دانلود مقاله اثر معیارهای حاکمیت شرکتی بر عملکرد شرکت
ترجمه نشده

دانلود مقاله اثر معیارهای حاکمیت شرکتی بر عملکرد شرکت

عنوان فارسی مقاله: تاثیر معیارهای حاکمیت شرکتی بر عملکرد شرکت: تاثیر اعتماد به نفس کاذب مدیریتی
عنوان انگلیسی مقاله: The impact of corporate governance measures on firm performance: the influences of managerial overconfidence
مجله/کنفرانس: مجله کسب و کار آتی - Future Business Journal
رشته های تحصیلی مرتبط: مدیریت
گرایش های تحصیلی مرتبط: مدیریت عملکرد - مدیریت کسب و کار
کلمات کلیدی فارسی: حاکمیت شرکتی، عملکرد شرکت، اعتماد به نفس کاذب مدیریتی، بازار نوظهور
کلمات کلیدی انگلیسی: The impact of corporate governance measures on frm performance: the infuences of managerial overconfdence
نوع نگارش مقاله: مقاله پژوهشی (Research Article)
شناسه دیجیتال (DOI): https://doi.org/10.1186/s43093-021-00093-6
نویسندگان: Tolossa Fufa Guluma
دانشگاه: University of International Business and Economics, Beijing, China
صفحات مقاله انگلیسی: 18
ناشر: اسپرینگر - Springer
نوع ارائه مقاله: ژورنال
نوع مقاله: ISI
سال انتشار مقاله: 2021
فرمت مقاله انگلیسی: PDF
وضعیت ترجمه: ترجمه نشده است
قیمت مقاله انگلیسی: رایگان
آیا این مقاله بیس است: بله
آیا این مقاله مدل مفهومی دارد: دارد
آیا این مقاله پرسشنامه دارد: ندارد
آیا این مقاله متغیر دارد: دارد
آیا این مقاله فرضیه دارد: دارد
کد محصول: E16193
رفرنس: دارای رفرنس در داخل متن و انتهای مقاله
نوع رفرنس دهی: vancouver
فهرست مطالب (ترجمه)

چکیده

مقدمه

مرور مطالعات پیشین و فرضیه سازی

مواد و روش ها

نتایج

نتیجه

اختصارات

منابع

فهرست مطالب (انگلیسی)

Abstract

Introduction

Literature review and hypothesis building

Methods

Results

Conclusion

Abbreviations

Authors’ contributions

Declarations

References

بخشی از مقاله (ترجمه ماشینی)

چکیده

     هدف این مقاله بررسی تأثیر معیارهای حاکمیت شرکتی (CG) بر عملکرد شرکت و نقش رفتار مدیریتی بر رابطه مکانیسم‌های حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت با استفاده از یک فرم فهرست شده چینی است. این مطالعه از سازوکارهای CG معیارهای حاکمیت شرکتی داخلی و خارجی استفاده کرد که توسط هیئت مدیره مستقل، رهبری هیئت مدیره دوگانه، تمرکز مالکیت به عنوان معیار CG داخلی و تامین مالی بدهی و رقابت بازار محصول به عنوان یک معیار CG خارجی نشان داده می‌شود. اعتماد بیش از حد مدیریتی با پیش بینی سود شرکت اندازه گیری شد. عملکرد شرکت با ROA و TQ اندازه گیری می شود. برای پرداختن به هدف مطالعه، محقق از داده‌های تابلویی 11634 نمونه از فرم‌های فهرست‌شده چینی از سال 2010 تا 2018 استفاده کرد. برای تجزیه و تحلیل فرضیه‌های پیشنهادی، مطالعه از مدل تخمین روش تعمیم‌یافته لحظه‌ها استفاده کرد. یافته‌های مطالعه نشان داد که تمرکز مالکیت و رقابت در بازار محصول رابطه مثبت و معناداری با عملکرد شرکت اندازه‌گیری شده توسط ROA و TQ دارند. رهبری دوگانه با TQ رابطه منفی دارد و تامین مالی بدهی نیز با هر دو معیار ROA و TQ عملکرد شرکتی ارتباط منفی و معناداری دارد. علاوه بر این، نتایج تجربی همچنین نشان داد که اعتماد بیش از حد مدیریتی بر رابطه استقلال هیئت مدیره، رهبری دوگانه و تمرکز مالکیت با عملکرد شرکت تأثیر منفی می‌گذارد. با این حال، اعتماد بیش از حد مدیریتی به طور مثبت تأثیر تأمین مالی بدهی بر عملکرد شرکت اندازه‌گیری شده با Q Tobin و تأثیر منفی بر تأمین مالی بدهی و رابطه عملکرد شرکت عملیاتی را تعدیل می‌کند. این یافته‌ها چندین مشارکت دارند: اول، این مطالعه ادبیات مربوط به رابطه بین CG و عملکرد یک شرکت را با استفاده از ساختار CG چینی گسترش می‌دهد. دوم، این مطالعه شواهدی را ارائه می‌کند که نشان می‌دهد چگونه سو گیری رفتاری مدیریتی با مکانیسم‌های CG برای تأثیر گذاری بر عملکرد شرکت تعامل دارد، که در ادبیات قبلی مطالعه نشده است. بنابراین، نتایج این مطالعه با ارائه بینشی به نقش تأثیرگذار رفتار مدیریتی در رابطه بین شیوه‌های CG و عملکرد شرکت در اقتصاد بازارهای نوظهور، به دیدگاه نظری کمک می‌کند. از این رو، نتیجه تجربی این مطالعه مفاهیم مدیریتی مهمی را برای این عمل ارائه می‌کند و برای سیاست‌گذارانی که به دنبال بهبود حاکمیت شرکتی در اقتصاد بازار در حال ظهور هستند، مهم است.

توجه! این متن ترجمه ماشینی بوده و توسط مترجمین ای ترجمه، ترجمه نشده است.

بخشی از مقاله (انگلیسی)

Abstract

     The paper aims to investigate the impact of corporate governance (CG) measures on firm performance and the role of managerial behavior on the relationship of corporate governance mechanisms and firm performance using a Chinese listed firm. This study used CG mechanisms measures internal and external corporate governance, which is represented by independent board, dual board leadership, ownership concentration as measure of internal CG and debt financing and product market competition as an external CG measures. Managerial overconfidence was measured by the corporate earnings forecasts. Firm performance is measured by ROA and TQ. To address the study objective, the researcher used panel data of 11,634 samples of Chinese listed firms from 2010 to 2018. To analyze the proposed hypotheses, the study employed system Generalized Method of Moments estimation model. The study findings showed that ownership concentration and product market competition have a positive significant relationship with firm performance measured by ROA and TQ. Dual leadership has negative relationship with TQ, and debt financing also has a negative significant association’s with both measures of firm performance ROA and TQ. Moreover, the empirical results also showed managerial overconfidence negatively influences the relationship of board independence, dual leadership, and ownership concentration with firm performance. However, managerial overconfidence positively moderates the impact of debt financing on firm performance measured by Tobin’s Q and negative influence on debt financing and operational firm performance relationship.

Introduction

     Corporate governance and its relation with firm performance, keep on to be an essential area of empirical and theoretical study in corporate study. Corporate governance has got attention and developed as an important mechanism over the last decades. The fast growth of privatizations, the recent global financial crises, and financial institutions development have reinforced the improvement of corporate governance practices. Well-managed corporate governance mechanisms play an important role in improving corporate performance. Good corporate governance is fundamental for a firm in different ways; it improves company image, increases shareholders’ confidence, and reduces the risk of fraudulent activities [67]. It is put together on a number of consistent mechanisms; internal control systems and external environments that contribute to the business corporations’ increase successfully as a complete to bring about good corporate governance. The basic rationale of corporate governance is to increase the performance of firms by structuring and sustaining initiatives that motivate corporate insiders to maximize firm’s operational and market efficiency, and long-term firm growth through limiting insiders’ power that can abuse over corporate resources.

Results

     Descriptive statistics of all variables included in the model are described in Table 1. Accordingly, the value of ROA ranges from −0.17 to 0.23, and the average value of ROA of the sample is 0.05 (5.4%). Tobin Q’s value ranges from 0.88 to 10.06, with an average value of 2.62. The ratio of the independent board ranges from 0.33 to 0.57. The average value of the independent board of directors’ ratio was 0.374. The proportion of the CEO serving as chairperson of the board is 0.292 or 29.23% over the nine years. Top 10 ownership concentration of the study ranged from 22.59% to 90.3%, and the mean value is 58.71%. Product market competition ranges from 0.85% to 40.5%, with a mean value of 5.63%. The debt financing also has a mean value of 40.5%, with a minimum value of 4.90% and a maximum value of 87%. The mean value of managerial overconfidence is 0.589, which indicates more than 50% of Chinese top managers are overconfident.