مفهومی و فرضیه

2.4 متغیرهای کنترل

2.5 خلاصه فصل

3 - روش های تحقیق، عملیاتی سازی ساخت و اعتبار سنجی

3.1 مقدمه

3.2 جهان بینی فلسفی

3.3 طراحی تحقیق

3.4 اندازه گیری سازه ها

3.5 ارزیابی مقیاس های اندازه گیری با استفاده از EFA 

CFA 3.6 آزمایش مدل نظری

3.7 روش های آزمون آماری

CB-SEM 3.8 مطالعه آزمایشی

3.9 مطالعه اصلی

3.10 ویژگی های نمونه

3.1.1 اعتبارسنجی اندازه گیری: نتایج

CFA 3.1.2 خلاصه فصل

4 - یافته های تحقیق

4.1 مقدمه

4.2 آزمون فرضیه ها

4.3 خلاصه فصل

5 - بحث و نتیجه گیری

5.1 مقدمه

5.2 خلاصه یافته ها

5.3 بحث

5.4 مشارکت

5.5 محدودیت ها و مسیرهای تحقیقات آینده

5.6 نتیجه گیری

کتابشناسی

بخشی از پایان نامه (ترجمه ماشینی)

چکیده پایان نامه

    تحقیقات موجود نشان می‌دهد که مدیران ارشد بازاریابی (CMOs) نقش مهمی در توسعه و اجرای استراتژی‌های بازاریابی، از جمله بازارگرایی، توزیع، و برندسازی شرکتی دارند. با این حال، محققان مکانیسم هایی را که از طریق آن فرهنگ کنفوسیوس تلاش های انجام شده توسط CMOs برای ایجاد بازاریابی پایدار موثر را اطلاع می دهد نادیده گرفته اند. به طور خاص، تحقیقات اندکی در مورد رابطه بین ارزش های کنفوسیوس توسط CMOها و انگیزه های اجتماعی آنها وجود دارد. علاوه بر این، تأثیر شخصیت فعال در بین CMOها بر بازاریابی پایدار نیز ناشناخته باقی مانده است. بنابراین این مطالعه تأثیر انگیزه اجتماعی و شخصیت فعال در بین CMOها را بر رابطه بین ارزش‌های کنفوسیوس و بازاریابی پایداری انجام شده توسط شرکت‌ها بررسی می‌کند. به طور خاص، (1) اثر میانجی انگیزه‌های اجتماعی CMOها (مبتنی بر لذت و فشار) را بر روی رابطه بین پویایی کنفوسیوس و تعهد بازاریابی پایدار بررسی می‌کند، که به نوبه خود بر عملکرد شرکت تأثیر می‌گذارد، و (2) اثر تعدیل‌کننده فعالیت پیشگیرانه CMOs شخصیت در رابطه بین پویایی کنفوسیوس و انگیزه های اجتماعی CMOs.

    شش فرضیه مطرح شد. فرضیه H1: تعهد بازاریابی پایداری تأثیر مثبتی بر عملکرد شرکت دارد که شامل رشد فروش (H1a)، سهم بازار (H1b) و ROA (H1c) است. فرضیه H2: پویایی کنفوسیوس بر تعهد بازاریابی پایدار تأثیر می گذارد. فرضیه های H3 و H4: انگیزه های اجتماعی مبتنی بر لذت و فشار تأثیر واسطه ای بر رابطه بین پویایی کنفوسیوس و تعهد بازاریابی پایدار دارند. فرضیه‌های H5 و H6: شخصیت فعال تأثیر تعدیل‌کننده‌ای بر تأثیرات پویایی کنفوسیوس بر انگیزه‌های اجتماعی مبتنی بر لذت و فشار دارد.

    نمونه شامل 302 شرکت در ویتنام بود. تحلیل عاملی اکتشافی (EFA) و تحلیل عاملی تأییدی (CFA) برای اعتبار بخشیدن به پویایی کنفوسیوس، انگیزه اجتماعی مبتنی بر لذت، انگیزه اجتماعی مبتنی بر فشار، تعهد بازاریابی پایدار و شخصیت فعال استفاده شد. برای آزمون مدل نظری و فرضیه ها از مدل سازی معادلات ساختاری (SEM) استفاده شد. تمامی معیارها الزامات پایایی و روایی مقیاس را برآورده کردند. نتایج تولید شده توسط SEM نشان داد که فرضیه‌های H1(a، b)، H2، H3، H4، و H5 پشتیبانی می‌شوند و فرضیه‌های H1c و H6 تا حدی پشتیبانی می‌شوند.

    یافته‌ها مجموعه دانش را در مورد نقش CMOها در ترویج بازاریابی پایدار در بین شرکت‌ها و بهبود عملکرد در چارچوب اقتصاد در حال توسعه که توسط مؤسسات کنفوسیوس ساختار یافته است، گسترش می‌دهند. به طور خاص، تعهد بازاریابی پایداری شرکت ها تأثیر قوی مثبتی بر عملکرد شرکت داشت. انگیزه‌های اجتماعی مبتنی بر فشار و لذت CMOs هر دو اثر پویایی کنفوسیوس را بر تعهد بازاریابی پایداری واسطه می‌کنند. شخصیت فعال CMOها تأثیر پویایی کنفوسیوس را بر انگیزه اجتماعی مبتنی بر لذت تعدیل می کند. یافته‌ها روشن می‌کنند که آیا ارزش‌های فرهنگی با انگیزه‌های اجتماعی و شخصیت فعال CMOs برای افزایش تعهد بازاریابی پایدار و در عین حال افزایش عملکرد شرکت در تعامل است یا خیر. این یافته‌ها همچنین به متخصصان فرهنگ کنفوسیوس درکی از نحوه مدیریت مؤثر توسعه پایدار شرکت‌ها را ارائه می‌دهد. بنابراین آنها تصویر واضح تری از عوامل شخصی رهبران ارائه می دهند که به طور بالقوه می تواند به سوق دادن شرکت ها به سمت عصر جدید توسعه پایدار کمک کند.

بخشی از متن انگلیسی پایان نامه

ABSTRACT OF DISSERTATION

     Existing research indicates that chief marketing officers (CMOs) play a critical role in the development and execution of marketing strategies, including market orientation, distribution, and corporate branding. However, researchers have overlooked the mechanisms through which Confucian culture informs the efforts made by CMOs to establish effective sustainability marketing. Specifically, there is minimal research on the relationship between the Confucian values held by CMOs and their prosocial motivations. In addition, the effect of a proactive personality among CMOs on sustainability marketing also remains unexplored. This study therefore investigates the effect of prosocial motivation and a proactive personality among CMOs on the relationship between Confucian values and the sustainability marketing undertaken by firms. Specifically, it examines (1) the mediation effect of CMOs’ prosocial motivations (pleasure and pressure based) on the relationship between Confucian dynamism and sustainability marketing commitment, which in turn affects firm performance, and (2) the moderating effect of CMOs’ proactive personality on the relationship between Confucian dynamism and CMOs’ prosocial motivations.

    Six hypotheses were proposed. Hypothesis H1: sustainability marketing commitment has a positive effect on firm performance comprising sales growth (H1a), market share (H1b), and ROA (H1c). Hypothesis H2: Confucian dynamism impacts sustainability marketing commitment. Hypotheses H3 and H4: pleasure- and pressure-based prosocial motivations have a mediating effect on the relationship between Confucian dynamism and sustainability marketing commitment. Hypotheses H5 and H6: proactive personality has a moderating effect on the impacts of Confucian dynamism on both pleasure- and pressure-based prosocial motivations.

    The sample comprised 302 firms in Vietnam. Exploratory factor analysis (EFA) and confirmatory factor analysis (CFA) were employed to validate Confucian dynamism, pleasurebased prosocial motivation, pressure-based prosocial motivation, sustainability marketing commitment, and proactive personality. Structural Equation Modelling (SEM) was employed to test the theoretical model and the hypotheses. All measures satisfied the requirements for scale reliability and validity. The results produced by SEM demonstrated that hypotheses H1(a, b), H2, H3, H4, and H5 were supported and hypotheses H1c and H6 were partly supported

    The findings extend the body of knowledge on the role of CMOs in promoting sustainability marketing among firms and improving performance within the context of a developing economy structured by Confucian institutions. Specifically, firms’ sustainability marketing commitment had a positive strong effect on firm performance. Both CMOs’ pressure- and pleasure-based prosocial motivations of mediate the effect of Confucian dynamism on sustainability marketing commitment. CMOs’ proactive personality moderates the effect of Confucian dynamism on pleasure-based prosocial motivation. The findings elucidate whether cultural values interact with CMOs’ prosocial motivations and proactive personality to enhance sustainability marketing commitment while boosting firm performance. The findings also offer practitioners in a Confucian culture an understanding of how to effectively manage firms’ sustainability development. They thus provide a clearer picture of the personal factors possessed by leaders that can potentially help push firms towards the new era of sustainable development.

فهرست انگلیسی مطالب

ABSTRACT

ACKNOWLEDGEMENTS

TABLE OF CONTENTS

LIST OF TABLES

LIST OF FIGURES

LIST OF APPENDICES

ABBREVIATIONS

CHAPTER 1 -INTRODUCTION

1.1   RESEARCH BACKGROUND

1.2 RESEARCH GAP AND RATIONALE

1.3 RESEARCH QUESTIONS

1.4 CONCEPTUALISATION AND RESEARCH METHODS

1.5 DEFINITIONS OF KEY TERMS 20 16 CONTRIBUTION

1.7 STRUCTURE OF THE THESIS

CHAPTER 2 -LITERATURE REVIEW AND HYPOTHESES

2.1 INTRODUCTION

2.2 LITERATURE REVIEW

2.3 CONCEPTUAL MODEL AND HYPOTHESIS DEVELOPMENT

2.4 CONTROL VARIABLES

2.5 SUMMARY

CHAPTER 3 -RESEARCH METHODS, CONSTRUCT OPERATIONALISATION AND VALIDATION

3.1 INTRODUCTION  

3.2 PHILOSOPHICAL WORLDVIEW

3.3 RESEARCH DESIGN

3.4 MEASUREMENT OF CONSTRUCTS

3.5 ASSESSMENT OF MEASUREMENT SCALES USING EFA and CFA

3.6 TESTING THE THEORETICAL MODEL USING SEM 80 37 STATISTICAL TESTING PROCEDURES using CB-SEM

3.8 PILOT STUDY

3.9 MAIN STUDY

3.10 SAMPLE CHARACTERISTICS

3.1.1 MEASUREMENT VALIDATION: CFA RESULTS

3.1.2 SUMMARY

CHAPTER 4 -RESEARCH FINDINGS

4.1 INTRODUCTION

4.2 TESTS OF HYPOTHESES

4.3 SUMMARY

CHAPTER 5 -DISCUSSION AND CONCLUSIONS

5.1 INTRODUCTION  

5.2 SUMMARY OF THE FINDINGS  

5.3 DISCUSSION

5.4 CONTRIBUTIONS

5.5 LIMITATIONS AND FUTURE RESEARCH DIRECTIONS

5.6 CONCLUSION

BIBLIOGRAPHY

APPENDICES